početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeNakšibendijska tekija u Živčićima sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina 
Lokacija - Fojnica


Napretkova palača (Zgrada Hrvatskog kulturnog društva "Napredak"; Napretkov Zakladni dom) u Titovoj 56, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Narodno pozorište Republike Srpske, istorijski spomenik  
Lokacija - Banja Luka


Narodno pozorište, povijesna građevina 
Lokacija - Sarajevo


Nebo, Han Bila, arheološko područje (neolitsko naselje) 
Lokacija - Travnik


Nekropola Kaurlaš u Zagrlju, historijsko područje  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola kod sela Orašac, historijsko područje  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Krupac, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Lađanica, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima Bijača, historijsko područje  
Lokacija - Ljubuški


Nekropola sa stećcima Bistro, povijesno područje  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), selo Burati, povijesno područje 
Lokacija - Rogatica


Nekropola sa stećcima Delijaš, historijsko područje  
Lokacija - Trnovo


Nekropola sa stećcima Donje Bare, historijsko područje 
Lokacija - Posušje


Nekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju, historijsko područje 
Lokacija - Jablanica


Nekropola sa stećcima Čengića Bare, historijsko područje 
Lokacija - Kalinovik


Nekropola sa stećcima Česmina glava u Odžacima, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima Gradić u Odžacima, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima Gvozno, historijsko područje  
Lokacija - Kalinovik


Nekropola sa stećcima i četiri kasnoantička nadgrobnika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, historijsko područje 
Lokacija - Foča


Nekropola sa stećcima i grobovima u Gračanima, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima i nišanima (Stari harem) na Gorici, povijesno područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, historijsko područje  
Lokacija - Foča


Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima, historijsko područje 
Lokacija - Foča


Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Muzga Argud, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima, historijsko područje 
Lokacija - Sarajevo


Nekropola sa stećcima i nišanima u Krupcu, historijsko područje 
Lokacija - Istočna Ilidža


Nekropola sa stećcima i ostaci crkve Grčka glavica u selu Biskup, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu “Crkvina“ u Razićima, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima i pravoslavna crkva Sv kneza Lazara (grobna crkva kneza Vlađa Bijelića) u Vlahovićima, historijsko područje 
Lokacija - Ljubinje


Nekropola sa stećcima Jesenice - Argud, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima Kalufi, historijsko područje 
Lokacija - Nevesinje


Nekropola sa stećcima Kaursko groblje u Prečanima, povijesno područje  
Lokacija - Trnovo


Nekropola sa stećcima lokalitet Crkvina (Pod) i ostaci temelja srednjovjekovne građevine, Donja Drežnica (Donji Jasenjani), povijesno područje  
Lokacija - Mostar


Nekropola sa stećcima Maculje, povijesno područje 
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola sa stećcima Mramorje u Buđi, historijsko područje  
Lokacija - Pale


Nekropola sa stećcima Mramorje, Gornji Studenci, historijsko područje  
Lokacija - Ljubuški


Nekropola sa stećcima Mramorje, Grborezi, povijesno područje  
Lokacija - Livno


Nekropola sa stećcima na groblju pod Dubom u Uboskom (Ubosko I), historijsko područje 
Lokacija - Ljubinje


Nekropola sa stećcima na Ljeljen groblju (Grčko groblje) u Uboskom (Ubosko 2), historijsko područje 
Lokacija - Ljubinje


Nekropola sa stećcima na lokalitetima Kaursko groblje (Ciklice) i Brdo u Vrbljanima, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu 'Mramorje' u selu Moguš, historijsko područje  
Lokacija - Olovo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrđavcima, historijsko područje  
Lokacija - Foča


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama, historijsko područje 
Lokacija - Kreševo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, historijsko područje  
Lokacija - Breza


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, historijsko područje 
Lokacija - Sokolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Hutovu, arheološko područje 
Lokacija - Neum


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crnač u Donjem Kotorcu, historijsko područje 
Lokacija - Istočna Ilidža


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Groblje stećaka na rimokatoličkom groblju kod Jurkovića kuća u Brštanici, Donje Hrasno, arheološko područje  
Lokacija - Neum


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši, historijsko područje 
Lokacija - Istočni Stari Grad Sarajevo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima, historijsko područje  
Lokacija - Trnovo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Hrasno, Slivno, historijsko područje 
Lokacija - Breza


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, historijsko područje 
Lokacija - Živinice


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta (Borija) u Ledićima, historijsko područje  
Lokacija - Trnovo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblјe, Koritnik, historijsko područje 
Lokacija - Breza


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje u Borcima, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Klupe i nekropola sa stećcima lokalitetu Crvenjak u Komarima, historijsko područje 
Lokacija - Kreševo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Glavica i Haremi), zaselak Brdo, naselje Hodovo, arheološko područje  
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Radan krst), zaselak Brdo, naselje Hodovo, arheološko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kose u Crnićima, historijsko područje  
Lokacija - Kreševo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Križevac u Doljanima, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kunja u selu Argud, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Lokve (Brijeg, Bunarevi) u zaseoku Zabrđe u Gornjoj Bitunji, historijsko područje 
Lokacija - Berkovići


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mašeti u području zaseoka Velika, Bradina, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Međugorje u Glumini, arheološko područje 
Lokacija - Neum


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje, historijsko područje 
Lokacija - Srebrenica


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Hrid u Međurječju, historijsko područje  
Lokacija - Čajniče


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, historijsko područje 
Lokacija - Olovo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ograda (Vlah), historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići, historijsko područje  
Lokacija - Čajniče


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Perića njiva u zaseoku Perići, naselje Hodovo, arheološko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pogrebnice u zaseoku Brdo, naselje Hodovo, arheološko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u selu Ljubljenici, arheološko područje 
Lokacija - Berkovići


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ravnice u Dubočanima, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene u Vihnićima, historijsko područje 
Lokacija - Čajniče


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u Milatkovićima, historijsko područje 
Lokacija - Čajniče


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Zlatarić u Ledićima, historijsko područje 
Lokacija - Trnovo


Nekropola sa stećcima Opara, povijesno područje  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko Jezero, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima Ponor, historijsko područje  
Lokacija - Jablanica


Nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji, historijsko područje 
Lokacija - Berkovići


Nekropola sa stećcima Rajkov kamen u Mijatovcima, historijsko područje 
Lokacija - Nevesinje


Nekropola sa stećcima Risovac, historijsko područje  
Lokacija - Jablanica


Nekropola sa stećcima Salikovac, historijsko područje 
Lokacija - Olovo


Nekropola sa stećcima Srednje, historijsko područje 
Lokacija - Ilijaš


Nekropola sa stećcima Stupni Do, historijsko područje  
Lokacija - Vareš


Nekropola sa stećcima Trnovo 1, historijsko područje 
Lokacija - Šekovići


Nekropola sa stećcima Trzan i turbeta u Večićima, graditeljska cjelina  
Lokacija - Kotor Varoš


Nekropola sa stećcima u Bečanima, historijsko područje 
Lokacija - Šekovići


Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima, historijsko područje 
Lokacija - Ilijaš


Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima u Hrančićima, historijsko područje 
Lokacija - Goražde


Nekropola sa stećcima u Kopošiću, historijsko područje 
Lokacija - Ilijaš


Nekropola sa stećcima u naselju Kutuzero, historijsko područje 
Lokacija - Srebrenica


Nekropola sa stećcima u Olovcima, historijsko područje  
Lokacija - Kladanj


Nekropola sa stećcima u selu Kosače, historijsko područje 
Lokacija - Goražde


Nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške, historijsko područje 
Lokacija - Tuzla


Nekropola sa stećcima u Vincu, historijsko područje  
Lokacija - Jajce


Nekropola sa stećcima u zaseoku Moconje (u Gornjem Šljivnu) i Pravoslavno groblje na Stražbenici, selo Šljivno na Dobrinji, historijsko područje  
Lokacija - Banja Luka


Nekropola sa stećcima „Mramor“ u Musićima, historijsko područje  
Lokacija - Olovo


Nekropola sa stećcima Šarapovlje (Vitina) u Kruševu, historijsko područje  
Lokacija - Mostar


Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima, historijsko područje 
Lokacija - Olovo


Nekropola sa stećcima, na lokalitetu „Dub“, selo Bulatovići, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima, na lokalitetu „Greblje“, selo Tuhobići, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima, nišanima i krstačama u Gornjoj Bradini, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima, selo Ribari, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima, selo Zukići, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola Sebešić sa stećcima, antropomorfnim nadgrobnicima koji podsjećaju na križ i tumulusom, povijesno područje  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola stećaka I i II Boljuni, historijsko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola stećaka Radimlja, historijsko područje  
Lokacija - Stolac


Nekropola žrtvama fašizma, kulturni pejzaž  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropole sa stećcima i nišanima Grčko groblje/Svatovsko groblje (Greblje) u selu Donji Močioci, općina Stari Grad, prirodno i historijsko područje  
Lokacija - Sarajevo


Nekropole sa stećcima i nišanima na Ozrenu, historijsko područje 
Lokacija - Ilijaš


Nekropole sa stećcima i nišanima u Gurdićima, historijsko područje  
Lokacija - Olovo


Nekropole sa stećcima i starim nišanima u naselju Budoželje, historijsko područje 
Lokacija - Vareš


Nekropole sa stećcima na lokalitetima Lipa I, II i III u Lipi, historijsko područje  
Lokacija - Tomislavgrad


Nekropole sa stećcima na lokalitetima Pokojnica (Mramorje) i Podgroblje (Luka) u selu Nevačka, historijsko područje 
Lokacija - Han Pijesak


Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, historijsko područje 
Lokacija - Kalesija


Nekropole sa stećcima u Hočevlјu, historijsko područje 
Lokacija - Breza


Nekropole sa stećcima u selu Čičevo, povijesno područje  
Lokacija - Konjic


Nekropole sa stećcima, nišanima, obeliskom i ostacima ckve sv. Roka u Bakićima Donjim, prirodno i historijsko područje  
Lokacija - Olovo


Nekropole sa stećcima, starim nišanima i ostaci srednjovjekovne građevine na lokalitetu Dolovi, selo Umoljani, prirodno i historijsko područje  
Lokacija - Trnovo


Neolitsko naselje Lug, arheološko područje  
Lokacija - Goražde


Nesuh-age Vučijakovića džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Nezir-agina džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Novo Selo (Franz Josefsfeld), graditeljska cjelina 
Lokacija - Bijeljina
 Izlistano 126 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: