početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Stećak u Baljvinama, arheološko područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

            Objavljeno "Službenom glasniku BiH", broj 32/03.

             Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj  od 6. do 12. maja 2003. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

           

            Arheološko područje – Stećak u Baljvinama proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).

            Nacionalni spomenik nalazi se na lokaciji koja obuhvata k.č. 14/173-1, k.o. Baljvine, opština Mrkonjić-Grad, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

            Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 9/02).

 

II

 

            Vlada Republike Srpske dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

            Vlada Republike Srpske dužna je da obezbijedi sredstva za izradu i sprovođenje potrebne tehničke dokumentacije za rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) utvrdiće tehničke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

           

            U cilju trajne zaštite utvrđuje se I zona zaštite koja obuhvata k.č. 14/173-1, tj. prostor pašnjaka Ploče i propisuju sljedeće mjere zaštite:

- na samom spomeniku i u jedinstvenoj zoni zaštićenog područja dozvoljeni su samo istraživački radovi i radovi konzervacije, uključujući i one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika,

- nije dozvoljena izgradnja nikakvih objekata, niti postavljanje privremenih ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo zaštita i prezentacija spomenika,

- nisu dozvoljene nikakve radnje koje bi mogle da utiču na izmjenu područja, uključujući i promjenu pejsaža,

- spomenik treba da bude otvoren za javnost da može da se koristi u edukativne i kulturne svrhe.

 

            Utvrđuje se zaštitni pojas širine  50 m od granica I zone zaštite. U tom zaštitnom pojasu zabranjuje se nova izgradnja, osim rehabilitacije stambenih objekata srušenih u ratu 1992-1995. godine, koji se nalaze oko pašnjaka Ploče.

 

IV

 

            Stavljaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

V

 

            Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i opštinske službe suzdržaće se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili da dovedu u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju.

 

VI

 

            Ova odluka dostaviće se Vladi Republike Srpske, ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje i nadležnoj službi zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske, opštinskim organima uprave nadležnim za poslove urbanizma i katastra radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II - V ove odluke i nadležnom opštinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII

 

            Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII

 

            Prema članu V, stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

IX

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom  glasniku BiH» i  «Službenom glasniku Republike Srpske».

 

 

 

            Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

 

Predsjedavajuća Komisije

Amra Hadžimuhamedović

 

Broj: 06-6-556/03-3

6. maja 2003. godine

Sarajevo

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

            Na osnovu Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 2, stava 1, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za očuvanje nacinalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8.,  Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za šta ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

            Islamska zajednica BiH-Ured banjalučkog muftije je dana 22.jula 2002. godine poslala peticiju za proglašenje Stećka u Donjim Baljvinama nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

            U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovu člana V, stav 4. Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je pristupila sprovođenju postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

            U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju izvršen je uvid u:

Ÿ          dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra

Ÿ         (kopiju katastarskog plana  i zemljišnoknjižni izvadak),

Ÿ          podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o eventualnim oštećenjima u toku rata, podatke o eventualnim intervencijama na restauraciji ili drugoj vrsti radova na dobru, itd,

Ÿ          sadašnje stanje dobra,

Ÿ          istorijsku, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru.

 

            Na osnovu uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o području

a) Lokacija

            Selo Baljvine nalaze se pod planinom Čemernicom, visoko iznad kanjona Vrbasa kod Crne Rijeke. Udaljene su od Mrkonjić-Grada oko 15 km  na sjeveroistok. Položaj Baljvina reljefom je izolovan od saobraćajnica, a u blizini puta Banjaluka- Jajce.

            Stećak se nalazi usred zaseoka Kocelji, selo Donje Baljvine, opština Mrkonjić-Grad, na k.č. 14/173-1, površine 3200 m2.

 

b) Istorijski podaci

            O spomerniku nema pisanih podataka. Stećak iz Baljvina je iz perioda XIV-XV vijeka.

 

c) Dosadašnja zakonska zaštita

            U Prostornom planu Republike Bosne i Hercegovine do 2002. godine  spomenik nije posebno evidentovan. Svi spomenici ove vrste-stećci na području opštine Mrkonjić-Grad su skupno stavljeni u III kategoriju.

 

2. Opis spomenika

            Pozicija spomenika je posebna. Stećak, danas ograđen, stoji usamljen na kraškoj livadi-pašnjaku velikoj 3 hektara. Okolo, taj centralni seoski prostor, sa tri strane, ograđuju kuće i makadamski put. Zato mještani kažu da stoji  "na srid sela", i vjerovatno ga zato posebno tretiraju, tj. štite.

            Stećak je u obliku  sanduka dimenzija:1.6x0.70x1.25 m, pri dnu malo sužen. Vjerovatno je stećak nešto viši jer je njegovo podnožje zasuto zemljom. Isklesan je od tvrdog lokalnog krečnjaka.

            Orijentisan je dužom osom u pravcu zapad-istok. Duže strane su ukrašene: južna - velikim, skoro zatvorenim prstenom "polumjeseca". Sjeverna strana je ukrašena istim motivom polumjeseca, nešto manjim od onog na južnoj strani. U istočnom gornjem uglu je mala rozeta. Ukrasi su precizno isklesani u plitkom reljefu na gornjoj polovini stećka.

            Prije tridesetak godina stećak nije bio ograđen, ali je o njemu vodila brigu seoska zajednica, štiteći ga od oštećenja koje bi mogla da mu nanese stoka ili pokoji obijesan mještanin. Briga i poštovanje prema spomeniku   nastavlja se i dalje, a očigledan dokaz je drvena ograda-plot oko stećka, dimenzija 5.30x3.50x1.2 m. Ogradili su ga mještani.

            Ivan Lovrenović je zapisao da mještani govore "čuči na srid sela od kako je Boga i svita, pa neka ga i sad...". "Mještani, Bošnjaci ga ne "svojataju", ali njihov iskaz svjedoči o njegovoj drevnosti i nejasnom strahopoštovanju koje kod mještana izaziva" (Lovrenović, 1981, 91).

 

3. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

            Rekognosciranje obavio Ivan Lovrenović u sklopu obilaska stećaka na području opštine Mrkonjić-Grad, 70-tih godina XX vijeka. Drugih radova nije bilo.

 

4. Sadašnje stanje lokaliteta

            Lokalitet je u prirodnom ambijentu pašnjaka. Okolo se grade kuće, ali ne

preblizo u odnosu na spomenik. Mještani su ogradili spomenik.    

 

III -  ZAKLJUČAK

           Primjenjujući Kriterijume za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, usvojene na IV sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (03.-09. septembra 2002. godine), Komisija donosi odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijumima:

A) Vremensko određenje

B) Istorijska vrijednost

C) Umjetnička i estetska vrijednost

i. Kvalitet obrade

v. Vrijednost detalja

D)Čitljivost

iv. Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili maniru

E) Simbolička vrijednost

ii. Sakralna vrijednost

F) Ambijentalna vrijednost

ii. Značenje u strukturi i slici ambijenta

G) Izvornost

v. Položaj i smještaj u prostoru

H) Jedinstvenost i reprezentativnost

I)   Cjelovitost

iv Nenarušenost stanja

 

            Sastavni dio ove odluke su fotodokumentacija i grafički prilozi navedeni u popisu kako slijedi:

1.Planovi,         

2.Fotografije.

 

Korištena literatura

            U toku vođenja postupka proglašenja dobra nacionalnim spomenikom BiH,  korištena je sljedeća literatura:

 

1981.    Lovrenović, Ivan, Stećci okoline Mrkonjić-Grada. Naše starine XIV-XV, Zavod za zaštitu spomenika kulture,prirodnih znamenitosti i rijetkosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1981, 85-96.Stećak u Baljvinama 70-tih godina XX st.Stećak u Baljvinama, detalj - motiv polumjesecaZapadna i sjeverna strana stećka sa ukrasomStećak u Baljvinama
Usamljeni stećak u selu Baljvina   


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: