početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Kino Centar, historijska građevina

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1 Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 4. do 6. novembra 2015. godine, donijela je

O D L U K U

I

Historijska građevina – Kino Centar u Tuzli proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na zemljištu označenom kao k.č. 433, k.o. Tuzla II (novi premjer), što odgovara k.č. 8/226, k.o. Tuzla (stari premjer), z.k. uložak br. 13002, Grad Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH” br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

U svrhu trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 2 ove odluke:
- dopušteni su isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na sanaciji i prezentaciji spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nadležna služba zaštite);
- prilikom radova na restauraciji objekta neophodno je sačuvati njegov izvorni izgled;
- dozvoljena je adaptacija prostora u cilju njegovog prilagođavanja savremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi radovi vezani za enterijer), pod uvjetom da se ne ugroze spomeničke vrijednosti objekta, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno nadziranje nadležne službe zaštite;
- objekat se može koristiti u stambene, poslovne, obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na način koji neće ugroziti integritet objekta i njegovo značenje u strukturi grada.

Zbog izuzetno lošeg stanja objekta, a radi zaštite ljudi i okolnih objekata, te osiguranja uvjeta za konzervaciju i restauraciju graditeljske cjeline, utvrđuju se hitne mjere zaštite nacionalnog spomenika:
- detaljno fotografiranje i snimanje glavne ulične fasade objekta;
- snimanje stolarije;
- mjerenje glavne fasade objekta, uključujući sve elemente dekorativne plastike i sve profilacije glavne fasade i izradu detaljnog arhitektonskog snimka glavne (ulične) fasade objekta;
- uzimanje otisaka svih elemenata dekorativne plastike, radi izrade kalupa, odnosno modula koji će služiti za rekonstrukciju dekorativne plastike, te skidanje nestabilnih elemenata čije bi obrušavanje predstavljalo opasnost za prolaznike;
- ojačavanje vertikalnih konstrukcija objekta (vanjskih zidova) postavljanjem razupora i zatega unutar objekta;
- raščišćavanje građevinskog šuta iz unutrašnjosti objekta, uz stručni nadzor, te odvoženje na deponiju;
- nakon okončanja radova demontiranja nestabilnih elemenata zidova, te nakon radova raščišćavanja građevinskog šuta, kao i nakon utezanja i razupiranja, tj. učvršćenja objekta, potrebno je napraviti procjenu stanja objekta (konstruktor-statičar u saradnji sa arhitektom-konzervatorom);
- izrada privremene krovne konstrukcije;
- sve radove obaviti uz stručni nadzor nadležne službe zaštite;
- određivanje lokacije za deponovanje originala, otisaka i kalupa za izradu dekorativne plastike sa objekta, skinute stolarije i drugih elemenata, do momenta njihove ugradnje na objekat.

IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

V

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u tač. II–V ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

VIII

Prema članu V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH“.Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedavajuća Komisije
Ljljana Ševo

Broj: 07.3-2.3-64/15-24
5. novembra 2015.
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: