početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Električna centrala na Hisetima (Marijin Dvoru), graditeljska cjelina

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1 Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 3. do 5. marta 2015. godine donijela je

O D L U K U

I

Graditeljska cjelina – Električna centrala na Hisetima (Marijin-Dvoru) u Sarajevu proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Graditeljska cjelina se sastoji od industrijskog postrojenja, upravne zgrade i spomenika Vladimiru Periću Valteru.
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata k.č. 1175/2, 1175/3, 1175/4, 1176/2, 1176/3, 1176/4 i dio k.č. 1176/1, k.o. Sarajevo VII (novi premjer), što odgovara k.č. 303, 325, 37, 324, 305, dio k.č. 304 i 38, k.o. Sarajevo L (stari premjer), z.k. uložak br. 280, 161, 279 i 145, općina Centar, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Dogradnje i nadogradnje Industrijskog postrojenja iz druge polovine XX vijeka i enterijerske intervencije iz istog perioda na Upravnoj zgradi ne uživaju režim zaštite utvrđen ovom odlukom jer nisu izvedene u skladu s izvornim stanjem, pa ne ispunjavaju Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/02 i 15/03).
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH” br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

U svrhu trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 3 ove odluke:

Vanjski zidovi izvedeni tokom austrougarskog perioda
- Dozvoljeni su isključivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi tekućeg održavanja i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručno nadziranje nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nadležna služba zaštite);
- prije početka konzervatorsko-restauratorskih radova na objektu potrebno je izvršiti detaljno snimanje stanja objekta, te istraživačke radove koji će obuhvatiti analizu građevinskih materijala i vrstu i ton boja vanjskih zidova fasade;
- projekat konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na gore navedenom detaljnom snimanju stanja objekta i treba uključiti metodološki pristup koji će biti usmjeren na zaštitu historijskih vrijednosti objekta;
- obavezno je sačuvati izvorni izgled objekta u pogledu obrade arhitektonskih detalja, boje zidova, tretmana fasada i nije dozvoljena promjena stilskih karakteristika uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalja (kamene i druge plastike – nadvratnika, vijenaca, drvenih konstruktivnih i dekorativnih elemenata i sl.);
- prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koristiti materijale iste kao izvorne, izvorne tehnike obrade materijala;
- izvršiti uklanjanje objekata privremenog karaktera u zoni unutrašnjih dvorišta.

Dijelovi objekta izvedeni tokom druge polovine XX vijeka
- Moguće je očuvanje prethodno valoriziranih dijelova konstrukcije, kod kojih se utvrde potrebna statička i kompoziciona svojstva (u tom smislu je potrebno posebno valorizirati intervencije ”U stilu“, na sjeveroistočnom kraju cjeline prema ulici Hiseta, s obzirom na to da odražavaju ”odnos poštovanja“ naspram historijskom autentičnom iz vremena od šezdesetih do osamdesetih godina XX vijeka, te kao takvi predstavljaju historijski dokument).

Smjernice vezane za savremene interpolacije
- S obzirom na veliku simboličku i dokumentarnu vrijednost historijske cjeline, a uzimajući u obzir činjenicu da su materijalni ostaci oskudni (postojanje samo ostataka zidova i nepostojanje materijalnih ostataka industrijskog postrojenja) savremena intervencija treba biti usmjerena ka potcrtavanju simboličkih konotacija cjeline iz austrougarskog perioda;
- moguće je uvesti, kao kreativno izražajno sredstvo, savremenu alternativnu tehnologiju usmjerenu ka ekološki prihvatljivoj proizvodnji energije. U konkretnoj izvedbi moguće je koristiti fotosenzibilne materijale na krovu, zidovima i drugim dijelovima savremene interpolacije. Moguće je koristiti energiju vjetra i vode rijeke Miljacke;
- u simboličkom smislu, potrebno je ostvariti funkcionalni i historijski kontinuitet mjesta, u smislu da će memorija mjesta biti očuvana uvođenjem savremenih tehnologija za proizvodnju energije, ekološki prihvatljivih u centralnom dijelu grada;
- naglasak na tehnološkim izražajnim sredstvima za proizvodnju energije ne prejudicira funkciju cjeline. Cjelina na Hisetima može imati savremenu funkciju, s tim da nije moguće uvođenje novih namjena koje bi utjecale na promjenu karaktera i elemenata koji karakteriziraju dati ambijent i namjena koje zagađuju okoliš;
- u urbanističkom smislu, moguća je nova izgradnja pod uvjetom da novoizgrađeni objekti dimenzijama, izgledom ili na neki drugi način ne ugrožavaju spomeničku, prirodnu ili ambijentalnu vrijednost ostalih prostora;
- potrebno je izraditi rješenje koje neće narušavati Gradsku ambijentalnu cjelinu u oblikovnom i gabaritnom smislu, niti će volumenom i visinom narušavati urbanistički sklad područja;
- dozvoljena je izvedba simboličnog visinskog akcenta;
- u arhitektonskom smislu dozvoljena je upotreba savremenih materijala i konstrukcija koji se u skladu uklapaju sa postojećom konstrukcijom;
- maksimalna dopuštena visina objekata je maksimalna visina susjednih objekata (iz šezdesetih godina XX vijeka), sa izuzetkom simboličkog “visinskog akcenta“ i dijelom objekta na istočnoj strani, koji je izveden tokom druge polovine XX vijeka, čija je visina osamdesetih godina bila nešto veća u odnosu na ostatak kompozicije;
- objekti ne smiju mjerilom i koloritom odudarati od objekata sa historijskim vrijednostima;
- nove strukture moraju u svom sveukupnom dojmu odražavati ambijentalni identitet, ali su dopušteni elementi savremenog dizajna i materijala, ukoliko su u skladu sa strukturom i okolinom;
- svi objekti moraju poštovati građevinsku liniju susjednih objekata i u prizemlju i na spratovima;
- zabrana izgradnje industrijskih objekata i objekata čija namjena može ugroziti ambijentalnu cjelinu;
- infrastrukturni radovi su dopušteni samo uz odobrenje nadležnog ministarstva, a prema uvjetima i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite:
- dopušteno je uvođenje savremenih sanitarnih i higijensko-tehničkih uređaja na način koji neće utjecati na vanjski izgled objekata;
- izvršiti analizu uličnih platna – detaljan snimak postojećeg stanja, obradu i identificiranje njihove slojevitosti i izraditi detaljan plan intervencija kako bi se očuvao karakter ulice;
- zabranjuje se podizanje reklamnih tijela, oglasa i oznaka koje narušavaju vizure i zaklanjaju urbani pejzaž;
- oznake, reklame i ploče kao i frontovi ne smiju prelaziti prizemlje, niti izlaziti izvan građevinske linije;
- dopušteno je projektiranje i izvođenje javne rasvjete i urbanog mobilijara u skladu s arhitektonskim i tipološkim kontekstom date zone, tako da ne narušava ambijentalne vrijednosti cjeline.

U svrhu zaštite i osiguranja uvjeta za konzervaciju i restauraciju zgrade industrijskog postrojenja, utvrđuju se sljedeće hitne mjere zaštite: - detaljno mjerenje i snimanje elemenata plastike i profilacija sa preostalih dijelova objekta te fotografiranje fasada objekta;
- raščišćavanje građevinskog šuta iz unutrašnjosti objekta (svih dijelova objekta koji su se urušili unutar objekta) i njihovo odvoženje na deponiju;
- radove čišćenja treba nadzirati arhitekta konzervator;
- postavljanje privremene skele na fasadama uz ulicu, cijelom dužinom ili na mjestima gdje se procijeni da postoji realna mogućnost obrušavanja. Postavljanje zaštitne cerade na skeli, prema ulici, radi zaštite prolaznika;
- ojačavanje vertikalnih konstrukcija objekta (zidova) postavljanjem stubova, kosnika i zatega unutar objekta uz prethodno izrađen Proračun elemenata za privremenu konsolidaciju i utezanje zidanih konstrukcija objekta;
- izrada Elaborata o statičko-konstruktivnoj stabilnosti sa provođenjem hitnih mjera zaštite konstrukcije i predviđenim sigurnosnim mjerama zaštite za okolne objekte, stanovnike i prolaznike Elaborat treba odobriti nadležno ministarstvo, a radovi se moraju obavljati uz odobrenje nadležnog ministarstva i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite.

IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

V

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II–V ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

VIII

Prema članu V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH“.Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedavajući Komisije
Dubravko Lovrenović


Broj: 07.3-2.3-64/15-10
4. marta 2015. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: