početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Ćumurijina kula sa dvorima u Kutima, stambena graditeljska cjelina

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1 Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 16. do 20. juna 2014. godine donijela je

O D L U K U

I

Stambena graditeljska cjelina – Ćumurijina kula sa dvorima u Kutima, općina Bileća, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik čini objekat kule sa pratećim objektima (čardak, kuhinja, salaš i dvije štale).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata k. č. 613/1, 612/2, 612/3, 612/4, 612/5 (stari premjer), što odgovara k.č 1851 (novi premjer), list nepokretnosti broj 47/0, zk. uložak broj 893 i k.č. 613/2 (stari premjer) što odgovara k.č 1852 (novi premjer), list nepokretnosti broj 227/0, zk. uložak broj 501, k. o. Bijeljani, općina Bileća, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 9/02, 70/06 i 64/08).

II

Vlada Republike Srpske dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

U svrhu trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u tački I stav 3 ove odluke primjenjuju se sljedeće mjere zaštite:
- dopušteni su isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi adaptacije objekta s ciljem prilagođavanja savremenim uvjetima života, kao i radovi koji imaju za cilj prezentaciju nacionalnog spomenika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležna služba zaštite);
- sve primijenjene metode, izvedeni radovi i stepeni intervencije moraju biti dokumentirani i čitljivi;
- radovi adaptacije ni u kojem slučaju ne smiju podrazumijevati rušenje izvornih struktura objekta, promjenu izvornih materijala, horizontalnih i vertikalnih gabarita, interpolaciju novih struktura ili dogradnju novih objekta uz nacionalni spomenik;
- objekti mogu biti dostupni javnosti na način koji će biti utvrđen sporazumom između nadležne službe zaštite i vlasnika objekta.

S ciljem očuvanja nacionalnog spomenika utvrđuju se sljedeće hitne mjere zaštite:
- čišćenje objekta od smeća;
- izrada detaljnog arhitektonskog snimka postojećeg stanja objekata (identifikacija i opis svih oštećenja);
- izrada statičke analize konstruktivnih elemenata, te geomehaničko ispitivanje tla, ukoliko se bude smatralo neophodnim s obzirom na stanje konstrukcije;
- izrada projekta preventivnih radova i njegova implementacija na osnovi hitnosti izvođenja.

IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

V

Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka dostavit će se Vladi Republike Srpske, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II–V ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

VIII

Prema članu V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedavajuća Komisije
Ljiljana Ševo
Broj: 06.3-2.3-59/14-27
17. juna 2014. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: