početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Kameni most na Kosoru, mjesto i ostaci historijske građevine

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu članka V stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 1. do 3. travnja 2014. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Mjesto i ostatci povijesne građevine – Kameni most na Kosoru, Grad Mostar, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik se sastoji od ostataka šest stupova mosta i lučne konstrukcije koja se nalazi na zapadnoj (desnoj) obali rijeke Bune.
Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji označenoj kao k.č. 36, zk. uložak broj 946, k.o. SP_Kosor i k.č. 41/1, zk. uložak broj 304, k.o. SP_Malo polje, Grad Mostar, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene sukladno Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Vlada Federacije dužna je osigurati sredstva za izradu i sprovođenje potrebne tehničke dokumentacije za zaštitu nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploče sa osnovnim podatcima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

U svrhu trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u točki I. stavak 3. ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere:
- na nacionalnom spomeniku su dozvoljeni isključivo istraživački (arheološki) radovi, radovi na konzervaciji ostataka mosta i radovi čiji je cilj prezentacija spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz strukovni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine;
- nakon završenih cjelovitih arheoloških iskopavanja Povjerenstvo će biti dostavljena izvješća na osnovu kojih će, po potrebi, ova odluka biti dopunjena;
- izvršiti podvodne arheološke istrage radi prikupljanja ostataka kamenog mosta iz rijeke, na osnovu kojih će se izraditi projekat rekonstrukcije;
- dopuštena je rekonstrukcija mosta ili pojedinih njegovih dijelova na istom mjestu, u istom obliku i od istovrsnih materijala od kojih je prvobitno građen, u najvećoj mogućoj mjeri, isključivo na osnovu cjelovite povijesne i tehničke dokumentacije o njegovom izvornom stanju i statičke analize stanja konstrukcije;
- izraditi plan i program održavanja i nacionalnog spomenika;
- nije dopušteno odlaganje otpada.

Na prostoru nacionalnog spomenika utvrđuju se hitne mjere zaštite:
- čišćenje prostora od samoniklog rastinja i otpada;
- arheološke istrage ostataka mosta;
- izrada detaljnog arhitektonskog snimka postojećeg stanja nacionalnog spomenika;
- izrada projekta restauracije i konzervacije na osnovu arhitektonskog snimka postojećeg stanja.

IV

Stavljaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

V

Svatko, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovođenja mjera utvrđenih u toč. II – V ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na internetskoj stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba).

VIII

Sukladno članku V stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedateljica Povjerenstva
Ljiljana ŠevoBroj: 02-2.3-59/14-22
2. travnja 2014. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: