početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Objekti skloništa u krugu nekadašnje industrijske zone - Glavne željezničke radionice Sarajevo

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika na osnovu članka V stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 1. do 3. travnja 2014. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Objekti skloništa u krugu nekadašnje industrijske zone – Glavne željezničke radionice Sarajevo proglašavaju se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 3346/106, k.o. Novo Sarajevo I (novi premjer), što odgovara k.č. 2831, k.o. LIII Mahala Sarajevo (stari premjer) i k.č. 3346/104, k.o. Novo Sarajevo I (novi premjer), što odgovara k.č. 2833, k.o. LIII Mahala Sarajevo (stari premjer), općina Novo Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploče sa osnovnim podatcima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

Na prostoru definiranom u točki I stavak 2. ove odluke, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:
- Nije dozvoljeno rušenje objekta;
- Objekat se može koristiti u bilo koju svrhu, ukoliko je dostupan javnosti i ukoliko su njegove osobine zaštićene i prezentirane javnosti;
- U cilju osiguranja održive uporabe objekta, dozvoljeni su radovi na njegovoj adaptaciji radi revitalizacije funkcije objekta, odnosno njegovog privođenja novoj namjeni, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine;
- Dozvoljeni opseg radova adaptacije podrazumijeva sljedeće mogućnosti:
a) povećavanja visine etaža spajanjem dvije ili više etaža skloništa;
b) uspostavljanje dizala unutar vertikalnog komunikacijskog jezgra umjesto postojećeg strmog stepeništa;
c) probijanje otvora u vanjskom zidnom plaštu skloništa radi uspostavljanja prirodnog osvjetljenja unutarnjeg prostora ili radi njegovog povezivanja sa interpoliranim ili dograđenim građevinama;
d) opremanje objekta suvremenim infrastrukturnim sustavima i potrebnim instalacijama;
- Prije izrade projekta adaptacije ili izvođenja bilo kakvih radova vezanih za konstruktivni sklop objekta, potrebno je izvršiti ispitivanje, dijagnosticiranje i izradu prijedloga eventualne sanacije nosive armiranobetonske konstrukcije skloništa sa aspekta karbonizacije betona i pojave "skrivene korozije".

IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

V

Svatko, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u toč. II – V ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba ).

VIII

Prema članku V stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedateljica Povjerenstva
Ljiljana Ševo


Broj: 06.1-2.3-59/14-19
2. travnja 2014. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: