početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Crkva Pokrova Presvete bogorodice i škola/parohijski dom u Rudicama, graditeljska cjelina

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1 Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 1. do 3. aprila 2014. godine, donijela je

O D L U K U

I

Graditeljska cjelina – Crkva Pokrova Presvete Bogorodice i škola/parohijski dom u Rudicama, općina Novi Grad, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata k.č. 586 i 584, k.o. Rudice (novi premjer), što odgovara k.č. 201/2 i 201/3, z.k. uložak br. 327 i 188 (stari premjer), k.o. SP Adrapovci, Novi Grad, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).

II

Vlada Republike Srpske dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite, koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 2 ove odluke:

Za objekat crkve - dopušteni su samo istraživački radovi, radovi konzervacije, sanacije i restauracije nacionalnog spomenika, kao i minimalni radovi neophodni za održivu upotrebu objekta, koji neće narušiti integritet spomenika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);
- izvršiti radove sanacije od vlage, uz prethodno provedena istraživanja uzroka pojave vlage te uz odgovarajući elaborat sanacije;
- pri konzervatorsko-restauratorskim radovima koristiti izvorne materijale, primjenjivati izvorne metode obrade materijala i veznih elemenata, kao i njihove ugradnje, u najvećoj mogućoj mjeri;

Za objekat škole/parohijskog doma - dozvoljeni su radovi na adaptaciji objekta radi revitalizacije njegove funkcije, odnosno njegovog privođenja novoj namjeni uz odgovarajuće odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite.
Dozvoljeni opseg radova adaptacije revitalizacije funkcije objekta, odnosno njegovog privođenja novoj namjeni podrazumijeva sljedeće:
- prije izrade projekta adaptacije ili izvođenja bilo kakvih radova vezanih za konstruktivni sklop objekta, potrebno je izvršiti ispitivanje, dijagnosticiranje i izradu prijedloga sanacije nosive konstrukcije objekta;
- objekat treba zadržati svoje horizontalne i vertikalne gabarite, kao i svoju formu;
- objekat treba zadržati svoj osnovni konstruktivni sistem i što veći procenat svoje postojeće strukture koju je moguće sanirati, konzervirati i restaurirati;
- moguća je interpolacija novih sadržaja koji neće ugroziti kulturno-historijski značaj objekta i koji će biti u duhu prvobitne funkcije objekta;
- dozvoljeno je opremanje objekta savremenim infrastrukturnim sistemima radi njegovog prilagođavanja savremenim standardima.

IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

V

Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka dostavit će se Vladi Republike Srpske, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II–V ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

VIII

Prema članu V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 33/02, "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/02, "Službene novine Federacije BiH", broj 59/02 i "Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj 4/03) briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 119.

X

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

Predsjedavajuća Komisije
Ljiljana Ševo


Broj: 06.1-2.3-59/14-18
2. aprila 2014. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: