početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Sarajevska čaršija, historijsko gradsko područje

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 1. do 3. aprila 2014. godine, donijela je

O D L U K U

I

Historijsko gradsko područje – Sarajevska čaršija proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik se nalazi u prostornom obuhvatu između Šeher-ćehajine ćuprije i područja Isa-begove zavije na istoku, Ferhadije džamije na zapadu, Careve džamije i Konaka na jugu, Stare pravoslavne crkve na sjeveru i Kovača na sjeveroistoku.
Granica nacionalnog spomenika polazi od Latinske ćuprije i ide u smjeru sjevera, te zahvata sljedeće parcele: K.o. Sarajevo I: dio k.č. 1393 (Ul. Obala Kulina bana), 1336, 1330, 1329, 1317, 1316, 1315, 1314, 1312, 1311, 1308, 1303/1, 1304, 1305, 1307, dio 1404, (Ul. Zelenih beretki), 1184, 1198, dio 1403 (Ul. Ferhadija), 1131, 1128/1, 1127, dio 1394 (Ul. Mula Mustafe Bašeskije), 984, 983/2, 981, 979, 976, 975/1, dio 16/1 (Ul. Logavina), 13, 15, dio 16/2 (Ul. Hadži Damjanova), 17/1, 17/2, dio 26 (Ul. Todora Švrakića), 28, 27, 31, 32, dio 37 (Ul. Na Varoši), 553, 551, 560, 566, 567/2, 568/1, 572, dio 506 (Ul. Bjelina čikma), 509, 522, 521/1, 521/2, dio 1395 (Ul. Sagrdžije), 63, 64/1, dio 1396 (Ul. Safvet-bega Bašagića), 130, dio 129, 133, 135, 153/1, dio 157 (Ul. Nikolića čikma), 158, 159, 160, 161, 170, 169, 168, 167, dio 1399 (Ul. Kovači), 284, 289/1, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 297, 277, 276, 275, 274, 273, dio 299 (Ul. Kraćule), 229, 230, 231, 233, 237, 238/1, 238/2, dio 258 (Ul. Nadmlini), dio 248, 245, 223/1, dio 213, 212, 211, 209, 223/2, 223/3, 224; K.o. Sarajevo IX: dio 2815 (rijeka Miljacka), dio 173 (Ul. Toplik), 172, dio 173 (Ul. Toplik), 171, dio 2753 (Ul. Obala Isa-bega Isakovića), 14, dio 9, 13, 12, dio 2753 (Ul. Obala Isa-bega Isakovića), dio 2815 (rijeka Miljacka), (novi premjer), što odgovara Mahala XI: dio k.č. 1 (Obala Kulina bana), 20, 46, 42; Mahala XXXVII: 16, 42, dio 1, 19, 46, dio 1, 11, dio 1 (Ul. Hadži Ristića), 20, 28, 27, 26, 24; Mahala XXXVI: dio 2 (Ul. Zelenih beretki), 14, 4, 95, 1, 3, dio 2 (Ul. Ferhadija); Mahala XLI: 138, 1, 137, 135, dio 2 (Ul. Mula Mustafe Bašeskije), 101, 144, 100, 72, 71, 80, dio 2 (Ul. Logavina); Mahala XXXIV: 59, 3, 4, dio 1 (Ul. Hadži Damjanova), 6, 7, 12, dio 1 (Ul. Todora Švrakića), 17, 18, 43, 19, 22, dio 1 (Ul. Na Varoši), 57; Mahala XXXIII: 87, 9, 18, 25, 85, 30, 33, dio 2 (Ul. Bjelina čikma); Mahala XXVIII: 33, 14, 15, dio 1 (Ul. Sagrdžije); Mahala LXXVI: preko ulice Sagrdžije, 1, 85, 92, 23, 93, dio 3 (Ul. Safvet- bega Bašagića); Mahala XCVIII: niz ulicu Safvet-bega Bašagića, 145, 89, 144, 143, 148, 138, dio 169 (Ul. Nikolića čikma); Mahala XXVI: 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 26; Mahala XCVIII: dio 195; Mahala XXVI: 1, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8; Mahala XXV: 33, 88; Mahala XCVIII: 127, 126, 215, 124, dio 31 (Ul. Kraćule), 16, 15, 14, 12, 210, 211, 182, 224, dio 173 (Ul. Nadmlini), dio 199 (Ul. Nadmlini), dio 5, 31; Mahala XCVII: 281, 282, 57, 48, dio 47, dio 2 (Ulica Bentbaša), 278, 279, 73; preko rijeke Miljacke; Mahala XCIX: dio 4 (Ul. Obala Isa-bega Isakovića), 5, 2, 72, dio 4; Mahala C: dio 2 (Ul. Obala Isa-bega Isakovića); Mahala CXVIII: dio 2 (Ul. Obala Isa-bega Isakovića), 1, 8; Mahala CXX: 129; Mahala CXVIII: 183, 8, 11, 16, 1, dio 2 (Ul. Obala Isa-bega Isakovića)(stari premjer) te se vraća na Latinsku ćupriju i zatvara zaštićeno područje i obuhvata objekte, otvorene prostore – javne i privatne, saobraćajnice, drveće i hortikulturno rješenje otvorenih prostora.
Nacionalni spomenik definiran u st. 2. i 3. ove tačke nalazi se na području općine Stari Grad, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je da osigura pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

A) Za katastarske čestice utvrđene u sklopu pojedinačnih odluka Komisije o proglašenju sljedećih objekata ili cjelina unutar zaštićenog područja nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine:

1. Historijska građevina - Stari jevrejski hram ( Il Kal Grandi -Veliki hram, ili Il Kal Vježu -Stari hram ili Stara sinagoga) u Sarajevu (Službeni glasnik, BiH broj 33/04)
2. Graditeljska cjelina - Čekrekčinica (Čekrekči Muslihudinova) džamija sa dućanima u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 84/05)
3. Graditeljska cjelina - Ferhadija džamija (Ferhad-begova džamija) sa haremom u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 84/05)
4. Graditeljska cjelina - Careve (Hatibove, Stare sultan Mehmeda, Stare-Atik, Gazi sultan Fatih Mehmed-hanove) džamije sa Isa-begovom banjom u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 63/06)
5. Historijska građevina - Latinska ćuprija u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 14/05)
6. Arheološko područje - ostaci Tašlihana u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 100/07 i 94/09)
7. Historijski spomenik - Šeher-ćehajina ćuprija u Sarajevu( Službeni glasnik BiH, broj 2/06)
8. Historijski spomenik - Despića kuća u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 99/06)
9. Prirodno-graditeljska cjelina - Isa-begova zavija u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 29/05)
10. Graditeljska cjelina - Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 12/06)
11. Graditeljska cjelina – Brusa-bezistan (Rustem-pašin bezistan, Mali bezistan) sa dućanima u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, br. 18/07 i 90/07)
12. Historijski spomenik - Sahat-kula u Sarajevu (Službeni glasnik BiH br. 99/06 i 94/09)
13. Graditeljska cjelina - Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, br. 18/07 i 90/07; 94/09)
14. Historijska građevina - Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 42/07)
15. Graditeljska cjelina - Stara pravoslavna crkva (Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila) u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 53/08)
16. Graditeljska cjelina - Gazi Husrev-begova medresa sa mjestom i ostacima Hanikaha u Sarajevu (Službeni glasnik BiH broj 42/07; 94/09)
17. Historijska građevina - Gradska vijećnica u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 88/07)
18. Graditeljska cjelina - Gazi Husrev-begova (Begova) džamija u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, br. 105/06, 94/09)
19. Graditeljska cjelina - Hadžimuratovića Daire (Velike Daire) u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 3/08)
20. Graditeljska cjelina - Konak u Sarajevu zajedno sa pokretnim naslijeđem (Službeni glasnik BiH, broj 19/08)
21. Graditeljska cjelina - Hotel Stari Grad (nekadašnji han Gazi Husrev-begovog vakufa, Hotel Gazi) i stambeni objekat Kadić, djelo arhitekte Josipa Vancaša, u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, br. 94/09, 94/09)
22. Mjesto i ostaci historijske građevine - Firuz-begov hamam u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 100/08)
23. Historijski spomenik - Careva ćuprija u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 36/09)
24. Grupa objekata - Gazi Husrev-begovog vakufa u Sarajevu sa pokretnom imovinom (Službeni glasnik BiH, broj 94/09)
25. Ambijentalna cjelina - Kazandžiluk, Male Daire i Luledžina ulica u Sarajevu (Službeni glasnik BiH broj, 25/11)
primjenjuju se mjere zaštite utvrđene u pojedinačnim odlukama Komisije o proglašenju tih nacionalnih spomenika.

B) Za sljedeće objekte i cjeline unutar prostora koji imaju visoku graditeljsku, dokumentarnu, ambijentalnu i prirodnu vrijednost, koji se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), a za koje do donošenja ove odluke Komisija nije donijela pojedinačne odluke o proglašenju nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine: 1. Muzej Mlada Bosna: novi premjer – k.č. 1337, k.o. Sarajevo I; stari premjer – k.č. 36, Mahala XI
2. Tabački mesdžid: novi premjer – k.č. 730, k.o. Sarajevo I; stari premjer – dio k.č. 7, Mahala XCVIII
3. Sebilj na Baščaršijskom trgu: novi premjer – dio k.č. 1400, k.o. Sarajevo I; stari premjer – dio k.č. 2, Mahala I
primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Regulacionim planom sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije iz 1975. godine (u daljnjem tekstu: Regulacioni plan) i ovom odlukom sve dok Komisija ne donese pojedinačne odluke o njihovom proglašenju nacionalnim spomenikom, kada će se na njih primjenjivati mjere zaštite utvrđene tim odlukama.

C) Za objekte, prostore i cjeline unutar zaštitnog područja koji imaju visoku graditeljsku, dokumentarnu, ambijentalnu i prirodnu vrijednost a koji su definirani Regulacionim planom i ostale katastarske čestice koje se nalaze u sklopu zaštićenog područja Sarajevske čaršije definiranog graničnom linijom u tački I stav 3. ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:
- Dopušteni su isključivo radovi, konzervacije, restauracije i prezentacije spomenika, a radovi interpolacije, dogradnje ili nadogradnje mogu biti odobreni samo izuzetno ako su predviđeni Regulacionim planom i nisu u suprotnosti sa posebnim mjerama zaštite propisanim ovom odlukom;
- Nije dopuštena izgradnja novih objekata ni infrastrukture, dogradnja i nadogradnja postojećih objekata, promjene na objektima u smislu broja i vrste otvora, visine, materijala, boje i sl., kao ni legalizacija izvedenih zahvata koji nisu predviđeni Regulacionim planom;
- Sve intervencije, uključujući izgradnju novih objekata, dogradnju, nadziđivanje i ostale građevinske zahvate privremenog ili trajnog karaktera koji nisu izvedeni u skladu sa odredbama Regulacionog plana, bez obzira da li je za njihovo odobravanje vođen upravni postupak ili nije, bit će podvrgnuti mjerama otklanjanja ili ublažavanja negativnog utjecaja na autentičnost nacionalnog spomenika, koje će biti utvrđene posebnim elaboratom;
- Mjere zaštite se odnose na sve elemente graditeljske cjeline, uključujući objekte, otvorene površine – javne i privatne, mobilijar, vizuelne komunikacije (reklame, putokaze, informacione panoe, i dr.), rasvjetu, hortikulturna rješenja i sl., a primjena istih će se vršiti u skladu sa detaljnim provedbenim planom navedenog područja.

U cilju implementacije utvrđenih mjera zaštite, Vlada Federacije je dužna posebno osigurati:
- Izradu ažurirane geodetske podloge prostora obuhvaćenih odlukom Komisije;
- Izradu Elaborata o otklanjanju ili ublažavanju negativnog utjecaja izvršenih intervencija u obuhvatu historijskog gradskog područja - Sarajevska čaršija na autentičnost nacionalnog spomenika (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji se odnosi na sve građevinske, infrastrukturne, hortikulturne i druge radove koji su izvedeni u obuhvatu nacionalnog spomenika, a koji nisu u skladu sa Regulacionim planom. Elaborat će biti urađen na osnovi stručnih analiza koje će obuhvatiti: trenutno stanje prostorne cjeline, odnosno karakteristike historijskog gradskog područja u sklopu definiranja historijskog urbanog pejzaža Sarajeva, identifikaciju, pravni status, informaciju o tome da li su radovi izvedeni sa odobrenjem za građenje, kvalifikaciju i opis intervencija, informacije o vlasništvu i investitoru, utjecaj neplanskih intervencija (interpolacija novih objekata, dogradnje nadogradnje, izmjena na objektima i u prostorima koje obuhvataju materijale, boje, tehnike i tehnologije na autentičnost i integralnost Sarajevske čaršije; rizike i dosadašnje posljedice nepogoda, prirodnih i tehničkih katastrofa, stepen očuvanosti nematerijalne komponente nacionalnog spomenika (prisutnost, zastupljenost i autentičnost starih zanata, običaja, festivala i sl.). Elaborat, nadalje, treba utvrditi prijedlog mjere za umanjivanje ili otklanjanje negativnog utjecaja na autentičnost i interpolaciju historijskog gradskog područja - Sarajevske čaršije: parcijalno uklanjanje dijelova objekta u skladu sa značajem historijskog objekta, odnosno ambijentalne cjeline, preoblikovanje pojedinih dijelova objekta, a koje se odnosi na izmjenu konstruktivnog sistema, izgleda pojedinih funkcionalnih dijelova, dimenzija i proporcija prozorskih otvora i sl., preoblikovanje fasada koje su urađene u suprotnosti sa ambijentom, uklanjanje ili preoblikovanje reklamnih i drugih panoa i potpuno uklanjanje građevina.
- Izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana za područje nacionalnog spomenika u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine FbiH, br. 63/04, 50/07 i 84/10), odlukama Komisije i Elaboratom o otklanjanju ili ublažavanju negativnog utjecaja izvršenih intervencija u obuhvatu historijskog gradskog područja - Sarajevska čaršija;
- Izradu Programa hitnih i interventnih mjera zaštite Sarajevske čaršije;
- Izradu Plana upravljanja historijskim gradskim područjem - Sarajevska čaršija sa definiranim nosiocima realizacije programa, u skladu sa metodologijom za provedbu Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine;
- Utvrđivanje, u sklopu detaljnih urbanističkih planova i plana upravljanja, uvjeta za očuvanje i promoviranje kulturnih i historijskih vrijednosti, kako materijalnih, tako i njihovih nematerijalnih komponenti – starih zanata i djelatnosti, tradicionalnih festivala i običaja koji su vezani za objekte i mjesta;Izradu etapnog programa provedbe plana sa finansijskim pokazateljima;
- Izradu programa zaštite infrastrukture, urbanog mobilijara i prirodnog naslijeđa.

U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, odnosno u cilju sprečavanja gradnji koje bi imale negativni utjecaj na vizuelni identitet i integritet Sarajevske čaršije, utvrđuje se zaštitni pojas koji obuhvata: park At Mejdan, Filipovića kasarnu i područje na južnoj (lijevoj) obali u koji spadaju džamija Čohadži hadži Sulejmana i Crkva sv. Ante sa samostanom. To područje je sa južne strane, u smjeru zapad – istok, omeđeno ulicama Za Beglukom i Jediler. Na raskrsnici ulica Jediler i Bistrička, granica teče ulicom Bistrik prema jugu, do Bakarevićeve ulice, kojom teče dalje u pravcu istoka, paralelno sa Samostanom i Crkvom sv. Ante. Na istočnom kraju Crkve granica skreće prema sjeverozapadu i teče Hulusinom ulicom, na čijem kraju nastavlja da teče u pravcu istoka Franjevačkom ulicom, obuhvatajući i kompleks „Sarajevske pivare”, do križanja sa ulicom Maguda, obuhvatajući mješovito stambeno-poslovno područje Bistrika južno od rijeke Miljacke. Ulicom Maguda granica teče prema sjeveru, do Ulice Alifakovac, odakle teče prema istoku, obuhvatajući stambene objekte s obje strane ulice. Na raskrsnici sa ulicom Podcarina, granica teče istom ulicom prema sjeveru i na nju se nadovezuje ulica Babića bašća do rijeke Miljacke. Granicom je tako obuhvaćeno područje Babića bašće i Toplika na južnoj obali Miljacke, sa suprotne strane Isa-begove zavije. Granica dalje vodi u pravcu sjeverozapada sijekući Miljacku i ide mostom izgrađenim krajem XX vijeka. Odatle granica ide prema zapadu obuhvatajući Nadmline, Mustajpašin mejdan, groblje i džamiju Kučuk Katiba uz Halilbašića ulicu, kao i Hastahanu. Odatle granica nastavlja teći prema zapadu Halilbašića ulicom do gradilišta gdje se prethodno nalazilo skaldište građevinskog materijala, obuhvatajući gradilište, dio groblja Kovači sjeveroistočno od gradilišta i južni dio platoa Kovači. Odatle granica nastavlja ići prema sjeverozapadu ulicom Kasima ef. Dobrače i ulicom Patke, obuhvatajući dio groblja Kovači uz ulicu Kovači i stambene objekte na uglu ulica Patke i Kasima ef. Dobrače, do ugla sa ulicom Safvet-bega Bašagića, odakle granična linija nastavlja teći prema sjeveru do Mekteba Gazi Husrev-begovog vakufa, obuhvatajući i objekte istočnog niza Sagrdžija. Odatle granica teče ulicom Ćemerlina prema zapadu, obuhvatajući nekadašnju Šerijatsku sudijsku školu. Prema zapadu granica siječe Logavinu ulicu i obuhvata Buzadži Hadži Hasanovu džamiju. Prema zapadu granica dalje teče ulicom Josipa Štadlera, do Gazi Husrev-begovog hamama na krajnjoj zapadnoj strani. Granica Zaštitnog pojasa dalje ide prema jugu, obuhvatajući Katedralu, palatu Gazi Husrev-begovog vakufa na Trgu fra Grge Martića, Sabornu crkvu, zgradu Mitropolije, Štrosmajerovu ulicu, istočni i zapadni niz objekata ulice Ćumurija i Ćumurija most, do zapadne strane At Mejdana.

Granična linija zaštitnog pojasa polazi od Ćumurija mosta i ide u smjeru kazaljke na satu (od Ćumurija mosta granična linija ide preko Obale Kulina bana), te ga čine sljedeće parcele: K.o. Sarajevo I: dio k.č. 1393 (Obala Kulina bana), k.č. 1270, 1269, 1416; K.o. Sarajevo XI: 2130, 2043, dio 2042 (Ul. Tekija čikma), 2041, 2030, 2029, dio 2120 (Ul. Zelenih beretki), 2027, 2028, 2023, dio 2003 (Ul. Ferhadija), 1973/1, 1973/2, 2128; K.o. Sarajevo I: 1414, 1069, 1394, 1067, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056/2, 1049, 1048/2, 1048/1, 1035, 1034, 1030, 1029, 1028, 1027, 1021, 1019, 1017, 1015, 1014, 1012, dio 1411 (Ul. Josipa Štadlera); K.o. Sarajevo III: dio 2183 (Ul. Josipa Štadlera), 2150, dio 2183; K.o. Sarajevo I: dio 1411 (Ul. Josipa Štadlera), 1011, 16/1, 1, 2, 3, 4, 5, 43, 44, 47, 48, 56, dio 1411; K.o. Sarajevo III. Dio 2183 (Ul. Josipa Štadlera), 1906 (Mekteb – Ćemerlina ulica), dio 2184 (Ul. Sagrdžije čikma); K.o. Sarajevo I: dio 1406 (Ul. Sagrdžije čikma), 72/1, 58/1, 59/1, 61, 62, 64/1, 105, 104, 105, 106, 107, 105; K.o. Sarajevo II: 3450 i 3445 (k.č. 2 – dio Mahala LXXVII – Sarajevo), 2463 (k.č. 4, Mahala XCVII), 3451 (k.č. 2 – dio XCVII – Sarajevo); K.o. Sarajevo I: 180 (Hastahana), 181, 1397, 182, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 195; K.o. Sarajevo I: 2535; K.o. Sarajevo I: 196, 198, 209, 223/2; K.o. Sarajevo IX: 2815, 218, 222, 220, 219, 216, 215/1, 214/1, 214/2, 213, 212, 211, 210, 209, 2753, 342, 362/1, 363, 364/1, 364/2, 367, dio 368, 370, 371, dio 2754 (Ul. Megara), 401, dio 2763 (Ul. Franjevačka), 1562, 1575/1, 1573/3, 1573/1, 1573/2, 1572, 1570, 1569, dio 2818 (Ul. Bistrik); K.o. Sarajevo VIII: dio 3824 (Ul. Bistrik), 185/2, dio 3787 (Ul. Bistrik potok), 183, dio 3786 (Ul. Za beglukom), 32/1, dio 3783/2 (Ul. Hamdije Kreševljakovića), dio 4, dio 5 (Ul. Obala Isa-bega Isakovića), što odgovara Mahala XXXVIII: k.č. 40, 42, 90, 42, dio 113 (Ul. Tekija čikma), 35, dio 33, 30, dio 4 (Ul. Zelenih beretki), 73, 71, dio 68, dio 69, 140, 70; Mahala XXXVI: dio 2 (Ul. Ferhadija); Mahala XL: 85, 110, 101, 16; Mahala XXXVI: dio 2 (Trg fra Grge Martića); Mahala XLI: dio 2 (Ul. Mula Mustafe Bašeskije), 37, 118; Mahala XLIII: 43,44, 24, 53, 26, 67, 54, 28, 64, 35; Mahala XLII: 57, 101, 58, 5, 59, 60, 112, 8, 10, dio 2 (Ul. Josipa Štadlera), 1, dio 2, 16, 17, 124, 121, 65; Mahala LXXV: dio 2 (Hrgića ulica), 118, 26, 63, 171, 30, dio 2 (Ul. Josipa Štadlera), 34, dio 2 (Ul. Sagrdžije čikma), 114, 67, 116, 36; Mahala LXXVI: 22, 92, 23, dio 3 (Ul. Patke); Mahala LXXVII: 6, dio 2, 5, dio 2 (Ul. Patke), 11, 156, dio 2 (Ul. Patke), 96, dio 2 (Ul. Kovači); Mahala XXVI: 21; Mahala XCVIII: 135, 134, 133, 129, 126, 215, 124, 19, 31, 16, 15, 14, 12, 210, 211, 182, 224, dio 173 (Ul. Nadmlini), 199, 197, 240; Mahala XCVII: 80, 317, dio 2 (Ul. Nadmlini), 1, 39, 123, 193, 217, 124, 204, 125, dio 2 (Halilbašića ulica), 44, 45, 44, 43, 47, dio 2 (Bentbaša ulica); preko rijeke Miljacke; Mahala CV: dio 17, 117, 7, 6, 1, 79, 128, dio 2 (Ul. Toplik), 25, 26, 27, 88, 28; Mahala XCIX: dio 4 (Ul. Veliki Alifakovac), 163, 40, dio 4 (Ul. Alifakovac), 41, 100, 172, 100, 103, 141, 43, 170, 44, dio 4 (Ul. Megara i Franjevačka ulica); Mahala CI: dio 2 (Franjevačka ulica), dio 59 (Ul. Mehmeda Mujezinovića), dio 2 (Franjevačka ulica); Mahala CXVIII: dio 2 (Franjevačka ulica), 3, 4; Mahala CXX: 70, 173, 69, dio 103 (Ul. Bistrik), 115, dio 103, 9, dio 3 (Ul. Bistrik potok), 144, 1; Mahala CXIX: dio 2 (Ul. Za beglukom), 142, 144, 5, 14, dio 2 (Ul. Hamdije Kreševljakovića), 1, dio 2 (Ul. Obala Isa-bega Isakovića), (stari premjer) te se linija vraća na Ćumurija most i zatvara zaštitni pojas. U zaštitnom pojasu utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

A) Za sljedeće objekte ili cjeline za koje je Komisija donijela pojedinačne odluke o proglašenju nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine:
1. Arheološko područje – At Mejdan (Službeni glasnik BiH, broj 29/06)
2. Nekadašnja „Hastahana“ ( Službeni glasnik BiH, broj 94/09)
3. Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva „Prosvjeta“ (Službeni glasnik BiH, broj 79/09)
4. Katedrala – Crkva Srca Isusova (Službeni glasnik BiH, broj 2/06)
5. Zgrada pravoslavne Mitropolije (Službeni glasnik BiH, broj 42/07)
6. Franjevački samostan i Crkva sv. Ante u Sarajevu (Službeni glasnik BiH, broj 88/07)
7. Stambeni objekat u ulici Sime Milutinovića (Službeni glasnik BiH, broj 94/09)
8. Gazi Husrev-begova palata na Trgu fra Grge Martića (Službeni glasnik BiH, broj 94/09)
9. Stambeno-poslovni objekat u ulici Edhema Mulabdića (Službeni glasnik BiH, broj 94/09)
10. Zgrada nekadašnjeg Gazi Husrev-begovog mekteba u ulici Ćemerlina (Službeni glasnik BiH, broj 94/09)
11. Rodna kuća Vladislava Skarića (Kuća Jeftana Despića, Objekat Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH) (Službeni glasnik BiH, broj 99/06)
12. Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana (Službeni glasnik BiH, broj 17/12)
13. Gazi Husrev-begov hamam (Službeni glasnik BiH, broj 94/09)
14. Saborna crkva (Službeni glasnik BiH, broj 18/07)
15. Staro groblje na Kovačima (dio koji se nalazi na području zaštitnog pojasa) (Službeni glasnik BiH, broj 42/07)
primjenjuju se mjere zaštite utvrđene u pojedinačnim odlukama Komisije o proglašenju tih nacionalnih spomenika.

B) Za sljedeća dobra sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, za koja do donošenja ove odluke Komisija nije donijela pojedinačne odluke o proglašenju nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine:
1. Objekti „Sarajevske pivare“- parcele predviđene za mjere zaštite: novi premjer – k.č. 28 i 29, k.o. Sarajevo IX; stari premjer – dio k.č. 101, 110, 114 i 164, Mahala CXVIII; k.č. 40, dio 41 i 56, Mahala C; k.č. 20, 26, 86, 92, 93 i 94, Mahala CI
2. Šerijatska sudijska škola: k.č. 57/1 i 57/2 (novi premjer), k.o. Sarajevo I, što odgovara k.č. 78, 98 i 99 (stari premjer), Mahala LXXV
utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:
- Dopušteni su isključivo radovi, konzervacije, restauracije i prezentacije spomenika, ukoliko na osnovi pojedinačnih zahtjeva vlasnika dobara ili drugih lica, federalno ministarstvo nadležno za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) ne utvrdi da je moguće odobriti i drugu vrstu zahvata (adaptacija novoj namjeni, izmjena dijelova dobra, interpolacija dobra i sl.);
- Podnosilac zahtjeva dužan je, uz zahtjev nadležnom ministarstvu, predočiti dokumentaciju iz koje su vidljivi stepen i vrsta zahvata;
- Kada za dobra navedena u okviru tačke B) budu donesene pojedinačne odluke o proglašenju nacionalnim spomenikom, mjere utvrđene tim odlukama bit će konačne i obavezujuće.

C) Za ostale objekte koji se nalaze u zaštitnom pojasu utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:
- Dopuštena je rekonstrukcija i interpolacija novih objekata ili njihovih dijelova pod uvjetom da maksimalna dopuštena visina objekata prati historijsko mjerilo susjedstva, svi objekti moraju poštivati građevinsku liniju susjednih objekata i u prizemlju i na spratovima i moraju pratiti postojeći volumen;
- Novoizgrađeni objekti dimenzijama, izgledom ili na neki drugi način ne smiju ugrožavati spomeničku, prirodnu ili ambijentalnu vrijednost zaštićenog prostora;
- Nove strukture moraju u svom sveukupnom dojmu odražavati ambijentalni identitet, ali su dopušteni elementi savremenog dizajna i materijala, ukoliko su u skladu sa strukturom i okolišem;
- Nije dopuštena nova gradnja na zelenim površinama, ulicama i ostalim slobodnim javnim prostorima;
- Postojeći planovi koji sadrže saobraćajno rješenje trebaju biti izmijenjeni u skladu sa ovom odlukom a kako bi smanjili pritisak od saobraćaja i poštivali historijske strukture;
- Nije dopuštena izgradnja industrijskih objekata, zagađivača okoliša i objekata čija namjena može ugroziti nacionalni spomenik.

IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.
Regulacioni plan Sarajevske čaršije iz 1975. godine ostaje na snazi u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

V

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II - V ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

VIII

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH».Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry , Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedavajuća Komisije
Ljiljana Ševo


Broj: 07.3-2.3-59/14-23
2. aprila 2014. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: