početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Grupa spomenika posvećenih Igmanskom maršu u Sarajevu, graditeljska cjelina

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Nakon izvršenog sravnjivanja sa usvojenim tekstom odluke, utvrđeno je da se potkrala greška u Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju graditeljske cjeline – Grupa spomenika posvećenih Igmanskom maršu u Sarajevu, broj 04.1-2.3-59/14-13 od 1. aprila 2014. godine, objavljenoj u “Službenom glasniku BiH” broj 67/15 na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, te se daje sljedeća

I S P R A V K A

ODLUKE KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA O PROGLAŠENJU GRADITELJSKE CJELINE – GRUPA SPOMENIKA POSVEĆENIH IGMANSKOM MARŠU U SARAJEVU, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE

U Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju graditeljske cjeline – Grupa spomenika posvećenih Igmanskom maršu u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 67/15), u tački I stav 2. dio „Spomen-piramida na Velikom polju“ vrši se ispravka teksta tako da se riječi: „dio k.č. 747, z.k. uložak br. 1142, k.o. Trnovo, općina Trnovo” zamjenjuju riječima: „k.č. 1639, z.k. uložak br. 56, k.o. Hadžići, općina Hadžići“.

Predsjedavajuća Komisije

Ljiljana Ševo

Broj: 04.2-2.5-90/15-3
12. novembra 2015. godine
Sarajevo
____________________________________________________________________________
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1 Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 1. do 3. aprila 2014. godine donijela je

O D L U K U

I

Graditeljska cjelina – grupa spomenika posvećenih Igmanskom maršu u Sarajevu
proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se sastoji od deset spomen-obilježja, i to:
- Spomen-piramida na Velikom polju, planina Igman, općina Trnovo;
- Spomenik na Velikom polju, planina Igman, općina Hadžići;
- Spomen-kosturnica na Brezovači, planina Igman, općina Hadžići;
- Spomen-obelisk na Brezovači, planina Igman, općina Hadžići;
- Spomen-obelisk na Velikom polju, planina Igman, općina Hadžići;
- Spomen-obelisk u Osjeku, općina Ilidža;
- Spomen-ploča Gubavac, općina Ilidža;
- Spomenik na Vrelu Bosne, općina Ilidža;
- Spomenik na mostu u Reljevu, općina Novi Grad;
- Spomen-obilježje Igmanskom maršu u Vogošći, ulica Spasoja Blagovčanina broj 15.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata:
Spomen-piramida na Velikom polju dio k.č. 747, z.k. uložak br. 1142, k.o. Trnovo, općina Trnovo, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, određen koordinatama Y 6522033,8 X 4844551,1; Y 6522041,8 X 4844569,2; Y 6522059,7 X 4844563,9 i Y 6522056,0 X 4844548,3;
Spomenik na Velikom polju
dio k.č. 1637/1 i 1631, z.k. uložak br. 56, k.o. Lokvine, općina Hadžići, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, određen koordinatama Y 6522299,5 X 484487,6; Y 6522301,0 X 4844879,3; Y 6522284,7 X 4844893,2 i Y 6522287,7 X 4844893,3;
Spomen-obelisk na Velikom polju
dio k.č. 1637/1 i 1631, z.k. uložak br. 56, k.o. Lokvine, općina Hadžići, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, određen koordinatama Y6522112,8 X 4844822,7; Y 6522104,0 X 4844839,0; Y 6522087,1 X4844835,2 i Y 6522088,3 X 4844821,3;
Spomen-kosturnica na Brezovači i Spomen-obelisk na Brezovači
dio k.č. 2407/1, z.k. uložak br. 142, k.o. Žunovica, općina Hadžići, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, određen koordinatama Y 6519689,4 X 4850301,5; Y 6519662,3 X 4850300,8; Y 6519674,4 X 4850359,6 i Y 6519705,7 X 4850354,7;
Spomen-obelisk u Osjeku
k.č. 1369 (novi premjer), z.k. uložak br. 4474 k.o. SP Donji Butmir, što odgovara k.č. 216/1 (stari premjer), k.o. SP Donji Butmir, općina Ilidža, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, određeni koordinatama Y 6522606,6 X 4854945,9 I Y6522596,9 X 4854943,3;
Spomen-ploča Gubavac
k.č. 29 (novi premjer), z.k. uložak br. 4131 k.o. SP Donji Butmir, što odgovara k.č. 238/4 (stari premjer), k.o. SP Donji Butmir, općina Ilidža, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, određeni koordinatama Y 6522082,9 X 4854150,3; Y 6522081,9 X 4854165,7;Y 6522060,9 X 4854145,9 i Y 6522069,3 X 4854161,7;
Spomenik na Vrelu Bosne
k.č. 621 (novi premjer), z.k. uložak br. 1421 k.o. SP Donji Butmir, što odgovara k.č. 477/1 (stari premjer), k.o. SP Donji Butmir, općina Ilidža, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, određeni koordinatama Y 6521950,0 X 4852807,3; Y 6521950,3 X 4852812,1; Y 6521948,6 X 4852795,4 i Y 6521973,1 X 4852815,9;
Spomenik na mostu u Reljevu
dio k.č. 12 i 975 (novi premjer), z.k. uložak br. 5088, k.o. SP Crnotina, što odgovara k.č 1097/1 (stari premjer), k.o. SP Crnotina, općina Novi Grad, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, određen koordinatama Y 6524962,9 X 485973,4 i Y 6524950,1 X 4859728,5;
Spomen-obilježje Igmanskom maršu u Vogošći
dio k.č. 1211/1 (novi premjer), z.k. uložak br. 311, k.o. SP Donja Vogošća, što odgovara k.č 3048/3 (stari premjer), k.o. SP Donja Vogošća, općina Vogošća, Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, određen koordinatama Y 6527602,1 X 4861988,2; Y 6527592,8 X 4861987,2; Y 6527591,2 X 4861980,2 i Y 6527600,5 X 4861977,4.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

U svrhu trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru koji je definiran u tački I stav 3 utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:
- dopušteni su isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na sanaciji i prezentaciji spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnoga za prostorno uređenje (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nadležna služba zaštite);
- prilikom radova na restauraciji objekata neophodno je sačuvati njegov izvorni izgled;
- dozvoljeno je privremeno izmještanje spomenika u svrhu infrastrukturnih radova uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno nadziranje nadležne službe zaštite;
- cjelina se može koristiti u obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na način koji neće ugroziti integritet objekta.

IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

V

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II–V ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

VIII

Prema članu V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH“.Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedavajuća Komisije

Ljiljana Ševo

Broj: 04.1-2.3-59/14-13
1. aprila 2014. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: