početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Crkve Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli, graditeljska cjelina

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 3. do 5. februara 2014. godine, donijela je

O D L U K U

I

Graditeljska cjelina crkve Uspenija Presvete Bogorodice u Gabeli, opština Čapljina, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik čine Hram Uspenija Presvete Bogorodice i pravoslavno groblje sa 155 krstača i porodičnih grobnica, te ikonostas sa dvanaest ikona.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 3519 (novi premjer), što odgovara k.č. 1/22 (stari premjer), posjedovni list broj 499, z.k. uložak broj 1148, k.o. Gabela, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

Radi trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru koji je definisan u tački I stav 3. ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:
- Dozvoljeni su isključivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi koji će obezbijediti održivu upotrebu objekta, radovi na redovnom održavanju, uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija nacionalnog spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite nasljeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
- Nije dozvoljeno izvođenje radova koji bi mogli da ugroze nacionalni spomenik, odnosno izgradnja novih objekata u zoni nacionalnog spomenika, rušenje nadgrobnika, približavanje novih grobnih mjesta objektu Crkve više od postojeće distance kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura čiji cilj nije isključivo zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika;
- Prilikom rekonstrukcije, restauracije, konzervacije i redovnog održavanja objekta i nadgrobnih spomenika cjeline obavezno sačuvati izvorne elemente i primijenjene materijale;
- Sve primijenjene metode i stepeni intervencije moraju biti čitljivi;
- Dopušten je pokop u groblju, s tim da prilikom novog pokopa kao i uređenja groblja ne dođe do oštećenja ili trajnog uništenja starih nadgrobnika (udaljenost novih grobnih mjesta od starih nadgrobnika treba biti minimalno 50 cm).

Radi hitne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere:
- Izrada detaljnog snimka postojećeg stanja objekta crkve i utvrđivanje stabilnosti zvonika i razloga pojave vlage na ulaznom zidu sa unutrašnje strane;
- Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na zvoniku, ulaznom zidu i galeriji objekta;
- Konzervacija starih nadgrobnih spomenika;
- Utvrđivanje postojećeg stanja ikona;
- Konzervacija i čišćenje ikona;
- Hitno izvršiti sanaciju dijela ogradnog zida čije rušenje može ugroziti nacionalni spomenik.

Na objektima koji se nalaze na katastarskoj čestici nacionalnog spomenika, ali ne čine nacionalni spomenik (spomen-kosturnica i ogradni zid crkvenog dvorišta), dozvoljeni su radovi na redovnom održavanju i konzervatorsko-restauratorski radovi. Proširenje ili nadogradnja tih objekata nije dozvoljena.

IV

Iznošenje pokretne imovine iz tačke I stav 2. ove odluke (u daljem tekstu: pokretno nasljeđe) iz Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno.
Izuzetno od odredbe stava 1. ove tačke, dozvoljeno je privremeno iznošenje pokretnog nasljeđa iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inostranstvu može izvršiti, kvalitetnije, brže i jeftinije.
Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko bude nesumnjivo utvrđeno da to neće ni na koji način ugroziti pokretno nasljeđe. U odobrenju se utvrđuju svi uslovi pod kojima se pokretno nasljeđe može iznijeti iz Bosne i Hercegovine, rok za vraćanje dobra u zemlju, kao i zaduženja pojedinih organa i institucija za obezbjeđenje tih uslova, a o tome se obavještava Vlada Federacije, nadležna služba obezbjeđenja, carinska služba Bosne i Hercegovine i javnost.

V

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

VI

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne, gradske i opštinske službe suzdržaće se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu zaštitu.

VII

Ova odluka će se dostaviti Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite nasljeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i opštinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II - VI ove odluke, te nadležnom opštinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VIII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

IX

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

X

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u »Službenom glasniku BiH«.Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedavajuća Komisije
Amra HadžimuhamedovićBroj: 07.2-2.3-59/14-12
4. februara 2014. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: