početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića (sada Dervišagića kuća) u mahali Crvena rijeka, historijska građevina

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 3. do 5. februara 2014. godine, donijela je

O D L U K U

I

Istorijska građevina – Kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića (sada Dervišagića kuća) u mahali Crvena rijeka u Srebrenici proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru označenom kao k.č. 1/414, posjedovni list broj 290, z.k. uložak broj 169, k.o. Srebrenica, opština Srebrenica, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 9/02, 70/06 i 64/08).

II

Vlada Republike Srpske dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, rehabilitaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) utvrdiće tehničke uslove i obezbijediti financijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

Radi trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definisanom u tački I stav 2. ove odluke primjenjuju se sljedeće mjere zaštite:
- dozvoljeni su isključivo radovi na rehabilitaciji kao i radovi koji će obezbijediti održivu upotrebu spomenika, uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija nacionalnog spomenika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje Republike Srpske i stručni nadzor nadležne službe zaštite nasljeđa na nivou Republike Srpske;
- prilikom radova na rekonstrukciji, restauraciji i konzervaciji objekta neophodno je sačuvati izvorni izgled objekta;
- dijelove koji nedostaju rekonstruisati u izvornom obliku, iste veličine, od istog ili istovrsnog materijala, primjenom istih tehnoloških pristupa u najvećoj mogućoj mjeri, na osnovu dokumentacije o izvornom obliku;
- nije dozvoljena zamjena izvornih konstrukcijskih elemenata, otvora, postojećih materijala i unutrašnjih elemenata, osim ako nesumnjivo bude utvrđeno da je njihovo zadržavanje nemoguće usljed stepena oštećenosti. U tom slučaju obavezno je njihovo odgovarajuće prezentovanje;
- prostor avlije restaurisati slijedeći principe navedene za restauraciju objekta u sklopu ove tačke, uključujući arhitektonske i hortikulturne elemente;
- u sklopu projekta rehabilitacije objekta izraditi program održavanja nacionalnog spomenika.

Na prostoru nacionalnog spomenika utvrđuju se hitne mjere zaštite:
- izrada privremene konstrukcije kojom će objekat biti stabilizovan i koja će spriječiti njegovo dalјe urušavanje;
- izrada zaštitne skele sa podupiračima na glavnoj (južnoj) i bočnim fasadama;
- izrada odvodnog kanala sa sjeverne strane kako bi se spriječio ulazak vode u objekat,
- izrada privremenog pokrivača kojim će se spriječiti ulazak oborinske vode u konstrukciju zidova;
- zatvaranje podruma u cilјu onemogućavanja ulaska lјudi i životinja.

Nakon preduzimanja hitnih mjera, potrebno je preduzeti:
- pažljivo čišćenje objekta od samoniklog rastinja i otpada, uz prikupljanje i sistematsku selekciju pronađenih odlomaka;
- izrada evidencijskih kartona za sve pronađene odlomke sa detaljnim opisom i valorizacijom;
- izrada privremene drvene nadstrešnice radi deponovanja odlomaka u cilju njihove zaštite od negativnih uticaja do konačne primjene - ugradnje ili deponovanja u muzej ili neku drugu instituciju;
- izrada Preliminarne tehničke procjene stanja i Studije izvodljivosti za stavljanje objekta u upotrebu;
- izrada statičke analize konstruktivnih elemenata, nakon koje bi se pristupilo konstruktivnoj stabilizaciji postojeće konstrukcije;
- izrada detaljnog arhitektonskog snimka postojećeg stanja nacionalnog spomenika uz sprovođenje istražnih radova kojim će se utvrditi svi relevantni podaci o objektu;
- izrada projekta rehabilitacije nacionalnog spomenika.

IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

V

Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i opštinske službe suzdržaće se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka dostaviće se Vladi Republike Srpske, ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje Republike Srpske, nadležnoj službi zaštite nasljeđa na nivou Republike Srpske i opštinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II - V ove odluke, te nadležnom opštinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

VIII

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH».Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedavajuća Komisije
Amra HadžimuhamedovićBroj: 06.3-2.3-59/14-8
4. februara 2014. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: