početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Stari grad Ostrožac, graditeljska cjelina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu članka V stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 6. do 8. studenog 2013. godine donijelo je

O D L U K U

I

Graditeljska cjelina – Stari grad Ostrožac, općina Cazin, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik se sastoji od srednjovjekovne utvrde, utvrde iz Osmanskog perioda, dvorca Lothara von Berksa i zbirke skulptura koja se nalazi u prirodnom okruženju Starog grada.
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata k.č. 376, 377 i 378 (novi premjer), što odgovara k.č. 49/1, 49/2, 48, 1025/1, 1025/2,1025/3, 1025/4, 1025/5, 1026, 1027 i 1029 (stari premjer), posjedovni list broj 148/04, zk. uložak broj 596, k.o. Ostrožac, općina Cazin, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primijenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH" br. 2/02, 27/02 , 6/04 i 51/07).

II

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Vlada Federacije dužna je osigurati sredstva za izradu i provedbu potrebne tehničke dokumentacije za zaštitu nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploče sa osnovnim podatcima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u točki I stavak 3. ove odluke, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:
- dopušteni su istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na tekućem održavanju i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i strukovni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);
­- prostor spomenika bit će otvoren i dostupan javnosti, a može se koristiti u edukativne, kulturne i ugostiteljske svrhe;
­- dopušten je nastavak uporabe kompleksa kao prostora umjetničke kolonije;
­- na svaku skulpturu koja nastane kao rezultat rada umjetničke kolonije primijenjivat će se mjere zaštite;
­- nije dopušteno obavljanje radova na infrastrukturi, osim uz odobrenje nadležnog ministarstva i strukovno mišljenje nadležne službe zaštite;
- nije dopuštena izgradnja objekata koji tijekom izgradnje ili eksploatacije mogu ugroziti nacionalni spomenik i njegovu okolinu;
­- nije dopušteno odlaganje otpada;
­- zona je potencijalno arheološko nalazište pa je prilikom obavljanja istražnih radova obvezno osigurati prisustvo arheologa.
Utvrđuju se hitne mjere zaštite nacionalnog spomenika koje se odnose na dvorac Lotara Berksa i sjeverni dio utvrde:
­- izvršiti osiguranje svih dijelova građevine koji se mogu urušiti;
­- izvršiti izradu fizičkih barijera sa vidljivim upozorenjem o opasnosti, koja će onemogućiti pristup mjestima opasnim za posjetitelje;
­- izvršiti statičku analizu konsktrukcije i na osnovu rezultata uraditi projekat hitnih i sanacijskih radova.

IV

Svi pokretni nalazi, koji tijekom arheološke istrage na nacionalnom spomeniku budu nađeni, bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.
Izuzetno od stavka 1. ove tačke, u periodu do ponovnog otvaranja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, a u slučaju da najbliži muzej ne ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete, nositelji arheološke istrage dužni su podnijeti pisani zahtjev Povjerenstvu da odredi instituciju u kojoj će arheološki nalazi biti privremeno pohranjeni.
Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen tijekom arheološke istrage neophodno je stručno obraditi.
Arheolog – voditelj arheoloških istraga dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvješće Povjerenstvu i instituciji koja je obavila istraživanja.
Arheolog – voditelj arheoloških istraga mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraga i dok ne završi izvješće, a najduže za razdoblje od tri godine.
Paralelno s izvođenjem arheoloških istraga, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvješća o provedenoj istrazi, Povjerenstvo će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Povjerenstvo utvrđuje.

V

Iznošenje pokretnog naslijeđa iz točke I stavak 2. i točke IV stavak 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslijeđe) iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.
Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, dopušteno je privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ako se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu može izvršiti kvalitetnije, brže i jeftinije.
Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Povjerenstvo, ukoliko nedvojbeno bude utvrđeno da to ni na koji način neće ugroziti pokretno naslijeđe.
Povjerenstvo u svom odobrenju za privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uvjete pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za povrat dobra u Bosnu i Hercegovinu i zaduženja pojedinih organa i institucija na osiguranju tih uvjeta te o tomu obavještava Vladu Federacije, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

VI

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su oprečni sa odredbama ove odluke.

VII

Svatko, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VIII

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u toč. II–VII ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

IX

Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva (www.kons.gov.ba).

X

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 33/02, "Službeni glasnik Republike Srpske" , broj 79/02, "Službene novine Federacije BiH", broj 59/02 i "Službeni glasnik Brčko Distrikta", broj 4/03) briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 173.

XI

Prema članku V stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

XII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedateljica Povjerenstva
Amra Hadžimuhamedović

Broj: 06.2-2.3-53/13-42
7. studenog 2013. godine
Sarajevo
   Stari grad OstrožacStari grad Ostrožac - zona zaštiteStari grad Ostrožac - arhivska fotografijaPogled sa srednjevjekovne kule na obor i dvorac
Dvorac Lothara von Berksa - arhivska fotografijaDvorac Lothara von Berksa - arhivska fotografija unutrašnjostiDio zapadnog bedemaDio zapadnog bedema sa velikom tabijom
Dvorac Lothara von Berksa i bedemiSrednjevjekovna utvrdaSrednjevjekovna utvrda sa branič kulomUlaz u srednjevjekovnu utvrdu
Branič kulaSrednjevjekovna utvrda - unutrašnjostBunarVelika tabija sa gospodarskim objektom sa početka 20.st.
Dvorac Lothara von BerksaIstočna strana dvorcaZapadna strana dvorcaDvorac Lothara von Berksa - unutrašnjost
Skulpture   


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: