početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, historijsko područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 6. do 8. novembra 2013. godine, donijela je

O D L U K U

I

Istorijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, opština Kalesija, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik čine nekropola Mramorje sa 18 stećaka raspoređenih u dvije grupe i nekropola Strane sa 10 stećaka.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 2156 (novi premjer), posjedovni list broj 942/03, k.o. Memići, što odgovara k.č. 956 (stari premjer), k.o. Bulatovci, z.k. uložak broj 228 i 117, k.o. SP_Bulatovci, k.č. 568/1 (novi premjer), posjedovni list broj 1815, k.o. Memići, što odgovara k.č. 966/2 (stari premjer), k.o. Bulatovci, z.k. uložak broj 768, k.o. SP_Bulatovci, k.č. 2155/1 (novi premjer), posjedovni list broj 803, k.o. Memići, što odgovara k.č. 958/1 (stari premjer), k.o. Bulatovci, z.k. uložak broj 1191, k.o. SP_Bulatovci, dio k.č. 1835/1 (novi premjer), posjedovni list broj 226, k.o. Memići, što odgovara k.č. broj 1822/1 (stari premjer), k.o. Bulatovci, z.k. uložak broj 17, k.o. SP_Bulatovci, opština Kalesija, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) utvrdiće tehničke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

Radi trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se mjere zaštite koje se odnose na prostor definisan u tački I stav 3. ove odluke, i to na k. č. broj 2156, 568/1, 2155/1 i dio k.č. 1835/1, k.o. Memići, određen sljedećim koordinatama: Y=6576156 X=4920423; Y=6576194 X=4920465; Y=6576225 X=4920439 i Y=6576186 X=4920398. Na tom prostoru primjenjuju se sljedeće mjere zaštite:
­-dozvoljeni su isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na tekućem održavanju, uključujući i one radove koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite nasljeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nadležna služba zaštite);
- dozvoljeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno mišljenje nadležne službe zaštite;
­- nije dozvoljeno izvođenje radova koji bi mogli da ugroze nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura, čija svrha nije isključivo zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika;
­- dozvoljeni su radovi na uređenju posebnog pristupa lokalitetima i signalizacija;
­- radovi na uređenju nekropola i radovi na saniranju oštećenja dozvoljeni su isključivo uz prethodno izrađen plan sanacije, restauracije i konzervacije i uz odobrenje nadležnog ministarstva i nadzor nadležne službe zaštite;
­- nije dozvoljeno čišćenje spomenika od lišajeva i mahovine;
- izuzetno od prethodne alineje, dozvoljeno je čišćenje stećaka u slučaju da je ono neophodno za istraživanje epigrafskih ili dekorativnih elemenata stećka, uz prethodno izrađen elaborat i odobrenje nadležnog ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na biološkim, hemijskim, fizičkim i drugim analizama za koje konzervator utvrdi da su neophodne, te sadržavati odgovarajuće konzervatorske mjere i procjenu uticaja načina čišćenja na kamen;
­- prostor spomenika biće otvoren i dostupan javnosti, a može se koristiti u edukativne i kulturne ciljeve;
- nije dozvoljeno izmještanje i pomjeranje stećaka sa grobova;
- zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada;
­- na lokalitetu Mramorje dozvoljeno je obrađivanje zemljišnih parcela k.č. 568/1, 2155/1 i 2156 pod uslovom da ne dođe do oštećenja spomenika;
- oštećeni i prevrnuti stećak na lokalitetu Mramorje, grupa II, uspraviti u stanje u kojem se nalazio i konzervisati kako bi bio spriječen prodor vlage i njegovo dalje propadanje;
- na lokalitetu Strane dozvoljena je sječa šume u sanitarne svrhe na dijelu k.č. 1835/, koji predstavlja zonu zaštite.

Vlada Federacije je dužna posebno da obezbijedi sprovođenje sljedećih mjera:
- izradu geodetskog snimka postojećeg stanja;
- izradu Plana sanacije, restauracije, konzervacije i prezentacije nacionalnog spomenika.
Plan sanacije restauracije, konzervacije i prezentacije nacionalnog spomenika treba sadržavati:
- arheološko istraživanje prostora nacionalnog spomenika;
- uređenje nekropola sa uklanjanjem samonikle vegetacije;
- redovno održavanje spomenika.

IV

Svi pokretni nalazi koji u toku arheološkog istraživanja budu nađeni, biće deponovani u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uslove ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentovani na odgovarajući način.
Izuzetno od stava 1. ove tačke, u periodu do ponovnog otvaranja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, a u slučaju da najbliži muzej ne ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uslove, nosioci arheoloških istraživanja dužni su da podnesu pisani zahtjev Komisiji da odredi instituciju u kojoj će arheološki nalazi biti privremeno deponovani.
Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.
Arheolog – vođa arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova da podnese izvještaj Komisiji i instituciji koja je obavila istraživanja.
Arheolog – vođa arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže za period od tri godine.
Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo deponovanje u odgovarajuće prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvještaja o sprovedenom istraživanju, Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.
Iznošenje pokretnih nalaza iz stava 1. ove tačke iz Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno.
Izuzetno od odredbe prethodnog stava, ukoliko vođa istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemlje, dokaze o tome prezentovaće Komisiji, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim uslovima njegovog iznošenja, postupanja s njim u toku boravka van zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

V

Stavljaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

VI

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i opštinske službe, suzdržaće se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu zaštitu.

VII

Ova odluka dostaviće se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i opštinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II - VI ove odluke, te nadležnom opštinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VIII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

IX

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

X

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH».Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Ljiljana Ševo, Amra Hadžimuhamedović i Dubravko Lovrenović.


Predsjedavajuća Komisije
Amra Hadžimuhamedović


Broj: 05.2-2.3-53/13-38
6. novembra 2013. godine
Sarajevo
   Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima - zone zaštitePlan nekropole MramorjeNekropola sa stećcima MramorjeZapadni dio nekropole Mramorje
Stećci br. 3 i 4 na lokalitetu Mramorje IStećci br. 4 i 5 na lokalitetu Mramorje IStećak br. 6 na lokalitetu Mramorje IStećak br. 7 na lokalitetu Mramorje I
Stećak br. 7 na lokalitetu Mramorje IStećci br. 8 i 9 na lokalitetu Mramorje IStećci br. 1, 2 i 3 na lokalitetu Mramorje IIStećak br. 6 na lokalitetu Mramorje II
Stećak br. 6 na lokalitetu Mramorje IIPlan nekropole StraneStećci br. 1 i 2 na lokalitetu StraneStećci br. 9 i 10 na lokalitetu Strane


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: