početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Harem džamije Trnovi, Polje, historijsko područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 2. do 4. septemba 2013. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

Istorijsko područje - harem džamije Trnovi, Polje, opština Velika Kladuša, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik čini harem džamije sa starim nišanima.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 2128 i 2129 (novi premjer), posjedovni list broj 519/01, što odgovara k.č. 2148 (stari premjer), ZK uložak broj 2425, k.o. Velika Kladuša, opština Velika Kladuša, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Objekat džamije ne uživa režim zaštite utvrđen ovom odlukom.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 i 27/02, 6/04 i 51/07).

 

II

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) utvrdiće tehničke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

Radi trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definisanom u tački I stav 3. ove odluke, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

-       dozvoljeni su isključivo konzervatorsko-restauratorski radovi na nišanima i  radovi tekućeg održavanja, kao i radovi koji imaju za cilj prezentaciju nišana, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite nasljeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nadležna služba zaštite);

-       radovi na uređenju lokaliteta i radovi na saniranju oštećenja na nišanima dozvoljeni su isključivo uz prethodno izrađen plan sanacije, restauracije i konzervacije, odobrenje nadležnog ministarstva i nadzor nadležne službe zaštite;

-       nije dozvoljeno izvođenje radova koji bi mogli uticati na izmjenu područja, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura čiji cilj nije isključivo zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika;

-       dozvoljeno je ukopavanje u nove grobove sa minimalnom udaljenošću od 3 m od starih nišana;

-       objekat džamije zaštititi na lokalnom nivou.

 

IV

 

Stavljaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni  odredbama ove odluke.

 

V

 

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i opštinske službe suzdržaće se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu zaštitu.

 

VI

 

Ova odluka dostaviće se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i opštinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II - V ove odluke, te nadležnom opštinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

 

VIII

 

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

IX

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

Broj: 02-2.3-53/13-32

3. septembra 2013.godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući Komisije

Dubravko Lovrenović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

Na osnovu člana 2. stava 1. Zakona o sprovođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom, u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za šta ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za to dobro podnesen zahtjev.

Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Bihać je, dana 01.12.2006. godine, podnio prijedlog/peticiju za proglašenje džamije u Trnovi, Polje, opština Velika Kladuša, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovu člana V Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je pristupila sprovođenju postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom. 

 

Izjava o značaju dobra

Nedaleko od Velike Kladuše, na putu za Cazin, nalazi se stara džamija Trnovi, Polje, uz koju je smješten harem sa oko pedeset nišana različite starosti. Nišani su uglavnom nastali krajem XIX i početkom XX vijeka. Ovi nišani su tipični za područje Bosanske krajine koje karakterišu bogati ukrasi od kojih se ističu biljni i geometrijski ornamenti, tordirane vrpce, ibrici, rozete, polumjesec sa zvijezdom te razno oružje. Muški nišani su bogato dekorisani, uglavnom sa sve četiri strane. Na ženskim nišanima najčešći motiv je ispupčenje na leđima nišana u obliku pletenice. Nišani Bosanske krajine izvedeni su od lokalnog kamena bihacita koji je po karakteristikama krečnjak. S obzirom na njegovu mekanu strukturu, veoma se lako obrađuje.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom,izvršen je uvid u:

-       dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra (kopija katastarskog plana, zemljišno-knjižni uložak i prepis posjedovnog lista);

-       sadašnje stanje i namjenu dobra, uključujući opis i fotografije, podatke o rušenju objekta u toku rata, podatke o intervencijama na rehabilitaciji kao i o projektu, materijalima i načinu gradnje objekta prilikom njegove rehabilitacije;

-       istorijsku, arhitektonsku i drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korišćenja dokumentacije u sklopu ove odluke;

-       podatke o dosadašnjoj zakonskoj zaštiti dobra;

-       stav vlasnika u pismenoj formi koji je u potpunosti saglasan o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom BiH.

 

Prema odredbi člana V stav 2. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 37. Poslovnika o radu Komisijea prije donošenja konačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, Komisija će pružiti mogućnost vlasniku predloženog nacionalnog spomenika, podnosiocu peticije, institucijama nadležnim za očuvanje nasljeđa, stručnim i naučnim institucijama, stručnjacima i naučnicima, kao i drugim zainteresovanim osobama da iznesu svoje stavove. U skladu s tim, Komisija je dopisom broj 06.1-35-236/06-2, od 08.02.2007. godine, zatražila dostavljanje dokumentacije i stavova u vezi sa proglašenjem harema džamije Trnovi, Polje, opština Velika Kladuša od: Opštine Velika Kladuša, organ uprave nadležan za poslove urbanizma i katastra; Zemljišno-knjižni ured Opštinskog suda u Velikoj Kladuši; Federalno ministarstvo prostornog uređenja; Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta; Javna ustanova „Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa“ Bihać.

Do donošenja ove odluke, Komisiji je dostavljena sljedeća dokumentacija:

-       Dopisom broj 03/2-23-3889/11, od 15.11.2011. godine, Opština Velika Kladuša, Služba za imovinsko-pravne, katastarske i geodetske poslove, Odjeljenje za katastar i geodetske poslove, dostavila je Komisiji sljedeće dokumente:

¾      Izvod iz posjedovnog lista 519/01, broj 04/2-30-1-4857/11 od 15.11.2010. godine;

¾      Kopiju katastarskog plana broj 11 od 11.11.2011. godine;

¾      Zemljišnoknjižni izvadak broj 2425 od 08.11.2011. godine.

 

Na osnovu uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

Harem stare džamije nalazi se u selu Trnovi, Polje, koje je od Velike Kladuše udaljeno 4 km na putu za Cazin.

Istorijsko područje harem nalazi se na prostoru označenom kao k.č. broj 2128 i 2129 (novi premjer), što odgovara k.č. broj 2148 (stari premjer), ZK uložak broj 2425, k.o. Velika Kladuša, posjedovni list broj 519/01, opština Velika Kladuša, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Istorijski podaci

Velika i Mala Kladuša, čiji je nekadašnji naziv bio Donja i Gornja Kladuša, spominju se još od XIII vijeka. Naziv Kladuša prvi put se spominje 30. oktobra 1280. godine, i to pod imenom Cladosa. To je vrijeme kada cijeli kraj pripada knezovima Blagajskim, Babonjićima. Međutim, u toku 1314. godine, u ovoj velikoj porodici dolazi do diobe i te godine Kladuša pripada knezu Radoslavu Blagajskom. Kasnije je ovaj kraj pripao Frankopanima Slunjskim.

Godine 1633. Osmanlije su osvojile Kladušu gdje ostaju sve do pada grada pod austrougarsku vlast.

Nakon pada Pećigrada, a zatim Podzvizda 20. oktobra 1878. godine, pod austrougarsku upravu dolazi i posljednje mjesto u Bosni, Velika Kladuša(1).

Izgradnja stare džamije u selu Trnovi trajala je od 1937. do 1938. godine. Na mjestu ove džamije ranije je postojala drvena džamija, koja je vremenom porušena. O postojanju starijeg objekta svjedoče nišani u haremu koji su nastali uglavnom krajem XIX i početkom XX vijeka. Jedan muški nišan sa turbanom (nišan broj 5) nastao je 1792/93. godine.

Do sada su dva puta izvođeni radovi na popravci džamije.

U džamiji Trnovi, Polje, obavljale su se molitve do 2008. godine kada je napravljena nova džamija u njenoj neposrednoj blizini.

 

2. Opis dobra

U haremu džamije nalazi se pedesetak nišana različite starosti.

Ovi nišani su tipični za područje Bosanske krajine i karakterišu ih bogati ukrasi od kojih se ističu biljni i geometrijski ornamenti, tordirane vrpce, ibrici, rozete, polumjesec sa zvijezdom te razno oružje.

Muški nišani su bogato dekorisani, uglavnom sa sve četiri strane. Na ženskim nišanima najčešći motiv je ispupčenje na leđima nišana u obliku pletenice. Nišani Bosanske krajine izvedeni su od lokalnog kamena bihacita koji je po karakteristikama krečnjak. Bihacit je veoma otporan na atmosferske uticaje a vremenske (ne)prilike pomažu njegovom očvršćivanju i očuvanju oblika. S obzirom na njegovu mekanu strukturu, veoma se lako obrađuje. Posebno je pogodan za izradu dekorativne plastike kao i za najraznovrsnije ornamentalne skulpture.

1. Muški nišan sa turbanom dimenzija 18x19x180 cm sa oštečenim natpisom.

المرحوم سليمان ابن .....1329

Pomilovani Sulejman, sin ....1329 (1911/12)

Nišan je ukrašen motivima sablje, polumjeseca i zvijezde koji su uokvireni trakom sa polukružnim završetkom na vrhu. Turban sa mudževezom(2), kao i predio ispod turbana, bogato su ukrašeni. 

2. Muški nišan sa turbanom dimenzija 23x22x230 cm sa oštečenim natpisom.

المرحوم المغفور المحتاج الي رحمت الله ..... 1320

Pomilovani i oprošteni, potrebni milosti Božije ...... 1320 (1902/903)

Od ukrasa na nišanu vidljivi su geometrijski elementi u vidu plitko urezane oštro isprekidane trake na krajevima.

3. Muški nišan sa turbanom pravougaone osnovice 23x22 cm i visine 185 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم المغفور المحتاج محمد كسرويك 1312

Pomilovani, oprošteni i potrebni Muhamed Keserović. 1312 (1894/95)

4. Muški nišan sa turbanom pravougaone osnovice 24x26 cm i visine 200 cm, bogato ukrašen sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم المغفور المحتاج الي رحمة الله تعالي حسن ابن كسرويك محمد 1323

Pomilovani, oprošteni i potrebni milosti Boga Svevišnjeg Hasan, sin Muhameda Keserović. 1323 (1905/906)

Bogata dekoracija je vidljiva i na osnovi i turbanu sa mudževezom. Od dna prema vrhu nišan je ukrašen sabljom, polumjesecom i zvijezdom te tordiranom trakom .

5. Muški nišan sa turbanom pravougaone osnovice 20x19 cm i visine 160 cm, sa natpisom na arapskom jeziku djelimično oštečenim.

المرحوم المغفور المحتاج الي رحمة الله تعالي صاحب شاد حسن ابن....1207

Pomilovani, oprošteni i potrebni milosti Boga Svevišnjeg Hasan, sin..... 1207 (1792/93)

6. Muški nišan sa turbanom kvadratne osnove 17x17 cm i visine 110 cm, sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم المغفور المحتاج الي رحمة الله تعالي عوقان ابراهيم  1371

Pomilovani, oprošteni i potrebni milosti Boga Svevišnjeg Okan Ibrahim. 1371 (1951/52)

7. Muški nišan sa turbanom pravougaone osnovice 18x17 cm i visine 140 cm, sa uklesanim natpisom koji je djelimično oštečenim.

.... مدفون سوليو ابن .....1326

.... ukopani Suljo, sin ... 1326 (1908/909)

Nišan je bogato ukrašen sa motivima polumjeseca i zvijezde uokvirenim trakom sa polukružnim završetkom na vrhu. Na turbanu je vidljiva slična dekoracija dok je mudževeza ukrašena isprekidanim linijama od vrha do dna formirajući trouglove.

8. Muški nišan sa turbanom kvadratne osnove 18x18 cm i visine 156 cm, sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم المغفور المحتاج غافر ابن ابرو هوقيك 1321

Pomilovani, oprošteni i potrebni Gafir, sin Ibre Hukić. 1321 (1903/04)

Nišan je ukrašen polumjesecom, zvijezdom i trakom sa polukružnim završetkom koja uokviruje dekoraciju.

9. Muški nišan sa turbanom dimenzija19x15x146 cm sa tarihom koji je napisan kombinacijom arapskog i turskog jezika.

بو مقامده مدفون سليمان ابن موحو قرائيك غفر الله له و لوالديه روحيجون الفاتحة 1338

Ovo je mjesto ukopanog Sulejmana, sina Muhe Karajić, Alah oprostio njemu i njegovim roditeljima. Fatiha za njegovu dušu. 1338 (1919/20)

Nišan je ukrašen sa polumjesecom, zvijezdom i trakom koja ih uokviruje te stilizovanom biljnom ornamentikom u doljnem dijelu.

10. Muški nišan sa turbanom, dimenzija 18x17x140 cm sa djelimično oštećenim tarihom na arapskom jeziku.

....شهيد ...مدفون قرائيج حسن ابن علي غفر الله له و لوالديه سنة 1337

…. šehid … ukopani Karaić Hasan, sin Alije, Alah oprostio njemu i njegovim roditeljima. Godina 1337 (1918/19)

Nišan je ukrašen sa ibrikom i rozetom u doljnjem dijelu, polumjesecom i zvijezdom u gornjem dijelu i trakom sa polukružnim završetkom.

11. Muški nišan sa turbanom, dimenzija 23x23x190 cm.

بو مقامده مدفون موياغا ابن مصطفي غراحوويك سنة 1331

Ovo je mjesto ukopanog Mujage, sina Mustafe Grahović. Godina 1331 (1912/13)

Nišan je bogato ukrašen, a od motiva vidljivi su ibrik sa rozetom u centru, polumjesec i zvijezda te tordirana traka koja uokviruje motive. Turban je ukrašen horizontalnim trakama sa geometrijskim motivima.

12. Muški nišan sa turbanom koji se zbog obilnih padavina nalazi u vodi tako da ga nisam mogao izmjeriti.

مرحوم عثمان ابن نظيف مرقويك روحيجون الفاتحة

Pomilovani Osman, sin Nazifa Mrković. Fatiha za njegovu dušu.

Ornamentika nišana je ista kao i na prethodnom sa turbanom i dosta visokom mudževezom.

13. Muški nišan sa turbanom, dimenzija 25x23x175 cm sa tarihom na arapskom jeziku.

المرحوم المغفور المحتاج الي رحمة الله تعالي احمد ابن مصطفي 1297

Pomilovani, oprošteni i potrebni Božije milosti, vlasnik (ovog kabura) Ahmed, sin Mustafe. 1297 (1879/80)

14. Muški nišan sa turbanom, kvadratne osnovice 20x20x135 cm sa djelimično nečitkim tarihom.

المرحوم المغفور المحتاج الي رحمة الله تعالي ......1317

Pomilovani, oprošteni i potrebni Božije milosti……1317 (1899/900).

15. Muški nišan sa turbanom, kvadratne osnovice 16,5x16,5x125 cm sa tarihom na turskom jeziku.

مرحوم اسماعيل ابن ظاهر زاليك ساراين حستنه ده وفات اولدي روحيجون الفاتحة 1336

Pomilovani Ismail, sin Zahira Žalić. Umro je u bolnici u Sarajevu. Fatiha za njegovu dušu. 1336 (1919/18).

16. Muški nišan sa turbanom, kvadratne osnovice 15,5x15,5x70 cm, potonuo u zemlju.

در امريقه وفات .......

Umro u Americi ……..

Na ostalim nišanima koji su djelimično utonuli u zemlju, primjetna je geometrijska ornamentika, oštro isprekidanih linija na krajevima i međusobno preklopljenih linija koje tvore kvadratna polja.

Opis džamije(3)  

Džamija u selu Trnovi, Polje, je seoska džamija, pravougaone osnove, prekrivena četvorovodnim krovom. Drvena munara je prigrađena na jugozapadnoj strani objekta. Duža strana objekta džamija orijentisana je u pravcu sjeverozapad-jugoistok. Objekat ima vanjske dimenzije cca 10,50x8,60 m, a dimenzije sa ulaznim trijemom iznose 12,80x8,60 m.

Konstruktivni zidovi džamije izrađeni su od lomljenog kamena čija debljina iznosi 60 cm. Džamija je omalterisana krečnim malterom. Krovna i stropna konstrukcija objekta su izrađene od drveta. Džamija je pokrivena crijepom.

Ulazni trijem se nalazi na sjeverozapadnoj strani a njegove unutrašnje dimenzije iznose cca 1,70x7,40 m. Trijem je natkriven jednovodnim krovom koji se sastoji od drvene konstrukcije, a pokriven je crijepom. Visina krova iznosi cca 4,13 m, a završava se cca 50 cm niže od početka krova (strehe) krova objekta. Sa tri strane trijema nalaze se parapetni zidovi debljine 60 cm i visine 90 cm. Na sjeverozapadnom parapetnom zidu, na njegovom centralnom dijelu, nalazi se otvor za ulaz čija širina iznosi cca 1,40 m. Na uglovima parapetnih zidova kao i na ulaznom dijelu smješteni su stubovi dimenzija cca 30x30 cm koji nose drvenu krovnu konstrukciju trijema. Trijem je popločan keramičkim pločicama. 

Unutrašnje dimenzije džamijskog molitvenog prostora iznose cca 9,30x7,40 m.

Na uglu, između sjeverozapadnog i jugozapadnog zida, smješteno je drveno dvokrako stepenište širine cca 65 cm preko kojeg je ostvaren pristup mahfilu i munari. Na centralnom dijelu sjeverozapadnog zida smještena su drvena dvokrilna vrata čije dimenzije iznose cca 1,40x2,15 m. Svijetla visina molitvenog prostora iznosi cca 4,605 m. U molitvenom prostoru, na jugoistočnom zidu, smješten je mihrab, jednostavne izrade, čija širina iznosi cca 90 cm. Mimber je izrađen od drveta, jednostavne izrade i nalazi se na jugozapadnom zidu. Dimenzije mimbera iznose cca 2,15x0,60 m.

Mahfil je dužom stranom smješten na sjeverozapadnom zidu molitvenog prostora. Dimenzije mahfila iznosi cca 5,15 x7,40 m. Konstrukcija mahfila je izrađena od drveta i oslonjena je na jugozapadni i sjeveroistočni zid objekta. Ograda mahfila i pod su izrađeni od drveta. Visina od kote poda mahfila do stropa iznosi cca 2,25 m, a visina ospod mahfila iznosi cca 2,50 m.

Osmougaona baza munare izrađena je od kamena i njena širina iznosi cca 1,95 m. Visina baze munare znosi cca 4,55 m. Iznad baze nastavlja se osmougaono tijelo munare čija visina do alema iznosi cca 15,0 m. Tijelo munare je izrađeno od drveta koje je kasnije obloženo pocinčanim limom. Munara ima zatvoreno šerefe i prekrivena je šatorastim krovom na čijem vrhu se nalazi alem.

Na jugoistočnom fasadnom zidu objekta nalaze se dva prozorska otvora pravougaonog oblika čije dimenzije iznose cca 65x240 cm. Na jugozapadnom i sjeveroističnom fasadnom zidu nalaze se po tri pravougaona prozorska otvora istih dimenzija cca 65x240 cm, dok na sjeverozapadnom zidu nema prozorskih otvora. Prozori imaju izduženi oblik i ugrađene demire.

 

3.  Dosadašnja zakonska zaštita

Istorijsko područje harem džamije Trnovi, Polje, opština Velika Kladuša nije bilo zaštićeno niti evidentirao od strane Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

 

4. Istraživački i-konzervatorsko-restauratorski radovi

Nema podataka da su na nišanima koji se nalaze u haremu džamije Trnovi, Polje, opština Velika Kladuša ranije vršeni istraživačko-konzervatorski radovi.  

           

5. Sadašnje stanje dobra

Stanje nišana je zadovoljavajuće. Mali broj nišana je nagnut, polegao ili je sa manjim oštaćenjima.

           

III  -  ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterijume za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 15/03), Komisija je donijela odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijumima:

A.         Vremensko određenje

B.         Istorijska vrijednost

C.         Umjetnička i estetska vrijednost

C.i.       Kvalitet obrade

C.ii.      Kvalitet materijala

C.iii.      Proporcije

C.iv.     Vrijednost detalja

D.         Čitljivost

D.iv.     Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru

E.         Simbolička vrijednost

E.v.      Značaj za identitet grupe ljudi

F.         Ambijentalna vrijednost

F.ii.       Značenje u strukturi i slici grada

G.         Izvornost

G.i.       Oblik i dizajn

G.iv.     Tradicija i tehnike

G.v.      Položaj i smještaj u prostoru

G.vi.     Duh i osjećanja

 

Sastavni dio ove odluke su:

-       Izvod iz posjedovnog lista broj 519/01 od broj 04/2-30-1-4857/11 od 15.11.2010. godine;

-       Kopija katastarskog plana broj 11 od 11.11.2011. godine, razmjera 1:2500, k.o. Velika Kladuša, оpština Velika Kladuša, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, izdala Opština Velika Kladuša, Služba za imovinsko- pravne, katastarske i geodetske poslove, Odjeljenje za katastar i geodetske poslove;

-       Zemljišnoknjižni izvadak broj 2425 od 08.11.2011.godine, izdao Opštinski sud u Cazinu;

-       Fotografije postojećeg stanja džamije Trnovi, Polje, Velika Kladuša snimljene su u martu mjesecu 2011. godine, fotografisale saradnice u Komisiji;

-       Fotografije i opis nišana u haremu snimljeno avgusta mjeseca 2011. godine, fotografisao spoljni saradnik Komisije orijentalista Hazim Numanagić;

-       Tehnička dokumentacija: Tehničke snimke postojećeg stanja džamije Trnovi, Polje, Velika Kladuša izradili su arhitekti Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Bihać, a sastoji se od sljedećih nacrta: osnova prizemlja, osnova mahfila, šema krovišta, podužni i poprečni presjek, kao četiri fasade, sve u razmjeri 1:50.

 

Korišćena literatura

U toku vođenja postupka proglašenja džamije Trnovi, Polje, opština Velika Kladuša nacionalnim spomenikom korišćena je sljedeća literatura:

 

1904.    Truhelka, dr Ćiro. Naši gradovi. Sarajevo: Naklada knjižare J. Studnička I Dr., 1904.

 

1943.    Lopašić, Radoslav. Bihać i Bihaćka krajina, (II izdanje). Zagreb: 1943.

 

1952.    Kreševljaković, Hamdija. Prilozi historiji bosanskih gradova pod turskom upravom, Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom II. Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu, 1952.

 

1953.    Kreševljaković, Hamdija. “Stari bosanski gradovi”, Naše starine I. Sarajevo: 1953.

 

1970.    Hilić, Hasan ef. Džamije u Velikoj Kladuši. Velika Kladuša: 1970.

 

1986.    Urbanistički zavod Banja Luka, Velika Kladuša Prostorni plan opštine 1986 – 2005. Institut za geodezijo in fotogrametrijo Ljubljana, 1986.

 

1987.    Ravlić, Aleksandar Aco. Velika Kladuša kroz stoljeća, Monografija. Rijeka: Tipograf, 1987.

 

1998.    Mujezinović, Mehmed. Islamska epigrafika u BiH, knjiga III. Sarajevo: Sarajevo publishing, 1998.

 

1999.    Bećirbegović, Madžida. Džamije sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: 1999.


(1) Istorijski podaci su preuzeti iz odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika: Istorijsko područje harem džamije Barake u Grahovu, opština Velika Kladuša i Istorijsko područje harem džamije u Šabićima, opština Velika Kladuša.

(2) Izbočeni dio na vrhu nišana.

(3) Objekat džamije ne uživa režim zaštite utvrđen ovom odlukom.Harem džamije TrnoviNova i stara džamija TrnoviStara džamija TrnoviHarem džamije Trnovi
Nišan br. 3Nišan br. 3Nišan br. 4Nišan br. 2
Nišan br. 12Nišan br. 17Nišan br. 22 


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: