početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Kulturni pejzaž na Plavoj vodi u Travniku

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 25. do 29. aprila 2013. godine, donijela je

O D L U K U

I

Kulturni pejzaž na Plavoj vodi u Travniku proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik). Nacionalni spomenik čine mezarje na Derventi sa turbetom travničkog muftije Mehmed efendije i njegove supruge Ajiša hanume i objekat Lutvine (Rudolfove) kahve. Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.č. 533 (novi premjer), što odgovara dijelu k.č. 6/281, 6/141 i 6/145 (stari premjer), posjedovni list broj 1670, z.k. uložak broj 1333, k.č. 538 (novi premjer), što odgovara k.č. 6/142 (stari premjer), posjedovni list broj 1670, z.k uložak broj 1028, k.č. 539 (novi premjer), što odgovara dijelu k.č. 6/281, 6/141 i 6/145 (stari premjer), posjedovni list broj 1670, z.k. uložak broj 1333 i k.č. 543 (novi premjer), što odgovara k.č. 595/1 (stari premjer), posjedovni list broj 1670, z.k. uložak broj 666, k.o. Travnik, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) utvrdiće tehničke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

Radi trajne zaštite nacionalnog spomenika, za prostor definisan u tački I stav 3. ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:
- Dozvoljeni su isključivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi koji će da obezbijede održivu upotrebu objekta, radovi na redovnom održavanju, uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija nacionalnog spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite nasljeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
- Dozvoljen je ukop u mezarje na Derventi s tim da prilikom novog ukopa kao i uređenja mezarja ne dođe do oštećenja ili trajnog uništenja starih nišana i da novi ukop bude na udaljenosti od minimalno 5 metara od starih nišana;
- Nije dozvoljeno izvođenje radova koji bi mogli da ugroze nacionalni spomenik, odnosno izgradnja novih objekata u zoni nacionalnog spomenika, nadogradnja i proširivanje na postojećim objektima, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika;
- Radi očuvanja ambijentalnih vrijednosti nacionalnog spomenika, Opština Travnik dužna je da u okviru Regulacionog plana Kulturno-istorijske zone utvrditi mjere za ublažavanja negativnog uticaja ugostiteljskog objekta „Plava voda“ na kulturni pejzaž Plave vode.

Radi hitne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere:
- Identifikacija starih nišana u mezarju na Derventi i njihova konzervacija;
- Dislocirane nišane je potrebno vratiti na njihovo izvorno mjesto ili, ako to nije moguće, nakon konzervacije ih prezentovati u okviru mezarja;
- Izrada detaljnog snimka postojećeg stanja i projekta konzervacije turbeta travničkog muftije Muhamed efendije i njegove supruge Ajiše hanume;
- Konzervacija nišana u turbetu i konzervacija i rekonstrukcija slikane dekoracije.

IV

Stavljaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

V

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne, gradske i opštinske službe suzdržaće se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka će se dostaviti Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite nasljeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i opštinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II - V ove odluke, te nadležnom opštinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

VIII

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u »Službenom glasniku BiH«.Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedavajući Komisije
Dubravko Lovrenović


Broj: 07.2-2.3-53/13-17
26. aprila 2013. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: