početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u Vrapčićima kod Mostara, stambena graditeljska cjelina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1 Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 4. do 6. februara 2013. godine, donijela je

O D L U K U

I

Graditeljska cjelina – Ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića-kula, u Vrapčićima kod Mostara proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik čine: kuća sa pomoćnim objektima (dva ekonomska objekta i čatrnja), ogradni zidovi sa kapijama i dvorište oko kuće.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.č. 2561 (novi premjer), što odgovara k.č. 233/4, 233/5 i 233/8 (stari premjer), k.o. SP Vrapčići, zk. uložak broj 1339, 1491 i 1683, posjedovni list broj 138, Grad Mostar, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primijenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene shodno Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u tački I stav 3. ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:
- dopušteni su isključivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na rekonstrukciji izvornih i uništenih dijelova cjeline, radovi koji će osigurati održivu upotrebu objekta, radovi na redovnom održavanju, uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija nacionalnog spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);
- nije dopušteno izvođenje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, odnosno izgradnja novih objekata u zoni nacionalnog spomenika, nadogradnja, proširivanje i slični radovi na postojećim objektima, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika;
- prilikom rekonstrukcije, restauracije, konzervacije i redovnog održavanja cjeline obavezno sačuvati izvorne drvene elemente (grede međuspratne i krovne konstrukcije, stepenište itd.), dekorativne elemente na drvetu (dolafi, musandera, prozori, sedla itd.), dekorirane elemente izvedene u kamenu (kamin, okviri niša, baze stubova, kapije itd.). Pilikom tih radova potrebno je u potpunosti očuvati izgled i dispoziciju objekta sa svim karakterističnim detaljima (pomoćne ukopane prostorije, krovna konstrukcija, čatrnja, odnos sa pomoćnim objektima itd.) te koristiti izvorne materijale uz primjenu izvornih tehnika;
- sve primijenjene metode i stepeni intervencije moraju biti čitljivi;
- preporučuje se zadržavanje izvorne namjene objekata. Eventualna nova namjena cjeline ne smije dovesti do izmjene izgleda objekta, pojedinih njegovih dijelova ili njegove neposredne okoline (zabrana izmjene horizontalnih i vertikalnih gabarita, unutrašnjih i vanjskih fasada objekata, krovnih ploha ili unutrašnjih dispozicija; zabrana postavljanja nadstrešnica i sl.). Eventualna nova namjena ne smije narušavati vrijednosti ambijenta, kao ni spomeničke vrijednosti objekata;
- nacionalni spomenik može biti dostupan javnosti na način koji će biti utvrđen sporazumom između nadležne službe zaštite i vlasnika objekta.

S ciljem hitne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere:
- čišćenje nacionalnog spomenika od samoniklog rastinja i otpada;
- izrada detaljnog snimka postojećeg stanja stambeno-graditeljske cjeline kojim će se utvrditi postojeće stanje objekata u pogledu stepena očuvanosti izvorne strukture i stepena fizičkog oštećenja (identifikacija i analiza svih oštećenja nastalih izmjenama u dispoziciji objekta, ratnim dejstvima i nedostatkom redovnog održavanja);
- izrada projekta konzervacije, restauracije i revitalizacije na osnovi projekta snimka postojećeg stanja;
- izvođenje radova hitnih mjera zaštite na najugroženijim dijelovima objekta (preziđivanje dijela objekta kojem je ugrožena stabilnost, injektiranje konstruktivnih pukotina, konzervacija krovne konstrukcije i pokrova, rekonstrukcija drvenih elemenata – međuspratne konstrukcije, stepeništa), a na osnovi projekta konzervacije, restauracije i revitalizacije – I faza radova;
- izrada projekta uređenja enterijera koji treba dati preporuke za konzervaciju zatečenih rezbarenih i u plitkom reljefu dekorisanih elemenata od drveta i kamena i upute i crteže za rekonstrukciju uništenih i nedostajućih;
- izrada programa revitalizacije nacionalnog spomenika i plana održavanja (smjernice za upotrebu).

S ciljem zaštite vrijednosti graditeljske cjeline, utvrđuje se zaštitni pojas koji obuhvata sljedeće katastarske čestice k.č. 2562 (novi premjer), što odgovara k.č. 207/2 i 234 (stari premjer) zemljišnoknjižni uložak broj 1491, te k.č. 2558, 2559, 2560, 2589, 2590 i dio 2974/2 (novi premjer). U tom pojasu utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:
- nije dopuštena gradnja novih objekata;
- nije dopuštena nadogradnja, proširenje ili izmjene na postojećim objektima u zaštitnom pojasu, ukoliko će te intervencije dovesti do ugrožavanja ili narušavanja izgleda i vrijednosti nacionalnog spomenika;
- dozvoljeno je uređenje pristupnog puta, kao i obrada zemljišta (u poljoprivredne svrhe);
- zabranjena je izgradnja infrastrukturnih objekata; dalekovodnih stubova, trafostanica i sl. bez odobrenja nadležnog ministarstva i mišljenja nadležne službe zaštite.

IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

V

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne, gradske i općinske službe suzdržat će se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka će se dostaviti Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u tač. II–V ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

VIII

Prema članu V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".


Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

Predsjedavajuća Komisije
Ljiljana Ševo

>
Broj: 07.2-02.3-53/13-8
5. februara 2013. godine
SarajevoIshodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u VrapčićimaAvlijski zidoviJugozapadna kapijaNatpis
DvorišteSjeveroistočna fasadaJugozapadna fasadaJugoistočna fasada
KamerijaStepeništeMusanderaSoba sa kaminom
SobaDolafi, prvi spratDolafi, prizemljeDetalji - rezbarije


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: