početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Jevrejsko groblje, historijsko područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 6. do 8. novembra 2012. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

Historijsko područje - Jevrejsko groblje u Bihaću proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 8075 (novi premjer), što odgovara k.č. 1243/1 (stari premjer), z.k. uložak broj 157, k.o. Bihać, općina Bihać, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

 

II

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite, koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 2. ove odluke: 

- dopušteno je izvođenje radova redovnog tekućeg održavanja, istraživački radovi, konzervacija, sanacija, te restauracija nacionalnog spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite), te uz prethodno izrađen Projekat sanacije, restauracije i konzervacije spomenika;

- dopušteno je vršenje arheoloških istraživanja i konzervatorsko – restauratorskih radova, koje se odnosi na grobna mjesta i nadgrobnike iz XIX i početka XX stoljeća uz prethodnu izradu odgovarajućih elaborata odobrenih od strane nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

- nije dopušteno prekopavanje grobnih mjesta i izmještanje starih grobnih mjesta (iz XIX i početka XX stoljeća);

- nije dopušteno čišćenje nadgrobnika od lišaja i mahovine;

- izuzetno od prethodne alineje, dopušteno je njihovo čišćenje u slučaju da je ono neophodno za istraživanje epigrafskih ili dekorativnih elelemenata, uz prethodno izrađen elaborat i odobrenje nadležnog ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na biološkim, hemijskim, fizičkim i drugim analizama za koje konzervator utvrdi da su neophodne, te sadržavati odgovarajuće konzervatorske mjere i procjenu utjecaja načina čišćenja na kamen;

- nije dopuštena izgradnja objekata, niti postavljanje privremenih ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika;

- nisu dopušteni radovi koji bi mogli utjecati na promjenu pejzaža;

- dopuštena je isključivo sanitarna sječa stabala, uz hortikulturno uređenje groblja; nije dopušteno odlaganje otpada.

Vlada Federacije dužna je posebno osigurati provođenje sljedećih mjera:

- izradu geodetskog snimka postojećeg stanja nacionalnog spomenika; sa precizno ucrtanom pozicijom svakog nadgrobnika s kraja XIX i početka XX stoljeća;

- izradu plana za sveobuhvatno arheološko istraživanje lokaliteta;

- izradu Projekta sanacije, restauracije, konzervacije i prezentacije  nacionalnog spomenika, sa izradom preliminarnog snimka postojećeg stanja, kojim će se utvrditi vrsta i stepen ugroženosti lokaliteta, te oštećenja na spomenicima.

 

IV

 

Svi pokretni nalazi, koji u toku arheološkog istraživanja budu nađeni, bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, u periodu do ponovnog otvaranja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, a u slučaju da najbliži muzej ne ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete, nosioci arheoloških istraživanja dužni su da podnesu pisani zahtjev Komisiji da odredi instituciju u kojoj će arheološki nalazi biti privremeno pohranjeni.

Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvještaj Komisiji i instituciji koja je obavila istraživanja.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže za period od tri godine.

Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).

Nakon dostavljanja izvještaja o provedenom istraživanju, Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.

Iznošenje pokretnih nalaza iz stava 1. ove tačke iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

Izuzetno od odredbe stava 8. ove tačke, ukoliko voditelj istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemlje, dokaze o tome prezentirat će Komisiji, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim uvjetima njegovog iznošenja, postupanja s njim u toku boravka van zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

 

V

 

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

VI

 

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VII

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskim organima uprave nadležnim za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u tač. II – VI ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VIII

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

 

IX

 

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

X

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH».

 

 

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

 

Predsjedavajuća Komisije

 

                 Ljiljana Ševo

Broj: 04.2-2.3-73/12-26

6. novembra 2012. godine                                                        

Sarajevo

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

 

Na osnovi člana 2. stav 1. Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom, u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Unsko-sanskog kantona je, dana 11. 01. 2010. godine, podnio peticiju/prijedlog Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika za proglašenje Jevrejskog groblja u Bihaću nacionalnim spomenikom BiH.

U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovi člana V Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je  pristupila provođenju postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom. 

 

Izjava o značaju dobra

Jevrejsko groblje u Bihaću svjedoči o prisutnosti Jevreja u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i historijskim promjenama koje su obilježile tu prisutnost  – dolasku zajednice Sefarda u Bihać u XIX stoljeću, zatim zajednice Aškenaza krajem XIX stoljeća, kao i o početku Drugog svjetskog rata kada je groblje napušteno i oštećeno. Na groblju su se sahranjivali i Sefardi i Aškenazi. Očuvani natpisi na nadgrobnicima otkrivaju podatke o porodicama koje su živjele u Bihaću od druge polovine XIX stoljeća do 1941. godine.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju, izvršen je uvid u:

• podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući opis, arhitektonski snimak i fotografije;

• sadašnje stanje dobra;

• kopiju katastarskog plana;

• zemljišnoknjižni izvod;

• historijsku, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištene dokumentacije u okviru ove odluke.

 

Prema odredbi člana V stav 2. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 37. Poslovnika o radu Komisije, prije donošenja konačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, Komisija je dužna pružiti mogućnost vlasniku predloženog nacionalnog spomenika, podnosiocu peticije, institucijama nadležnim za očuvanje naslijeđa, stručnim i naučnim institucijama, stručnjacima i naučnicima, kao i drugim zainteresiranim licima da iznesu svoje stavove.

 

U skladu s tim, Komisija je zatražila, dopisom br. 04.2-35.2-8/11-141 od 26. 09. 2011. godine, dostavljanje dokumentacije i stavova u vezi sa proglašenjem Jevrejskog groblja u Bihaću nacionalnim spomenikom, od: Jevrejske zajednice Sarajevo, Zavoda za zaštitu kulturnog naslijeđa Unsko-sanskog kantona Bihać, Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta, Arhiva Bosne i Hercegovine, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon toga, Komisiji je dostavljena sljedeća dokumentacija:

-       dopisom broj 07-40-4-4060-1/11 od 28. 09. 2011. Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministrastva kulture i sporta obavještava Komisiju da predmetno dobro nije bilo evidentirano i zaštićeno od strane Zavoda za zaštitu kulturno-historisjkog i prirodnog naslijeđa BiH, dana 17. 06. 2011. godine JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Unsko-sanskog kantona dostavio je tehničku dokumentaciju i katastarske podatke. Isti zavod je dopisom broj 05-698/11 od 03. 10. 2011. godine dostavio dopunu podataka za pomenuto dobro.

 

Na osnovi uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno  je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

 

Lokacija

Jevrejsko groblje u Bihaću nalazi se na lokalitetu Islamovac, na lijevoj obali Une u ulici Ota Levija.

Ukupna površina groblja iznosi 4868 m2. Grobljanska parcela je otvorena sa južne i sjeverne strane, a sa zapada i istoka oivičena je padinama.

 

Historijski podaci

            Sefardi nastanjuju Bihać polovinom XIX stoljeća. Nakon dolaska austougarske uprave 1878. godine, u Bihaću se nastanjuju i dvije aškenaske porodice.

Prema popisu u bihaćkom srezu, 1885. godine u Bihaću žive 142 Jevreja, a 1910. godine 165 žitelja.

Služba se dugo vremena održavala u dvjema proizvornim bogomoljama, a 1906. godine sagrađena je nova bogomolja „sa galerijom i predvorjem“.(1)

Sinagoga je izgrađena 1906. godine, prema planu iz maja 1901. godine.(2)  Inicijator za gradnju hrama bio je rabin Avram Juda Atijas, a investitor Jevrejska općina Bihać. Hram je izgrađen u nekadašnjoj ulici Gajevo šetalište (danas ulica Bedem), oko 1,5 km sjeverno od jevrejskog groblja.

Nakon izbijanja Drugog svjetskog rata, hram je devastiran i opljačkan. Tokom 1942. godine u sinagogi se nalazilo skladište municije, a nedugo zatim, sinagoga je u potpunosti uništena (1943).(3)  

Groblje, heb. Bet Olam (Kuća počivalaca) utemeljeno je 1875. godine. U gruntovnoj knjizi iz 1888. godine izvršen je prvi upis.(4)

Parcela se vodi kao opštenarodna imovina. Prvi upis u Gruntovnu knjigu izvršen je pod rednim brojem 100, br. k. č. 1243/1, upisano kao Pašnjak „Bukovac Groblje“, površina 346 dn, 350 m, uz opasku „Vidi A. upis“.

 

2. Opis dobra

Groblje se nalazi na periferiji zapadnog dijela grada. To je zatravljena dolina, otvorena sa južne i sjeverne strane, a sa zapada i istoka oivičena padinama okolnih brežuljaka zvanih Islamovac. Groblje obuhvata prostor od ukupno 4868 m2.

Većina nadgrobnika koncentrirana je u južnoistočnom dijelu groblja. Fotografija groblja snimljena prije 1943. godine također potvrđuje ovakvu organizaciju groblja.

Jevrejski zakon nema jasno preciziran propis o položaju tijela pri ukopu pokojnika, odnosno o orijentaciji nadgrobnika.(5)   

Tumačenje rabina Moshe Sofera(6) navodi da se pokojnici na grobljima u Evropi ukopavaju stopalima okrenutim ka istoku ili jugu zbog vjerovanja da će u času uskrsnuća, mrtvi krenuti prema Svetoj zemlji.(7)

Na jevrejskom groblju u Bihaću nadgrobnici su postavljeni u smjeru sjever-jug.(8)   

Nadgrobnici koji su identificirani na groblju mogu se podijeliti, prema periodu nastanka i prema obliku na starije i mlađe nadgrobnike.

Stariji nadgrobnici pripadaju periodu od formiranja groblja 1875. godine. Prema istraživanju profesora Avrama Pinte(9), period nastanka najstarijeg nadgrobnika je 1860. godina, to jeste, nekoliko godina prije zvaničnog utemeljenja groblja. Nadgrobnici ove grupe izrađivani su od grubo klesanog krečnjaka (bihatita), položeni dužinom iznad groba. Većina nadgrobnika izvedena je u formi sanduka koji se završavaju obličasto ili sljemenasto. Pojedini  sanduci postavljeni su na postamente.

Kod ove grupe nadgrobnika natpis je isklesan hebrejskim kvadratičnim pismom, zapadne provenijencije, na prednjoj strani.(10)  

Od dolaska Aškenaza u drugoj polovini 19. stoljeća, na groblju se pojavljuju i moderniji oblici nadgrobnika po uzoru na one nastale u Zapadnoj Evropi. Ova grupa nadgrobnika izrađena je od klesanog kamena, rjeđe od mermera. Nadgrobnik čini uspravljena ploča, katkad postavljena na postament. Natpisi ove grupe, također smješteni na prednjoj strani nadgrobnika, su dvojezični, isklesani hebrejskim kvadratnim pismom i latiničnim pismom.

            Jedini motiv koji je identificiran tokom rada na terenu jeste Davidova zvijezda koja se javlja u zaglavlju prednje strane spomenika, iznad natpisa. Motiv je evidentiran na obje grupe nadgrobnika.

Najstariji nadgrobnik koji je identificiran na terenu (septembar 2011. godine) potječe iz 1866. godine.

Na groblju su se sahranjivali i Sefardi i Aškenazi iz Bihaća i Bosanskog Petrovca. U centralnom dijelu groblja, oko drveta johe koje je vjerovatno posađeno nakon utemeljenja groblja, a koje postoji i danas, sahranjivale su se sefardske porodice Abinun, Alhalel, Altarac, Atijas, Baruh, Izrael, Kavezon, Levi, Maestro, Papo, Pinto. Aškenaske porodice koje su se sahranjivale na groblju su Rehnicer, Fridman, Silberstein i dr.

Analiza nadgrobnika na terenu omogućila je prikupljanje osnovnih podataka o spomenicima. Vremenski raspon starih nadgrobnika najvećim dijelom obuhvata drugu polovinu XIX stoljeća, te početak XX stoljeća. Prema istraživanju prof. Avrama Pinte, najstariji nadgrobnik datiran je u 1860. godinu. Posljednja osoba sahranjena na groblju je Bišćanin Benjamin (Binjo) Alhalel, koji se nedugo nakon povratka iz zarobljeništva 1945. godine razbolio i umro.

 je do Drugog svjetskog rata bilo ograđeno zidanom ogradom koja je izgrađena 1937. godine, sredstvima prikupljenim od članova Jevrejske općine. Visina ograde bila je oko 2 metra, a ulazna kapija postavljena je sa sjeverne strane. Na ulaznoj kapiji groblja bio je izrađen natpis na hebrejskom jeziku Bet Olam. U toku Drugog svjetskog rata groblje je oskrnavljeno, a većina nadgrobnika i ograda su porušeni.

Tokom rada na terenu u septembru 2011. godine, identificirano je 129 nadgrobnika.

 

Nadgrobnik br. 1

Dimenzije nadgrobnika iznose 27,5 x 43,5 x 156 cm. Prekriven je zemljom, zarastao u nisko rastinje i mahovinu. Na prednjoj strani nadgrobnika uklesan je natpis na hebrejskom jeziku, većim dijelom prekriven mahovinom. Natpis je samo djelimično čitljiv, to jeste prepoznaju se pojedina slova hebrejskog alfabeta.

 

Nadgrobnik br. 2

Dimenzije nadgrobnika iznose 28 x 34 x 161 cm. Nadgrobnik je naget na lijevu stranu, u potpunosti urastao u rastinje i mahovinu. Utonuo je u zemlju. Zbog položaja nadgrobnika i činjenice da je prednja strana prekrivena zemljanim slojem, nije moguće ustanoviti postojanje natpisa, ni njegovo stanje očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 3

Dimenzije nadgrobnika iznose 49 x 52,5 x 166 cm (bez postamenta 51 x 160 cm). Nadgrobnik je prevrnut na lijevu stranu, zarastao u nisko rastinje i mahovinu. Na prednjoj strani isklesan je latinični natpis, dobro očuvan, ali djelimično čitljiv zbog mahovine i položaja nadgrobnika. Sa lijeve i desne strane isklesana je skromna dekoracija u vidu pravougaonika.

 

Nadgrobnik br. 4  

Dimenzije nadgrobnika iznose 50 x 59 x 184,5 cm (bez postamenta 46 x 51 x 177 cm). Svojom lijevom stranom nadgrobnik je naget, a postament iste strane utonuo je u zemlju i obrastao rastinjem. Na prednjoj strani nadgrobnika, ispod Davidove zvijezde(11), isklesan je natpis na hebrejskom i latiničnom pismu:

 

היים בן (?) פינ(?)

נפטר ביום 19 סיון (?) 5699

OVDJE POČIVA U/MIRU BOŽJEM/HAJIM B. PINTO sa upisanom 5699 godinom (1939).

Ostatak naptisa je obrastao u mahovinu.

 

Nadgrobnik br. 5  

Dimenzije nadgrobnika iznose 34 x 33,5 x 160,5 cm. Nadgrobnik je zarastao u rastinje, naget je i utonuo u zemlju. Natpis na prednjoj strani djelimično je čitljiv, obrastao u mahovinu, isklesan hebrejskim alfabetom. U dnu prednje strane isklesana je 5643. godina (1883).

 

Nadgrobnik br. 6  

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 24 x 27 x 75,5 cm. Nadgrobnik je naget na desnu stranu, do polovine korpusa utonuo u zemlju. Zarastao je u rastinje, uništen utjecajem atmosferilija. Na prednjoj strani nadgrobnika evidentirano je veće oštećenje kamena – jedan dio nadgrobnika nedostaje. Natpis je izblijedio pod utjecajem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 7  

Dimenzije nadgrobnika iznose 29,5 x 54 x 180 cm. Nadgrobnik je obrastao u rastinje, a kamen od koga je izrađen uništen je utjecajem atmosferilija. Natpis se nalazi na prednjoj strani nadgrobnika, isklesan je hebrejskim pismom, dobro je očuvan, djelimično čitljiv. U centru, pri dnu nadgrobnika upisana je 5626. godina (1866).

 

Nadgrobnik br. 8  

Dimenzije nadgrobnika iznose 28,5 x 30 x 154 cm. Nadgrobnik je obrastao u rastinje, naget je na lijevu stranu, utonuo u zemlju. Natpis je evidentiran na prednjoj strani nadgrobnika, isklesan je hebrejskim pismom, prekriven mahovinom, djelimično očuvan i čitljiv.

 

Nadgrobnik br. 9  

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 13 x 30 x 92 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju. Većim dijelom korpusa naget je i utonuo u zemlju. Zarastao je u nisko rastinje, a kamena površina prekrivena je mahovinom. Zbog položaja nadgrobnika nije bilo moguće ustanoviti postojanje natpisa na prednjoj strani, kao ni stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 10  

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 35 x 44,5 x 174 cm. Površina nadgrobnika je prekrivena mahovinom, zarastao je u nisko rastinje. Natpis je uništen djelovanjem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 11   

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 90 x 34 x 12 (bez postamenta 61 x 29 x 8 cm). Nadgrobnik se sastoji iz dva dijela – postamenta i korpusa. Oboren je na zemlju i zarastao u rastinje. Na prednjoj strani nadgrobnika, u vrhu je isklesana Davidova zvijezda, a ispod nje riječ na hebrejskom jeziku (?) הלנה.

Nastavak natpisa isklesan je latiničnim pismom i on donosi sljedeće podatke:

ARMIN/EVELINA/(?)/SVOJOJ/KĆERKI/HELENI/(?)/5. 6. 1923./UMRL.11. 9. 1924.

 

Naredna grupa nadgrobnika izmještena je sa svoje izvorne lokacije, nadgrobnici su manjih dimenzija, u veoma lošem stanju, obrasli u nisko rastinje. Površinski sloj je prekriven mahovinom.

 

Nadgrobnik br. 12  

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 13 x 20 x 95 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju, utonuo u zemlju i zarastao u nisko rastinje i mahovinu. Vidljiva je samo gornja strana nadgrobnika. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 13  

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 14 x 25 x 94 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju, utonuo u zemlju, zarastao u rastinje. Kamen je uništen utjecajem atmosferilija. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 14 

Dimenzije nadgrobnika iznose 18 x 27 x 92 cm. Nadgrobnik je premješten sa izvorne lokacije, utonuo u zemlju, prekriven rastinjem i mahovinom.(12) Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 15  

Dimenzije nadgrobnika iznose 19 x 25 x 71,5 cm. Nadgrobnik je premješten sa svoje izvorne lokacije, prevrnut na lijevu stranu. Na površinskom sloju evidentirane su pukotine u kamenu. Nadgrobnik je zarastao u nisko rastinje i mahovinu. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 16  

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 75 x 22,5 x 15 cm. Nadgrobnik je prevrnut na desnu stranu, utonuo u zemlju, prekriven rastinjem i mahovinom. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 17  

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 11 x 24 x 83 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju, prekriven je zemljom i ostacima vegetacije, zarastao u nisko rastinje. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 18  

Dimenzije nadgrobnika iznose 22 x 30 x 76 cm. Nadgrobnik je zarastao u nisko rastinje, blago je  naget na lijevu stranu, utonuo u zemlju. Kamen od koga je nadgrobnik izrađen prekriven je mahovinom, uništen pod utjecajem atmosferilija. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 19 

Dimenzije nadgrobnika iznose 20 x 40 x 70 cm. Zarastao je u rastinje, utonuo u zemlju. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 20 

Nadgrobnik je nešto veći u odnosu na prethodnu grupu i njegove dimenzije iznose 35 x 51 x 139 cm (28 x 41,5 x 139 cm). Sastoji se od postamenta i korpusa. Naget je i utonuo, djelimično obrastao u rastinje. Na prednjoj strani nalazi se uklesan natpis na hebrejskom jeziku sa 5678. godinom smrti (1918). Na postamentu je latiničnim pismom isklesan sljedeći natpis:

OVDE POCIVA TIELO/(?) 1918

 

Nadgrobnik br. 21 

Dimenzije nadgrobnika iznose 17 x 21 x 73 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju, zarastao je u nisko rastinje, utonuo u zemlju. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 22 

Nadgrobnik je nešto većih dimenzija u odnosu na prethodni i njegove dimenzije iznose 17 x 25 x 100,5 cm. U veoma je lošem stanju – svojom desnom stranom utonuo je u zemlju, zarastao u nisko rastinje, prekriven ostacima vegetacije. Kamen od koga je izrađen prekriven je mahovinom. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 23 

Nadgrobnik je sačinjen od postamenta i korpusa, a njegove dimenzije iznose 94 x 40 x 47 cm (79 x 28 x 35 cm). U lošem je stanju, naget prema desnoj strani, utonuo u zemlju. Zarastao je u rastinje i mahovinu. Natpis koji se nalazio na prednjoj strani uništen je pod utjecajem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 24

Nadrobnik je u veoma lošem stanju. U potpunosti je utonuo u zemlju te nije moguće izmjeriti dimenzije visine i širine (dubina 73 cm). Nadgrobnik je zarastao u rastinje i mahovinu koja prekriva njegov površinski sloj. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 25

Nadgrobnik je evidentiran, u potpunosti utonuo u zemlju, te nije bilo moguće očitati njegove fizičke karakteristike i postojanje natpisa. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 26 

Dimenzije nadgrobnika iznose 91,5 x 28 x 28 (bez postamenta 88 x 16 x 17 cm). Nadgrobnik se sastoji od postamenta i korpusa. Prevrnut je na lijevu stranu, djelimično utonuo u zemlju. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

 

Grupu od sljedeća četiri nadgrobnika sačinjavaju spomenici manjih dimenzija.

 

Nadgrobnik br. 27

Nadgrobnik je pronađen obrastao u gusti sloj mahovine i zarastao u rastinje. U veoma je lošem stanju, u potpunosti utonuo u zemlju, te je evidentiran, ali njegove fizičke karakteristike nije bilo moguće izmjeriti. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 28

Kao i prethodni, nadgrobnik je u potpunosti utonuo u zemlju, prekriven gustim slojem rastinja i mahovine. Njegova dubina iznosi 90 cm, a zbog položaja ostale karakteristike nije moguće očitati. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 29

Nadgrobnik je u veoma lošem stanju, prevrnut na lijevu stranu. Zarastao je u rastinje, a površinski kameni sloj prekriven je mahovinom. Evidentiran je kao utonuo nadgrobnik čija dubina iznosi 98 cm. Ostale fizičke karakteristike nadgrobnika nije moguće izmjeriti zbog njegovog položaja. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 30

Dimenzije nadgrobnika iznose 24 x 26 x 80 cm. U potpunosti je utonuo u zemlju, prekriven je slojem zemlje, mahovine i niskog rastinja. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 31

Dimenzije nadgrobnika iznose 22 x 26 x 90 cm. Nadgrobnik je u lošem stanju, utonuo u zemlju, zarastao u nisko rastinje i mahovinu. Površinski kameni sloj prekriven je mahovinom i uništen utjecajem atmosferilija. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 32

Dimenzije nadgrobnika iznose 23 x 29 x 82 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju, djelimično utonuo u zemlju. Površinski sloj prekriven je mahovinom i sitnim rastinjem. Pored toga u prednjem dijelu nadgrobnika evidentirano je veće oštećenje kamena – kamen je puknuo i odvojio se od ostatka korpusa. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 33

Nadgrobnik je u lošem stanju – svojom desnom stranom utonuo je u zemlju, prekriven je gustim slojem mahovine i ostataka vegetacije, zarastao u rastinje. Zbog položaja nadgrobnika nije bilo moguće izmjeriti njegove dimenzije izuzev dubine koja iznosi 70 cm. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 34

Nadgrobnik je u potpunosti utonuo u zemlju te je vidljiv samo njegov gornji dio, dok je ostatak prekriven zemljom, niskim rastinjem i mahovinom. Njegova visina iznosi 22 cm a dubina 85 cm. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 35

Dimenzije nadgrobnika iznose 26 x 33 x 85 cm. Nadgrobnik je u lošem stanju, zarastao u mahovinu i nisko rastinje. Na prednjoj lijevoj strani evidentirana je veća pukotina u kamenu koja se proteže njegovom čitavom širinom. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 36        

Nadgrobnik je sačinjen od postamenta i korpusa. Nadgrobnik je prevrnut na desnu stranu, djelimično utonuo u zemlju, prekriven slojem mahovine i niskog rastinja. Njegove dimenzije iznose 91  x 33 (bez postamenta 79 x 24 cm). Zbog položaja nadgrobnika dimenzije širine nije bilo moguće izmjeriti. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 37

Ovaj je nadgrobnik nešto veći u odnosu na prethodne i njegove dimenzije iznose 25 x 40 x 116 cm. Analizom nadgrobnika utvrđeno je osipanje kamene površine na njegovoj prednjoj strani zbog čega natpis nije u potpunosti čitljiv. U zaglavlju se nalazi Davidova zvijezda.

 

Nadgrobnik br. 38

Dimenzije nadgrobnika iznose 26 x 25,5 x 87 cm. Površinski kameni sloj uništen je utjecajem atmosferilija, a u donjim dijelovima evidentirano je prisustvo mahovine. Prednja strana nadgrobnika također je prekrivena mahovinom te nije bilo moguće utvrditi postojanje/očuvanost natpisa.

 

Nadgrobnik br. 39 

Dimenzije nadgrobnika iznose 22 x 31,5 x 75 cm. Nadgrobnik je čitavom svojom površinom utonuo u zemlju, a površinski kameni sloj prekriven je mahovinom.

 

Nadgrobnik br. 40 

Nadgrobnik je manji u odnosu na prethodne i njegove dimenzije iznose 20 x 28 x 58 cm. Većim dijelom svoga korpusa nadgrobnik je utonuo u zemlju, a njegova površina prekrivena je mahovinom i rastinjem. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

 

Nadgrobnik br. 41

Dimenzije nadgrobnika iznose 24 x 30 x 86 cm. Utonuo je u zemlju i obrastao u rastinje i mahovinu. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

                       

Nadgrobnik br. 42

Dimenzije nadgrobnika iznose 43 x 148 cm. Nadgrobnik je većim dijelom korpusa utonuo u zemlju te je bilo moguće samo djelimično izmjeriti njegovu visinu 30 cm. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 43

Dimenzije nadgrobnika iznose 82,5 x 37 x 16 cm (bez postamenta 57,5 x 32 cm)

Nadgrobnik se sastoji od postamenta i korpusa. Korpus je prevrnut na svoju stražnju stranu. Natpis je sačuvan na prednjoj strani, isklesan hebrejskim i latiničnim pismom:

תנצבה (?)

בירתה

(?)

BERTA/RECHNITZER/CRST. (3/8) JARE/1882. RUHE SANFT

 

Nadgrobnik br. 44

Dimenzije nadgrobnika iznose 22 x 34 x 92 cm. Prekriven je mahovinom i niskim rastinjem. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 45

Nadgrobnik je u lošem stanju, većim dijelom prekriven je mahovinom i sitnim rastinjem. Svojim zadnjim dijelom u potpunosti je utonuo u zemlju. Dimenzije nadgrobnika iznose 26 x 36 x 64 cm, s tim da širinu nije bilo moguće precizno utvrditi. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 46 

Dimenzije nadgrobnika iznose 44 x 55 x 111 cm (bez postamenta 36 x 41 cm). Površinski kameni sloj prekriven je mahovinom, nadgrobnik je zarastao u rastinje. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 47

Evidentiran je postament nadgrobnika ili sam nadgrobnik. Njegove dimenzije iznose 27 x 36 x 50 cm. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 48

Dimenzije nadgrobnika iznose 18 x 22 x 75 cm. Nadgrobnik je zarastao u nisko rastinje, prekriven ostacima vegetacije i mahovinom. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 49

Nadgrobnik se sastoji od postamenta i korpusa. Njegove dimenzije iznose 48 x 61 x 154 cm (bez postamenta 38 x 49 cm). Na prednjoj strani nalazi se isklesan natpis na hebrejskom jeziku, djelimično čitljiv, dobro očuvan. Nadgrobnik je naget na desnu stranu, prekriven slojem rastinja i mahovine.

 

Nadgrobnik br. 50

Dimenzije nadgrobnika iznose 39 x 51 x 193 cm. Površinski sloj kamena prekriven je mahovinom. Na desnoj prednjoj strani i pri kraju nadgrobnika na lijevoj strani evidentirano je veće oštećenje kamena. Natpis je nečitak, prekriven mahovinom.

 

Nadgrobnik br. 51

Dimenzije nadgrobnika iznose 30 x 39 x 114 cm. Nadgrobnik je utonuo u zemlju, blago je naget prema desnoj strani. Površinski sloj kamene površine oštećen je pod utjecajem atmosferilija. Također, uz dužinu nadgrobnika, na lijevoj strani, bliže pročelju evidentirano je oštećenje kamena. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 52

Svojim većim dijelom korpusa nadgrobnik je utonuo u zemlju. Gornji sloj nadgrobnika prekriven je mahovinom. Fizičke karakteristike nadgrobnika, s obzirnom na njegov položaj nisu potpune i iznose  24 x 25 x 81,5 cm. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 53

Dimenzije nadgrobnika iznose 36 x 19 x 82 cm. Nadgrobnik je zarastao u nisko rastinje, prekriven ostacima vegetacije i mahovinom. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 54

Dimenzije nadgrobnika iznose 11 x 27 x 87 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju, zarastao u mahovinu i nisko rastinje, utonuo u zemlju. Pri kraju stražnje strane evidentirano je veće oštećenje kamena, a jedan dio nadgrobnika nedostaje. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 55

Dimenzije nadgrobnika iznose 26 x 26 x 89 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju, utonuo u zemlju, prekriven mahovinom i niskim rastinjem. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 56

Dimenzije nadgrobnika iznose 58 x 53 x 203 cm. Površinski kameni sloj prekriven je mahovinom, zarastao u nisko rastinje.  Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 57

Nadgrobnik je manjih dimenzija u odnosu na prethodni i njegove dimenzije iznose 53 x 32 x 100 cm. Zarastao je u mahovinu i nisko rastinje. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 58

Dimenzije nadgrobnika iznose 18 x 30 x 71 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju, površinski kameni sloj je prekriven mahovinom i niskim rastinjem, a evidentirana su i sitna oštećenja i pukotine. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 59

Dimenzije nadgrobnika iznose 18 x 26 x 94 cm. Nadgrobnik je prekriven slojem mahovine, djelimično urastao u zemlju. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 60

Dimenzije nadgrobnika iznose 56 x 56 x 162 cm. Kamena površina prekrivena je mahovinom, a na prednjoj strani evidentirano je oštećenje kamena. Natpis je oštećen utjecajem atmosferilija i rastinja. Iznad natpisa isklesana je Davidova zvijezda.

 

Nadgrobnik br. 61

Dimenzije nadgrobnika iznose 25 x 47 x 100 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju. Duž cijele površine evidentirana su oštećenja kamena. Nadgrobnik je obrastao u nisko rastinje, prekriven je mahovinom. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 62

Nadgrobnik je u veoma lošem stanju. Dio nadgrobnika lijeve stane nedostaje i prilikom terenskog ispitivanja nije pronađen pored ili u blizini spomenika. Nadgrobnik je blago naget prema desnoj strani, utonuo u zemlju, zarastao u nisko rastinje. Prednja strana također je oštećena i prekrivena mahovinom. Dimenzije ostatka nadgrobnika iznose 27 x 32 x 65 cm. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 63

Dimenzije nadgrobnika iznose 31 x 40 x 77 cm. Nadgrobnik je prekriven mahovinom, a na njegovoj kamenoj površini evidentirana su oštećenja nastala pod utjecajem atmosferilija. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 64

Dimenzije nadgrobnika iznose 17 x 30 x 88 cm. Površina nadgrobnika prekrivena je mahovinom i niskim rastinjem. Duž površine, posebno na desnoj strani evidentirana su veća oštećenja i osipanje kamena. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 65

Dimenzije nadgrobnika iznose 13 x 23 x 87 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju – svojim većim dijelom utonuo je u zemlju, prekriven je mahovinom i niskim rastinjem. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 66

Dimenzije nadgrobnika iznose 29 x 33 x 66 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju, naget, utonuo u zemlju, prekriven ostacima drugih nadgrobnika i kamenog otpada. Nadgrobnik je obrastao u nisko rastinje, a kameni sloj je prekriven mahovinom. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 67 i 68 koji se nalaze jedan do drugoga u veoma su lošem stanju. Prekriveni su ostacima kamenja, cigli i kamenog otpada, obrasli u nisko rastinje, prekriveni mahovinom. Izmjerene dimenzije prvog nadgrobnika iznose 29 x 30 x 90 cm, a drugi je zbog svog položaja samo evidentiran (29 x 30 x 90 cm).

 

Nadgrobnik br. 69  

Dimenzije nadgrobnika iznose 23 x 33 x 79 cm. Utonuo je u zemlju, zarastao u nisko rastinje, prekriven mahovinom. Prednja strana nije vidljiva te nije moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 70 

Dimenzije nadgrobnika iznose 28 x 42 x 156 cm. Obrastao je u mahovinu i nisko rastinje. Na stražnjoj, desnoj strani evidentirana je pukotina u kamenu. Na prednjoj strani isklesano je ime latiničnim pismom EMA/JG/FRIEDMAN.

 

Nadgrobnik br. 71 

Nadgrobnik se sastoji iz tri cjeline – kamene ploče na koju je postavljen postament te korpus. Dimenzije nadgrobnika iznose  60 x 86 x 274,5 cm. Na prednjoj strani isklesno je ime pokojnika (KAVISON) na hebrejskom jeziku sa datumom i godinom smrti 22 Adar 5676 (1916).

     נע קאביסון(?)

אדר שני 5676   22

Iznad natpisa isklesana je Davidova zvijezda.

 

Nadgrobnik br. 72 

Dimenzije nadgrobnika iznose 17 x 29 x 89 cm, zarastao je u mahovinu i nisko rastinje. Na prednjoj strani evidentirano je oštećenje kamene površine – jedan dio nadgrobnika je odvojen od korpusa i nije pronađen pored ili u blizini nadgrobnika. Prednja strana nadgrobnika utonula je zemlju, te nije bilo boguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 73 

Dimenzije nadgrobnika iznose 17 x 29 x 70 cm. Nadgrobnik je zarastao u nisko rastinje, a površinski kameni sloj prekriven je mahovinom i ostacima vegetacije. Prednja strana nadgrobnika utonula je zemlju, te nije bilo boguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 74

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 43 x 43 x 85 cm. Nadgrobnik je blago naget na lijevu stranu, a njegova kamena površina uključujući i prednju stranu prekrivena je mahovinom. Prednja strana nadgrobnika utonula je zemlju, te nije bilo boguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 75

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 105 x 109 x 22 cm. Oblik nadgrobnika je drugačiji od prethodnih i sačinjava ga uspravno položena ploča na kojoj je latiničnim pismom isklesano: TERESA SILBERSTEIN/1838 – 1932 

 

Nadgrobnik br. 76

Dimenzije nadgrobnika iznose 17 x 29 x 74 cm. Nadgrobnik je zarastao u nisko rastinje i mahovinu, prekriven je ostacima vegetacije. Prednja strana nadgrobnika utonula je zemlju, te nije bilo boguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 77

Nadgrobnik je u veoma lošem stanju. Njegove dimenzije iznose 20 x 23 x 83 cm. Utonuo je u zemlju, zarastao u rastinje, prekriven je mahovinom i ostacima vegetacije. Evidentirano je veće oštećenje kamena pri kraju nadgrobnika. Prednja strana nadgrobnika utonula je zemlju, te nije bilo boguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 78 

Dimenzije nadgrobnika iznose 48 x 47 x 189 cm (bez postamenta 40 cm). Na prednjoj strani nalazi se natpis isklesan na hebrejskom jeziku, ali je nečitak jer su slova izblijedjela pod utjecajem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 79 

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 21 x 29 x 88 cm. Kamena površina nadgrobnika prekrivena je mahovinom. Nadgrobnik je blago naget na lijevu stranu, zarastao je u nisko rastinje. Natpis na prednjoj strani nadgrobnika je uništen pod utjecajem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 80

Dimenzije nadgrobnika iznose 20 x 35 x 88 cm. Prekriven je mahovinom, zarastao u nisko rastinje. Natpis na prednjoj strani nadgrobnika je uništen pod utjecajem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 81  

Dimenzije nadgrobnika iznose 8 x 28 x 78 cm. Nadgrobnik je utonuo u zemlju, svojim većim dijelom prekriven je mahovinom i niskim rastinjem. Na prednjoj strani evidentirana su oštećenja kamena. Prednja strana nadgrobnika utonula je zemlju, te nije bilo boguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 82

Dimenzije nadgrobnika iznose 52 x 46 x 160 cm (bez postamenta 37 cm). Sastoji se od postamenta i korpusa. Kameni površinski sloj prekrien je mahovinom i ostacima vegetacije. Natpis na prednjoj strani nadgrobnika je uništen pod utjecajem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 83

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 22 x 33 x 80 cm. Nadgrobnik je utonuo u zemlju, prekriven je mahovinom i ostacima vegetacije. Natpis na prednjoj strani nadgrobnika je uništen pod utjecajem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 84 

Dimenzije nadgrobnika iznose 68 x 64 x 202 cm. Nadgrobnik je obrastao u mahovinu i nisko rastinje. Na površini nadgrobnika sa desne strane, bliže pročelju, evidentirana su oštećenja kamena, a lijevo ostaci kamenog otpada. Na prednjoj strani isklesano je ime pokojnika na hebrejskom jeziku:

הישוש

יצחק ב של (?) 

Ostatak natpisa prekriven je slojem mahovine.

 

Nadgrobnik br. 85 

Dimenzije nadgrobnika iznose 48 x 51 x 200 cm. Djelimično je utonuo u zemlju, a kamena površina prekrivena je mahovinom i ostacima rastinja. Također, na prednjoj strani evidentiran je natpis prekriven mahovinom.

 

Nadgrobnik br. 86  

Dimenzije nadgrobnika iznose 22 x 29 x 86 cm. Nadgrobnik je zarastao u nisko rastinje i mahovinu, utonuo u zemlju. Prednja strana nadgrobnika utonula je zemlju, te nije bilo boguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 87 

Nadgrobnik je manji u odnosu na prethodne i njegove dimenzije iznose 17 x 26 x 54 cm. Utonuo je u zemlju, zarastao u rastinje, prekriven ostacima vegetacije. Na površinskom sloju, na desnoj strani nadgrobnika evidentirana su oštećenja kamena. Prednja strana nadgrobnika utonula je zemlju, te nije bilo boguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 88  utonuo dubina 58 cm

Nadgrobnik je u veoma lošem stanju. Svojim većim dijelom utonuo je u zemlju, obrastao u rastinje. Na desnoj strani evidentirano je oštećenje i osipanje kamena. Prednja strana nadgrobnika utonula je zemlju, te nije bilo boguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 89  

Dimenzije nadgrobnika iznose 18 x 22 x 57 cm. Utonuo je u zemlju, zarastao u nisko rastinje. Na kamenoj površini nadgrobnika evidentirano je manje oštećenje i pukotine. Prednja strana nadgrobnika utonula je zemlju, te nije bilo boguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 90 

Dimenzije nadgrobnika iznose 47 x 44 x 149 cm. Površina nadgrobnika prekrivena je mahovinom i ostacima vegetacije. Duž cijele površine nadgrobnika evidentirana su oštećenja u vidu udubljenja u kamenu. Prednja strana nadgrobnika utonula je zemlju, te nije bilo boguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 91   

Nadgrobnik je u veoma lošem stanju. Njegove dimenzije iznose 89 x 39 x 11 cm. Nadgrobnik je oboren na zemlju, utonuo, prekriven mahovinom i ostacima vegetacije. Na prednjoj strani nalazi se djelimično čitak natpis isklesan na hebrejskom jeziku sa upisanom 5693 godinom (1933). Ispod godine latiničnim pismom isklesano je LEVI/s/ATIAS

 

Nadgrobnik br. 92 

Nadgrobnik je u veoma lošem stanju. Njegove dimenzije iznose 15 x 41 x 180 cm. Duž cijele površine nadgrobnika evidentirana su oštećenja – nedostaje dio nadgrobnika, a kamena površina se osipa.  

 

Nadgrobnik br. 93 

Dimenzije nadgrobnika iznose 30 x 30 x 77 cm. Nadgrobnik je utonuo, prekriven je mahovinom, zarastao u sitno rastinje. Pri dnu nadgrobnika sa desne strane evidentirano je veće oštećenje – dio nadgrobnika nedostaje i nije pronađen pored ili u njegovoj blizini. Natpis na prednjoj strani nadgrobnika uništen je djelovanjem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 94    

Dimenzije nadgrobnika iznose 27 x 30 x 86 cm. Kamena površina nadgrobnika prekrivena je mahovinom, zarastao je u nisko rastinje. Natpis na prednjoj strani nadgrobnika uništen je djelovanjem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 95   

Dimenzije nadgrobnika iznose 34 x 40 x 65 cm. Nešto je manji u odnosu na prethodne. Kamena površina prekrivena je mahovinom. Evidentirane su manje pukotine na kamenu duž cijele površine nadgrobnika. Natpis na prednjoj strani nadgrobnika uništen je djelovanjem atmosferilija.

 

 

Nadgrobnik br. 96 

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 40 x 42 x 90 cm. Nadgrobnik je zarastao u travu, prekriven je travom i ostacima vegetacije. Na stražnjoj strani evidentirano je veće oštećenje kamena – dio nadgrobnika neddostaje i nije pronađen pored ili u njegovoj blizini. Natpis na prednjoj strani nadgrobnika uništen je djelovanjem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 97  

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 38 x 51 x 142 cm. Kamena površina prekrivena je mahovinom i ostacima vegetacije. Prednja strana nadgrobnika prekrivena je mahovinom, te nije bilo moguće ustanoviti postojanje natpisa niti stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 98  

Nadgrobnik je u veoma teškom stanju. Njegove izmjerene dimenzije iznose 68 x 61 x 194 cm. Površina nadgrobnika prekrivena je mahovinom, a evidentirana su i veća oštećenja kamena. Također, na prednjoj strani nadgrobnika, na mjestu gdje je isklesan natpis pronađeni su ostaci paljenja i čađi koja je oštetila natpis. Sa lijeve strane nadgrobnik je oštećen urušavanjem postojećeg zida groblja.

 

Nadgrobnik br. 99  

Nadgrobnik se sastoji iz dvije cjeline – postamenta i korpusa. Korpus je odvojen od postamenta, oboren na zemlju na stražnju stranu. Dimenzije korpusa iznose 18 x 30 x 73 cm. Oblikovan je kao luk na čijem je zaglavlju isklesana Davidova zvijezda. Ispod Davidove zvijezde, a u prostoru za natpis, isklesan je još jedan motiv – sunce (ili cvijet). Ispod motiva isklesan je natpis na hebrejskom pismu, a potom i na latiničnom:

יעקב

שילביסטיין

JACOB/SILBERSTEIN/1828 -- 1903

 

Nadgrobnik br. 100 

Dimenzije nadgrobnika iznose 53 x 63 x 28,5 cm. Nadgrobnik je utonuo u zemlju, prekriven ostacima vegetacije i mahovine. Natpis na prednjoj strani nadgrobnika uništen je pod utjecajem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 101 

Dimenzije nadgrobnika iznose 31 x 35 x 110 cm. Površina nadgrobnika zarasla je u mahovinu i sitno rastinje. Natpis na prednjoj strani nadgrobnika uništen je pod utjecajem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 102  

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 50 x 71 x 159 cm (širina bez postamenta 58). Površina nadgrobnika prekrivena je mahovinom kao i čeona strana te nije bilo moguće ustanoviti postojanje natpisa i stepen očuvanosti. 

 

Nadgrobnik br. 103

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 24 x 76 x 184 cm. Nadgrobnik je prekriven ostacima vegetacije i niskim rastinjem. Na prednjoj strani očuvan je ostatak natpisa sa uklesanom 5666. godinom (1906).

 

Nadgrobnik br. 104 

Dimenzije nadgrobnika iznose 49 x 57 x 165 cm. Kamena površina prekrivena je slojem mahovine, a nadgrobnik je zarastao u nisko rastinje. Duž nadgrobnika evidentirane su manje pukotine, a na prednjoj strani natpis na hebrejskom jeziku, također prekriven mahovinom. Nadgrobnik je utonuo u zemlju.

 

Nadgrobnik br. 105  

Nadgrobnik je u veoma lošem stanju. Utonuo je u zemlju, prekriven slojem mahovine, niskog rastinja i ostataka vegetacije. Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 40 x 65 x 164 cm. Duž cijele površine nadgrobnika evidentirana su veća oštećenja kamena koji se na dijelovima osipa, a dijelovi su odvojeni od njegovog korpusa. Na prednjoj strani isklesan je natpis na hebrejskom jeziku, djelimično čitljiv s obzirom da veći dio kamene površine (vrh) nedostaje i nije pronađen pored ili u blizini nadgrobnika.

 

Nadgrobnik br. 106 

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 78 x 56 x 39. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju obzirom da se dio konstrukcije postojećeg zida groblja obrušio na nadgrobnik. Prekriven je ostacima kamenog otpada i niskoga rastinja. Na prednjoj strani nalazi se isklesan natpis na hebrejskom jeziku, djelimično čitljiv jer su slova izblijedjela pod utjecajem atmosferilija.

 

Nadgrobnik br. 107 

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 185 x 51 x 15 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stranju, obrastao u nisko rastinje, mahovinu i ostatke vegetacije. Duž cijele površine nadgrobnika evidentirana su veća oštećenja kamena. Nadgrobnik je prevrnut na čeonu stranu, te nije bilo moguće ustanoviti postojanje natpisa niti stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 108 

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose  43 x 51 x 225 cm. Nadgrobnik je obrastao u mahovinu i nisko rastinje. Na nadgrobniku su evidentirana veća oštećenja – dio kamene površine sa prednje strane, i sa stražnje strane nedostaje i nije evidentiran pored ili u blizini nadgrobnika.

 

Nadgrobnik br. 109  

Dimenzije nadgrobnika iznose 40 x 53 x 173 cm. Kamena površina nadgrobnika obrasla je u mahovinu i sitno rastinje, kao i prednja strana na kojoj je isklesan natpis na hebrejskom jeziku sa upisanom 5626. godinom (1866).

 

Nadgrobnik br. 110 

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 127 x 53 x 15 cm. Nadgrobnik je prekriven zemljom, niskim rastinjem i mahovinom, svojim većim dijelom utonuo u zemlju. Zbog položaja nadgrobnika nije bilo moguće ustanoviti postojanje natpisa na prednjoj strani, kao ni stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 111 

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose  43 x 46 x 146 cm. Na prednjoj strani isklesan je natpis na hebrejskom jeziku, djelimično čitljiv jer mahovina prekriva veći dio njegove površine. Ostatak korpusa je također zarastao u nisko rastinje i mahovinu.

 

Nadgrobnik br. 112 

Dimenzije nadgrobnika iznose 49 x 75 x 210 cm. Nadgrobnik je naget prema desnoj strani, utonuo u zemlju, prekriven mahovinom i ostacima vegetacije, zarastao u nisko rastinje. Na prednjoj strani evidentirano je veće oštećenje kamena u vidu pukotine koja se pruža od gornjeg lijevog ugla ka donjem desnom uglu nadgrobnika. Natpis na prednjoj strani prekriven je mahovinom.

 

Nadgrobnik br. 113 

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose  33 x 40 x 145 cm. Zarastao je u nisko rastinje, djelimično prekriven mahovinom. Na prednjoj strani isklesan je natpis na hebrejskom jeziku, djelimično čitljiv zbog prekrivenosti kamene površine mahovinom.

 

Nadgrobnik br. 114 

Nadgrobnik je u lošem stanju. Utonuo je u zemlju, prekriven je ostacima vegetacije, a kamena površina je obrasla u mahovinu. Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 13 x 50 x 176 cm.  Zbog položaja nadgrobnika nije bilo moguće ustanoviti postojanje natpisa na prednjoj strani, kao ni stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 115 

Nadgrobnik je nešto većih dimenzija u odnosu na prethodne i njegove dimenzije iznose 75 x 91 x 260 cm.

Kamena površina nadgrobnika djelimično je prekrivena mahovinom. Ispod Davidove zvijezde, na pročelju je isklesan natpis na hebrejskom i latiničnom alfabetu:

משה דוד ישראל

MOŠO D IZRAEL

 

Nadgrobnik br. 116 

Nadgrobnik je u veoma lošem stanju. Vrh prednje strane nedostaje i nije pronađen pored ili u blizini nadgrobnika. Ostatak kamene površine na prednjem dijelu se osipa, a evidentirana je i pojava mahovine. Na ostatku kamenog korpusa također je evidentirana pojava mahovine, nadgrobnik je utonuo u zemlju, zarastao u nisko rastinje. Natpis na prednjoj strani nadgrobnika uništen je pod utjecajem atmosferilija.

Dimenzije nadgrobnika iznose 35 x 60 x 185 cm.

 

Nadgrobnik br. 117 

Dimenzije nadgrobnika iznose 32 x 52 x 179 cm. Duž cijele površine nadgrobnika evidentirana su oštećenja kamena u vidu udubljenja, pukotina i nedostatka dijela nadgrobnika na prednjoj strani. Nadgrobnik je utonuo u zemlju, blago je naget na lijevu stranu, prekriven mahovinom i ostacima vegetacije, zarastao u nisko rastinje. U blizini nadgrobnika evidentirano je odlaganje smeća.

 

Nadgrobnik br. 118 

Nadgrobnik je u veoma lošem stanju. Na nadgrobnik se sa lijeve strane obrušio zid postojeće ograde groblja, prekriven je kamenim otpadom, obrastao u mahovinu i rastinje. Duž cijele površine nadgrobnika evidentirana su veća oštećenja kamena, dio nadgrobnika na prednjoj strani nedostaje. Također, na prednjoj strani, na mjestu natpisa evidentirani su ostaci paljenja i čađi. Dimenzije nadgrobnika nisu potpune s obzirom da lijeva strana nadgrobnika nije dostupna za mjerenje (111 x 230 cm, bez širine). 

 

Nadgrobnik br. 119  utonuo

Nadgrobnik je svojim većim dijelom utonuo u zemlju, te je evidentiran, ali zbog njegovog položaja nije bilo moguće očitati njegove fizičke karakteristike (visinu, širinu, dubinu).

 

Nadgrobnik br. 120  utonuo

Kao i prethodni nadgrobnik je svojim većim dijelom utonuo u zemlju, te je evidentiran, ali zbog njegovog položaja nije bilo moguće očitati njegove fizičke karakteristike (visinu, širinu, dubinu).

 

Nadgrobnik br. 121  

Nadgrobnik je prevrnut na svoju stražnju stranu. Na prednjoj strani isklesan je natpis hebrejskim i latiničnim alfabetom

שרה חיים

פינטו נע

נ״פ ביום  3

שבט 5695

 SARA H. PINTO/ROĐ. 1874/MR. 7. 1. 1935. Dimenzije nadgrobnika iznose 106 x 49 x 20 cm, prekriven je mahovinom i ostacima vegetacije. Na kamenoj površini evidentirana su manja oštećenja.

 

Nadgrobnik br. 122   

Nadgrobnik se sastoji iz tri dijela – ploče na koju je postavljen postament, te korpusa. Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 58 x 77,5 x 173 cm. Na prednjoj strani isklesan je natpis na hebrejskom jeziku, djelimično čitljiv.

 

Nadgrobnik br. 123 

Dimenzije nadgrobnika iznose 22 x 52 x 196 cm. Nadgrobnik je u veoma lošem stanju, utonuo u zemlju, prekriven mahovinom i ostacima vegetacije. Duž cijele površine evidentirana su oštećenja kamena, a dio desne stražnje strane nedostaje. Zbog položaja nadgrobnika nije bilo moguće ustanoviti postojanje natpisa na prednjoj strani, kao ni stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 124  

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 47 x 63 x 213 cm (bez postamenta 33 x 48 x 174 cm). Nadgrobnik je obrastao u nisko rastinje, a kamena površina prekrivena je mahovinom. Na prednjoj lijevoj strani evidentirano je oštećenje nadgrobnika, dio kamena nedostaje i nije pronađen pored ili u njegovoj blizini. Zbog položaja nadgrobnika nije bilo moguće ustanoviti postojanje natpisa na prednjoj strani, kao ni stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 125 

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 15 x 50 x 177 cm. Prekriven je zemljom, ostacima vegetacije i mahovine. Utonuo je u zemlju. Zbog položaja nadgrobnika nije bilo moguće ustanoviti postojanje natpisa na prednjoj strani, kao ni stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 126 

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 50 x 64 x 225 (bez postamenta 32 x 49 x 185 cm). Nadgrobnik je utonuo u zemlju, zarastao u nisko rastinje, prekriven ostacima vegetacije. Sa lijeve strane, bliže pročelju, evidentirano je veće oštećenje kamena u vidu udubljenja. Natpis na prednjoj strani prekriven je mahovinom.

 

Nadgrobnik br. 127  

Dimenzije nadgrobnika iznose 25 x 50 x 189 cm. Utonuo je u zemlju, blago naget prema desnoj strani, obrastao u nisko rastinje i mahovinu. Duž cijele desne strane evidentirana su manja oštećenja kamena u vidu osipanja kamene površine. Zbog položaja nadgrobnika nije bilo moguće ustanoviti postojanje natpisa na prednjoj strani, kao ni stepen očuvanosti.

 

Nadgrobnik br. 128  

Izmjerene dimenzije nadgrobnika iznose 67 x 82 x 42 cm (bez postamenta 54 x 61 x 31 cm). Za razliku od prethodnih, nadgrobnik je izgrađen od mermera. Znatno je mlađi u osnosu na ostale, sačinjen od postamenta i korpusa. Na prednjoj strani nije evidentiran natpis.

 

Nadgrobnik br. 129  

Dimenzije nadgrobnika iznose 36 x 70 x 25 cm. Zarastao je u rastinje i mahovinu. Sa gornje desne strane nadgrobnika izrasta grm.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

Shodno članu 1. Zakona o zaštiti kulturnog naslijeđa („Službeni glasnik USK-a broj 3/2004), Jevrejsko groblje u Bihaću je zaštićeni spomenik nepokretnog kulturnog naslijeđa.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać izradila je Idejni projekat kontervatorsko-restauratorskih radova i radova na sanaciji Jevrejskog groblja u Bihaću 2009. godine.

 

 

5. Sadašnje stanje dobra

            Jevrejsko groblje u Bihaću u veoma je lošem stanju. Analizom na terenu evidentirano je da je veći broj nadgrobnika oboren, utonuo u zemlju, izmješten sa izvorne lokacije, zarastao u mahovinu i rastinje. Ograda groblja samo je djelimično sanirana.

            Na jugozapadnoj strani evidentirana je privatno sprovedena cijev za oborinske vode koje se slijevaju u groblje.

            Na istočnoj strani nasipanjem puta uzurpiran je dio groblja, a težina nasutog materijala i vozila urušavaju ostatke ograde groblja.

.

III – ZAKLJUČAK

 

Primjenjujući Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/02 i 15/03), Komisija je donijela odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijima:

 

A. Vremensko određenje

 (dobra nastala od prahistorije do 1960. godine) 

B.Historijska vrijednost

(veza građevine, cjeline ili područja sa historijskom ličnošću ili značajnim događajem u historiji)

C. Umjetnička i estetska vrijednost

i. Kvalitet obrade,

ii.Kvalitet materijala,

iii.Proporcije,

iv.Kompozicija,

v.Vrijednost detalja,

vi.Vrijednost konstrukcije.

D. Čitljivost (dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)

i. Materijalno svjedočanstvo o manje poznatim historijskim razdobljima,

ii.Svjedočanstvo o historijskim mijenama,

iii.Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru.

F. Simbolička vrijednost

i. Ontološka vrijednost,

ii. Sakralna vrijednost,

iii.Tradicionalna vrijednost,

iv.Vezanost za rituale ili obrede,

v. Značaj za identitet grupe ljudi.

G. Ambijentalna vrijednost

i. Odnos oblika prema ostalim dijelovima cjeline,

ii.Značenje u strukturi i slici grada,

iii.Objekat ili grupa objekata je dio cjeline ili područja.

H. Izvornost

i. Oblik i dizajn,

ii.Materijal i sadržaj,

iii.Namjena i upotreba,

iv.Tradicija i tehnike,

v. Položaj i smještaj u prostoru,

vi.Duh i osjećanja,

vii.Drugi unutarnji i vanjski činitelji.

I. Jedinstvenost i reprezentativnost

i. Jedinstven ili rijedak primjerak određenog tipa ili stila,

J.Cjelovitost (cjeline, područja, zbirke)

i. Fizička cjelovitost (kompaktnost),

ii.Homogenost,

iii.Zaokruženost (kompletnost).

 

            Sastavni dio ove odluke su:

- kopija katastarskog plana, razmjera 1:1000, k.č. br. 8075 (novi premjer),  k.o.Bihać, br. Plana 4124, izdala 02. 04. 2009. godine Služba imovinsko-pravnih poslova i katastra nekretnina, Bihać, Unsko-sanski kanton, Federacija Bosne i Hercegovine;

- Izvod iz posjedovnog lista br. 14014 (za kat. parcele 8075, u vlasništvu Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini(13)), k.o. Bihać-Grad, izdala 02. 04. 2009. godine Služba imovinsko-pravnih poslova i katastra nekretnina, Bihać, Unsko-sanski kanton, Federacija Bosne i Hercegovine;

- fotodokumentacija:

-fotografije postojećeg stanja Jevrejsko groblje u Bihaću snimljene su 12.10.2011. godine; fotografije je snimila Aleksandra Bunčić (fotografirano digitalnim fotoaparatom Canon PowerShot S3IS).

 

Korištena literatura

U toku vođenja postupka proglašenja Jevrejskog groblja u Bihaću nacionalnim spomenikom BiH,  korištena je sljedeća literatura:

 

1987.    Grupa autora, Umjetničko blago BiH, Sarajevo: Svjetlost, 1987.

 

1987.    Vedrana Gotovac, Sinagoge u BiH, Sarajevo: Svjetlost, 1987.

 

1988.    Moric J. Levi, „Jevrejski hram – sinagoga, dom i groblje u Bihaću“, novinski članak.

 

2001.    Džafer Mahmutović, Stari Bihać 1260 – 1940, Bihać: Grafičar 2001.

 

2007.    Eli Tauber, Ilustrovani leksikon judaizma, Sarajevo: Magistrat, 2007.

 

            Dokumentacija JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Unsko-sanskog kantona.

 

 

(1) Vedrana Gotovac, Sinagoge u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: 1987., str. 50.

(2) Originalni plan sinagoge čuva se u Arhivu Unsko-sanskog kantona u Bihaću.

(3) Sačuvane su dvije fotografije hrama iz perioda prije uništenja u Drugom svjetskom ratu. Na prvoj fotografiji vidi se pročelje hrama sa južnom fasadom. Na drugoj, uvećanoj panoramskoj fotografiji Bihaća (avionski snimak iz perioda prije Drugog svjetskog rata) vidljiva je južna fasada hrama, sa nišom na istoku u kojoj je smješten Aron HaKodeš. Detaljan opis hrama sačinio je Levi J. Moric (rukopis potpisan 1. februara 1987. godine u Beogradu, kasnije objavljen kao novinski članak pod nazivom Jevrejski hram – sinagoga, dom i groblje u Bihaću, 1988. godine; iz kopije ovog novinskog članka nije vidljiv naziv novina u kojima je objavljen). Veći dio dokumentacije o bihaćkoj sinagogi čuva se u Arhivu Unsko-sanskog kantona u Bihaću.

(4) U A. Upisu navedeno je sljedeće: Primljeno dne 12. Maja 1890. broj 2300/gr. Na temelju izvadka iz uredovne knjige činovnika za evidenciju katastra (?) i diobnog nacrta dalto Bihać 1. Maja 1890. broj 56 podielena je kat (?) broj 1243/1 u A I nazočnog uloška, pod tek. br. 100 označena na težatbinom „pašnjak“ u površini od 307 dun. 850 m2. Podataka o osnivanju groblja i ko je darovao parcelu nema.

(5) Detaljnije u Talmud, Baba Bathra 102a.

(6) Rabin Moshe Sofer (Moses B. Samuel Schreiber; 14. septembar 1763. -  3. oktobar 1839.), jedan od vodećih rabina u prvoj polovini 19. stoljeća u Evropi. Napisao je response, rabinske komentare objedinjene u šest knjiga pod nazivom Chatam Sofer (prvo izdanje Presburg, 1855-64).

(7) Sveta zemlja nalazi se jugoistočno od zemalja Istočne Evrope.

(8)  Rabin Moshe Sofer u djelu Chatam Sofer, Yorah Deah 332.

(9)   Avram Pinto, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Sarajevo: Veselin Masleša, 1987.

(10) Detaljnije u Jewish Encyclopedia http://www.jewishencyclopedia.com/articles/1308-alphabet-the-hebrew  (30. 11. 2012.)

(11) Davidova zvijezda, Magen David (hebr.). Davidov štit. Hebrejski naziv za zvijezdu šestokraku. Magen David čine kraci dva istostrana trougla sa zajedničkim centrom, položena u suprotnim smjerovima, čiji su uglovi usmjereni na šest strana (gore, dolje, istok, zapad, sjever, jug) simbolozirajući da je Bog svuda. Eli Tauber, Ilustrovani leksikon judaizma (Istorija, religija, običaji). Sarajevo: Magistrat, 2007.

(12) Nekoliko nadgrobnika (br. 14, 15 i 16) izmješteno je sa svoje izvorne lokacije i grupisano u centralnom dijelu groblja. Položaj nadgrobnika ne odgovara izvornom položaju, prevrnuti su, utonuli u zemlju, u orijentaciji suprotnoj od orijentacije većine nadgrobnika na groblju.

(13) U skladu sa dogovorom iz Bazela (oktobar 1996) sva jevrejska imovina na teritoriji Bosne i Hercegovine čiji je titular bio Savez jevrejskih općina Jugoslavije poslije stvaranja države Bosne i Hercegovine, pripala je Jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine.Jevrejsko groblje u BihaćuJevrejsko groblje prije 1943. godineNadgrobnik br. 1Nadgrobnik br. 2
Aškenaski nadgrobnikGrupa nadgrobnika - br. 14, 15 i 16Nadgrobnik bez vidljivog natpisaNadgrobnik br. 98


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: