početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Kula hadži Muhamed-bega, zgrada poznata i kao 'Turski sud' u Ribnici, historijski spomenik

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu članka V stavak 4. Aneksa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 4. do 6. lipnja 2012. godine, donijelo je

O D L U K U

I.

Povijesni spomenik – Kula hadži Muhamed-bega, zgrada poznata i kao "Turski sud" u Ribnici, općina Kakanj, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Povijesni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata k.č. 730/1 i 730/2, (stari premjer) z.k. uložak broj 142, k.o. SP Ribnica, općina Kakanj, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Nacionalni spomenik će biti izmješten na k.č. 990 (novi premjer), posjedovni list broj 299, k.o. Kakanj, općina Kakanj, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primijenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploče sa temeljnim podatcima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III.

U cilju zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere:
- s obzirom na opasnosti kojima je dobro izloženo usljed odvijanja eksploatacijskih radova na površinskom kopu Vrtilište potrebno je izmjestiti nacionalni spomenik na prethodno pripremljenu lokaciju utvrđenu u točki I stavak 3. ove odluke;
- radovima na izmještanju moraju prethoditi istražni radovi koji se odnose na precizno snimanje objekta i izradu snimka zatečenog stanja sa svim elementima, posebno dijelova enterijera, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine;
- izraditi projekt demontaže svih elemenata objekta, njihovog označavanja pri demontaži i mapiranje oznaka u snimku postojećeg stanja objekta, kako bi bilo moguće izvršiti anastilozu objekta;
- sve demontirane elemente objekta, posebno drvene dijelove sa dekoracijom (stupovi, kamerije, stepeništa, otvori) odložiti u prethodno pripremljen zatvoreni prostor u kojemu će biti biti osigurani odgovarajući uvjeti čuvanja do ponovne ugradnje;
- izraditi projekt rekonstrukcije nacionalnog spomenika primjenom metode anastiloze;
- u sklopu provedbe projekta izmještanja potrebno je osigurati uređenje pristupnih puteva, osvjetljenje nacionalnog spomenika i postavljanje informativnih znakova i tablica;
- vlasnik Rudnika mrkog uglja Kakanj dužan je poduzeti aktivnosti potrebne za prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa suvlasnicima nacionalnog spomenika, u skladu sa Rješenjem Republičkog komiteta za energetiku i industriju SR BiH, broj Up/I-br.06-310-73/87 od 25.02.1987. godine, kojima se odobrava eksploatacija mineralne sirovine na proširenom eksploatacijskom polju Kakanj;
- dopušteno je korištenje nacionalnog spomenika u stambene, administrativne kulturne ili edukativne svrhe, te njegova adaptacija u cilju prezentacije ili prilagođavanja suvremenim potrebama, pod uvjetom da ne budu narušene osobine spomenika.
Vlada Federacije će osigurati pravne i administrativne mjere kojima će obvezati vlasnika Rudnika mrkog uglja Kakanj da provede mjere zaštite utvrđene u stavku 1. al. 1–7. ove tačke.

IV.

Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su oprečni odredbama ove odluke.

V.

Svatko, a posebice nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI.

Ova odluka će se dostaviti Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine, općinskom tijelu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvrđenih u toč. II–V ove odluke, te nadležnom općinskom sudu u svrhu upisa u zemljišne knjige.

VII.

Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba).

VIII.

Sukladno članku V stavak 4. Aneksa 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

IX.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedateljica Povjerenstva
Amra Hadžimuhamedović

Broj: 03.2-2.3-73/12-25
5. lipnja 2012. godine
SarajevoZgrada poznata kao „Turski sud“ Sjeveroistočna fasadaJugoistočna fasadaJugoistočna fasada
Jugozapadna fasadaSjeverozapadna fasadaKamerija Doksat
Doksat i avlijski zidAvlijaUnutrašnjost - prizemljeUnutrašnjost
MusanderaUnutrašnjost - kamerijaŠišeDrvene stepenice
VrataDrveni element  


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: