početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Harem »Jablanice«, grobljanska cjelina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 51/12.

 


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4 Aneksa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 26. do 28. marta 2012. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

Grobljanska cjelina – Harem „Jablanice“ u Novom Gradu proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik čini harem sa nišanima.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 22/1, 22/2, 19/2, 7/48, 7/9, 6/32, 7/1 i 6/34 (stari premjer), z.k. uložak br. 2157 i 3034, k.o. SP Novi Grad, što odgovara k.č 342/1, 341, 231, 337 i 225 (novi premjer), k.o. Novi Grad, općina Novi Grad, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 9/02, 70/06 i 64/08).

 

II

 

            Vlada Republike Srpske dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

U cilju trajne zaštite dobra, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

-          dozvoljeni su isključivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi tekućeg održavanja i uređenja kompleksa, kao i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje Republike Srpske i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske;

-          izvršiti dokumentiranje nišana uz izradu geodetske skice;

-          izvršiti dokumentiranje epigrafske građe harema i identifikaciju postojećih grobova;

-          izvršiti konzerviranje i prezentiranje oštećenih nišana;

-          izvršiti hortikulturno uređenje harema i restauraciju oštećenih nišana;

-          nije dozvoljeno izmještanje nišana.

 

IV

 

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

V

 

Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe, suzdržat će se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VI

 

Ova odluka će se dostaviti Vladi Republike Srpske, ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje Republike Srpske, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra radi provođenja mjera utvrđenih u tačkama II – V ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

 

VIII

 

Shodno članu V stav 4 Aneksa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

IX

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

Broj: 04.2-2.3-73/12-1

26. marta 2012. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća Komisije

Amra Hadžimuhamedović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

Na osnovi člana 2 stava 1 Zakona o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, ustanovljene u skladu sa Aneksom 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 9/02, 70/06 i 64/08), „nacionalni spomenik“ je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom u skladu sa članovima V i VI Aneksa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Medžlis Islamske zajednice Bosanski Novi podnio je, dana 22.12.2010. godine, peticiju/prijedlog Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika za proglašenje Starih gradskih mezarja „Jablanica“ nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Na osnovi prijedloga, Komisija je pokrenula postupak za donošenje odluke o proglašenju predmetnog dobra nacionalnim spomenikom, u skladu sa članom V Aneksa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i odredbama Poslovnika o radu Komisije.

 

Izjava o značaju dobra

Harem „Jablanice“ u Novom Gradu ima značajnu izvornu i snažnu simboličku vrijednost.

U haremu se nalazi oko 400 nišana od kojih najstariji datira iz 1790. godine, a najmlađi iz 1955. godine.

Natpisi na nišanima su na arapskom jeziku, a tip nišana je uglavnom krajiški. Krajiški nišani su bogato ukrašeni sa tordiranom trakom na ivicama nišana, motivima sablje ili puške i različitim vrstama geometrijskih ornamenata.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

U toku vođenja postupka izvršen je uvid u:

-          podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući opis, arhitektonski snimak i fotografije;

-          sadašnje stanje dobra;

-          kopiju katastarskog plana;

-          zemljišnoknjižni izvod;

-          historijsku, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištene dokumentacije u okviru ove odluke.

 

Prema odredbi člana V stav 2 Aneksa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 37 Poslovnika o radu Komisije, prije donošenja konačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, Komisija je dužna pružiti mogućnost vlasniku predloženog nacionalnog spomenika, podnosiocu peticije, institucijama nadležnim za očuvanje naslijeđa, stručnim i naučnim institucijama, stručnjacima i naučnicima, kao i drugim zainteresiranim licima da iznesu svoje stavove.

U skladu s tim, Komisija je zatražila dopisom br. 05.2-35.2-8/11-126 od 20.01.2012. godine, dostavljanje dokumentacije i stavova u vezi sa proglašenjem harema „Jablanice“, općina Novi Grad nacionalnim spomenikom, od: Općine Novi Grad, Osnovnog suda u Novom Gradu, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske i Medžlisa Islamske zajednice u Novom Gradu (vlasnik dobra).

Nakon toga, Komisiji je dostavljena sljedeća dokumentacija: dopisom broj 01-624-1/12 od 23.01.2012. godine Općina Novi Grad obavještava Komisiju da na području Općine Novi Grad nije evidentiran objekat niti lokalitet poznat kao harem „Jablanice“.

 

Na osnovi uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

Harem sa nišanima nalazi se na uzvisini u centru Novog Grada (Bosanski Novi). Uzvisina sa haremom okružena je ulicom Mladena Stojanovića (ulica Oslobođenja) sa južne i zapadne strane, te ulicom Borisa Kidriča (ulica Miloša Oblića) sa sjeverne i istočne strane.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. br. 22/1, 22/2, 19/2, 7/48, 7/9, 6/32, 7/1, 6/34 (stari premjer), zemljišnoknjižni uložak br. 2157 i 3034, K.O. SP Novi Grad, općina Novi Grad, što odgovara k.č 342/1, 341, 231, 337, 225 (novi premjer), K.O. Novi Grad, općina Novi Grad, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Historijski podaci

“Novi Grad (Bosanski Novi) nalazi se na ušću Sane u Unu, a spominje se 1280. godine u vlasti knezova Blagajskih. Početkom 16. vijeka grad je bio u posjedu Nikole Zrinskog, a 1557. godine pao je pod tursku vlast. Tvrđava je imala četverougaonu osnovu i bila je opkoljena šancem sa visećim mostom. U vrijeme austrijsko-turskog rata krajem 17. vijeka grad se u kraćem periodu nalazio u rukama Habzburga, ali je Karlovačkim mirom vraćen Porti. Tvrđava u Novom je 1726. godine ojačana i proširena, a zbog strateškog značaja u gradu je do sredine 19. vijeka održavana dobro opremljena vojna posada. Od tvrđave su se sačuvali neznatni dijelovi kule.

Nakon austro-ugarske okupacije u orijentalne oblike grada uklopljeno je nekoliko reprezentativnijih objekata građenih u eklektičkom maniru – današnja zgrada suda i potez stambeno-poslovnih jednospratnica u jezgru grada.''(1)

Prema natpisima sa nišana harem „Jablanice“ potječe iz vremena prije 1790. (1205.) godine, kada je datiran najstariji nadgrobnik, a bio je aktivan sve do 1955. godine nakon čega su uslijedile pripreme i izgradnja spomen kompleksa „Majka partizanska“ (1965. godine)(2). Na osnovi odluke SO Bosanski Novi, spomenik je podignut u samom središtu harema.

Izgradnja spomen kompleksa podrazumijevala je devastaciju nišana i haremskog prostora, te nacionalizaciju zemljišta koje je do tada pripadalo vakufima Gradske, Vidorijske i Srednje džamije.

U literaturi nema podataka da je prostor mezarja bio poprište nekog od važnih događaja narodnooslobodilačke antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata(3).

 

2. Opis dobra

Mezaristan se prostire na površini od 4,8 hektara(4). Veliki broj nišana je oboren, prelomljen ili oštećen. Natpisi na nišanima su na arapskom jeziku, a tip nišana je uglavnom krajiški.

Krajiški nišani su bogato ukrašeni sa tordiranom trakom na ivicama nišana, motivima sablje ili puške i različitim vrstama geometrijskih ornamenata. Jedan dio nišana je jednostavnije izrade, sa turbanom i natpisom, bez drugih ukrasa, što ukazuje na veći utjecaj tipova nišana iz srednje Bosne. Ženski nišani su jednostavni. Pravougaone su osnove, ravno odsječeni na vrhu i, ako su i ukrašeni, ukrasi su jednostavniji nego kod muških nišana.

Popis posebno vrijednih nišana(5)

1. Oštećen muški nišan sa turbanom, dimenzija 26x24x138 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

مرحوم و مغفور حسن ين محمد اغا بابك روحيجون الفاتحة 22 شوال 1327

Pomilovani i oprošteni Hasan, sin Muhameda Babić. Fatiha za njegovu dušu. 22 ševal 1327.

(06.11.1909) godine.

2. Muški nišan sa turbanom, dimenzija 20x20x128 cm, jednostavnije izrade sa natpisom na arapskom jeziku.

يا ناظرا خذ العبرة مني هو ادم بن ابراهيم بك قروبيك روحيجون فاتحة 11 ...سنة 1314

Ti koji gledaš u moje stanje uzmi pouku od mene. Adem, sin Ibrahim-bega Krupić. Fatiha za njegovu dušu. 1314.

(1896/97.) godina.

3. Prelomljen nišan dimenzija 21,5x22,5x42 cm.

.......اهل اسلام ارواحيجون سنة 1301

……. duše svih muslimana. Godina 1301.

(1883/84.)

4. Jednostavan ženski nišan dimenzija 22x14x83 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحومه غفر الله لها صفيه بنت احمد داود مهاييك مات في 15 جمادي الاخر سنة 1331 الفاتحة

Pomilovana, Allah joj oprostio, Safija, kći Ahmeda Davudčehajića je umrla 15. džumadel-ahira 1331. Fatiha.

(21.05.1913.) godine.

5. Prelomljen i izvaljen nišan sa isklesanom puškom, dimenzija 20x20x110 cm i tarihom na arapskom jeziku.

مرحوم مراد بك بن الحاج حسن بك قروبك روحيجون الفاتحة تاريح وقع الموت 15 شعبان 1324

Pomilovani Murat-beg, sin hadži Hasan-bega Krupić. Fatiha za njegovu dušu. Umro je 15. šabana 1324.

(03.10.1906.) godine.

6. Jednostavan ženski nišan dimenzija 30x20x160 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

انظر الي مقامي و تفكر بمثلي كنت غدا مثلي هو كلثوم بنت ابراهيم بك بهكويك في جمادي الخر سنة 1311 الفاتحة

Pogledaj ovo mjesto i razmisli o meni, ti ćeš sutra biti poput mene. Ovo je Kulsum, kći Ibrahim-bega Biščević. Džumadel-ahar 1311.

(decembar 1893.) godine.

7. Ženski nišan pravougaone osnove 31x18 cm i visine 186 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحومه و المغفوره لها .... بنت الحاج مصطفي جاووشويك لرضاء لله الفاتحه وقع الموت شهر رمضان المبارك في27 سنة 1326

Pomilovana i oproštena (ime nečitko), kći Mustafe Čauševića. Fatiha za Božije zadovoljstvo. Umrla je 27. ramazana 1326.

(23.10.1908.) godine.

8. Jednostavan ženski nišan dimenzija 29x19x145 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحومه و المغفوره لها امحانه بنت محمد افندي قورطاغيك وقع الموت في 10 صفر الخير سنة 1313

Pomilovana i oproštena Umihana, kći Muhamed efendije Kurtagić. Umrla je 10. safera 1313.

(06.08.1895.) godine.

9. Muški nišan sa turbanom, dimenzija 24x24x80 cm, jednostavnije izrade sa natpisom na arapskom jeziku.

انظر الي مقامي و خذ العبرة مني .... بالفاتحة هو الحاج حسن بك بن علي بك جاريك مات في شوال المكرم ...

Pogledaj ovo mjesto i uzmi pouku od mene ……. Fatiha. Ovo je hadži Hasan-beg, sin Ali-bega Cerić. Umro je u mjesecu ševalu…..

10. Muški nišan sa turbanom, dimenzija 23x34x135 cm, jednostavnije izrade sa natpisom na arapskom jeziku.

مرحوم و مغفور له مراد بك بن محمد بك جاريك سنة1270

Pomilovani i oprošteni Murat-beg, sin Muhamed-bega Cerić. Godina 1270.

(1853/54.).

11. Oštećen muški nišan kojem nedostaje turban, dimenzija 19x17x82 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

مرحوم سليمان بن مراد بك جاريك غفر الله له سنة 1287

Pomilovani Sulejman, sin Murat-bega Cerić, Allah mu oprostio. Godina 1287.

(1870.).

12. Bogato ukrašen nišan sa motivima sablje, puške i geometrijskih ornamenata, dimenzija 15x14x165 cm, djelimično oštećenog natpisa.

........حارس بك بن مراد بك جاريك ....... روحنه الفاتحة 1322

……. Haris-beg, sin Murat-bega Cerić…. Fatiha za njegovu dušu. 1322.

(1904/05.).

13. Jednostavan ženski nišan dimenzija 21x16x86 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

مرحومه و مغفورة لها خانميجه بنت راشيد بك جاريك في 1312

Pomilovana i oproštena Hanumica, kći Rašid-bega Cerić. 1312.

(1894/95.).

14. Nišan sa glatkim turbanom, prelomljenog vrha, dimenzija 20x18x98 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

مرحوم الحاج جعفر بك بن مراد بك جاريك غفر الله له سنة 1259

Pomilovani hadži Džafer-beg, sin Murat-bega Cerić, Allah mu oprostio. Godina 1259. (1843.).

15. Nišan sa ženskom kapom, dimenzija 21x20x133 cm i natpisom na arapkom jeziku.

هو الخلاق الباقي المرحومة و المغفورة المحتاجة الي رحمة ربه الغفار غوسية بنت سليمان بك مرادبغويك 1300

On je Vječni Tvorac. Pomilovana i oproštena, potrebna milosti Gospodara koji prašta Gavsija, kćerka Sulejman-bega Muradbegovića. 1300.

(1882/83.).

16. Muški nišan sa turbanom u gužve prelomljenog vrha, dimenzija 20x18x137 cm. Natpis na arapskom jeziku je oivičen tordiranom trakom, a u vrhu natpisa je kružni geometrijski ornament.

هو الحي الباقي مرحوم و مغفور له مصطفي بك بن الحاج حافظ بك جاريك روحيجون الفاتحة وقع الموت صفر الخير 11 سنة 1321

On je Živi, Vječni. Pomilovani i oprošteni Mustafa-beg, sin hadži Hafiz-bega Cerić. Fatiha za njegovu dušu. Umro je 11. safera 1321.

 (09.05.1903.) godine.

17. Nišan sa oblim turbanom prelomljenog vrha, dimenzija 20x19x115 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم و المغفور المحتاج الي رحمة ربه الغفار اجمد بن ابراهيم عمرسباهيك تاريخ سنة 1313 في شوال 7

Pomilovani i oprošteni, potrebni milosti Gospodara koji prašta Ahmed, sin Ibrahima Omerspahić. Datum smrti je 7. ševal 1313.

(22.03.1896.) godine.

18. Nišan sa ženskom kapom, jednostavne izrade, dimenzija 28x17x150 cm i natpisom na arapskom jeziku.

مرحومه و مغفوره لها كلثوم بنت هاشم بك جاريك رضاء لله الفاتحة 3 ذو الحجه 1327

Pomilovana i oproštena Kulsum, kći Hašim-bega Cerić. Fatiha za Božije zadovoljstvo. 3. zul-hidže 1327.

(16.12.1909.) godine.

19. Nišan sa turbanom u gužve, kvadratne osnovice 21x21 cm i visine 130 cm i uklesanim natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم غفر الله له احمد بن مصطفي بك جافربكويك وقع الموت في 7 ربيع الاول سنة 1317 الفاتحة

Pomilovani, Allah mu oprostio Ahmed, sin Mustafe-bega Džaferbegović. Umro je 7. rebiul-evela 1317. Fatiha

(16.07.1899.) godine.

20. Jednostavan ženski nišan dimenzija 29x19x152 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

صاحب هذا المقام المرحوم نايه بنت الحاج سليمان بك جاريك وقع الموت في 20 رمضان سنة 1315

Ovo je mjesto pomilovane Naje, kćerke hadži Sulejman-bega Cerić. Umrla je 20. ramazana 1315.

(12.02.1898.) godine.

21. Prelomljen nišan kojem fali gornji dio, dimenzija 23x19x65 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

هو الخلاق الباقي يا ناظرا بقبري متفكرا بمثلي كنت غدا مثلي هو الحاج احمد بك بن الحاج محمد بك جاريك قد وقع الموت في 1 ذي القعده سنة 1307

On je Vječni Tvorac. Ti koji gledaš u moj grob razmisli o meni jer ćeš sutra biti poput mene. Hadži Ahmed-beg, sin hadži Muhamed-bega Cerić je umro 1. zul-kade 1307. (19.06.1890.) godine.

22. Jednostavan ženski nišan, dimenzija 25x17x97 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

هو الخلاق الباقي مرحومه و مغفوره لها عزة بنت مصطفي بك سنة 1303

On je Vječni Tvorac. Pomilovana i oproštena Izeta, kći Mustafe-bega. Godina 1303. (1885/86.).

23. Ženski nišan, dimenzija 30x17x170 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحومة فاطمة بنت يوسف ملاعبديك محتاجه الدعاء غفر الله ذنوبها تاريح في شهر شعبان سنة 1311

Pomilovana Fatima, kći Jusufa Mulabdić potrebna dovi. Da joj Allah oprosti grijehe njene. Datum (njene smrti) je mjesec šaban 1311.

(02/03.1894.) godine.

24. Muški nišan sa oštećenim turbanom, dimenzija 24x24x156 cm sa tarihom na arapskom jeziku koji je teško čitljiv.

مرحوم و مغفور صاحب المقارب ...... بن حسين قوميك .......سىة 1311

Pomilovani i oprošteni vlasnik groba........, sin Husejna Komić...... godina 1311.

(1893/94.).

25. Nišan sa glatkim turbanom, prelomljenog vrha, dimenzija 23x12x125 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم و المغفور المجتاج الي رحمة الله تعالي مصطفي بن اغان مسلمويك سنة 1326

Pomilovani i oprošteni, potrebni milosti Svevišnjeg Boga Mustafa, sina Agana Muslimović. Godina 1326.

(1908.).

26. Nišan sa turbanom u gužve, dimenzija 29x27x100 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

هو الخلاق الباقي الموت شراب و الناس كلهم شاربون ناظرا ادعوني تكون غدا كاني المحتاج الي رحمة ربه الغفار مرحوم و مغفور له فيظيك مصطفي رضاء لله الفاتحة 15 شوال سنة 1301

On je Vječni Tvorac. Smrt je piće i svi ljudi ga piju. Posjetioče moli za mene jer ćeš sutra biti kao i ja. Potrebni milosti Boga koji prašta, pomilovani i oprošteni Fejzić Mustafa. Fatiha za Božije zadovoljstvo. 15. ševal 1301.

(08.08.1884) godine.

27. Nišan sa turbanom u gužve, prelomljenog vrha, dimenzija 23x23x150 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

مرحوم و مغفور له احمد بك بن ابراهيم بك جاريك سنة 1294

Pomilovani i oprošteni Ahmed-beg, sin Ibrahim-bega Cerić. Godina 1294.

(1877.).

28. Ženski nišan prelomljen na dva dijela pravougaone osnove 28x19 cm i ukupne visine 168 cm sa tarihom na arapskom jeziku oštećenim na jednom mjestu.

هو الخلاق الباقي مرحومة و مغفورة لها المحتاجة الي رحمة ربه الغفار اهل اسلام ارواحيجون لله الفاتحة سنة 1216 صاحب القبر زينبه بنت حسن...

On je Vječni Tvorac. Pomilovana i oproštena, potrebna milosti Boga koji prašta, vlasnica groba Zejneba, kći Hasana.... Fatiha za duše svih muslimana i Božije zadovoljstvo. 1216. (1801.) godine.

29. Prelomljen muški nišan, dimenzija 24x24x62 cm sa teško čitljivim natpisom.

................ مرحوم و مغفور صاحب القبر باشر بن ..... روحيجون فاتحة سنة 1212

........Pomilovani i oprošteni vlasnik groba Bašir, sin ... Fatiha za njegovu dušu. Godina 1212.

(1797/98.).

30. Jednostavan ženski nišan, dimenzija 26x16x107 cm sa uklesanim natpisom na arapskom jeziku.

المرحومة حانمجه بنت عبداه سليمانويك في 1 رجب 1312

Pomilovana Hanumica, kći Abdulaha Sulejmanović. 1. redžeb 1312.

(29.12.1894.)

31. Muški nišan sa turbanom, dimenzija 20x20x86 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم و المغفور قلعه امامي ولدنليك مصطفي اغا ابن محرم مات سنة 1309

Pomilovani i oprošteni imam u tvrđavi Veletanlić Mustafa-aga, sin Muharema umro je 1309.

(1891/92.) godine.

32. Muški nišan sa turbanom krajiškog tipa, dimenzija 26x24x190 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم عبد الملك بن زاعم دزدار رحمته محتاج في 1 ذي الحجه سنة1309

Pomilovani Abdulmelik, sin Zaima Dizdar potreban milosti Njegove. 1. zil-hidže 1309. (27.06.1892.) godine.

33. Nišan sa glatkim turbanom, dimenzija 24x23x130 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

مرحوم  الحاج ابراهيم اغا  بن زاعم اغا دزدار رضاء لله الفاتجة 1324

Pomilovani hadži Ibrahim-aga, sin Zaim-age Dizdar. Fatiha za Božije zadovoljstvo. 1324. (1906.)

34. Ženski nišan, dimenzija 25x16x130 cm sa uklesanim natpisom na arapskom jeziku.

المرحومة عييشه بنت الحاج ناغو جاوشويك في 27 شوال 1314

Pomilovana Aiša, kći hadži Nage Čaušević. 27. ševala 1304.

(19.05.1887.)

35. Muški nišan sa fesom, dimenzija 20x17x120 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم غفر الله له احمد بن عبد المالك دزدار سنة 1320 الفاتحة

Pomilovani, Allah mu oprostio Ahmed, sin Abdulmelika Dizdar. Godina 1320. Fatiha.

(1902/903.).

36. Muški nišan sa turbanom u gužve, dimenzija 23x23x150 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم حمديا بن عمر ماهيك عفر الله له محتاج الدعاء في يوم الثالث من شهر رمضان .......

Pomilovani Hamdija, sin Omera Mahić, Allah mu oprostio potreban je dovi. Treći dan mjeseca ramazana ...

37. Muški nišan sa turbanom u gužve krajiškog tipa, dimenzija 20x20x130 cm sa uklesanim natpisom na arapskom jeziku.

يا غفار هو الخلاق الباقي هذا المقام المرحوم زعانويك يوسف بن حسن افندي روح ايجون لله رضاسيجون الفاتحة سنة 1220

Ti koji praštaš! On je Vječni Tvorac. Ovo je mjesto pomilovanog Zianović Jusufa, sina Hasan-efendije. Za njegovu dušu i Božije zadovoljstvo proučite Fatihu. Godina 1220. (1805/06.).

38. Ženski nišan sa soluflukom (pletenicom), dimenzija 23x17x100 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحومة المحتاجة الي رحمة الله تعالي زينبه بنت حسين علونويك 1313

Pomilovana i potrebna milosti Svevišnjeg Boga Zejneba, kći Husejna Alinovića. 1313. (1895/96.)

39. Muški nišan sa turbanom, dimenzija 23x23x140 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

مرحوم و مغفور له و المحتاج علي اغا ابن الحاج عمر اغانويك غفر الله له و لوالديه سنة خمس و سبعين و ماتين و الف سنة 1270

Pomilovani i oprošteni, potrebni Ali-aga, sin hadži Omera Aganović, Allah oprostio njemu i njegovim roditeljima. Godina hiljadu dvjesto sedamdeset i peta. Godina 1275. (1858/59.).

40. Ženski nišan dimenzija 25x17x100 sa Sulejmanovom zvijezdom i natpisom na arapskom jeziku.

هو الخلاق الباقي اللهم اغفر لصاحب هذا القبر كامله بنت محمد بك غفر الله لها و لوالديها و لمن قرا الفاتحة  لله الفاتحة سنة 1286 شوال 5

On je Vječni tvorac. Gospodaru oprosti vlasniku ovog kabura Kamili, kćerki Muhamed-bega. Da Allah oprosti njoj i njenim roditeljima i svakome ko prouči Fatihu. Fatiha. 5. ševal 1286.

(08.01.1870.)

41. Ženski nišan dimenzija 21x10x80 cm.

المرحومة فاطمة بنت ابراهيم قولنيك وقع الموت 1324

Pomilovana Fatima, kći Ibrahima Kolnić umrla je 1324.

(1906.).

42. Jednostavan ženski nišan, dimenzija 27x20x180 cm sa isklesanim natpisom na arapskom jeziku.

المرحومة و المعفورة ملائمة بنت محرم موستيك قد وقع الموت في 1 ذي القعدة  1314

Pomilovana i oproštena Mulaima, kći Muharema Mustić umrla je 1. zil-kadeta 1314. (03.04.1897.) godine.

43. Jednostavan masivan ženski nišan, dimenzija 34x21x180 cm samo sa datumom smrti preminule.

في 7 شعبان سنة 1290

07. šaban 1290.

(30.09.1873.) godine.

44. Jednostavan masivan ženski nišan, dimenzija 27x25x145 cm sa neobičnim geometrijskim ornamentom ispod isklesanog datuma smrti preminule. Ornament formom podsjeća na strijelu čiji je vrh ispunjen horizontalno i vertikalno postavljenim linijama i kvadratima.

في 14 شعبان سنة 1290

14. šaban 1290.

(09.10.1873.) godine.

45. Izvaljen muški nišan sa glat turbanom, dimenzija 20x20x165 cm sa lijepo napisanim tarihom u pravouganoj nišici.

مرحوم و مغقور له مصطفي بن صالح ولتنليك سنة 1205

Pomilovani i oprošteni Mustafa, sin Salihov Veletanlić. Godina 1205.

(1790/91.).

46. Muški nišan sa turbanom, dimenzija 21x19x110 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم حسين بن ياشر اغا ولدانليك غفر الله ذنوبه محتاج الرحمة تاريح في شهر صفر الخير سنة 1308

Pomilovani Husejin, sin Jašir-age Veletanlić, potrebni milosti, Allah mu oprostio grijehe. U mjesecu saferu 1308.

(09/10.1890.) godine.

47. Muški nišan sa prelomljenim turbanom, dimenzija 26x26x170 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

مرحوم و مغفور له جعفر بن  حسين بك جاريك  رحمة الله عليه رحمة واسعة  تاريخ وفات سنة 1290

Pomilovani i oprošteni Džafer, sin Husejin-bega Cerić, Allah mu se smilovao milošću prostranom. Umro je 1290.

(1873.) godine.

48. Muški nišan sa turbanom, dimenzija 25x25x150 cm sa natpisom na arapskom jeziku djelomično oštećenim.

مرحوم و مغفور له حسين بك ابن مصطفي بك جاريك ......سنة 1267

Pomilovani i oprošteni Husejin-beg, sin Mustafe-bega Cerić ....Godina 1267.

(1850/51.).

49. Muški nišan sa glat turbanom, dimenzija 26x27x180 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم غفر الله له مصطفي بك ابن حسين بك قبودان جاريك وقع الموت  في 23 شوال سنة 1313 الفاتحة

Pomilovani, Allah mu oprostio Mustafa-beg, sin Husejn-bega kapetan Cerić. Umro je 23. ševala 1313.

(07.04.1896.) godine.

50. Monumentalan ženski nišan sa pletenicom, dimenzija 30x20x190 cm sa uklesanim natpisom na arapskom jeziku.

هو الخلاق البافي مرحومة و مغفورة لها صاحب القبر  فاطمة بنت علي افندي باشاليك رضاء لله الفاتحة  سنة 1313 جمادي الاخر

On je Vječni Tvorac. Pomilovana i oproštena vlasnica kabura Fatima, kći Ali-efendije Pašalić. Fatiha za Božije zadovoljstvo. Džumadel-ahire 1313.

(09/10.1895.) godine.

51. Ženski nišan sa pletenicom, dimenzija 30x17x170 cm sa jednostavnim natpisom na arapskom jeziku.

سلطانية بنت الحاج مصطفي سنة 1290

Sultanija, kći hadži Mustafe. Godina 1290.

(1873.).

52. Muški nišan prelomljenog turbana, dimenzija 23x23x105 cm sa djelomično oštećenim natpisom.

هو الخلاق الباقي مرحوم و مغفور له محتاج الي رحمة ربه الغفار صاحب القبر ... صالح بن محمد بربرويك  غفر الله له و لكاقة اهل اسلام  ارواحلريجون رضاء لله فاتحة  1279

On je Vječni Tvorac. Pomilovani i oprošteni, potrebni milosti Gospodara koji prašta, vlasnik groba ... Salih, sin Muhameda Berberović, Allah oprostio grijehe njemu i svim pripadnicima Islama. Fatiha za njihove duše i Božije zadovoljstvo. 1279.

(1862/63.)

53. Ženski nišan, dimenzija 26x18x145 cm sa uklesanim natpisom na arapskom jeziku.

المرحومة عاييشة بنت ابراهيم والقيك غفر الله لها ذنوبها صفر الخير سنة 1295

Pomilovana Aiša, kći Ibrahima Valkića, Allah joj oprostio grijehe. Safer 1295. (02/03.1878.) godine.

54. Muški nišan sa turbanom u gužve, dimenzija 24x23x200 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

مرحوم و مغفور له بكير بربرويك بن صالح غفر الله ذنوبه سنة 1309

Pomilovani i oprošteni Bećir Berberović, sin Saliha, Allah mu oprostio grijehe. Godina 1309.

(1891/92.).

55. Muški nišan sa turbanom, dimenzija 26x24x169 cm sa natpisom na arapskom jeziku  povremeno nečitljivim.

هو الخلاق الباقي .... عثمان بن علي ... سنة 1289 ربيع الاول 15

On je Vječni Tvorac... Osman, sin Alije..., 15. rebiul-evel 1289. godine

(23.05.1872.)

56. Muški nišan sa oblim turbanom, dimenzija 30x27x100 cm sa natpisom na arapskom jeziku.

هو الخلاق الباقي مرحوم و مغفور له ... احمد افندي بن حسن قره حوجيك سنة 1271 في 12 ش

On je Vječni Tvorac. Pomilovani i oprošteni... Ahmed-efendija, sin Hasana Kurahodžić, 12. šaban 1271. godine

(10.01.1865.).

Spomen kompleks „Majka partizanska“

Spomenik je izgrađen 1965. godine prema konceptu hrvatskog vajara Marjana Kockovića(6) na osnovi odluke SO Bosanski Novi. Spomenik je podignut na muslimanskom mezarju koje je, prema natpisima sa nišana, u periodu devastacije odnosno izgradnje pristupnih staza i spomenika, bilo aktivno. U literaturi nema podataka da je prostor mezarja bio poprište nekog od važnih događaja narodnooslobodilačke antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata(7).

Spomen-kompleks podrazumijeva pristupne staze sa stepeništem i spomenik. Formu spomenika moguće je raščlaniti na četiri elementa: 1. platforma tj. postolje u obliku slova U, dimenzija 11 x 7 m; 2. kocka na koju je uklesan tekst koji je ujedno moto spomenika, dimenzija 2 x 2 m; 3. pravougaoni reljefni friz postavljen na kocku (dimenzije: 60 x 1000 cm); 4. skulptura Majke partizanske, visoka 5 m.

Pri materijalizaciji spomenika korišteni su različiti građevinski materijali. Konstruktivni dio spomenika izrađen je od betona koji je potom obložen granitnim pločama. Ploče koje nose reljefni friz su od gipsa, a skulptura Majke partizanske je od bronze.

Na kocki koja ujedno nosi friz uklesan je tekst(8), latiničnim kapitalom, na sve četiri njene strane. Na lijevoj strani reljefa prikazana je grupa ljudi sa Majkom partizankom u središtu koje napada skupina vojnika naoružanih bajonetama. Likovni jezik kojim je izvedena bronzana skulptura, koja predstavlja lik Majke partizanske, je apstraktan. Tek u njenoj najvišoj zoni moguće je raspoznati ljudski lik.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

Dobro nije bilo zaštićeno.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Nema podataka o konzervatorsko-restauratorskim radovima.

 

5. Sadašnje stanje dobra

Mezarje je u veoma lošem stanju. Veliki broj nišana je oboren, prelomljen, dislociran ili oštećen. S obzirom na izloženost i nezaštićenost harema, devastacija još traje.

 

6. Specifični rizici

-          Uklanjanje starih nišana,

-          Odlaganje otpada.

 

III – ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima („Službeni glasnik BiH“ broj 33/02 i 15/03), Komisija je donijela odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijima:

A.         Vremensko određenje

(dobra nastala od prahistorije do 1960. godine)

B.         Historijska vrijednost

(veza građevine, cjeline ili područja sa historijskom ličnošću ili značajnim događajem u historiji)

C.         Umjetnička i estetska vrijednost

i.          Kvalitet obrade

ii.          Proporcije

iii.         Vrijednost detalja

D.         Čitljivost

(dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)

i.          Svjedočanstvo o tipičnom načinu života u određenom razdoblju

E.         Simbolička vrijednost

i.          Ontološka vrijednost

ii.          Sakralna vrijednost

iii.         Tradicionalna vrijednost

iv.         Značaj za identitet skupine ljudi

F.         Izvornost

i.          Oblik i dizajn

ii.          Tradicija i tehnike

iii.         Položaj i smještaj u prostoru

iv.         Duh i osjećanja

 

Sastavni dio ove odluke su:

-          Imovinsko-pravna dokumentacija

-         kopija katastarskog plana 342/1, k.o. Novi Grad (novi premjer), p.l. 885, br. plana 22; Razmjera 1:1000 (stari premjer k.č. br. 22/1, 22/2, 7/48 k.o. Novi Grad), izdata 29.03.2010. godine od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, područna jedinica Novi Grad, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina;

-         zemljišnoknjižni izvod broj 2157 (NAR i RZ BROJ: 834/10), izdat dana 29.03.2010. godine od strane Zemljišnoknjižnog ureda osnovnog suda u Novom Gradu, Republika Srpska;

-         zemljišnoknjižni izvod broj 3034 (NAR i RZ BROJ: 1151/10), izdat dana 27.04.2010. godine od strane Zemljišnoknjižnog ureda osnovnog suda u Novom Gradu, Republika Srpska;

-          Fotodokumentacija

-         fotografije postojećeg stanja spomen-kompleksa „Majka partizanska“, 16.06.2010. godine, izradila histiročarka umjetnosti Aida Bucalović (fotografisano digitalnim fotoaparatom Sony DSC – H10);

-         fotografije postojećeg stanja Harema „Jablanice“, 20.09.2011. i 30.09.2011. godine, izradio orijentalista Hazim Numanagić (fotografisano digitalnim fotoaparatom Sony DSC – H10).

 

Korištena literatura

U toku vođenja postupka proglašenja harema „Jablanice“ u Novom Gradu nacionalnim spomenikom BiH, korištena je sljedeća literatura:

 

1978.    Bešlagić, Šefik. Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1978.

 

1962.    Služba za zaštitu. “Zaštićeni spomenici Narodno-oslobodilačkog rata“, Naše starine, Godišnjak zavoda za zaštitu spomenika kulture N. R. Bosne i Hercegovine, VIII (1962): 244-245.

 

1987.    Likovna enciklopedija Jugoslavije, 2 K-Rem. Zagreb: Jugoslavenski  leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1987.

 

(1) Citirano iz: PTA Elaborat Vijećnica u Bosanskom Novom – Novom Gradu; Projekat Regional Programme for Cultural and Natural Heritage in South East Europe 2003-2005. Nosilac posla: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, autori: dr. Ljiljana Ševo, historičar umjetnosti, mr. Radovan Beleslin, dipl. ing. građ., Milijana Okilj, dipl. ing. arh., Banja Luka, 12.9.2005. godine.

(2) Spomenik je izveden prema konceptu  hrvatskog vajara Marjana Kockovića. Diplomirao je u Ljubljani 1952. Bio je likovni pedagog u Sarajevu i osnivač umjetničke grupe „15 mladih“. Radi reljefe, sitnu i monumentalnu plastiku u kamenu, bronzi, terakoti i metalu. Poznatija djela: Kolo, Radost, Majčina igra... Vidi: Likovna enciklopedija Jugoslavije, 2 K-Rem. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1987, 66.

(3) Služba za zaštitu, “Zaštićeni spomenici Narodnooslobodilačkog rata,“ Naše starine, Godišnjak zavoda za zaštitu spomenika kulture N. R. Bosne i Hercegovine, VIII (1962): 244-245.

(4) S obzirom na veliki broj nišana u mezaristanu predmet ovog izvještaja bit će nišani koji imaju natpis i koji su stariji od sto godina ili su iz nekog drugog razloga značajni da se spomenu.

Prepis, dokumentiranje i prevod Hazim Numanagić, orijentalist.

(5) Diplomirao je u Ljubljani 1952. Bio je likovni pedagog u Sarajevu i osnivač umjetničke grupe „15 mladih“. Radi reljefe, sitnu i monumentalnu plastiku u kamenu,  bronzi, terakoti i metalu. Poznatija djela: Kolo, Radost, Majčina igra... Vidi: Likovna enciklopedija Jugoslavije, 2 K-Rem. Zagreb: Jugoslavenski    leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1987, 66.

(6) Služba za zaštitu, “Zaštićeni spomenici Narodnooslobodilačkog rata“, Naše starine, Godišnjak zavoda za zaštitu spomenika kulture N. R. Bosne i Hercegovine, VIII (1962): 244-245.

(7) Razvijaj kose zelene, seka te zaklinje Stojanka, rasplići mrke pletenice, puštaj nam džinove vilene; Ko god nam došao da ambre izaspe, i torove da nam pune razaspe, i krcata da nam ulišta posasne, i da pogasne ognjišta, a loza mu od kletve ne pomrla, djeca će mu zalud ovud skitati, i za kosti pitati; Hej dječico moja rođena za pjesmu stvorena, kako ste na cijevi jurišali, kako ste pred žicama u grču padali, avaj proklete žice ukrsnice odakle li se vučete, i moju Krajinu sapinjete, moje su vas oči gledale, i čas u suncu sijale, a čas u ljetnjem pljusku i pjevale i plakale; Niko vas djeco ne može predobiti, niko nas djeco može porobiti, snaga vaša neznana u meni se krije, srce Krajine duboko u meni bije.Harem »Jablanice«Harem »Jablanice«Nišan br. 1Nišan br. 3
Nišan br. 4Nišan br. 5Nišan br. 7Nišan br. 10
Nišan br. 11Nišan br. 12Nišan br. 24Nišan br. 41
Nišan br. 53Nišan br. 55  


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: