početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Nekropola sa stećcima „Mramor“ u Musićima, historijsko područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj 26. oktobra 2010. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

Historijsko područje – Nekropola sa stećcima „Mramor“ u Musićima, općina Olovo, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik čine grobovi i 80 stećaka (47 sljemenjaka s postoljem, četiri sanduka s postoljem, četiri sanduka, 17 ploča s postoljem i osam ploča).

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.č. 924, posjedovni list broj 255, zemljišnoknjižni uložak broj 253 i k.č. 925, posjedovni list broj 220, zemljišnoknjižni uložak broj 218, k.o. Klinčići, općina Olovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

 

II

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

S ciljem trajne zaštite na prostoru definiranom u tački I stav 3. ove odluke, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

-       dopušteni su isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, uključujući i one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

-       nisu dopušteni radovi na uređenju nekropole, uklanjanju samonikle vegetacije i čišćenje stećaka od lišaja i mahovine, te radovi na saniranju oštećenja bez izrađenog  projekta sanacije, restauracije i konzervacije, uz odobrenje nadležnog ministarstva i nadzor nadležne službe zaštite;

-       područje predstavlja potencijalni arheološki lokalitet, pa je prilikom obavljanja istražnih radova obavezno osigurati prisustvo arheologa;

-       nije dopušteno odlaganje otpada.

 

Vlada Federacije dužna je posebno osigurati provedbu sljedećih mjera:

-       izradu geodetskog snimka postojećeg stanja;

-       izradu Plana sanacije, restauracije i konzervacije lokaliteta;

-       izradu Plana upravljanja lokalitetom.

 

Prva faza izrade detaljnog Plana upravljanja podrazumijeva izradu projekta čišćenja nekropole sa hitnim mjerama zaštite, koje uključuju čišćenje i uređenje nekropole kako bi se utvrdio tačan broj stećaka, njihove dimenzije, položaj i identificiranje ukrasa na stećcima.

 

IV

 

Svi pokretni nalazi, koji u toku arheološkog istraživanja budu nađeni, bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.

Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvještaj Komisiji i instituciji koja je obavila istraživanja.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže za period od tri godine.

Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).

Nakon dostavljanja izvještaja o provedenom istraživanju, Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.

Iznošenje pokretnih nalaza iz stava 1. ove tačke iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

Izuzetno od odredbe stava 7. ove tačke, ukoliko voditelj istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemlje, dokaze o tome će prezentirati Komisiji, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim uvjetima njegovog iznošenja, postupanja s njim u toku boravka van zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

 

V

 

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno - planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

VI

 

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

                                                             

VII

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II - VI ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VIII

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije  (www.kons.gov.ba).

 

IX

 

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

X

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH».

 

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

Broj: 05.1-02.3-71/10-35

26. oktobra 2010. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća Komisije

Amra Hadžimuhamedović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

Na osnovi člana 2. stav 1. Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za očuvanje nacinalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom, u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Općina Olovo podnijela je, dana 30.09.2010. godine, prijedlog/peticiju za proglašenje Nekropole sa stećcima „Mramor“ u Musićima, općina Olovo, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je pristupila provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

Izjava o značaju dobra

Nekropola broji 80 stećaka, od čega 47 sljemenjaka s postoljem, 4 sanduka s postoljem, 4 sanduka, 17 ploča s postoljem i 8 ploča. Najzastupljeniji oblik na nekropoli je sljemenjak s postoljem i svi su klesani u komadu. Ukrašeno je 14 stećaka, uglavnom geometrijskm oblikom (izostaju figuralni prikazi), pri čemu dominira ukras spirale i rozete, a javljaju se još i križ i tordirana vrpca.

 

II - PRETHODNI POSTUPAK

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju, izvršen je uvid u:

-       dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra (kopiju katastarskog plana i zemljišnoknjižni izvadak),

-       podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o oštećenjima u toku rata, podatke o intervencijama na restauraciji ili drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

-       historijsku, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru,

-       dopisom broj 05.1-36.1-1/10-189, od 05.10.2010. godine zatražena je dostava dokumentacije i stavovi u vezi sa proglašenjem nekropole sa stećcima u Musićima, općina Olovo, nacionalnim spomenikom BiH od Općine Olovo, od Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja,

-       dopisom broj 05.1-36.1-1/10-144, od 05.10.2010. godine zatražena je dostava dokumentacije u vezi sa  proglašenjem nekropole sa stećcima u Musićima, općina Olovo, nacionalnim spomenikom BiH od Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Visokom.

 

Na osnovi uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

Selo Musići udaljeno je od Olova 4 km vazdušne linije u pravcu jugozapada. Nekropola sa stećcima u Musićima nalazi se na nadmorskoj visini od 581 m, geografskoj širini 44°06'27.71" i geografskoj dužini 18° 31'16.82".

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji koja obuhvata k.č. 924, posjedovni list broj 225, zemljišnoknjižni uložak broj 253 i k.č. 925, posjedovni list broj 220, zemljišnoknjižni uložak broj 218, k.o. Klinčići, općina Olovo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina.

Historijski podaci

Olovo je smješteno ispod planine Stoborja, na ušću rijeka Stupčanice i Bioštice, koje dalje čine rijeku Krivaju. Prvi put se spominje 1382. godine pod nazivom „Olovo Plumbum“, a 1415. godine pod nazivom „città de Piombo“. Bogatstvo rudama i mineralima odredili su njegov historijski razvoj, tako da su naselje i grad dobili naziv po rudi olovo(1). 

Stari rudnik olova poznat je još iz vremena rimske prevlasti u Panoniji, Dalmaciji i Iliriku.

Sedamdesetih godina XIV st. u Bosni dolazi do intenzivnijeg razvoja rudarstva, kada svoj rad oživljava i olovski rudnik(2). U srednjem vijeku na navedenom prostoru formiralo se naselje Olovo s gradom koji se zvao Olovac(3). Uz Olovo usko je povezan i rudnik Kamenica koji se u dubrovačkim prepiskama spominje 1376. godine, ranije nego Olovo(4).  

Izvornu lokaciju rudnika Kamenica K. Jireček je poistovetio sa selom Kamensko, konstatirajući da se nalazi u neposrednoj blizini Olova. Međutim, M. Filipović je rudnik Kamenica locirao u područje današnjeg naselja Bakića Donjih, gdje se nalazi istoimeni izvor Kamenica, tragovi naselja, rudnika i jedna crkva(5). 

Iz tog konteksta kao i iz razloga što se rupe (rovovi ili rudarska okna) nisu nalazili u Olovu nego oko njega, iznio je mišljenje da su Kamenica i Olovo bili jedno naselje(6). 

U okolini Olova osim rudnika Kamenica, spominju se i drugi manji rudnici (olova); Kruševo, Donje Podgrađe i Čečelj(7).  

Stećci se javljaju kao dio neprekinutog sepulkralnog kontinuiteta na bosanskom području čiji korijeni sežu duboko u prahistorijsko vrijeme, gdje se uočava njihova vezanost za lokalitete starijih epoha – prahistorijska naselja i kultna mjesta, antičke aglomeracije i groblja, kasnoantičke i ranosrednjovjekovne crkve i utvrđene gradove. Rašireni su po čitavoj Bosni i Hercegovini (osim Posavine i zapadnog dijela Bosanske krajine), u manjem broju ima ih na prostorima zapadne Srbije i Crne Gore, zatim u Dalmaciji i mjestimično u Lici(8).

 

2. Opis dobra

Na nekropoli sa stećcima „Mramor“ u Musićima evidentirano je 80 stećaka, od čega 47 sljemnjaka s postoljem, 4 sanduka s postoljem, 4 sanduka, 17 ploča s postoljem i 8 ploča. Stećci su uglavnom dobro obrađeni, većina ih je postavljena po pravcu istok-zapad, a manji broj po pravcu sjever-jug. Ukrašeno je 14 stećaka, najčešće spiralnim motivom, potom rozetom i tordiranom vrpcom, a javljaju se i križevi.

Stećak br. 1 - ploča bez ukrasa. Gotovo u potpunosti prekrivena nanosom zemlje, utonula.

Stećak br. 2 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 160x50x25 cm, dobre izrade. Nema vidljivih ukrasa.

Stećak br. 3 - ploča s postoljem, grube izrade i bez ukrasa, dimenzija: 160x62x12 cm

Stećak br. 4 - sljemenjak s postoljem, dimenzija:175x55x30 cm, gotovo u potpunosti obrastao mahovinom.

Stećak 4a - ploča s postoljem, dimenzija: 170x70x17 cm, ukrašena gornja ploha s tri pletenice koje čine jedinstvenu ornamentiranu traku.

Stećak br. 5 - ploča s postoljem, dimenzija:165x82x20 cm, dimenzije postolja: 189x62x13 cm. Gornja ploha znatnije oštećena, na bočnim stranama ploča je ukrašena spiralama tehnikom udubljivanja.

Stećak br. 6 - manji sljemenjak s postoljem, slabije izrade, oštećenih bridova, dimenzija: 125x40x11 cm.

Stećak br. 7 - sanduk s postoljem, dimenzija: 165x91x27, jedan ćošak sanduka je odbijen.

Stećak br. 8 - ploča s postoljem, dimenzija: 170x70x21 cm, slabije izrade.

Stećak br. 9 - sanduk s postoljem, dimenzija: 170x60x23 cm, postolje utonulo, gornja ploha prilično oštećena (puknuta). Uz rub gornje površine nalazi se tordirana traka (na sredini gornje plohe mač?).

Stećak br. 10 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 172x55x35 cm, dosta utonuo, prekriven mahovinom.

Stećak br. 11 - sljemenjak s postoljem (?), dimenzija: 140x59x30 cm, dosta utonuo.

Stećak br. 12 - sljemenjak s postoljem, dimenzija:170x60x51, dimenzije postolja: 196x12x16 cm, dobre izrade, mjestimično obrastao mahovinom. Na užim bočnim stranama nalaze se ukrasi. Na sjevernoj užoj strani, smještena je rozeta na stupu od dvije crte, koje se dalje šire u podnožje. Ova kombinacija rozete na stupu podsjeća na stablo. Iz navedenog podnožja izlaze dva spiralna zavoja, a u gornjim dijelovima smješten je po jedan spiralni zavoj. Suprotna uža strana je nešto jednostavnije ornamentirana: od vrha zabata (krova), spuštaju se dva spiralna zavoja i vise na svojim stabljikama. Iznad svake spirale izrađena je po jedna rozeta. Ornamenti su rađeni tehnikom udubljivanja.

Stećak br. 13 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 143x40x23 cm, utonuo, obrastao mahovinom.

Stećak br. 14 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 139x52x33 cm, nagnut, obrastao mahovinom.

Stećak br. 15 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 165x60x40 cm, utonuo, obrastao mahovinom, ćošak sljemenjaka na sjevernoj strani oštećen (odlomljen).

Stećak br. 16 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 165x65x62 cm, postolje utonulo, dobre izrade, mjestimično obrastao mahovinom.

Stećak br. 17 - sanduk, dimenzija: 165x60x42 cm, nagnut, tone, gotovo u potpunosti obrastao mahovinom.

Stećak br. 18 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 135x54x33 cm, nagnut, mjestimično obrastao mahovinom.

Stećak br. 19 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 120x50x34 cm, postolje utonulo, nagnut, mjestimično obrastao mahovinom.

Stećak br. 20 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 133x55x40 cm, postolje utonulo, mjestimično obrastao mahovinom.

Stećak br. 21 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 149x45x64 cm, postolje utonulo, krovni dio mu je sveden na četiri vode, mjestimično obrastao mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 22 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 164x64x46 cm, podnožje utonulo, mjestimično obrastao mahovinom.

Stećak br. 23 - sljemenjak s postoljem, dimenzija:152x70x48 cm, dimenzije postolja: 186x24x25 cm, nakošen, ukrašena uža, bočna (južna) strana, motivom križa. Križ je stiliziran: gornji dio križa zamijenjen je šesterokrakom rozetom, a kraći krakovi križa imaju kružne završetke. Ukras je rađen tehnikom udubljivanja.

Stećak br. 24 - ploča s postoljem, dimenzija: 149x60x21 cm, postolje utonulo.

Stećak br. 25 - ploča s postoljem, dimenzija, 165x77x37 cm, postolje utonulo.

Stećak br. 26 - sanduk, dimenzija: 168x69x54 cm.

Stećak br. 27 - ploča, dimenzija: 180x70x 21 cm, lošije izrade, dosta oštećena, amorfnog oblika.

Stećak br. 28 - ploča, dimenzija: 115x50x21, obrasla mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 29 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 144x60x28 cm, postolje utonulo, obrastao mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 30 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 195x95x95, dimenzije postolja: 205x20x25 cm, nagnut, obrastao mahovinom i lišajevima, potkopan s istočne strane, oštećeno postolje, također s istočne strane.

Stećak br. 31 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 103x60x53 cm, postolje utonulo, gornja ploha krova sljemenjaka znatno popucala.

Stećak br. 32 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 170x70x60 cm, postolje utonulo, obrastao mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 33 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 105x63x55 cm, potolje utonulo, vidljivo samo još s istočne stane, obrastao mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 34 - ploča, utonula, većim dijelom u zemlji.

Stećak br. 35 - ploča, utonula, većim dijelom u zemlji.

Stećak br. 36 - ploča, utonula, većim dijelom u zemlji.

Stećak br. 36a - sljemenjak s postoljem, utonuo.

Stećak br. 37 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 155x56x74 cm, postolje utonulo, obrastao mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 38 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 158x98x77 cm, postolje utonulo, neposredno pored uže bočne stane (prema zapadu) izraslo drvo (naslonjeno na stećak). Obje bočne (uže) strane imaju isti ukras: zabat sljemenjaka je uokviren užetom, u sredini je rozeta, a na površini ispod zabata nalaze se po dvije spirale. Ukras je izveden tehnikom udubljivanja.

Stećak br. 39 - ploča s postoljem, dimenzija: 143x54x30 cm, nagnuta, postolje utonulo, obrasla mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 40 - ploča s postoljem, dimenzija: 150x80 x24 cm, nagnuta, postolje utonulo, obrasla mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 41 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 134x87x31 cm, postolje utonulo, nagnut, obrastao mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 42 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 160x80x28 cm, postolje utonulo, nagnut, obrastao mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 43 - sanduk, dimenzija: 150x52x40 cm, popucala gornja ploha, obrastao mahovinom.

Stećak br. 44 - sljemenjak s postoljem, dmnzija: 160x60x43 cm, postolje utonulo, nagnut, obrastao mahovinom.

Stećak br. 45 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 132x31x36 cm, postolje utonulo, nagnut, obrastao mahovinom.

Stećak br. 46 - sanduk(?), vidljiva dimenzija visine: 37 cm, utonuo, prekriven većim dijelom zemljom.

Stećak br. 47 - ploča, vidljiva dimenzija dužine: 150 cm, nagnuta, utonula, većim dijelom prekrivena zemljom.

Stećak br. 48 - sljemenjak s postoljem, dimenzija dužine 176 cm, dosta potonuo.

Stećak br. 49 - sljemenjak s postoljem, vidljiva dužina 138 cm, potonuo.

Stećak br. 50 - sljemenjak s postoljem, dimenzija:155x58x19 cm, nagnut, tone, oštećen krov sljemenjaka, obrastao mahovinom.

Stećak br. 51 - sanduk s postoljem, dimenzija: 155x53x37 cm, postolje utonulo, obrastao mahovinom.

Stećak br. 52 - ploča s postoljem, utonula.

Stećak br. 53 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 141x55x24 cm, postolje utonulo, slabije izrade.

Stećak br. 54 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 130x55x27 cm, gornji rubovi i vrh krova ukrašeni plastičnom trakom; jugozapadna uža (bočna) strana ukrašena rozetom, koja stoji na stupu, sastavljenom od dvije linije. Ukras je izveden tehnikom udubljivanja.

Stećak br. 55 - ploča s postoljem, dimenzija: 130x51x18 cm, nagnuta, tone.

Stećak br. 56 - ploča s postoljem, dimenzija: 150x44x17 cm, nagnuta, tone.

Stećak br. 57 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 170x70 cm, utonuo, oštećena ploha krova sljemenjaka.

Stećak br. 58 - sljemenjak s postoljem, dimenija: 150x61x35 cm, krov sljemenjaka dosta popucao, nagnut.

Stećak br. 59 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 175x82, potonuo.

Stećak br. 60 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 138 cm dužine, potonuo.

Stećak br. 61 - ploča, utonula, nagnuta.

Stećak br. 62 - ploča, utonula, nagnuta.

Stećak br. 63 - sljemenjak s postoljem, utonuo gotovo u potpunosti.

Stećak br. 64 - ploča s postoljem, dimenzija: 120x63x21 cm, postolje utonulo, obrasla lišajevima.

Stećak br. 65 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 141x47x34 cm, nagnut, tone, obrastao mahovinom.

Stećak br. 66 - ploča s postoljem, dimenzija: 157x67x22 cm, obrasla mahovinom

Stećak br. 67 - ploča s postoljem, dimenzija: 138x66x24 cm, nagnuta, dijelom prekrivena zemljom, obrasla mjestimično mahovinom.

Stećak br. 68 - ploča s postoljem dimenzija: 180x71x21 cm, postolje potonulo, ploča nagnuta, obrasla mahovinom.

Stećak br. 69 - ploča s postoljem, gotovo u potpunosti utonula.

Stećak br. 70 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 151x54x42 cm, dimenzije postolja: 183x24x20 cm, nagnut, obrastao mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 71 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 156x72x46 cm, postolje utonulo, obrastao mahovinom. Ukrašen s obje uže bočne strane i duža jugozapadna bočna strana. U pročelju je izvedena rozeta s malim krugom i tačkicom u sredini. Do rozete, sa njenih strana, izveden je po jedan kružić, također s tačkicom u sredini. Na suprotnoj užoj strani je isti motiv, ali nema kružića sa strane. Duža bočna strana ukrašena je spiralom. Ukrasi su rađeni tehnikom udubljivanja.

Stećak br. 72 - sljemenjak s postoljem, dimenzija:151x57x57 cm, dimenzije postolja: 171x30x16 cm, nakošen, obrastao mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 73 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 162x61x58 cm, dimenzije postolja: 178x23x14 cm, prevrnut.

Stećak br. 74 - sanduk s postoljem, dimenzija: 195x77x53 cm, postolje utonulo. Gornja ploha je kraj rubova ukrašena vrpčastom trakom. Jugoistočna uža strana je ukrašena spiranim zavojima, čiji se krajevi prelamaju i spuštaju do podnožja. Na suprotnoj bočnoj strani nalazi se križ, s kružnim završetcima i nešto proširenim donjim dijelom stupa. Jugozapadna šira strana ornamentirana je s četiri spiralna zavoja koji su poredani u dvije grupe.

Svi motivi izvedeni su tehnikom udubljivanja. Pobočne strane ističu se dubinom svojih motiva.

Stećak br. 75 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 190x73x58 cm, dimenzije postolja: 224x24x24 cm, jako nagnut na jednu stranu (prema zapadu), obrastao lišajevima.

Stećak br. 76 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 182x68x42 cm, dimenzije postolja: 218x21x20 cm, obrastao mahovinom.

Stećak br. 77 - sljemenjak s postoljem, dimenzija: 180x6037 cm, postolje utonulo, nakošen, tone, obrastao mahovinom i lišajevima.

Stećak br. 78 - sljemenjak s podnožjem, dimenzija:185x63x64 cm, postolje utonulo, obrastao mahovinom i lišajevima. Krov sljemenjaka na sjevernoj strani dosta oštećen. Ukrašene su uže, bočne strane. Na sjeverozapadnoj strani, u gornjem dijelu krova, je šesterokraka rozeta, a sa svake strane je po jedan kolutić s tačkicom u sredini. Ispod, u donjem dijelu su dva spiralna zavoja, čiji se krajevi spajaju polukružnom linijom. Na suprotnoj strani na istom mjestu izvedena je samo rozeta.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

U Prostornom planu BiH do 2000. godine na području Olova kao spomenik III kategorije uvršteno je 14 lokaliteta nekropola sa stećcima (1065 stećaka) bez preciznije identifikacije.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Zemaljski muzej u Sarajevu, 50-tih godina prošlog stoljeća, započeo je sistematičnija istraživanja nekropola sa stećcima u Bosni i Hercegovini.

Nekropole u okolini Olova istraživao i objavio Alojz Benac(9).

 

5. Sadašnje stanje dobra

Uvidom na lokalitetu, dana. 01.10.2010. godine, ustanovljeno je sljedeće:

-       Evidentirano je 80 stećaka obrađenih ovom odlukom,

-       Stećci su u većoj ili manjoj mjeri prekriveni biljnim organizmima (mahovinom i lišajevima) koji razaraju strukturu istih,

-       Izvjestan broj stećaka je nagnut,

-       Izvjestan broj stećaka tone,

-       U dosta slučajeva postolje je jedva vidljivo (većina potonula i zasuta zemljom),

-       Jedan stećak je gotovo amorfan (struktura razorena biljnim organizmima),

-       Nekoliko stećaka vidno oštećeno (pliće ili dublje napukli stećci, oštećene gornje plohe stećaka),

-       Jedan stećak je prevrnut.

 

6.  Specifični rizici

-       Nepovoljni atmosferski uticaji,

-       Samonikla vegetacija,

-       Neodržavanje.

 

III -       ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima (“Službeni glasnik BiH” br. 33/02 i 15/03), Komisija donosi odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijima:

A)         Vremensko određenje

B)         Historijska vrijednost

C)         Umjetnička i estetska vrijednost

i.          Kvalitet obrade

v.         Vrijednost detalja

vi.         Vrijednost konstrukcije

D)         Čitljivost (dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)

i.          Svjedočanstvo o historijskim promjenama

iv.         Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili maniru

E)         Simbolička vrijednost

i.          Ontološka vrijednost

ii.          Sakralna vrijednost

v.         Značaj za identitet grupe ljudi.

H)         Jedinstvenost i reprezentativnost

 

Sastavni dio ove odluke su:         

-       Imovinsko – vlasnička dokumentacija:

-         Kopija katastarskog plana, k.č. 925. i k.č. 924., k.o. Klinčići, br. plana 6, Razmjera 1:2500, izdata 30.09.2010. godine od strane Općinske geodetske službe Općine Olovo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

-       Fotodokumentacija:

-         Fotografije postojećeg stanja snimljene su 01. 10 2010. godine; fotografirao: Silvana Čobanov, dipl. arheolog (digitalnim fotoaparatom Canon 1000D).

-       Tehnička dokumentacija:

-         Tehnički snimci postojećeg stanja dobra (skica nekropole i snimak stećaka); dana 01. 10. 2010. godine mjerili i snimali: arhitekta Arijana Pašić i dipl. arheolog Silvana Čobanov.

 

Korištena literatura

U toku vođenja postupka proglašenja dobra nacionalnim spomenikom BiH, korištena je sljedeća literatura:

 

1889.    Hörman, Kosta. “Olovo”, u: Glasnik Zemaljskog muzeja. Sarajevo: januar-mart 1889.

 

1934.    Filipović, Milenko. Varošica Olovo s okolinom. Beograd: 1934.

 

1951.    Benac, Alojz. Olovo. Beograd: 1951.

 

1957.    Vego, Marko. Naselja bosanske srednjovjekovne države. Sarajevo: 1957.

 

1961.    Kovačević, Desanka. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo: 1961.

 

1971.    Bešlagić, Šefik. Stećci, kataloško-topografski pregled. Sarajevo: “Veselin Masleša“, 1971.

 

1980.    Redžić, Husref (ur.). Prostorni plan Bosne i Hercegovine, Faza „B“ – Valorizacija, Prirodne i kulturno-historijske vrijednosti. Sarajevo: Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu: 1980.

 

1999.    Handžić, Adem. “Rudarstvo i rudarski trgovi u Bosni u drugoj polovini XV vijeka”, u: Radovi – Simpozijum – rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka. Zenica: 1999.

 

2008.    Živković, Pavo. “Veze Olova i Dubrovnika u srednjem vijeku”, u: Zborniku radova sa znanstvenoga skupa “Tristota obljetnica stradanja samostana i crkve u Olovu(1704-2004). Sarajevo: 2008.


(1) Kosta, Hörman, “Olovo”, GZM, Sarajevo: januar-mart 1889, 63.

(2) Pavo, Živković, “Veze Olova i Dubrovnika u srednjem vijeku” u Zborniku radova sa znanstvenoga skupa “Tristota obljetnica stradanja samostana i crkve u Olovu(1704-2004), Sarajevo: 2008, 56.

(3) Marko, Vego, Naselja bosanske srednjovjekovne države, Sarajevo: 1957, 84.

(4) Desanka, Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo: 1961, 26.

(5) Pavo, Živković, Nav.dj., Sarajevo: 2008, 56.

(6) Milenko, Filipović, Varošica Olovo s okolinom, Beograd: 1934, 11.

(7) Adem, Handžić, “Rudarstvo i rudarski trgovi u Bosni u drugoj polovini XV vijeka” u Radovi – Simpozijum – rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka, Zenica: 1999, 292, 293.

(8) Više o općem opisu nekropola sa stećcima pogledati u Odluci Komisije o proglašenju Historijskog područja- Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima, općina Olovo, nacionalnim spomenikom BiH.

(9) Alojz, Benac, Olovo, Beograd: 1951.Plan nekropoleNekropola sa stećcima „Mramor“ u MusićimaNekropola sa stećcima „Mramor“ u MusićimaPogled na nekroplolu s južne strane
Centralni dio nekropole Stećci koji tonuUkrašen sljemenjak i sandukOboren stećak
Visoki sljemenjak Ukrašen sljemenjakUkrašen sljemenjakPloča
Stećak br. 71   


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: