početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Nekropola sa stećcima u Hrančićima, historijsko područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 13/11.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 26. oktobra 2010. godine donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Hrančićima, općina Goražde, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik čini nekropola sa 325 stećaka.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.č. 388/1, posjedovni list broj 7, z.k. uložak broj 7 i k.č. 423/4, posjedovni list broj 297, z.k. uložak broj 297, k.o. Kreča, općina Goražde, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH” br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

 

II

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je da osigura pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uslove i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

S ciljem trajne zaštite, na prostoru definiranom u tački I stav 3. ove odluke utvrđuju se slijedeće mjere:

-          dopušteni su isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, uključujući i one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

-          prostor spomenika bit će otvoren i dostupan javnosti, a može se koristiti u edukativne i kulturne svrhe;

-          nisu dopušteni radovi na uređenju nekropole, uklanjanju samonikle vegetacije i čišćenje stećaka od lišaja i mahovine, te radovi na saniranju oštećenja bez urađenog plana sanacije, restauracije i konzervacije, uz odobrenje nadležnog ministarstva i nadzor nadležne službe zaštite;

-          područje predstavlja potencijalni arheološki lokalitet te je prilikom obavljanja istražnih radova obavezno osigurati prisustvo arheologa;

-          nije dopušteno odlaganje otpada.

 

Vlada Federacije dužna je posebno da osigura provođenje sljedećih mjera:

-          izradu geodetskog snimka postojećeg stanja;

-          izradu Plana sanacije, restauracije, konzervacije i prezentacije nacionalnog spomenika;

-          izradu Plana upravljanja lokalitetom.

 

IV

 

Svi pokretni nalazi, koji tokom arheološkog istraživanja budu nađeni, bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.

Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvještaj Komisiji i instituciji koja je obavila istraživanja.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže za period od tri godine.

Paralelno sa izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).

Nakon dostavljanja izvještaja o provedenom istraživanju, Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.

Iznošenje pokretnih nalaza iz stava 1. ove tačke iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

Izuzetno od odredbe stava 7. ove tačke, ukoliko voditelj istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje, dokaze o tome prezentirat će Komisiji, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim uslovima njegovog iznošenja, postupanja s njim u toku boravka izvan zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

                                

V

 

Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kome su suprotni odredbama ove odluke.

 

VI

 

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu zaštitu.

                                     

VII

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II–VI ove odluke, te i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VIII

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

 

IX

 

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

X

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

Broj: 05.2-02.3-71/10-33

26. oktobra 2010. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća Komisije

Amra Hadžimuhamedović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, „nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Općina Goražde je dana 15. 4. 2003. godine uputila prijedlog/peticiju za proglašenje Nekropole sa stećcima Staro groblje - Gošić polje, općina Goražde, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je pristupila provođenju postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

Izjava o značaju dobra

Srednjovjekovni nadgrobni spomenici, poznati pod nazivom stećci, jedinstveni su za područje Bosne i Hercegovine i njenih susjeda. Oni su impresivan dokaz rastuće ekonomske moći bosanskog feudalnog društva u XIV stoljeću, otvaranja rudnika, pojačane urbanizacije, te želje pojedinaca da svoj status i moć prikažu kroz izvanjski izgled nadgrobnog spomenika.

Oblast Drine (Gornjeg Podrinja) se najprije nalazila u sastavu srpske a od 1373. godine u sklopu bosanske srednjovjekovne države. Goražde je bilo poznato srednjovjekovno trgovište u domeni feudalne porodice Hranića-Kosača. U pisanim izvorima prvi put se spominje 1376. godine. Veliki broj stećaka i veličina groblja svjedoče o postojanju veoma važnog naselja u području Hrančića.

Nekropola sadrži 325 stećaka. Većina stećaka je u formi ploča i sanduka, manji broj sljemenjaka. Ukrasi su vidljivi na 4 stećka. Pored ukrasa na jednom sljemenjaku nalazi se natpis, u literaturi neobjavljen.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju izvršen je uvid u:

-          dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra (kopiju katastarskog plana i zemljišno-knjižni izvadak),

-          podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o oštećenjima u toku rata, podatke o intervencijama na restauraciji ili drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

-          historijsku, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru,

-          dopisom broj 05.2.-35.2-10/10-186 od 1. 10. 2010. godine zatražena je dostava dokumentacije i stav vlasnika u vezi sa proglašenjem nekropole sa stećcima, u selu Hrančići, Gošić polje, općina Goražde, nacionalnim spomenikom BiH od općine Goražde, Organa uprave nadležnog za poslove urbanizma i katastra, Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda, Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja,

-          dopisom broj: 07-40-4-3802-1/10, od 13. 10. 2010. godine Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta obavijestio nas je da dobro nije bilo štićeno,

-          do momenta donošenja odluke stavovi vlasnika nisu dostavljeni,

-          dopisima broj: 07-30-1-2010/10 i 07-30-2-2011/10 od dana 15. 10. 2010. godine općina Goražde – Služba za geodetske i katastarske poslove – Prepis posjedovnih listova, kopiju katastarskog plana, popis literature, koja obrađuje lokalitet sa stećcima, kopija teksta iz knjige Rasima Halilagića – Orahovice, Fojnica 2010. godina, historijske podatke o lokalitetu u srednjem vijeku, situaciju u 2010. godini,

-          dopisima broj: 045-0-Nar-10-000 883 i 045-0-Nar-10-000 884, od dana 19. 11. 2010. godine Općinski sud u Goraždu (zemljišno-knjižni ured), dostavio je z.k. uloške broj 7 i 297, k.o. Kreča, Goražde.

 

Na osnovu uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

Selo Hrančići se nalazi oko 15 km zapadno od Goražda. Nekropola Kučarin se nalazi u zaseoku Vranci, koje je smješteno na nadmorskoj visini od 730 m.

Nacionalni spomenik se nalazi na k.č. broj 388/1, posjedovni list broj 7, upisan u z.k. uložak broj 7 i k.č. 423/4, posjedovni list broj 297, upisan u z.k. uložak broj 297, k.o. Kreča, općina Goražde, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina.

Na osnovu Prepisa posjedovnih listova dostavljenih od strane Službe za geodetske i katastarske poslove, općine Goražde utvrđeno je da je zemljišna parcela k.č. 388/1 u privatnom suvlasništvu: Arnaut Alije Nezir, Arnaut Šabana Šemso, Aganović Hasiba Fata rođena Jusko, Arnaut Muja Saudin i Arnaut Ramiza Halil, a zemljišna parcela k.č. 423/4 u privatnom suvlasništvu: Jusko Alije Sevda rođena Arnaut i Aganović Hasiba Fata rođena Jusko.

Historijski podaci(1)  

Prvi poznati tragovi naselja u Goraždu i njegovoj neposrednoj blizini na osnovu arheoloških istraživanja vode u mlađe kameno doba (period neolita 2.300 p.n.e.). Tragovi neolitskog čovjeka pronađeni su na dvije lokacije: dolina Podhranjenske rijeke, u Popovom dolu na lijevoj strani Drine i u selu Zubčići u Lugu, 3,5 km uzvodno od varoši na desnoj obali rijeke Drine. U Kasnijem periodu ovaj kraj je bio nastanjen ilirskim plemenom Autarijata. U rimsko doba na prostoru današnjeg Goražda nalazilo se naselje(2). 

Oblast Drine (Gornjeg Podrinja) imalo je izuzetan značaj. Spominje se kod popa Dukljanina sredinom 12. stoljeća. Od tog vremena može se pratiti njezin izuzetan značaj, bilo da se nalazi u sastavu srpske ili bosanske države. Godine 1373. ova je oblast pripala Bosni, kada je Tvrtko I, u sporazumu sa knezom Lazarom, savladao i podijelio posjed srpskog velikaša župana Nikole Altomanovića(3).

Goražde je bilo poznato srednjovjekovno trgovište u domeni feudalne obitelji Hranića-Kosača. U pisanim izvorima prvi put se spominje 1376. godine. Oblast Drina obuhvatala je župe: Bistricu, Govzu, Osanicu, Goražde, Pribud i Pivu. Župi Osanica pripadalo je selo Kosače, u kojem neki znanstvenici traže postojbinu ove moćne obitelji. Uspon Kosača započeo je za vrijeme Vlatka Vukovića, vojskovođe kralja Tvrtka I, a nastavlja se pod vojvodom Sandaljem Hranićem (1392-1435). Oblast Sandalja Hranića se prostirala od ušća rijeke Neretve do Lima i od doline Rame do Kotora. Boravio je u svome dvoru Samoboru kod Goražda, na desnoj obali Drine. Nakon njegove smrti 1435. vlast preuzima Stjepan-Vukčić Kosača koji ovim krajevima gospodari do svoje smrti 1466. Godine 1448. stekao je titulu herceg po kojoj je kasnije čitava oblast, uključujući Hum i Primorje, dobila naziv Hercegovina. Godine 1454. herceg Stjepan je podigao pravoslavnu crkvu u Sopotnici, posvećenu sv. Đorđu(4).          

 

2. Opis dobra

Na lokalitetu Kučarin evidentirano je 325 vidljivih stećaka. Većina stećaka je u formi ploča i sanduka, manji broj sljemenjaka. Ukrasi su vidljivi na 4 stećka. Pored ukrasa na jednom sljemenjaku nalazi se natpis, u literaturi neobjavljen.

Opis stećaka:

Stećak br. 1 – sljemenjak, dimenzija 155 x 48 x 52 cm;

Stećak br. 2 – sanduk, dimenzija 160 x 58 x 25 cm;

Stećak br. 3 – sljemenjak, dimenzija 150 x 58 x 60 cm, postament utonuo;

Stećak br. 4 – sanduk sa postamentom, dimenzija 185 x 88 52 cm, postament dimenzija 215 x 140 x 25 cm;

Stećak br. 5 – sanduk sa postamentom, dimenzija 150 x 60 x 32 cm, postament visine 10 cm;

Stećak br. 6 – sanduk, dimenzija 185 x 115 x 35 cm;

Stećak br. 7 – sljemenjak, dimenzija 174 x 78 x 66 cm;

Stećak br. 8 – dimenzija 140 x 64 x 40 cm;

Stećak br. 9 – sanduk, dimenzija 170 x 70 x 50 cm;

Stećak br. 10 – sanduk sa postamentom, dimenzija 184 x 75 x 38 cm, širina postamenta 110 cm a visina 10 cm;

Stećak br. 11 – sanduk sa postamentom, dimenzija 167 x 52 x 24 cm, postament širine 68 cm i visine 25 cm;

Stećak br. 12 – sanduk, dimenzija 165 x 68 x 20 cm;

Stećak br. 13 – sanduk, dimenzija 157 x 63 x 20 cm;

Stećak br. 14 – sanduk, dimenzija 165 x 82 x 37 cm.

Stećak br. 15 – sanduk sa postamentom, dimenzija 146 x 55 x 23 cm, postament širine 75 cm i visine 18 cm;

Stećak br. 16 – sljemenjak, dimenzija 98 x 60 x 24 cm;

Stećak br. 17 – sanduk, dimenzija 145 x 52 x 20 cm;

Stećak br. 18 – sanduk sa postamentom, dimenzija 143 x 68 x 24 cm, postament dimenzija 170 x 88 x 16 cm;

Stećak br. 19 – sljemenjak sa postamentom, dimenzija 160 x 60 x 30 cm, postament utonuo;

Stećak br. 20 – sljemenjak, dimenzija 165 x 75 x 40 cm;

Stećak br. 21 – sljemenjak sa postamentom, dimenzija 150 x 75 x 52 cm, postament dimenzija 185 x 95 x 12 cm;

Stećak br. 22 – sanduk, dimenzija 175 x 74 x 40 cm;

Stećak br. 23 – sanduk sa postamentom, dimenzija 200 x 85 x 32 cm, postament dimenzija 218 x 110 x 34 cm;

Stećak br. 24 – sljemenjak, dimenzija 180 x 74 x 50 cm;

Stećak br. 25 – sljemenjak, dimenzija 152 x 52 x 40 cm;

Stećak br. 26 – sanduk, dimenzija 184 x 95 x 68 cm;

Stećak br. 27 – sljemenjak, dimenzija 168 x 67 x 45 cm;

Stećak br. 28 – sljemenjak, dimenzija 180 x 67 x 67 cm;

Stećak br. 29 – sanduk, dimenzija 150 x 60 x 70 cm;

Stećak br. 30 – sljemenjak sa postamentom, dimenzija 185 x 75 x 75 cm, dimenzije postamenta 205 x 96 x 25 cm;

Stećak br. 31 – ploča, dimenzija 110 x 65 cm, utonuo;

Stećak br. 32 – pukao;

Stećak br. 33 – sljemenjak sa postamentom, dimenzija 175 x 70 x 76 cm, postament širine 90 cm;

Stećak br. 34 – sanduk sa postamentom, dimenzija 97 x 50 x 75 cm, postament širine 97 cm;

Stećak br. 35 – ploča, dimenzija 130 x 60 x 10 cm, utonuo;

Stećak br. 36 – sljemenjak, dimenzija 160 x 62 x 20 cm, utonuo;

Stećak br. 37 – potpuno utonuo i zarastao vegetacijom;

Stećak br. 38 – ploča, dimenzija 165 x 65 x 15 cm;

Stećak br. 39 – sljemenjak, dimenzija 186 x 75 x 50 cm;

Stećak br. 40 – sanduk sa postamentom, dimenzija 165 x 62 x 30 cm, postament širine 74 cm;

Stećak br. 41 – sanduk, dimenzija 154 x 60 x 24 cm;

Stećak br. 42 – sljemenjak, širine 55 cm i vidljive visine 12 cm;

Stećak br. 43 – sljemenjak, širine 55 cm, vidljive visine 12 cm, utonuo;

Stećak br. 44 – širine 170 cm, utonuo;

Stećak br. 45 – ravni sanduk, dimenzija 155 x 76 x 20 cm;

Stećak br. 46 – sanduk, dimenzija 146 x 76 x 30 cm;

Stećak br. 47 – utonuo;

Stećak br. 48 – sanduk, dimenzija 155 x 78 x 40 cm;

Stećak br. 49 – sljemenjak, dimenzija 158 x 64 x 20 cm;

Stećak br. 50 – sanduk, dimenzija 170 x 74 cm, utonuo;

Stećak br. 51 – dimenzija 172 x 67 x 25 cm;

Stećak br. 52 – oštećen, prepolovljen na dva dijela;

Stećak br. 53 – sanduk, dimenzija 185 x 64 x 25 cm;

Stećak br. 54 – dimenzija 190 x 60 x 20 cm;

Stećak br. 55 – dimenzija 174 x 67 x 23 cm, oštećen.

Stećak br. 56 – dimenzija 185 x 130 x 25 cm;

Stećak br. 57 – dimenzija 158 x 74 x 20 cm;

Stećak br. 58 – dimenzija 136 x 58 x 16 cm;

Stećak br. 59 – dimenzija 108 x 45 x 15 cm;

Stećak br. 60 – dimenzija 170 x 115 x 20 cm.

Stećak br. 61 – dimenzija 200 x 88 x 58 cm;

Stećak br. 62 – dimenzija 170 x 65 x 15 cm;

Stećak br. 63 – dimenzija 185 x 130 x 24 cm;

Stećak br. 64 – utonuo;

Stećak br. 65 – dužine 142 cm, utonuo;

Stećak br. 66 – dimenzija 154 x 47 x 27 cm;

Stećak br. 67 – dimenzija 187 x 70 x 40 cm, na rubu litice, opasnost od klizanja i prevrtanja;

Stećak br. 68 – dimenzija 125 x 49 x 23 cm;

Stećak br. 69 – dužine 166 cm, utonuo;

Stećak br. 70 – dužine 144 cm, utonuo;

Stećak br. 71 – širine 80 cm, utonuo;

Stećak br. 72 – širine 45 cm, utonuo;

Stećak br. 73 – dimenzija 168 x 64 x 28 cm;

Stećak br. 74 – sanduk, dimenzija 173 x 40 x 15 cm;

Stećak br. 75 – dimenzija 170 x 65 x 50 cm;

Stećak br. 76 – dimenzija 169 x 85 x 14 cm;

Stećak br. 77 – ploča, dimenzija 156 x 90 x 12 cm;

Stećak br. 78 – sanduk, dimenzija 170 x 78 x 30 cm;

Stećak br. 79 – dimenzija 172 x 52 x 18 cm;

Stećak br. 80 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 81 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 82 – dimenzija 160 x 55 x 25 cm;

Stećak br. 83 – sljemenjak, dimenzija 185 x 78 x 30 cm;

Stećak br. 84 – sanduk, dimenzija 220 x 70 x 30 cm;

Stećak br. 85 – dimenzija 170 x 75 x 25 cm;

Stećak br. 86 – dimenzija 190 x 70 x 35 cm;

Stećak br. 87 – dimenzija 190 x 85 x 20 cm;

Stećak br. 88 – dimenzija 198 x 98 x 27 cm;

Stećak br. 89 – dimenzija 160 x 60 x 18 cm;

Stećak br. 90 – dimenzija 170 x 43 x 30 cm;

Stećak br. 91 – dimenzija 175 x 64 x 15 cm;

Stećak br. 92 – sljemenjak, dimenzija 140 x 50 x 20 cm;

Stećak br. 93 – dimenzija 168 x 72 x 25 cm;

Stećak br. 94 – dimenzija 158 x 60 x 20 cm;

Stećak br. 95 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 96 – dimenzija 155 x 68 x 18 cm;

Stećak br. 97 – dimenzija 180 x 70 x 24 cm;

Stećak br. 98 – dimenzija 157 x 65 x 17 cm;

Stećak br. 99 – dimenzija 192 x 80 x 16 cm.

Stećak br. 100 – dimenzija 170 x 56 x 22 cm;

Stećak br. 101 – dimenzija 194 x 90 x 15 cm;

Stećak br. 102 – dimenzija 178 x 73 x 33 cm;

Stećak br. 103 – dužine 165 i visine 25 cm;

Stećak br. 104 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 105 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 106 – dimenzija 160 x 76 x 20 cm;

Stećak br. 107 – dimenzija 155 x 70 x 25 cm;

Stećak br. 108 – dimenzija 160 x 65 x 30 cm;

Stećak br. 109 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 110 – dimenzija 170 x 55 x 20 cm;

Stećak br. 111 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 112 – dimenzija 120 x 54 x 25 cm;

Stećak br. 113 – dimenzija 146 x 65 x 15 cm;

Stećak br. 114 – dimenzija 155 x 60 x 14 cm, pukao na dva dijela;

Stećak br. 115 – sljemenjak, dimenzija 165 x 76 x 15 cm;

Stećak br. 116 – dimenzija 176 x 66 x 17 cm;

Stećak br. 117 – dimenzija 150 x 67 x 10 cm;

Stećak br. 118 – dimenzija 164 x 68 x 30 cm;

Stećak br. 119 – dimenzija 128 x 42 x 15 cm;

Stećak br. 120 – dimenzija 175 x 72 x 15 cm;

Stećak br. 121 – sljemenjak, dimenzija 175 x 65 x 20 cm;

Stećak br. 122 – sanduk, dimenzija 180 x 67 x 25 cm;

Stećak br. 123 – sljemenjak, dimenzija 187 x 70 x 18 cm,

Stećak br. 124 – vidljive dimenzija 110 x 64 x 13 cm;

Stećak br. 125 – dimenzija 170 x 83 x 18 cm, pukao;

Stećak br. 126 – dimenzija 210 x 72 x 36 cm;

Stećak br. 127 – dimenzija 185 x 60 x 20 cm;

Stećak br. 128 – dimenzija 222 x 96 x 30 cm;

Stećak br. 129 – dimenzija 185 x 68 x 15 cm;

Stećak br. 130 – vidljive dužine 45 cm i visine 15 cm;

Stećak br. 131 – dužine 160 cm i vidljive visine 25 cm, utonuo;

Stećak br. 132 – dimenzija 185 x 96 x 30 cm;

Stećak br. 133 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 134 – vidljive dužine 150 cm i visine 10 cm, utonuo;

Stećak br. 135 – dimenzija 220 x 85 x 10 cm;

Stećak br. 136 – sljemenjak, dimenzija 181 x 52 x 20 cm;

Stećak br. 137 – dimenzija 183 x 100 x 15 cm;

Stećak br. 138 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 139 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 140 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 141 – u potpunosti utonuo;

Stećak br. 142 – dimenzija 167 x 75 x 27 cm;

Stećak br. 143 – dimenzija 186 x 81 x 15 cm;

Stećak br. 144 – sanduk, dimenzija 214 x 96 x 80 cm;

Stećak br. 145 – dimenzija 208 x 85 x 16 cm;

Stećak br. 146 – dimenzija 178 x 70 x 24 cm;

Stećak br. 147 – sljemenjak, dimenzija 190 x 58 x 40 cm;

Stećak br. 148 – dimenzija 170 x 62 x 28 cm;

Stećak br. 149 – sanduk, dimenzija 135 x 45 x 10 cm, oštećen;

Stećak br. 150 – dimenzija 187 x 85 x 25 cm;

Stećak br. 151 – (korito), dimenzije stećka su: 197 x 79 x 35 cm; rubovi korita ukrašeni su kanelurama, na užoj bočnoj strani (zapadnoj) plastičan ukras krsta s kružnim završecima, koji je smješten unutar kruga, na dužoj bočnoj (južnoj) strani, prikaz jelena;

Stećak br. 152 – dimenzije stećka su: 197 x 76 x 30 cm;

Stećak br. 153 – dimenzije stećka su: 145 x 64 x 18 cm;

Stećak br. 154 – dimenzije stećka su: 197 x 70 x 30 cm;

Stećak br. 155 – dimenzije stećka su: dužina 137 cm, stećak utonuo;

Stećak br. 156 – dimenzije stećka su: vidljiva dužina 127 cm, utonuo;

Stećak br. 157 – dimenzije stećka su: širina 57 cm, utonuo;

Stećak br. 158 – dimenzije stećka su: dužina 170 cm, oštećen;

Stećak br. 159 – dimenzije stećka su: dužina 150 cm, amorfan;

Stećak br. 160 – dimenzije stećka su: dužina 165 cm, utonuo;

Stećak br. 161 – dimenzije stećka su: vidljiva dužina 124 cm, utonuo;

Stećak br. 162 – dimenzije stećka su: širina 60 cm, utonuo;

Stećak br. 163 – dimenzije stećka su: dužina 160 cm, visina 33 cm, utonuo;

Stećak br. 164 – dimenzije stećka su: 160 x 76 x 10(vidljiva visina) cm; oštećena gornja ploha;

Stećak br. 165 – dimenzije stećka su: širina 64 cm, utonuo;

Stećak br. 166 – dimenzije stećka su: širina 67 cm, utonuo;

Stećak br. 167 – utonuo;

Stećak br. 168 – dimenzije stećka su: 175 x 70 x 16 cm;

Stećak br. 169 – utonuo;

Stećak br. 170 – dimenzije stećka su: 170 x 80 x 15 cm;

Stećak br. 171 – dimenzije stećka su: 185 x 85 x 23 cm;

Stećak br. 172 – utonuo;

Stećak br. 173 – sanduk, dimenzije stećka su: 132 x 70 x 36 cm;

Stećak br. 174 – dimenzije stećka su: 140 x 80 x 5 cm;

Stećak br. 175 – sanduk, dimenzije stećka su: 160 x 60 x 40 cm;

Stećak br. 176 – dimenzije stećka su: 167 x 65 x 30 cm;

Stećak br. 177 – sanduk, dimenzije stećka su: 173 x 90 x 32 cm;

Stećak br. 178 – dimenzije stećka su: 184 x 70 x 10 cm;

Stećak br. 179 – dimenzije stećka su: 145 x 70 x 20 cm;

Stećak br. 180 – dimenzije stećka su: dužina 136 cm;

Stećak br. 181 – dimenzije stećka su: 150 x 70 x 20 cm;

Stećak br. 182 – dimenzije stećka su: širina 54 cm, utonuo;

Stećak br. 183 – dimenzije stećka su: dužina 175 cm, utonuo;

Stećak br. 184 – utonuo;

Stećak br. 185 – dimenzije stećka su: dužina 175 cm, utonuo;

Stećak br. 186 – dimenzije stećka su: 155 x 60 x 20 cm;

Stećak br. 187 – dimenzije stećka su: dužina 130 cm, utonuo;

Stećak br. 188 – sljemenjak, dimenzije stećka su: 185 x 70 x 30 cm;

Stećak br. 189 – dimenzije stećka su: dužina 150 cm, utonuo;

Stećak br. 190 – dimenzije stećka su: 175 x 66 x 16 cm;

Stećak br. 191 – dimenzije stećka su: 170 x 67 x 18 cm;

Stećak br. 192 – sanduk koji se završava kao sljemenjak, dimenzije stećka su: 175 x 74 x 20 cm;

Stećak br. 193 – amorfan, dimenzije stećka su: dužina 158 cm;

Stećak br. 194 – dimenzije stećka su: 165 x 74 x 23 cm;

Stećak br. 195 – dimenzije stećka: 212 x 75 x 25 cm;

Stećak br. 196 – utonuo;

Stećak br. 197 – utonuo;

Stećak br. 198 – utonuo;

Stećak br. 199 – dimenzije stećka su: dužina 140 cm; na gornjoj plohi u visokom reljefu nalazi se motiv srpa;

Stećak br. 200 – sanduk, dimenzije stećka su: 178 x 93 x 36 cm;

Stećak br. 201 – dimenzije stećka su: 156 x 70 x 25 cm;

Stećak br. 202 – sanduk, dimenzije stećka su: 198 x 92 x 50 cm, (na rubu litice);

Stećak br. 203 – sanduk s natpisom, dimenzije stećka su: dužina 107 cm, visina 66 cm;

Natpis u transkripciji glasi:

1. † се ле

2. жи нѣ

3. ? ош ?

4. видо

5. евичь

6. земьл

7. а мϫ на

8. ѡбрѣϫ ь

9. почрьлено

10. мьстаномь

Natpis u transliteraciji glasi;

† Se leži Njegoš (?) Vidojević, zemlja mu na Obrju. Počrljeno Mastanom (?)(5).

Stećak br. 204 – dimenzije stećka su: 193 x 77 x 22 cm;

Stećak br. 205 – utonuo;

Stećak br. 206 – dimenzije stećka su: dužina 155 cm, utonuo;

Stećak br. 207 – sanduk, dimenzije stećka su: 212 x 100 x 37 cm;

Stećak br. 208 – dimenzije stećka su: dužina 145 cm, širina 70 cm; utonuo;

Stećak br. 209 – utonuo;

Stećak br. 210 – utonuo;

Stećak br. 211 – dimenzije stećka su: 210 x 65 x 30 cm; (ispucao na više mjesta)

Stećak br. 212 – dimenzije stećka su: dužina 170 cm, širina 78 cm; utonuo

Stećak br. 213 – dimenzije stećka su: dužina 140 cm, utonuo;

Stećak br. 214 – utonuo;

Stećak br. 215 – utonuo;

Stećak br. 216 – dimenzije stećka su: 160 x 70 x 17 cm;

Stećak br. 217 – pod drvetom; korijenje drveta potpuno ušlo u stećak;

Stećak br. 218 – dimenzije stećka su: 180 x 65 x 22 cm;

Stećak br. 219 – utonuo;

Stećak br. 220 – dimenzije stećka su: širina 72 cm, visina 27 cm, utonuo;

Stećak br. 221 – sanduk, dimenzije stećka su: 197 x 93 x 40 cm, na čeonoj strani zapadnoj strani nalazi se motiv ljiljana rađen u u visokom reljefu;

Stećak br. 222 – dimenzije stećka su: 193 x 95 x 30 cm;

Stećak br. 223 – dimenzije stećka su: dužina 154 cm, širina 62 cm, utonuo;

Stećak br. 224 – utonuo;

Stećak br. 225 – utonuo;

Stećak br. 226 – dimenzije stećka su: 180 x 68 x 30 cm;

Stećak br. 227 – sljemenjak, dimenzije stećka su: 140 x 65 x 60 cm;

Stećak br. 228 – utonuo;

Stećak br. 229 – amorfan, dimenzije stećka su: 180 x 60 x 26 cm;

Stećak br. 230 – utonuo;

Stećak br. 231 – dimenzije stećka su: 170 x 110 x 30 cm;

Stećak br. 232 – utonuo;

Stećak br. 233 – utonuo;

Stećak br. 234 – sljemenjak, dimenzije stećka su: 168 x 67 x 58 cm;

Stećak br. 235 – dimenzije stećka su: 182 x 77 x 18 cm;

Stećak br. 236 – utonuo;

Stećak br. 237 – dimenzije stećka su: vidljiva dužina 183 cm, širina 73 cm, utonuo;

Stećak br. 238 – sljemenjak, dimenzije stećka su: vidljiva dužina 140 cm, širina 40 cm;

Stećak br. 239 – dimenzije stećka su: dužina 172 cm, širina 82 cm; oštećen I utonuo;

Stećak br. 240 – sanduk, dimenzije stećka su: 203 x 80 x 39 cm;

Stećak br. 241 – dimenzije stećka su: 190 x 100 x 27 cm; na rubu litice;

Stećak br. 242 – utonuo;

Stećak br. 243 – utonuo;

Stećak br. 244 – dimenzije stećka su: dužina 175 cm, širina 84 cm, utonuo;

Stećak br. 245 – utonuo;

Stećak br. 246 – dimenzije stećka su: širina 70 cm, visina 19 cm; utonuo;

Stećak br. 247 – dimenzije stećka su: 183 x 77 x 12 cm;

Stećak br. 248 – utonuo;

Stećak br. 249 – dimenzije stećka su: 164 x 70 x 22 cm;

Stećak br. 250 – dimenzije stećka su: 170 x 63 x 29 cm;

Stećak br. 251 – dimenzije stećka su: 210 x 100 x 30 cm;

Stećak br. 252 – utonuo;

Stećak br. 253 – utonuo;

Stećak br. 254 – utonuo;

Stećak br. 255 – dimenzije stećka su: dužina 159 cm, širina 90 cm; utonuo;

Stećak br. 256 – utonuo;

Stećak br. 257 – dimenzije stećka su: 180 x 93 x 42 cm;

Stećak br. 258 – utonuo;

Stećak br. 259 – utonuo;

Stećak br. 260 – dimenzije stećka su: dužina 155 cm; utonuo;

Stećak br. 261 – dimenzije stećka su: širina 84 cm; utonuo;

Stećak br. 262 – dimenzije stećka su: 140 x 70 x 23 cm;

Stećak br. 263 – utonuo;

Stećak br. 264 – dimenzije stećka su: 196 x 90 x 21 cm;

Stećak br. 265 – sljemenjak, dimenzije stećka su: 181 x 63 x 27 cm;

Stećak br. 266 – utonuo;

Stećak br. 267 – dimenzije stećka su: dužina 174 cm; utonuo;

Stećak br. 268 – dimenzije stećka su: širina 90 cm, visina 30 cm; utonuo;

Stećak br. 269 – sljemenjak, utonuo, dimenzije stećka su: dužina 167 cm;

Stećak br. 270 – dimenzije stećka su: 195 x 88 x 27 cm;

Stećak br. 271 – amorfan;

Stećak br. 272 – dimenzije stećka su: vidljiva dužina 162 cm;

Stećak br. 273 – dimenzije stećka su: vidljiva dužina 170 cm;

Stećak br. 274 – utonuo;

Stećak br. 275 – dimenzije stećka su: 166 x 77 x 23 cm;

Stećak br. 276 – sanduk, dimenzije stećka su: 205 x 94 x 36 cm;

Stećak br. 277 – dimenzije stećka su: dužina 190 cm; utonuo;

Stećak br. 278 – dimenzije stećka su: dužina 180 cm; utonuo;

Stećak br. 279 – dimenzije stećka su: vidljiva dužina 135 cm, utonuo;

Stećak br. 280 – sljemenjak, dimenzije stećka su: dužina 163 cm; utonuo;

Stećak br. 281 – dimenzije stećka su: 180 x 77 x 27 cm;

Stećak br. 282 – dimenzije stećka su: 184 x 56 x 10 cm;

Stećak br. 283 – sljemenjak, dimenzije stećka su: dužina 160 cm, širina 77 cm; utonuo;

Stećak br. 284 – ploča, dimenzije stećka su: 190 x 72 x 20 cm;

Stećak br. 285 – dimenzije stećka su: dužina 163 cm, utonuo;

Stećak br. 286 – sljemenjak, dimenzije stećka su: 176 x 73 x 43 cm;

Stećak br. 287 – dimenzije stećka su: 194 x 94 x 20 cm;

Stećak br. 288 – dimenzije stećka su: 158 x 69 x 13 cm;

Stećak br. 289 – dimenzije stećka su: 200 x 89 x 13 cm;

Stećak br. 290 – dimenzije stećka su: dužina 112 cm, utonuo;

Stećak br. 291 – dimenzije stećka su: dužina 178 cm, širina 62 cm, utonuo;

Stećak br. 292 – dimenzije stećka su: 193 x 94 x 20 cm;

Stećak br. 293 – dimenzije stećka su: 105 x 50 x 12 cm;

Stećak br. 294 – dimenzije stećka su: dužina 113 cm, utonuo;

Stećak br. 295 – utonuo;

Stećak br. 296 – utonuo;

Stećak br. 297 – dimenzije stećka su: dužina 158 cm, širina 43 cm, utonuo;

Stećak br. 298 – dimenzije stećka su: dužina 164 cm, utonuo;

Stećak br. 299 – utonuo;

Stećak br. 300 – utonuo;

Stećak br. 301 – sljemenjak, dimenzije stećka su: 180 x 70 x 20 cm, utonuo;

Stećak br. 302 – dimenzije stećka su: dužina 162 cm, širina 40 cm, utonuo;

Stećak br. 303 – dimenzije stećka su: dužina 170 cm, utonuo;

Stećak br. 304 – utonuo;

Stećak br. 305 – dimenzije stećka su: 195 x 85 x 25 cm;

Stećak br. 306 – dimenzije stećka su: dužina 172 cm, utonuo;

Stećak br. 307 – stećak je utonuo, pretpostavka je da se radi o sljemenjaku, dimenzije stećka su: dužina 164 cm, utonuo;

Stećak br. 308 – dimenzije stećka su: vidljiva dužina 132 cm;

Stećak br. 309 – sanduk, dimenzije stećka su: 169 x 58 x 23 cm;

Stećak br. 310 – utonuo;

Stećak br. 311 – utonuo;

Stećak br. 312 – dimenzije stećka su: vidljiva dužina 157 cm, utonuo;

Stećak br. 313 – dimenzije stećka su: visina 33 cm, utonuo (u žbunju);

Stećak br. 314 – dimenzije stećka su: vidljiva dužina 103 cm, utonuo;

Stećak br. 315 – dimenzije stećka su: 195 x 83 x 30 cm;

Stećak br. 316 – sljemenjak, utonuo, dimenzije stećka su: dužina 160 cm, širina 70 cm;

Stećak br. 317 – sljemenjak, dimenzije stećka su: 160 x 62 x 35 cm;

Stećak br. 318 – dimenzije stećka su: dužina 141 cm, (pod drvetom);

Stećak br. 319 – sanduk, dimenzije stećka su: 213 x 160 x 52 cm;

Stećak br. 320 – amorfan, dimenzije stećka su: vidljiva dužina 147 cm, utonuo;

Stećak br. 321 – dimenzije stećka su: vidljiva dužina 147 cm, širina 70 cm, utonuo;

Stećak br. 322 – dimenzije stećka su: vidljiva širina 90 cm, visina 33 cm, utonuo;

Stećak br. 323 – dimenzije stećka su: 210 x 110 x 29 cm;

Stećak br. 324 – sanduk, dimenzije stećka su: 200 x 85 x 35 cm;

Stećak br. 325 – sanduk, skliznuo na padinu do lokalnog puta, obrastao mahovinom i lišajevima, dimenzije stećka su: 180 x 70 x 30 cm.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

U Prostornom planu Bosne i Hercegovine do 2000. godine na području Goražda kao spomenik III kategorije uvršteno je 8 lokaliteta nekropola sa stećcima (133 stećaka) bez preciznije identifikacije(6).

            Prema dopisu Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta od 13. oktobra 2010. godine, navedeno dobro nije bilo evidentirano, niti je bilo upisano u Registar spomenika kulture Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

            Na nekropoli nisu vršeni konzervatorsko-resturatorski radovi.

     

5. Sadašnje stanje dobra

            Uvidom na lokalitetu, dana 18. 10. 2010. godine ustanovljeno je sljedeće:

-          evidentirano je 325 vidljivih stećaka obrađenih ovom odlukom;

-          30 stećaka je odvojeno oko 40 m od ostatka nekropole (ovaj dio nekropole nalazi se s južne strane lokalnog puta);

-          veći dio nekropole sa stećcima smješten je na uzvišenju, iznad lokalnog puta, u šumi (grab);

-          broj stećaka je sigurno i nešto veći, što se vidi po konfiguraciji terena, ali s obzirom na stanje na terenu (utonulost, nanosi zemlje, lišće i suho granje) evidentiran je gore navedeni broj stećaka;

-          najveći broj stećaka je orijentiran po pravcu istok-zapad;

-          najveći broj stećaka (na sjevernoj strani nekropole) je utonuo, prekriven nanosima zemlje, lišća i suhog granja;

-          stećci su u većoj mjeri obrasli mahovinom;

-          na stećku (koritu) br. 151 i stećku br. 221 dekoracija premazana crvenom bojom;

-          na stećku br. 203, na užoj bočnoj (zapadnoj) strani nalazi se nedešifriran natpis (također tragovi premaza crvenom bojom).

 

  6. Specifični rizici

-          neodržavanje lokaliteta.

 

III – ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima („Službeni glasnik BiH” br. 33/02 i 15/03), Komisija donosi odluku kao u dispozitivu. Odluka je utemeljena na sljedećim kriterijima:

A)         Vremensko određenje

B)         Historijska vrijednost

C)         Umjetnička i estetska vrijednost

i.          Kvalitet obrade

iii.         Proporcije

v.          Vrijednost detalja

vi.         Vrijednost konstrukcije

D)         Čitljivost (dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)

i.          Svjedočanstvo o historijskim mijenama

iv.         Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili maniru

E)         Simbolička vrijednost

i.          Ontološka vrijednost

ii.          Sakralna vrijednost

v.          Značaj za identitet grupe ljudi.

 

Sastavni dio ove odluke su:

-          Imovinsko-vlasnička dokumentacija:

-         Posjedovni list broj 7 i 297, Kopija katastarskog plana za k.č. broj 388/1 i k.č. 423/4, k.o. Kreča, općina Goražde, Bosansko-podrinjski kanton, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina; izdato od strane Službe za geodetske i katastarske poslove općine Goražde, Bosansko-podrinjski kanton, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina; (dopisi broj: 07-30-1-2010/10 i 07-30-2-2011/10 od dana 15. 10. 2010. godine);

-         Zemljišnoknjižni uložak broj 7 i 297, k.o. Kreča, općina Goražde, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina; izdato od strane općinskog suda u Goraždu. (dopisi broj: 045-0-Nar-10-000 883 i 045-0-Nar-10-000 884, od dana 19. 11. 2010. godine).

-          Dokumentacija o prethodnoj zaštiti dobra:

-         Dopis Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta broj: 07-40-4-3802-1/10 od 13. 10. 2010. godine.

-          Fotodokumentacija:

-         Fotografije postojećeg stanja dobra snimljene su 3. 9. i 18. 10. 2010. godine; fotografirali: arheolog Silvana Čobanov i historičar Zijad Halilović (fotografirano digitalnim fotoaparatom Canon EOS 450D).

-          Tehnička dokumentacija:

-         Tehnički snimci postojećeg stanja dobra (skica nekropole i snimak stećaka); dana 18. 10. 2009. godine mjerili i snimali: Silvana Čobanov, arheolog, Zijad Halilović historičar, Arijana Pašić, arhitekta, Nermina Katkić, arhitekta i Ševal Tvrtković, vozač;

-         Transkripcija i transliteracija natpisa (pdf i word), januar 2011. godine priredili; doc. dr. Esad Kurtović i mr. Emir O. Filipović, profesor i asistent na Odsjeku za historiju pri Filozofskom fakultetu u Sarajevu.  

 

Korištena literatura

U toku vođenja postupka za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom BiH, korištena je sljedeća literatura:

 

2009.    Živojević, S. Rasim. Goražde u prošlosti i danas. “Ilovača predio kod Goražda privredno-geografska i etnografska promatranja”. Goražde: JU Centar za kulturu Goražde, 2009, 35–38.

 

1980.    Grupa autora. Prostorni plan Bosne i Hercegovine, faza b – valorizacija, prirodne i kulturno-historijske vrijednosti. Sarajevo: Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Urbanistički zavod za Bosnu i Hercegovinu, 1980, 51.

 

1981.    Kojić-Kovačević, Desanka. “Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja”, U Naše starine XIV-XV (1981).

 

2011.    Doc. dr. Esad Kurtović i mr. Emir O. Filipović. U literaturi još neobjavljena transkripcija i transliteracija natpisa sa stećka. Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu – Odsjek za historiju, 2011.

 

Povijesno područje – Nekropola sa stećcima u selu Kosače kod Goražda nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, broj; 05.1-2-770/03-6 od 1. rujna 2005. godine („Službeni glasnik BiH” br. 90/06) i na web adresi Komisije: http://www.kons.gov.ba 


(1) Opširnije o historijskim podacima vidjeti u odluci Komisije o proglašenju Povijesno područje – Nekropola sa stećcima u selu Kosače kod Goražda nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, broj: 05.1-2-770/03-6 od 1. septembra 2005. godine („Službeni glasnik BiH“ br. 90/06) i na web adresi Komisije: http://www.kons.gov.ba

(2) Živojević, S. Rasim, Goražde u prošlosti i danas, “Ilovača predio kod Goražada privredno-geografska i etnografska promatranja” (Goražde: JU Centar za kulturu Goražde, 2009), 35–38.

(3) Kojić-Kovačević, Desanka,  “Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja”, Naše starine XIV-XV (1981): 109.

(4) Tekst preuzet iz Odluke o proglašenju Povijesno područje – Nekropola sa stećcima u selu Kosače kod Goražda nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, broj; 05.1-2-770/03-6 od 1. septembra 2005. godine („Službeni glasnik BiH” br. 90/06) i na web adresi Komisije: http://www.kons.gov.ba

(5) Za ovu odluku transkripciju i transliteraciju natpisa u mjesecu januaru 2011. godine priredili su uvaženi profesor i asistent na Odsjeku za historiju pri Filozofskom fakultetu u Sarajevu; doc. dr. Esad Kurtović i mr. Emir O. Filipović.

(6) Grupa autora, Prostorni plan Bosne i Hercegovine, faza b – valorizacija, prirodne i kulturno-historijske vrijednosti, Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakultet u Sarajevu i Urbanistički zavod za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo, Sarajevo, 1980, 51.Nekropola sa stećcima u HrančićimaJugozapadna strana nekropoleGrupa stećaka u južnom dijelu nekropoleCentralni dio nekropole
Krug na lokalitetuStećak br. 25Stećak br. 28Stećak br. 30
Stećak br. 115Stećak br. 151Stećak br. 203Stećak br. 221


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: