početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice – Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, povijesno područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 3/11.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj 26. listopada 2010. godine je donijelo

 

O D L U K U

 

I.

 

Povijesno područje – Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice – Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, općina Bileća, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik čine prahistorijski tumulus, grobovi i nekropola sa stećcima Grebnice – Bunčići u selu Radmilovića Dubrava sa 291 stećkom.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 422/3, posjedovni list broj 145,  zk. uložak broj 10, k.č. broj 422/10, posjedovni list broj 145, k.č.  422/10, posjedovni list broj 173, k.č. 422/11, posjedovni list broj 173, zk. uložak broj 32, k.o. Baljci, općina Bileća, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljenog sukladno Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (»Službeni glasnik Republike Srpske« br. 9/02, 70/06 i 64/08).

 

II.

 

Vlada Republike Srpske dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploče sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III.

 

U svrhu zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u točki I. stavak 3. ove odluke:

-          dopušteni su isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na tekućem održavanju, uključujući i one radove koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

-          nisu dopušteni radovi na uređenju nekropole, uklanjanju samonikle vegetacije i čišćenje stećaka od lišaja i mahovine, te radovi na saniranju oštećenja bez urađenog plana sanacije, restauracije i konzervacije, uz odobrenje nadležnog ministarstva i nadzor nadležne službe zaštite;

-          prostor spomenika bit će otvoren i dostupan javnosti, a može se koristiti u edukativne i kulturne svrhe;

-          postavljanje drvene ograde visine do 1,30 m oko tumulusa i nekropole sa stećcima;

-          područje predstavlja potencijalni arheološki lokalitet te je prilikom obavljanja istražnih radova obvezno osigurati prisustvo arheologa;

-          zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada.

 

Vlada Republike Srpske je dužna posebno osigurati provedbu sljedećih mjera:

-          izradu geodetskog snimka postojećeg stanja;

-          izradu Plan sanacije, restauracije i konzervacije lokaliteta;

-          izradu Plana upravljanja lokalitetom.

 

IV.

 

Svi pokretni nalazi, koji tijekom arheološkog istraživanja budu nađeni, bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.

Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen tijekom arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvješće Povjerenstvu i instituciji koja je obavila istraživanja.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvješće, a najduže za period od tri godine.

Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).

Nakon dostavljanja izvješća o provedenom istraživanju, Povjerenstvo će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Povjerenstvo utvrđuje.

Iznošenje pokretnih nalaza iz stavka 1. ove točke iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

Izuzetno od odredbe stavka 7. ove točke, ukoliko voditelj istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje, dokaze o tome prezentirat će Povjerenstvu, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim uvjetima njegovog iznošenja, postupanja s njim tijekom boravka izvan zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

 

V.

 

Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kome su oprečni odredbama ove odluke.

 

VI.

 

Svatko a posebice nadležna tijela Republike Srpske, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VII.

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Republike Srpske, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom tijelu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u toč. II. – VI. ove odluke, te nadležnom općinskom sudu u svrhu upisa u zemljišne knjige.

 

VIII.

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba).

 

IX.

           

Sukladno članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

 

X.

 

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« broj 33/02, »Službeni glasnik Republike Srpske« broj 79/02, »Službene novine Federacije BiH« broj 59/02 i »Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH« broj 4/03) briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 83.

 

XI.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u »Službenom glasniku BiH«.

 

           Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

Predsjedavajuća Povjerenstva

Amra Hadžimuhamedović

 

Broj: 05.2-02.3-71/10-32

26. listopada 2010. godine

Sarajevo

 

O b r a z l o ž e n j e

I – UVOD

Na temelju članka 2. stavak 1. Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljenog sukladno Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, „nacionalni spomenik” je dobro koje je Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika proglasilo nacionalnim spomenikom u skladu sa čl. V. i VI. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« broj 33/02), sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika je donijelo odluku o stavljanju Bileća - Bunčići - Prahistorijski tumulus i nekropola stećaka Grebnice na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH, pod rednim brojem 83.

            Sukladno odredbama Zakona, a na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. i članka 35. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je pristupilo provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

       

Izjava o značaju dobra

Srednjovjekovni nadgrobni spomenici, poznati pod nazivom stećci, jedinstveni su za područje Bosne i Hercegovine i njenih susjeda. Oni su impresivan dokaz rastuće ekonomske moći bosanskog feudalnog društva u XIV. stoljeću, otvaranja rudnika, pojačane urbanizacije, te želje pojedinaca da svoj status i moć prikažu kroz vanjski izgled nadgrobnog spomenika. Na kontinuiranu naseljenost ovog lokaliteta još od prahistorije ukazuje kameni tumul na kojem je situirano par stećaka.

Nacionalni spomenik sadrži prahistorijski tumulus i 219 stećaka u okviru jedne nekropole. Na lokalitetu su zastupljene: ploče, sanduci, visoki sanduci, sljemenjaci, križače, nišani. Na 33 spomenika evidentirani su ukrasi arkada, povijena lozica sa trolistovima, križevi, nizovi rozeta i kružnih vijenaca, mreže rombova, tordirani vijenci, vodenica, ruka. Na ovoj nekropoli sedamdesetih godina XX. st. evidentirano je 7 natpisa, urezanih na 2 ploče, 4 sanduka i 1 sljemenjaku od kojih su 2010. godine evidentirana samo dva - natpis Bunca Rušovića, Crijepa i Raška Vlahovića.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

            U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju, izvršen je uvid u:

-          dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra (kopiju katastarskog plana i zemljišnoknjižni izvadak);

-          podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o oštećenjima tijekom rata, podatke o intervencijama na restauraciji ili drugoj vrsti radova na dobru, itd.;

-          historijsku, arhitektonsku i drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištenja dokumentacije u sklopu ove odluke;

-          u skladu sa člankom 12. Zakona o implementaciji odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika utemeljene na temelju Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, za potrebe vođenja postupka proglašenja kulturnog dobra nacionalnim spomenikom BiH:

-         Dopisom br. 05.2-32.2-10/10-139, od 11. 8. 2010. godine zatražena je dostava dokumentacije i stavovi u vezi sa proglašenjem Prahistorijskog tumulusa i nekropole stećaka Grebnice, na lokalitetu Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, općina Bileća od: Općine Bileća (načelnik i Tijelo uprave nadležno za poslove urbanizma i katastra), Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske, Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine;

-         Dopisima br. 21.13-952.1-1-224-4/2010. i 21.13-952.1-1-224-4/2010. od dana 12. 10. 2010. godine, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne Republike Srpske, područna jedinica Bileća, dostavila je Posjedovni list – izvod br. 145 i 173; Kopiju katastarskog plana za k.č. br. 422/3, 422/10, 422/10 i 422/11, k.o. Baljci, općina Bileća;

-         Dopisom br. 07-40-4-3124-3/10, od 18. 8. 2010. godine Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta dostavio je podatak o dosadašnjem statusu Prahistorijskog tumulusa i nekropole stećaka Grebnice, na lokalitetu Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, općina Bileća;

-        Dopisom br. 15-624-3/10 od 1. 9. 2010. godine Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dostavilo je obavještenje da ne raspolaže podacima o Prahistorijskom tumulusu i nekropoli stećaka Grebnice, na lokalitetu Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, općina Bileća;

-         Do momenta donošenja odluke nije primljen stav vlasnika, a na temelju katastarskih podataka parcele su u posjedu; Opštenarodne imovine Bileća i Srpske pravoslavne crkve Bileća;

-         Dopisom br. 095-0-Rz-10-000754, od dana 7. 12. 2010. godine, Osnovni sud u Trebinju – zemljišnoknjižna kancelarija, je dostavila zemljišnoknjižne izvatke za k.č. br. 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/6, 422/10 i 422/11. K.č. br. 422/7 nije evidentirana u katastarskoj općini SP Baljci i za nju nije dostavljen zk. izvadak.

 

            Na temelju uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

Selo Radmilovića Dubrava udaljeno je od Bileće 3 km zračne linije u pravcu sjeveroistoka, na lokalitetu Bunčići, 865 m n.v., geografske širine 42°54'16.52"N i geografske duljine 18°27'51.80"E situiran je prahistorijski tumulus i nekropola Grebnice sa stećcima.

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji označenoj kao k.č. broj 422/3, posjedovni list broj 145, upisan u zk. uložak broj 10, k.č. broj 422/10, posjedovni list broj 145, k.č. broj 422/10, posjedovni list broj 173, k.č. broj 422/11, posjedovni list broj 173, upisani u zk. uložak broj 32, k.o. Baljci, općina Bileća, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Povijesni podaci

Prvi tragovi ljudske kulture i civilizacije na području općine Bileća datiraju još iz mlađeg kamenog doba (neolita), o čemu svjedoče arheološki lokaliteti, još uvijek nedovoljno istraženi. Najstariji narod koji je naseljavao ovo područje su Iliri. U nauci je utvrđeno da grobne gomile na prostoru Bosne i Hercegovine pripadaju prapovijesnim Ilirima, zbog čega se nazivaju ilirskim tumulima.(1)

Administrativno, upravno i privredno sjedište cijele ove oblasti u periodu Rimskog carstva nalazilo se u selu Panik, u dolini rijeke Trebišnjice, poznato u literaturi pod nazivom Leusinium. Preko rijeke Trebišnjice, u neposrednoj blizini Leusiniuma, vodio je most od koga je sačuvan natpis na kom piše da je ovaj most obnovljen za vrijeme vladavine Flavijevaca od 79. do 84. godine, što, ujedno, predstavlja i prvi pisani izvor na području općine.

Prvi spomen Bileće kao naseljenog mjesta susrećemo u dokumentima dubrovačkog arhiva iz 1286. godine, kada se pominje pod nazivom Bilechia. Takođe, u istim izvorima i pod istim nazivom Bileća se pominje i u XIV vijeku kao važna raskrsnica puteva na srednjovjekovnom karavanskom putu. U neposrednoj blizini Bileće nalaze se ostaci srednjovjekovnog utvrđenog grada Toriča, za koji se navodi da je u XV vijeku pripadao porodici Pavlovića. Pod osmansku vlast Bileća je došla 1466. godine.(2)

 

2. Opis dobra

Lokalitet Grebnice – Bunčići nalazi se u selu Radmilovića Dubrava i od Bileće udaljen je oko 4 km zračne linije u pravcu sjeveroistoka.

Na prahistorijskom tumulusu i zapadno od njega u šumi situirana je nekropola sa 291 stećkom; 218 ploča, 64 sanduka, 1 sljemenjak, 1, stub, 1 križača, 1 nišan i 5 utonulih stećaka. Spomenici su dobro klesani. Orijentacija je zastupljena u oba pravca zapad–istok i sjever–jug. Ukrasi su evidentirani na 33 stećka (5 ploča, 26 sanduka, 1 križača, 1 sljemenjak).(3) Njihovi ukrasni motivi su: arkade, povijena lozica sa trolistovima, križevi, nizovi rozeta u kružnim vijencima, mreže rombova, tordirani vijenci, kružni vijenac(4) sa rukom.

Na ovoj nekropoli Š. Bešlagić navodi podatak da se nalazilo 7 natpisa, urezanih na 2 ploče, 4 sanduka i 1 sljemenjaku. Natpisi spominju Vukšu Dubčevića, Bunca Rušovića, Rašoja, Crijepa i Raška Vlahovića, Vitoja Dakovića, kaluđera Gligorija i Radu Raičevu.(5) Prilikom tehničkog snimanja nekropole natpisi su evidentirani samo na 2 sanduka, da bi se evidentirali natpisi na ostalim stećcima potrebno je precizno čišćenje istih. Evidentirani natpisi spominju Bunca Rušovića, Crijepa i Raška Vlahovića. Dva visoka sanduka sa scenom kola, pticama i životinjama u trku (srna?), sa portretom konjanika i natpisom koji se odnosi na Vukšu Dubčevića preneseni su u Zemaljski muzej u Sarajevu.(6) U razgovoru sa lokalnim stanovništvom pored spomenuta dva stećka izmještena u Zemaljski muzej u Sarajevu, prikupljen je podatak da je jedan stećak prenesen u Zagreb, u koju instituciju nemamo informaciju. Na udaljenosti cca 2 km zračne linije od nekropole u pravcu sjeveroistoka nalazi se majdan Drežnica, gdje su stećci klesani i obrađivani.

Stanje spomenika

Prahistorijska grobna gomila (tumulus) nalazi se na zemljišnoj parceli označenoj kao k.č. 422/4. Iza gomile u pravcu jugoistoka podignut je kameni zid kojim su ograđene susjedne obradive parcele. Na centralnom prostoru gomile nalaze se stećci broj: 12, 13, 14 i 15, a na sjeverozapadnoj padini tumulusa raspoređeni su stećci od broja 16 do 19., dok  su sa zapadne strane, pored tumulusa, položeni u nizu stećci od broja 20 do 24.

Gomila zauzima prostor sa promjerom od 10,05 metara, visoka je oko 1,5 metara, obim gomile je 31,52 metra i površina 85,56 metara. U dijelovima koji su niži i bliži zemlji gomila je obrasla raslinjem i drvećem.

Stanje stećaka

Stećak br. 1 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 210 x 135 x 12(v) cm;

Stećak br. 2 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 215 x 90 x 11 cm.

Stećak br. 3 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 80 x 5 cm.

Stećak br. 4 – ploča, orijentirana zapad – istok, dimenzije stećka su: 200 x 98 x 18 cm.

Stećak br. 5 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 235 x 105 x 12 cm.

Stećak br. 6 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 223 x 125 x 23 cm.

Stećak br. 7 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 160 x 90 x 13 cm.

Stećak br. 8 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 190 x 95 x 10 cm.

Stećak br. 9 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 226 x 176 x 25 cm.

Stećak br. 10 – ukrašen sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 258 x 200 x 35 cm; Na njegovoj gornjoj površini nalazi se motiv križa, čija su tri gornja kraka jednaka i završavaju se sa krugovima, a donji krak se završava u vidu polukruga. Ukras je rađen kombinacijom tehnike udubljenja i ispupčenja.

Stećak br. 11 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 220 x 73 x 12 cm.

Stećak br. 12 – ukrašen sanduk sa postoljem, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 164 x 60 x 100 cm, dimenzije postolja: 220 x 130 x 30 cm; Duž čeonih i bočnih strana u gornjem dijelu stećka pruža se friz od povijene loze s trolistovima, ispod kojeg je naglašena vrpca u vidu pletenog užeta. Na bočnim stranama okomito sve do postolja pružaju se arkade sa pet uskih interkolumnija.

Stećak br. 13 – ukrašen sljemenjak sa postoljem, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 77 x 210 cm, dimenzije postolja: 240 x 150 x 20 cm; Ispod krovnih ploha na bočnim stranama pruža se kombinirani ukras rozeta i kosih paralelica. Na bočnim stranama okomito sve do postolja pružaju se arkade sa pet uskih interkolumnija. Na čeonim stranama primjetni su obrisi ukrasa, koje nije moguće identificirati.

Stećak br. 14 – ukrašen sanduk, orijentiran sjever–jug, dimenzije stećka su: 115 x 65 x 41 cm; Duž čeonih i bočnih strana u gornjem dijelu stećka pruža se friz od mreže rombova.

Stećak br. 15 – sanduk sa postoljem, orijentiran sjever–jug, dimenzije stećka su: 155 x 65 x 85 cm, dimenzije postolja: 215 x 105 x 26 cm.

Stećak br. 16 – ukrašen sanduk, oboren na svoju bočnu sjevernu stranu, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 122 x 30 x 180 cm; Sa južne bočne strane vidljiv je friz od povijene loze s trolistovima, ispod kojeg se okomito do postolja pružaju arkade sa pet uskih interkolumnija.

Stećak br. 17 – ploča, orijentirana sjever–jug,  dimenzije stećka su: 195 x 102 x 20 cm.

Stećak br. 18 – ukrašen sanduk sa postoljem, oboren na svoju bočnu zapadnu stranu, orijentiran sjever–jug, dimenzije stećka su: 172 x 55 x 190 cm, dimenzije postolja: 203 x 154 x 15 cm; Sa istočne bočne strane vidljiv je ukras okomito postavljenih arkada sa pet uskih interkolumnija, koje se pružaju do postolja.

Stećak br. 19 – sanduk, orijentiran sjever–jug, dimenzije stećka su: 180 x 92 x 33 cm.

Stećak br. 20 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 140 x 120 x 15 cm.

Stećak br. 21 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 85 x 28 cm.

Stećak br. 22 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 173 x 87 x 28 cm.

Stećak br. 23 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 175 x 78 x 30 cm.

Stećak br. 24 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 165 x 80 x 30 cm.

Stećak br. 25 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 210 x 170 x 37 cm.

Stećak br. 26. – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 115 x 70 x 15 cm.

Stećak br. 27 – ploča, orijentirana sjeverozapad–jugoistok, dimenzije stećka su: 188 x 110 x 20 cm.

Stećak br. 28 – sanduk, orijentiran sjever–jug, dimenzije stećka su: 225 x 190 x  40 cm.

Stećak br. 29 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 185 x 120 x 25 cm.

Stećak br. 30 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 200 x 148 x 23 cm.

Stećak br. 31 – sanduk sa postoljem, orijentiran zapad–istok, postolje utonulo, dimenzije stećka su: 185 x 63 x 180 cm.

Stećak br. 32 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 208 x 106 x 15 cm; Stećak br. 31 pao na njega.

Stećak br. 33 – sanduk sa postoljem, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 120 x 62 x 75 cm; dimenzije postolja su: 205 x 150 x 17 cm.

Stećak br. 34 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 92 x 10 cm.

Stećak br. 35 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 165 x 105 x 12 cm.

Stećak br. 36 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 173 x 85 x 15 cm.

Stećak br. 37 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 187 x 112 x 25 cm.

Stećak br. 38 – sanduk, orijentiran sjever–jug, dimenzije stećka su: 188 x 95 x 37 cm.

Stećak br. 39 – ploča, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 185 x 110 x 30 cm.

Stećak br. 40 – ploča, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 183 x 110 x 20 cm.

Stećak br. 41 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 178 x 108 x 28 cm.

Stećak br. 42 – ukrašen sanduk sa postoljem i natpisom, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 69 x 134 cm, dimenzije postolja: 220 x 160 x 22; Duž čeonih i bočnih strana u gornjem dijelu stećka pruža se friz od povijene loze s trolistovima, ispod kojeg je naglašena vrpca u vidu pletenog užeta. Na čeonoj zapadnoj strani nalazi se natpis, koji spominje da tu leži Bunac Rušović.

Stećak br. 43 – ukrašen sanduk sa postoljem i natpisom, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 150 x 70 x 120 cm, dimenzije postolja su: 195 x 140 x 12; Duž čeonih i bočnih strana u gornjem dijelu stećka pruža se friz od povijene loze s trolistovima, ispod kojeg je naglašena vrpca u vidu pletenog užeta. Na čeonoj zapadnoj i južnoj bočnoj strani nalazi se natpis, koji spominje da tu leže Crijep i Raško Vlahović.

Stećak br. 44 – ukrašen sanduk sa postoljem, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 55 x 156 cm, dimenzije postolja su: 200 x 125 x 15; Duž čeonih i bočnih strana u gornjem dijelu stećka pruža se friz od povijene loze s trolistovima, ispod kojeg je naglašena vrpca u vidu pletenog užeta. Sa sjeverne bočne strane vidljiv je ukras okomito postavljenih arkada sa pet uskih interkolumnija, koje se pružaju do postolja, a sa južne strane također su vidljivi obrisi ukrasa arkada (?).

Stećak br. 45 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 90 x 48 x 33 cm.

Stećak br. 46 – ukrašen sanduk sa postoljem, prevrnut na bočnu južnu stranu, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 135 x 55 x 120 cm, dimenzije postolja: 180 x 118 x 15 cm; Sa sjeverne bočne strane vidljiv je ukras okomito postavljenih arkada sa pet uskih interkolumnija, koje se pružaju do postolja.

Stećak br. 47 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 85 x 25 cm.

Stećak br. 48 – ukrašen sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 155 x 57 x 115 cm; Duž čeonih i bočnih strana u gornjem dijelu stećka pruža se friz od povijene loze s trolistovima, ispod kojeg je naglašena vrpca u vidu pletenog užeta. Na bočnim stranama okomito sve do postolja pružaju se arkade sa pet uskih interkolumnija.

Stećak br. 49 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 125 x 57 x 8 cm.

Stećak br. 50 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 167 x 73 x 12 cm.

Stećak br. 51 – sanduk sa postoljem, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 165 x 37 x 152 cm, dimenzije postolja; 178 x 115 x nepoznata visina jer je postolje utonulo.

Stećak br. 52 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 210 x 160 x 26 cm.

Stećak br. 53 – sanduk sa postoljem, prevrnut na južnu bočnu stranu, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 160 x 60 x 135 cm, postolje nije moguće izmjeriti jer je stećak br. 54 pao na njega.

Stećak br. 54 – ukrašen sanduk sa postoljem, prevrnut na južnu bočnu stranu orijentiran, zapad–istok, dimenzije stećka su: 190 x 47 x 155 cm, dimenzije postolja: 220 x 165 x 17 cm; Sa sjeverne bočne strane vidljiv je ukras okomito postavljenih arkada sa pet uskih interkolumnija, koje se pružaju do postolja.

Stećak br. 55 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 185 x 106 x 40 cm.

Stećak br. 56 – visoki sanduk sa postoljem, ukrašen, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 55 x 190 cm, dimenzije postolja: 200 x 177 x 10; Duž čeonih i bočnih strana u gornjem dijelu stećka pruža se friz od povijene loze s trolistovima, ispod kojeg se potom pruža friz od isprepletenih kosih paralelica, a ispod njega, na bočnim stranama okomito sve do postolja pruža se po pet stiliziranih polukružnih arkada.

Stećak br. 57 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 255 x 1185 x 15 cm.

Stećak br. 58 – ploča, orijentirana sjever–jug sa otklonom prema istoku, dimenzije stećka su: 210 x 140 x 15 cm.

Stećak br. 59 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 175 x 140 x 20 cm.

Stećak br. 60 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 214 x 174 x 15 cm.

Stećak br. 61 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 162 x 100 x 35 cm.

Stećak br. 62 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 190 x 104 x 27 cm.

Stećak br. 63 – sanduk sa postoljem, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 130 x 62 x 110 cm; dimenzije postolja: 200 x 120 x 10.

Stećak br. 64 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 167 x 94 x 15 cm.

Stećak br. 65 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 142 x 88 x 10 (vidljiva visina) cm.

Stećak br. 66 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 157 x 20 cm.

Stećak br. 67 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 130 x 26 cm.

Stećak br. 68 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 75 x 15 cm.

Stećak br. 69 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 227 x 200 x 25 cm.

Stećak br. 70 – visoki sanduk sa postoljem, ukrašen, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 153 x 60 x 162 cm, dimenzije postolja: 200 x 100 x 12 cm; Duž čeonih i bočnih strana u gornjem dijelu stećka pruža se friz od povijene loze s trolistovima. Na bočnim stranama okomito sve do postolja pružaju se arkade sa šest uskih interkolumnija.

Stećak br. 71 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 92 x 50 x 13 cm.

Stećak br. 72 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 182 x 126 x 25 cm.

Stećak br. 73 – ukrašena ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 144 x 104 x 23 cm; Na površini stećka kao okvir pruža se tordirana vrpca, a u sredini vidljivo je ispupčenje iznad kojeg se nalazi tordirana vodenica.

Stećak br. 74 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 177 x 68 x 80 cm.  Stećak br. 75 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 144 x 60 x 27 cm.

Stećak br. 76 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 197 x 134 x 20 cm.

Stećak br. 77 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 215 x 178 x 30 cm; Na površini stećka nalaze se dva kruga, a u sredini između njih pružaju se dvije paralelne linije koje se polukružno završavaju.

Stećak br. 78 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 127 x 64 x 8 cm.

Stećak br. 79 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 203 x 147 x 20 cm.

Stećak br. 80 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 195 x 118 x 6 cm.

Stećak br. 81 – ukrašen sanduk sa postoljem, orijentiran sjever–jug, dimenzije stećka su: 152 x 42 x 162 cm, dimenzije postolja su: 208 x 125 x 15 cm; Sa obje bočne strane vidljiv je ukras okomito postavljenih arkada sa šest uskih interkolumnija, koje se pružaju do postolja.

Stećak br. 82 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 176 x 92 x 18 cm.

Stećak br. 83 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 102 x 78 x 10 cm.

Stećak br. 84 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 221 x 150 x 23 cm.

Stećak br. 85 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 209 x 150 x 19 cm.

Stećak br. 86 – ukrašena ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 206 x 152 x 18 cm; Na površini stećka vidljiv je ukras križa, jednakih krakova, koji se prema vrhu šire.

Stećak br. 87 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 188 x 125 x 25 cm.

Stećak br. 88 – sanduk, orijentiran zapad–istok,  dimenzije stećka su: 200 x 125 x 33 cm.

Stećak br. 89 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 210 x 150 x 30 cm.

Stećak br. 90 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 214 x 120 x 15 cm.

Stećak br. 91 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 223 x 150 x 36 cm.

Stećak br. 92 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 94 x 36 cm.

Stećak br. 93 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 166 x 73 x 19 cm.

Stećak br. 94 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 174 x 102 x 26 cm.

Stećak br. 95 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 195 x 88 x 38 cm.

Stećak br. 96 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 200 x 120 x 40 cm.

Stećak br. 97 – ukrašen sanduk sa postoljem, prevrnut na bočnu južnu stranu, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 140 x 50 x 144 cm, dimenzije postolja su: 180 x 130 x 10 cm; Sa sjeverne bočne strane vidljiv je ukras okomito postavljenih arkada sa pet uskih interkolumnija, koje se pružaju do postolja.

Stećak br. 98 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 160 x 74 x 57 cm.

Stećak br. 99 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 212 x 165 x 26 cm.

Stećak br. 100 – sanduk sa postoljem, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 130 x 44 x 125 cm, dimenzije postolja: 200 x 123 x 18.

Stećak br. 101 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 160 x 84 x 24 cm.

Stećak br. 102 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 184 x 100 x 20 cm.

Stećak br. 103 – visoki sanduk, ukrašen i oboren na svoju zapadnu stranu, orijentiran sjever–jug, dimenzije stećka su: 160 x 44 x 170 cm; Sa istočne bočne strane vidljiv je ukras okomito postavljenih arkada sa šest uskih interkolumnija, koje se pružaju do postolja.

Stećak br. 104 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 140 x 82 x 9 cm.

Stećak br. 105 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 210 x 143 x 26 cm.

Stećak br. 106 – stećak u amorfnom stanju.

Stećak br. 107 – visoki sanduk sa postoljem, ukrašen i oboren na svoju sjevernu bočnu stranu, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 148 x 40 x 128 cm, dimenzije postolja: 198 x 135 x 20; Sa južne bočne strane vidljiv je ukras okomito postavljenih arkada sa pet uskih interkolumnija, koje se pružaju do postolja.

Stećak br. 108 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 215 x 155 x 35 cm.

Stećak br. 109 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 166 x 100 x 12 cm.

Stećak br. 110 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 205 x 156 x 25 cm.

Stećak br. 111 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 125 x 84 x 13 cm.

Stećak br. 112 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 143 x 115 x 12 cm.

Stećak br. 113 – visoki sanduk sa postoljem, ukrašen, orijentiran zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 165 x 51 x 198 cm, dimenzije postolja su: 230 x 166 x 14 cm; Duž čeonih i bočnih strana u gornjem dijelu stećka pruža se friz od povijene loze s trolistovima, ispod kojeg se potom pruža friz od kosih paralelica, a ispod njega, na bočnim stranama okomito sve do postolja pruža se po pet stiliziranih polukružnih arkada.

Stećak br. 114 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 113 x 80 x 10 cm.

Stećak br. 115 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 168 x 115 x 20 cm.

Stećak br. 116 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 224 x 140 x 23 cm.

Stećak br. 117 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 166 x 97 x 22 cm.

Stećak br. 118 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 157 x 94 x 10 cm.

Stećak br. 119 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 195 x 156 x 21 cm.

Stećak br. 120 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 160 x 97 x 16 cm.

Stećak br. 121 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 172 x 119 x 15 cm.

Stećak br. 122 – ploča, orijentirana zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 186 x 102 x 30 cm.

Stećak br. 123 – sanduk sa postoljem, ukrašen, orijentiran zapad–istok (otklon prema sjeveru), dimenzije stećka su: 160 x 60 x 115 cm, dimenzije postolja: 194 x 102 x 17; Na stećku duž čeonih i bočnih strana vidljive su dvije vodoravne paralelne linije, koje označavaju da se u navedenom prostoru pruža friz, koji je vremenom izblijedio i nije dovoljno vidljiv te se ne može identificirati.

Stećak br. 124 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 177 x 86 x 25 cm.

Stećak br. 125 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 75 x 12 cm.

Stećak br. 126 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 98 x 60 x 14 cm.

Stećak br. 127 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 156 x 73 x 35 cm.

Stećak br. 128 – ukrašena ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 160 x 68 x 25 cm; Na površini stećka nalazi se motiv križa, čiji je donji krak duži, dok se gornja tri kraka završavaju sa polukrugom.

Stećak br. 129 – sanduk sa postoljem, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 76 x 38 x 40 cm, dimenzije postolja: 105 x 75 x 10 cm.

Stećak br. 130 – sanduk sa postoljem, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 83 x 53 x 23 cm, dimenzije postolja: 110 x 65 x 10.

Stećak br. 131 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 98 x 43 x 20 cm.

Stećak br. 132 – sanduk, ukrašen, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 75 x 90 cm; Duž čeonih i bočnih strana u gornjem dijelu stećka pruža se friz od povijene loze s trolistovima.

Stećak br. 133 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 123 x 62 x 45 cm.

Stećak br. 134 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 82 x 34 x 22 cm.

Stećak br. 135 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 123 x 65 x 15 cm.

Stećak br. 136 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 165 x 66 x 18 cm.

Stećak br. 137 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 95 x 25 cm.

Stećak br. 138 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 98 x 60 x 18 cm.

Stećak br. 139 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 225 x 86 x 15 cm.

Stećak br. 140 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 145 x 66 x 110 cm.

Stećak br. 141 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 153 x 68 x 75 cm.

Stećak br. 142 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 133 x 73 x 60 cm.

Stećak br. 143 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 195 x 95 x 15 cm.

Stećak br. 144 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 160 x 80 x 8 cm.

Stećak br. 145 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 90 x 15 cm.

Stećak br. 146 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 140 x 65 x 13 cm.

Stećak br. 147 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 158 x 90 x 17 cm.

Stećak br. 148 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 172 x 92 x 30 cm.

Stećak br. 149 – sanduk, orijentiran zapad – istok, dimenzije stećka su: 174 x 90 x 33 cm.

Stećak br. 150 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 153 x 65 x 40 cm.

Stećak br. 151 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 110 x 60 x 20 cm.

Stećak br. 152 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 104 x 55 x 12 cm.

Stećak br. 153 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 93 x 56 x 15 cm.

Stećak br. 154 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 187 x 116 x 22 cm.

Stećak br. 155 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 160 x 95 x 9 cm.

Stećak br. 156 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 98 x 17 cm.

Stećak br. 157 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 130 x 55 x 22 cm.

Stećak br. 158 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 160 x 76 x 43 cm.

Stećak br. 159 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 150 x 60 x 30 cm.

Stećak br. 160 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 160 x 80 x 18 cm.

Stećak br. 161 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 195 x 110 x 30 cm.

Stećak br. 162 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 234 x 170 x 26 cm.

Stećak br. 163 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 190 x 135 x 25 cm.

Stećak br. 164 – visoki sanduk sa postoljem, ukrašen i oboren na svoju južnu bočnu stranu, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 160 x 45 x 175 cm, dimenzije postolja: 215 x 154 x 10; Sa sjeverne bočne strane vidljiv je ukras okomito postavljenih arkada sa pet uskih interkolumnija, koje se pružaju do postolja.

Stećak br. 165 – ploča, utonula, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: duljina 130 cm i širina 80 cm.

Stećak br. 166 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 185 x 115 x 20 cm.

Stećak br. 167 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 150 x 73 x 30 cm.

Stećak br. 168 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 166 x 65 x 20 cm.

Stećak br. 169 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 138 x 70 x 17 cm.

Stećak br. 170 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 150 x  77 x 23 cm.

Stećak br. 171 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 195 x 75 x 12 cm.

Stećak br. 172 – sanduk sa postoljem, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 168 x 67 x 72 cm, dimenzije postolja: 212 x 130 x 22 cm.

Stećak br. 173 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 140 x 85 x 20 cm.

Stećak br. 174 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 210 x 100 x 52 cm.

Stećak br. 175 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 115 x 30 cm.

Stećak br. 176 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 107 x 43 cm.

Stećak br. 177 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 200 x 115 x 10 cm.

Stećak br. 178 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 182 x 100 x 16 cm.

Stećak br. 179 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 175 x 85 x 15 cm.

Stećak br. 180 – ploča, orijentirana zapad–istok, prepolovljena, dimenzije stećka su: 220 x 103 x 9 cm.

Stećak br. 181 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 240 x 115 x 10 cm.

Stećak br. 182 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 207 x 88 x 13 cm.

Stećak br. 183 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 150 x 68 x 14 cm.

Stećak br. 184 – ploča, orijentirana sjeveroistok–jugozapad, dimenzije stećka su: 187 x 73 x 24 cm.

Stećak br. 185 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 200 x 120 x 30 cm.

Stećak br. 186 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 190 x 110 x 16 cm.

Stećak br. 187 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 210 x 140 x 34 cm.

Stećak br. 188 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 120 x 27 cm.

Stećak br. 189 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 134 x 30 cm.

Stećak br. 190 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 255 x 193 x 14 cm.

Stećak br. 191 – visoki sanduk sa postoljem, ukrašen i oboren na svoju južnu bočnu stranu, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 145 x 46 x 140 cm, dimenzije postolja su: 210 x 175 x 30 cm; Duž čeonih i vidljive sjeverne bočne strane u gornjem dijelu stećka pruža se friz od povijene loze s trolistovima, ispod kojeg se na bočnoj vidljivoj strani okomito sve do postolja pružaju četiri stilizirane polukružne arkade.

Stećak br. 192 – ploča, orijentirana sjeveroistok–jugozapad, dimenzije stećka su: 140 x 90 x 28 cm.

Stećak br. 193 – ploča, orijentirana jugoistok–sjeverozapad, dimenzije stećka su: 215 x 160 x 17 cm.

Stećak br. 194 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 175 x 125 x 12 cm.

Stećak br. 195 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije ploče: 180 x 123 x 30 cm; Sa istočne strane uz ploču je prislonjen stub izveden polukružno u tri plastična sloja, gdje je u sredini vidljiv također plastično izveden križ. Dimenzije stuba: visina 56 cm, debljina 22 cm, i širina 40 cm.

Stećak br. 196 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 205 x 142 x 10 cm.

Stećak br. 197 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 165 x 20 cm.

Stećak br. 198 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 195 x 130 x 14 cm.

Stećak br. 199 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 203 x 154 x 18 cm.

Stećak br. 200 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 132 x 8 cm.

Stećak br. 201 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 190 x 115 x 20 cm.

Stećak br. 202 – ploča, orijentirana zapad–istok,  dimenzije stećka su: 162 x 97 x 15 cm.

Stećak br. 203 – sanduk sa postoljem, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 138 x 50 x 156 cm, dimenzije postolja: 230 x 180 x 20 cm; Duž čeonih i bočnih strana u gornjem dijelu stećka pruža se friz od povijene loze s trolistovima, ispod kojeg se potom pruža friz od kosih paralelica, a ispod njega, na bočnim stranama okomito sve do postolja pruža se po pet izblijedjelih stiliziranih polukružnih arkada.

Stećak br. 204 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 177 x 115 x 14 cm.

Stećak br. 205 – sanduk, orijentiran sjever–jug, dimenzije stećka su: 230 x 174 x 38 cm.

Stećak br. 206 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 120 x 28 cm.

Stećak br. 207 – ploča, utonula, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: duljina 160 cm, vidljiva visina 7 cm.

Stećak br. 208 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 210 x 130 x 40 cm.

Stećak br. 209 – nišan, utonuo, dimenzije nišana: visina 110 cm, širina 42 cm.

Stećak br. 210 – utonula ploča, orijentirana zapad–istok.

Stećak br. 211 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 176 x 130 x 18 cm.

Stećak br. 212 – ploča, ukrašena, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 140 x 90 x 15 cm. Na površini stećka vidljiv je motiv ispružene šake iznad koje se nalazi kružni vijenac. Ukrasi su rađeni tehnikom reljefnog ispupčenja.

Stećak br. 213 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 200 x 145 x 25 cm.

Stećak br. 214 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 206 x 120 x 17 cm.

Stećak br. 215 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 178 x 105 x 25 cm.

Stećak br. 216 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 168 x 87 x 17 cm.

Stećak br. 217 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 225 x 135 x 22 cm.

Stećak br. 218 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 162 x 135 x 22 cm.

Stećak br. 219 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 194 x 132 x 27 cm.

Stećak br. 220 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 182 x 106 x 20 cm.

Stećak br. 221 – ploča, utonula, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: duljina 200 cm, širina 140 cm.

Stećak br. 222 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 168 x 100 x 14 cm.

Stećak br. 223 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 243 x 200 x 14 cm.

Stećak br. 224 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 240 x 190 x 22 cm.

Stećak br. 225 – ploča, orijentirana zapad–istok,  dimenzije stećka su: 188 x 154 x 25 cm.

Stećak br. 226 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 164 x 130 x 17 cm.

Stećak br. 227 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 90 x 20 cm.

Stećak br. 228 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 85 x 15 cm.

Stećak br. 229 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 175 x 85 x 17 cm.

Stećak br. 230 – ploča sa križačom, orijentirana zapad–istok, dimenzije postolja su: 190 x 84 x 12 cm, dimenzije križa: visina 87 cm, širina 47 cm i debljina 10 cm.

Stećak br. 231 – ploča sa križačom, orijentirana zapada–istok, dimenzije postolja su: 145 x 60 x 10 cm, dimenzije križa: visina 110 cm, širina 37 cm i debljina 20 cm.

Stećak br. 232 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 156 x 80 x 23 cm.

Stećak br. 233 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 193 x 94 x 13 cm.

Stećak br. 234 – ploča sa križačom, orijentirana zapad–istok, dimenzije ploče su: 150 x 95 x 10 cm, dimenzije križa: visina 60 cm, širina 43 cm i debljina 11 cm.

Stećak br. 235 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 150 x 60 x 10 cm.

Stećak br. 236 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 154 x 88 x 15 cm.

Stećak br. 237 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 265 x 220 x 30 cm.

Stećak br. 238 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 200 x 116 x 20 cm.

Stećak br. 239 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 96 x 22 cm.

Stećak br. 240 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 190 x 110 x 10 cm.

Stećak br. 241 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 175 x 96 x 20 cm.

Stećak br. 242 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 196 x 88 x 15 cm.

Stećak br. 243 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 217 x 95 x 12 cm.

Stećak br. 244 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 190 x 100 x 20 cm.

Stećak br. 245 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 198 x 113 x 15 cm.

Stećak br. 246 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 145 x 62 x 13 cm.

Stećak br. 247 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 190 x 106 x 12 cm.

Stećak br. 248 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 148 x 110 x 18 cm.

Stećak br. 249 – ploča, utonula, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: duljina 140 cm, širina 77 cm.

Stećak br. 250 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 95 x 10 cm.

Stećak br. 251 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 195 x 80 x 8 cm.

Stećak br. 252 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 84 x 10 cm.

Stećak br. 253 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 175 x 85 x 10 cm.

Stećak br. 254 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 85 x 8 cm.

Stećak br. 255 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 150 x 90 x 15 cm.

Stećak br. 256 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 177 x 110 x 20 cm.

Stećak br. 257 – visoki sanduk sa postoljem, oboren na svoju zapadnu bočnu stranu, orijentiran sjever–jug, dimenzije stećka su: 140 x 40 x 174 cm, dimenzije postolja: 234 x 172 x 174; Duž čeonih i vidljive istočne bočne strane u gornjem dijelu stećka pruža se kombinirani friz od rozeta i povijene loze s trolistovima, a ispod na bočnoj vidljivoj strani okomito sve do postolja pruža pet stiliziranih polukružnih arkada.

Stećak br. 258 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 210 x 165 x 37 cm.

Stećak br. 259 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 238 x 160 x 28 cm.

Stećak br. 260 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 163 x 85 x 13 cm.

Stećak br. 261 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 190 x 105 x 10 cm.

Stećak br. 262 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 152 x 107 x 20 cm.

Stećak br. 263 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 200 x 170 x 26 cm.

Stećak br. 264 – ploča, orijentirana zapad–istok,  dimenzije stećka su: 208 x 144 x 12 cm.

Stećak br. 265 – ploča, orijentirana zapad–istok,  dimenzije stećka su: 190 x 150 x 16 cm.

Stećak br. 266 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 227 x 127 x 30 cm.

Stećak br. 267 – visoki sanduk sa postoljem, ukrašen i oboren na svoju sjevernu stranu, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 170 x 45 x 176 cm, dimenzije postolja: 280 x 230 x 24 cm; Sa južne bočne strane vidljiv je ukras okomito postavljenih arkada sa pet uskih interkolumnija, koje se pružaju do postolja.

Stećak br. 268 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 242 x 191 x 23 cm.

Stećak br. 269 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 177 x 117 x 17 cm.

Stećak br. 270 – križača, nagnuta i ukrašena, dimenzije križa su: visina 180 cm, širina 90 cm, debljina 20 cm; Spomenik je rađen tako što su porečni krakovi zatesani na dvije vode, a gornji krak je rađen u vidu polukruga, dok je donji krak izdužen. Na stećku je vidljiv ukras rađen u vidu reljefnog ispupčenja. U gornjem kraku vidljiv je krug koji je povezan sa dvije povijene ispupčene linije koje prate poprečne krakove.

Stećak br. 271 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 210 x 125 x 8 cm.

Stećak br. 272 – stećak utonuo, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: duljina 155 cm, širina 85 cm.

Stećak br. 273 – stećak utonuo, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: duljina 235 cm, širina 110 cm.

Stećak br. 274 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 150 x 90 x 10 cm.

Stećak br. 275 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 180 x 110 x 26 cm.

Stećak br. 276 – stećak utonuo, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: duljina 140 cm, širina 90 cm. 

Stećak br. 277 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 214 x 152 x 22 cm.

Stećak br. 278 – sanduk, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: 234 x 195 x 33 cm.

Stećak br. 279 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 318 x 230 x 20 cm.

Stećak br. 280 – stećak utonuo, orijentiran zapad–istok, dimenzije stećka su: duljina 150 cm, širina 130 cm.

Stećak br. 281 – ploča, orijentirana zapad–istok, dimenzije stećka su: 165 x 85 x 8 cm.

Stećak br. 282 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 142 x 90 x 10 cm.

Stećak br. 283 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 202 x 105 x 20 cm.

Stećak br. 284 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 152 x 65 x 6 cm.

Stećak br. 285 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 173 x 90 x 7 cm.

Stećak br. 286 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 137 x 80 x 7 cm.

Stećak br. 287 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 120 x 68 x 15 cm.

Stećak br. 288 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 140 x 85 x 10 cm.

Stećak br. 289 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 168 x 77 x 17 cm.

Stećak br. 290 – ploča, orijentirana sjever–jug,  dimenzije stećka su: 175 x 95 x 13 cm.

Stećak br. 291 – ploča, orijentirana sjever–jug, dimenzije stećka su: 140 x 82 x 15 cm.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju izvršen je uvid u spise o zaštiti dobra i utvrđeno je:

U Prostornom planu BiH do 2000. godine na području općine Bileća kao spomenik III. kategorije uvrštena su 33 lokaliteta, nekropola sa stećcima (1734 stećka) bez preciznije identifikacije.(7)  

U dopisu Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture broj 07-40-4-3124-3/10 od 18. 8. 2010. godine, dobro je evidentirano pod nazivom:

-          Praistorijski tumulus i srednjovjekovna nekropola Grebnice-Bunčići, Radmilovića Dubrave, Bileća. Praistorijski tumulus lociran je u blizini sela Bunčići. Datira iz brončanog ili željeznog doba. Nekropola stećaka Grebnice-Bunčići locirana je na tumulusu i zapadno od njega u šumici. Sačuvano 190 stećaka. Kasni srednji vijek.

Navedeno dobro nije bilo upisano u Registar spomenika kulture Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika donijelo je odluku o stavljanju Bileća - Bunčići - Prahistorijski tumulus i nekropola stećaka Grebnice pod rednim brojem 83. na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi 

Istraživačke radove u smislu evidentiranja i prikupljanja podataka o stećcima vršio je Šefik Bešlagić i publicirao 1971. godine.(8)   

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je u svom opsežnom radu publicirao 1988. godine u Arheološkom leksikonu tom 3, podatke o lokalitetima u Bileći.(9)  

Natpise na stećcima obradio je i publicirao Marko Vego.(10)  

Konzervatorsko – restauratorski radovi nisu poduzimani.

 

5. Sadašnje stanje dobra

Uvidom na licu mjesta, 2. 6. i 12. i 13. 10. 2010. godine, ustanovljeno je sljedeće;

-          Izvršena je identifikacija parcela putem GPS i preuzete su koordinate te utvrđena je površina zone zaštite;

-          Evidentiran je prahistorijski tumulus i stećci smješteni na njemu;

-          Tumulus je obrastao raslinjem u dijelovima koji su bliži površini zemlje;

-          Nekropola sa stećcima Grebnice je smještena u šumi;

-          Pojedini stećci su okrnjeni, oštećeni, prevrnuti, dijelom ili u potpunosti utonuli u zemlju;

-          Na stećcima se nalaze biljni organizmi (lišajevi i mahovina) u većoj ili manjoj mjeri;

-          Dio stećaka je obrastao niskim raslinjem i utonuo, zbog čega se ne mogu u cjelosti sagledati.

           

6. Specifični rizici kojima je spomenik izložen

-          dezintegracija lokaliteta zbog dugogodišnjeg neodržavanja,

-          nepovoljni vremenski utjecaji,

-          samonikla vegetacija.

 

III – ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterije za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom („Službeni glasnik BiH” br. 33/02 i 15/03), Povjerenstvo donosi odluku kao u dispozitivu. Odluka je utemeljena na sljedećim kriterijima:

A)         Vremensko određenje

B)         Povijesna vrijednost

C)         Umjetnička i estetska vrijednost

i.           Kvalitet obrade

ii.          Kvalitet materijala

iii.         Proporcije

v.          Vrijednost detalja

D)         Čitljivost (dokumentarna, znanstvena, obrazovna vrijednost)

i.           Materijalno svjedočanstvo o manje poznatim povijesnim razdobljima

E)         Simbolička vrijednost

i.           Ontološka vrijednost

ii.          Sakralna vrijednost

iii.         Tradicionalna vrijednost

G)         Izvornost

i.           Oblik i dizajn

ii.          Materijal i sadržaj

iii.         Namjena i upotreba

iv.          Tradicija i tehnike

v.          Položaj i smještaj u prostoru

vi.          Duh i osjećanja

 

Sastavni dio ove odluke su

-          Imovinsko-vlasnička dokumentacija:

-         Kopija katastarskog plana za k.č. br. 422/3, posjedovni list – izvod br. 145, k.č. br. 422/10, posjedovni list – izvod br. 145, k.č. br. 422/10, posjedovni list – izvod br. 173, k.č. br. 422/11, posjedovni list – izvod br. 173, k.o. Baljci, općina Bileća. Razmjera 1: 6250; izdata od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Bileća, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina; (dopisi br. 21.13-952.1-1-224-4/2010. i 21.13-952.1-1-224-4/2010. od dana 12. 10. 2010. godine);

-         Zemljišnoknjižni ulošci br. 32 i 10, k.o. SP Baljci, općina Bileća, izdati od strane  Osnovnog suda u Trebinju – zemljišnoknjižna kancelarija – Republika Srpska, Bosna i Hercegovina; (dopis br. 095-0-Rz-10-000754, od dana 7. 12. 2010. godine);

-          Dokumentacija o prethodnoj zaštiti dobra:

-         Dopis Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta br. 07-40-4-3124-3/10, od 18. 8. 2010. godine;

-         Dopis Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju br. 15-624-3/10 od 1. 9. 2010. godine;

-          Fotodokumentacija:

-         Fotografije postojećeg stanja dobra snimljene su 2. 6. i 12. i 13. 10. 2010. godine; fotografirao: historičar Zijad Halilović (fotografirano digitalnim fotoaparatom Canon EOS 450D);

-          Tehnička dokumentacija:

-         Tehnički snimci postojećeg stanja dobra (skica nekropole i snimak stećaka); dana 12. i 13. 10. 2010. godine mjerili i snimali: Zijad Halilović, historičar, Nermina Katkić, arhitekta i Arijana Pašić, arhitekta.

 

Korištena literatura

Tijekom vođenja postupka proglašenja dobra nacionalnim spomenikom BiH,  korištena je sljedeća literatura:

 

1964.    Vego, Marko. Zbornik srednjevjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine knj. III. Sarajevo: Zemaljski muzej, 1964, 20 - 23. i 58 - 59.

 

1964.    Vego, Marko. Novi i revidirani natpisi iz Hercegovine. Sarajevo: GZM, 1964, 188 -189.

 

1971.    Bešlagić, Šefik. Stećci, kataloško-topografski pregled. Sarajevo: „Veselin Masleša“, 1971, 390.

 

1980.    Grupa autora. Prostorni plan Bosne i Hercegovine, faza b – valorizacija, prirodne i kulturno-historijske vrijednosti. Sarajevo: Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakultet u Sarajevu i Urbanistički zavod za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, 1980.

 

1982.    Bešlagić, Šefik. Stećci – kultura i umjetnost. Sarajevo: IRO „Veselin Masleša“, 1982.

 

1988.    Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 3. Sarajevo: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1988, 157 -197.

 

Tekst preuzet iz Odluke o proglašenju Istorijska građevina - crkva Sv. Save u Bileći, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine broj; 06.2-2-72/06-5 od 17. svibnja 2006. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 90/06.).


(1) Tumuli ili grobne gomile su nadgrobni spomenici sagrađeni od većih skupina kamena i imaju kupast oblik, a ispod njih ili u njima utvrđeni su ljudski grobovi. Za takvu vrstu nadgrobnih spomenika narod kaže: gomila (gomile). Nazivi koji se upotrebljavaju u znanosti za kamene gomile su: gomile, gromile, kamene gomile, grobne gomile, tumuli (tumulusi) i humke. Grobne gomile na prostoru Bosne svojim izgledom su male i niske, za razliku od onih u Hercegovini, koje su znatno veće.

(2) Tekst preuzet iz Odluke o proglašenju Historijska građevina - crkva Sv. Save u Bileći, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine broj; 06.2-2-72/06-5 od 17. svibnja 2006. godine („Službeni glasnik BiH“ broj 90/06.).

(3) Š. Bešlagić navodi podatak od 40 ukrašenih sanduka. Bešlagić, Šefik, Stećci, kataloško-topografski pregled, Sarajevo: „Veselin Masleša“, 1971, 390.

(4) Većina istraživača kružni vijenac smatra predstavom sunca. Bešlagić Šefik je mišljenja da su kružni vijenci predstave sunca, koje su na stećke stigli kao relikt staroslavenskog kulta sunca, ali da su već poprimile karakter ukrasa. Bešlagić. Šefik, Stećci – kultura i umjetnost, Sarajevo: IRO „Veselin Masleša“, 1982, 172 -174.

(5) Bešlagić, Stećci, kataloško-topografski pregled, 390.

(6) Ibid., 390.

(7) Grupa autora, Prostorni plan Bosne i Hercegovine, faza b – valorizacija, prirodne i kulturno-historijske vrijednosti, Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakultet u Sarajevu i Urbanistički zavod za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo, Sarajevo 1980, 52.

(8) Bešlagić, Stećci, kataloško-topografski pregled, 389 -390.

(9) Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 3, Sarajevo: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 1988, 157 -197.

(10) Vego, Marko, Zbornik srednjevjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, knj. III, Sarajevo: Zemaljski muzej, 1964, 20 -23. i 58 -59.; Novi i revidirani natpisi iz Hercegovine, Sarajevo: GZM, 1964, 188 -189.Nekropola GrebnicePogled na nekropolu GrebnicePogled na nekropolu Grebnice (centralni dio)Centralni dio nekropole
Visoki sanduci s natpisimaVisoki sanduk sa natpisomPrahistorijski tumulus i grupa stećaka Grupa stećaka
Visoki sandukKrstačaOboren stećak Stećak br. 10
Stećci br. 12 i 13Stećak br. 43, natpisStećak br. 70Stećak br. 81
Stećak br. 107Stećak br. 113Stećak br. 257Stećak br. 270


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: