početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Crkva sv. Nikole sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 9. do 12. februara 2010. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

Graditeljska cjelina Crkve sv. Nikole u Foči, sa  pokretnom imovinom, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

            Nacionalni spomenik čine: objekat crkve, zvono iz 1923. godine, pomoćni objekat unutar crkvenog dvorišta, nadgrobnik unutar crkvenog dvorišta, crkveno dvorište sa ogradnim zidom, objekat bivše škole i pokretna imovina.

            Nova zgrada sale, zvonik i dva zvona iz 1978. godine nisu predmet zaštite utvrđene ovom odlukom.

Pokretnu imovinu iz stava 2. ove tačke čini: ikonostas sa 41 ikonom, 36 ikona, 46 bogoslužbenih knjiga, dva antimisa, krst za litije (vhodije), dvije ripide, dva svijećnjaka, predikaonica, arhijerejski tron, osam crkvenih stolica, Hristov grob, dvije drvene pjevnice i pisaća mašina marke „Adler“.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 2976, 2977, 2978 i 2979, posjedovni list broj 1766, k.o. Foča, općina Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 9/02,70/06 i 64/08).

 

II

 

Vlada Republike Srpske dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u tački I stav 5. ove odluke primjenjuju se sljedeće mjere zaštite:

·         Na nacionalnom spomeniku su dopušteni isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija objekta i radovi koji će osigurati održivu upotrebu objekta, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

·         Dopušteno je obavljanje radova na infrastrukturi isključivo uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno mišljenje nadležne službe zaštite;

·         Zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada;

·         Na pomoćnom objektu unutar crkvenog dvorišta dopušteni su restauracijski radovi kao i adaptacija objekta savremenim potrebama. Nije dopušteno mijenjanje vertikalnih i horizontalnih gabarita objekta. Objekat je potrebno malterisati i okrečiti u bijelo radi prilagođavanja ambijentu;

·         Na ogradnom zidu crkvenog dvorišta su dopušteni konzervatorsko-restauratorski radovi. Potrebno je hitno izvršiti sanaciju dijela ogradnog zida koji prijeti kolapsom. Prilikom sanacije obavezno je sačuvati izvorni materijal i oblikovanje zida;

·         Na objektu bivše škole dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi kao i radovi adaptacije objekta savremenim potrebama uz uvjet da ti radovi ne dovedu do promjene vertikalnih i horizontalnih gabarita objekta. Na objektu je nužno očuvati izvornu međuspratnu i krovnu konstrukciju, kao i podne ploče u centralnom holu.

Na objektima koji se nalaze na zaštićenom prostoru iz tačke I stav 5. ove odluke ali ne čine nacionalni spomenik, dopušteni su radovi adaptacije novoj namjeni uz uvjet da radovi ne naruše postojeće odnose među objektima graditeljske cjeline. Nije dopuštena izgradnja novih objekata.

S ciljem zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuje se zaštitni pojas, u širini od 100 metara sjeverno, južno i zapadno, te 50 metara istočno od granica nacionalnog spomenika. U tom prostoru dopuštena je rekonstrukcija i restauracija postojećih objekata, adaptacija postojećih objekata savremenim uvjetima života kao i izgradnja novih objekata uz uvjet da svojom vertikalnim i horizontalnim gabaritima kao i oblikovanjem krova ne naruše postojeće prorporcijske odnose u ambijentu, odnosno ugroze vizure na i sa nacionalnog spomenika.

           

Utvrđuju se sljedeće mjere zaštite za pokretnu imovinu iz tačke I stav 4. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslijeđe):

Vlada Republike Srpske osiguraće odgovarajuće fizičke i tehničke uvjete za čuvanje nacionalnog spomenika.

            Izlaganje i ostali vidovi prezentacije, kao i nadzor nad zaštitom nacionalnog spomenika vršit će se na osnovi uvjeta koje utvrdi ministarstvo nadležno za kulturu Republike Srpske.

            S ciljem trajne zaštite pokretnog naslijeđa, utvrđuju se sljedeće posebne mjere zaštite:

 

            Ikone

·         hitno izvršiti konzervaciju i čišćenje ikona;

·         osigurati odgovarajuće uvjete za čuvanje ikona kako bi se spriječilo daljnje oštećenje.

 

            Knjige

·         izvršiti dezinfekciju, čišćenje i konzervaciju knjiga;

·         pohraniti knjige u kartonske kutije propisane međunarodnim standardima za čuvanje arhivske građe ili na drugi način osigurati odgovarajuće uvjete za čuvanje i prezentaciju knjiga.

 

            Liturgijski predmeti

·         izvršiti čišćenje liturgijskih predmeta sredstvima namijenjenim za čišćenje srebra, bakra i bronze.

 

            Crkveni namještaj

·         izvršiti čišćenje crkvenog namještaja,;

·         namještaj tretirati odgovarajućim sredstvima protiv crvotočine.

 

            Crkvene tkanine-antimise

·         izvršiti konzervatorske zahvate na antiminsima.

 

IV

 

Iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, dopušteno je privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu može izvršiti, kvalitetnije, brže i jeftinije.

            Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko nesumnjivo bude utvrđeno da to ni na koji način neće ugroziti pokretno naslijeđe.

            Komisija u svom odobrenju za privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uvjete pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za povrat dobra u Bosnu i Hercegovinu i zaduženja pojedinih organa i institucija na osiguranju tih uvjeta, te o tome obavještava Vladu Republike Srpske, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost. 

             

V

 

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

VI

 

Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i opštinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VII

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Republike Srpske, ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje Republike Srpske, ministarstvu nadležnom za kulturu Republike Srpske nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II - VI ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VIII

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

 

IX

 

Danom donošenja ove odluke,  sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02, «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 79/02, «Službene novine Federacije BiH», broj 59/02 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj 4/03), briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 214.

 

X

 

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

XI

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom  glasniku BiH».

 

 

           Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

                                  

 Predsjedavajuća Komisije

 

Ljiljana Ševo

Broj: 07.2-02.3-71/10-12

9. februara 2010. godine

SarajevoCrkva sv. NikoleCrkva sv. Nikole, stara fotografijaPogled sa jugaPogled sa sjeveroistoka
Dvorišni zidDvorište - glavni ulazKapijaCrkva sv. Nikole 1974. godine
Zvonik Ulazni portal  Natpis nad ulazom u crkvu Južni portal
Unutrašnjost crkveUnutrašnjostSvod nad središnjim brodom Unutrašnjost
Ikonostas Ikonostas i kupola nad amvonomAmvon Hor
Oltar Prijestolje, 19. stoljećePropovjedaonica, 19. stoljećeTavanica i drvene grede
Pomoćni objekat Grob Savke JovčićŠkola, stara fotografija Sjeverno dvorište
Sjeverno dvorište i školaSjeverno dvorište - Kapija Škola - Unutrašnjost 


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: