početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Čurčinica džamija sa haremom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 97/07. 


Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 22. do 28. svibnja 2007. godine je donijelo

 

O D L U K U

 

I.

 

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Ćurčinica džamija sa haremom u Livnu proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji koja obuhvaća k.č. br. 1/60, 1/61 i 1/62, upisan u z.k. uložak broj 221, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Livno, k.o. Livno, općina Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenoga prema Aneksu 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/02, 27/02 i 6/04).

 

II.

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, rekonstrukciju, konzervaciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploče sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III.

           

U svrhu trajne zaštite dobra utvrđuju se sljedeće mjere zaštite, koje se odnose na lokaciju iz točke I. stav 2. ove odluke:

Prostor Ćurčinica džamije

- dopuštena je izgradnja objekta džamije u suvremenom arhitektonskom izrazu uz upotrebu suvremenih materijala i metoda građenja;

- prilikom izrade projektnog rješenja i izgradnje novog objekta džamije dopušteno je interpoliranje novih sadržaja sukladno potrebama vlasnika objekta vodeći računa o očuvanju cjeline harema džamije i adekvatnoj prezentaciji sačuvanih nišana u haremu džamije;

- svi originalni fragmenti izvornog objekta džamije, kao i fragmenti nišana koji su pronađeni i sakupljeni na lokaciji ili na nekom drugom mjestu, a na koje su odvezeni nakon rušenja objekta, bit će registrirani i snimljeni. Sve originalne fragmente je potrebno na odgovarajući način konzervirati i prezentirati u sklopu graditeljske cjeline.

Prostor harema Ćurčinica džamije

- neophodno je izvršiti konzervatorsko-restauratorske radove na grobovima uključujući i nadgrobnike u sklopu graditeljske cjeline, uz odobrenje federalnoga ministarstva nadležnoga za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine. Svi nadgrobnici za koje nije moguće utvrditi kojem periodu pripadaju trebaju, nakon odgovarajuće konzervacije, biti prezentirani na odgovarajući način. Eventualna interpolacija novog objekta mora biti u potpunosti  podređena potrebi odgovarajuće zaštite i prezentacije zaštićenog harema;

- za oštećene nišane u haremu džamije je potrebno izraditi projekt konzervacije i restauracije te izvršiti njihovu konzervaciju i restauraciju.

 

IV.

 

Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi koji su oprečni odredbama ove odluke.

 

V.

 

Svatko a posebice nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VI.

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnome ministarstvu nadležnome za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine i općinskome tijelu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvrđenih u toč. II. – V. ove odluke i nadležnome općinskome sudu u svrhu upisa u zemljišne knjige.

 

VII.

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva  (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII.

 

Sukladno članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovin odluke Povjerenstva su konačne.

 

IX.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom glasniku BiH«.

 

            Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

Broj: 09-02-657/03-5 

23. svibnja 2007. godine

Sarajevo      

 

Predsjedatelj Povjerenstva

Dubravko Lovrenović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I. – UVOD

Na temelju Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljenoga prema Aneksu 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, član 2, stav 1, »nacionalni spomenik« je dobro koje je Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika proglasilo nacionalnim spomenikom, u sukladno člancima V. i VI. Aneksa 8., Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH«, broj 33/02), sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovu statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Centar za islamsku arhitekturu je dana 17. 3. 2003. godine podnio Povjerenstvu prijedlog/peticiju za proglašenje džamije Čurčinica u Livnu nacionalnim spomenikom.

Sukladno odredbama Zakona, a na temelju članka V. Aneksa 8. i članka 35. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je  pristupilo provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom. 

 

II. – PRETHODNI POSTUPAK

            U postupku koji je prethodio donošenju konačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom izvršen je uvid u:

• dokumentaciju o lokaciji imovine i vlasničku dokumentaciju (posjedovni list i kopiju katastarskog plana),

• podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o oštećenjima tijekom rata, podatke o intervencijama na restauraciji i drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

• historijsku, arhitektonsku i drugu dokumentarnu građu o dobru.

            Na temelju uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

            Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Ćurčinica džamije sa haremom u Livnu se nalaze na lokaciji koja obuhvaća k.č. 1/60, 1/61, 1/62, upisani su u zemljišnoknjižni uložak broj 221, vlasništvo Medžlisa Islamske vjerske zajednice Livno; k.o. Livno, općina Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

            Nacionalni spomenik je smješten na uglu ulica Gabrijela Jurkića i Marka Marulića. Pristup nacionalnom spomeniku je sa sjeverozapadne strane, iz ulice Marka Marulića.  

            Glavna osovina objekta Ćurčinica džamije usmjerena je sjeverozapad-jugoistok. Ulaz je na sjeverozapadnoj strani. Mihrabski zid je na jugoistoku.

            Harem džamije je smješten na ulaznom, sjeverozapadnom dijelu lokaliteta.

Historijski podaci

Ćurčinića džamija u Livnu predstavlja najmlađu izgrađenu džamiju u ovom gradu.

Nema točnih podataka kada je sagrađena ova džamija. Prema narodnoj predaji džamija je podignuta oko 1870. godine. Ime je dobila po tome što ju je sagradio izvjesni Ćurčić. Predak tih Ćurčića iz Liva, izvjesni Salih-aga, doselio je u Sarajevo 1696. godine i nastanio se u Jahja-pašinoj mahali. Porodica Ćurčić iz Sarajeva brinula se o izdržavanju ove džamije u Livnu.

Salih-aga Ćurčić, poznati buljukbaša iz period velikog rata 1683.-1699. godine, je obnovio Jahja-pašinu džamiju u Sarajevu. (Jahja-pašina džamija je bila oštećena u požaru 1697. godine). Nakon obnove džamije, džamija i mahala su prozvane po njemu Ćurčića džamija i Ćurčića mahala.

Tijekom rata 1992.-1995. godine, točnije 24. ožujka 1994. godine, Čurčića džamija je minirana i u potpunosti srušena(1). Ostaci džamije su sa lokaliteta odvezeni u listopada 2006. godine.

 

2. Opis dobra (2)

Prema konceptu prostorne organizacije Ćurčinica džamija u Livnu pripadala je jednoprostornim džamijama sa kamenom munarom. Džamija nije imala trijema. Bila je natkrivena četverovodnim krovom.

Dimenzije objekta, mjerene izvana, iznosile su oko 7 x 11 m.

Objekt je bio sagrađen od kamenih blokova. Kameni zidovi su iznutra bili krečeni, a izvana malterisani.

Volumen unutrašnjega prostora zatvarala su četiri zida koja su primala opterećenje od četverovodnog krova.

Četverovodni krov džamije bio je pokriven crijepom.

Otvori na ulaznoj fasadi objekta su bili postavljeni u dva vodoravna pojasa.

U prvom vodoravnom pojasu su bila postavljena dva pravokutna prozora sa strana ulaznih vrata. Prozori su sa vanjske strane bili uokvireni jednostavno izvedenim kamenim blokovima – šembranama, bojenim plavom bojom. Na prozorima su se nalazili demiri.

Ulazni otvor je također bio uokviren jednostavno profiliranim kamenim blokovima, plavo bojenim.

U drugom vodoravnom pojasu, u okomitoj osovini iznad vrata, bio je postavljen prozor, izveden jednako kao i prozori prvog vodoravnog pojasa ali bez demira.

U unutrašnjosti džamije, pored mihraba se nalazio i mimber.

Mezarje uz Ćurčinica džamiju

Mehmed Mujezinović, prilikom svog obilaska džamije sedamdesetih godine XX. stoljeća, je napisao da se u haremu uz džamiju nalazi se desetak nišana novijeg vremena i veoma lijepo ukrašenih vegetabilnim ornamentima.

Prilikom donošenja konačne odluke o dobru, 27. 3. 2007. godine, saradnik Povjerenstva, kaligraf Hazim Numanagić je izvršio obilazak harema džamije i tom prilikom identificirao i obradio sljedeće nišane:

1. Muški uzglavni nišan sa turbanom u gužve, kvadratne osnovice 48 x 48 cm i visine 225 cm stoji na mezaru omeđenom kamenim santračem dimenzija 220 x 114 cm. Na nišanu je tarih napisan sulus stilom arapskog pisma u devet polja na turskom arapskom jeziku. Nožni nišan ima pravokutnu osnovicu 42 x 45 cm i visinu od 215 cm.

اثر كاب جنان ارجعي الي ربك ندا سنه لبيك يا رب ديه رك دلر فنا دن دار بقايه رحلت ايدوب كل شيء هالك الا وجهه هو الحي الباقي الذي لا يموت المرحوم و المغفور له المحتاج الي ربه الغني المنان الحاج محمد اغا ابن اسماعيل اشكة روحيجون الفاتحة سنة 1290

Odazvao se pozivu vječnosti “Vrati se Gospodaru svome“ i otišao iz ove prolazne u Vječnu kuću. Sve prolazi osim Njegova lica. On je Živi i Vječni koji ne umire. Pomilovani i oprošteni, potrebiti milosti Gospodara koji posjeduje i daje hadži Muhamed-aga, sin Ismaila Šćete. Fatiha za njegovu dušu. Godina 1290 (1873/74).

(M. Mujezinović „Islamska epigrafika BiH-III“, str. 112)

2. Uzglavni nišan sa oštećenom ženskom kapom kvadratne osnovice 26 x 26 cm i visine 143 cm stoji na grobu koji je omeđen kamenim santračem dimenzija 198 x 100 cm. Nožni nišan je pravokutne osnovice 25 x 21 cm i visine 140 cm. Tarih na nišanu je na arapskom jeziku i djelomično je oštećen.

هو الحي الباقي المرحومة و المغفورة لها المحتاجة الي رحمة ربها الغفور مريم بنت الحاج مصطفي جرجيك.........

On je Živi i Vječni. Pomilovana i oproštena, ovisna o milosti Gospodara svoga koji prašta Merjema, kći hadži Mustafe Čurčić ..................(oštećeno).

(M. Mujezinović „Islamska epigrafika BiH-III“, str. 112. Mujezinović prezime čita „Čatić“ a godinu smrti, koja danas nije čiljiva kao 1278 tj. 1861/62)

3. Uzglavni nišan je osmokutne osnovice čije su stranice 15,5 i 16,5 cm a visina mu je 230 cm. Mezar oivičava visoki kameni santrač dimenzija 232 x 118 cm i visine 55 cm. Nožni nišan također ima osmokurnu osnovicu stranica 18 i 14 cm i visine 200 cm. Tarih na nišanu je pojelo vrijeme.

(M. Mujezinović „Islamska epigrafika BiH-III“, str. 112. Možda je ovo nišan Zejnebe, kćeri Mahmud efendije, 1278-1861/62)

4. Uzglavni nišan je osmokutne osnovice čije su stranice 20,5 i 13,5 cm a visina mu je 193 cm. Mezar oivičava visoki kameni santrač dimenzija 232 x 108 cm i visine 32 cm. Nožni nišan također ima osmokutnu osnovicu stranica 19,5 i 16,5 cm i visine 193 cm. Tarih na nišanu je napisan sulus stilom arapskog pisma na turskom jeziku.

اثر طاب جنان ارجعي الي ربك ندا سنه لبيك يا رب ديه رك دلر فنا دن دار بقايه رحلت ايدوب كل شيء هالك الا وجهه هو الحي الباقي الذي لا يموت المرحوم و المغفور له المحتاج الي ربه الغني المنان المرحوم و المغفور له المحتاج الي ربه الغني محمود بن اسماعيل اشكة روحيجون لله الفاتحة سنة 1295

Odazvao se pozivu vječnostiVrati se Gospodaru svomei otišao iz ove prolazne u Vječnu kuću. Sve prolazi osim Njegova lica. On je Živi i Vječni koji ne umire. Pomilovani i oprošteni, potrebiti milosti Gospodara koji posjeduje Mahmud, sin Ismaila Šćete. Fatiha za njegovu dušu. Godina 1295 (1878).

(M. Mujezinović „Islamska epigrafika BiH-III“, str. 113)

5. Muški nišan sa turbanom u gužve s jednim prevojem,  dimenzija osnovice 30 x 30 cm i visine 194 cm. Na nišanu nema natpisa. Mezar je omeđen kamenim santračem dimenzija  229 x 121  cm.

6. Uzglavni nišan je osmokutne osnovice čije su stranice 15,5 cm a visina mu je 144 cm. Mezar oivičava visoki kameni santrač dimenzija 212,5 x 122,5 cm i visine 54 cm. Dužinom čitavog santrača je isklesan cvijetni ornament koji je obojen plavom i crvenom bojom.  Nožni nišan koji je oboren na zemlju također ima osmokutnu osnovicu stranica 15 cm i visine 131 cm. Tarih na nišanu je napisan sulus stilom arapskog pisma vrlo sitno tako da teško čitljiv i djelomično je ošteće.   

ارجعي االي ربك ........................ خليل اغا بن خليل اغا غفر الله له و لوالديه و لمن .......... روحيجون الفاتحة سنة 1267

 „Vrati se Gospodaru svome“.............Halil-aga, sin Halil-age, Allah oprostio njemu, njegovim roditeljima i onome.............Fatiha za njegovu dušu. Godina 1267 (1850/51).

(M. Mujezinović „Islamska epigrafika BiH-III“, str. 112 .Prezime koje nisam uspio pročitati, Mujezinović čita kao Ćato)

7. Oštećen kameni nišan u obliku stele dimenzija  34 x 17 i visine 100 cm. Kameni santrač na mezaru je dimenzije 205 x 109 cm. Nišan nema natpisa.

8. Uzglavni muški nišan sa turbanom dimenzija 34 x 31 cm i visine 214 cm, stoji na mezaru koji je omeđen kamenim santračem dimenzija 242 x 117 cm. Turban je lijep i neobičan. Okomite gužve turbana su presiječene na sredini praveći polje na kojem je isklesan cvjetni ornament sa ljiljanima. Vrat nišana je profilisan a cvijetni ornament sa ljiljanom stoji i iznad natpisa koji je napisan kombinacijoim arapskog i turskog jezika.

اثر طاب جنان ارجعي الي ربك ندا سنه لبيك يا رب ديه رك دلر فنا دن دار بقايه رحلت ايدوب كل من عليها فان و يبقي وجه ربك هو الحي الذي لا يموت المرحوم و المغفور له المحتاج الي رحمة ربه الغني الحاج حسن بن الحاج خليل جيزميك روحيجون لله الفاتحة سنة 1271 غره ش

Odazvao se pozivu vječnostiVrati se Gospodaru svomei otišao iz ove prolazne u Vječnu kuću. Sve prolazi osim lica Gospodara Tvoga. On je Živi i Vječni koji ne umire. Pomilovani i oprošteni, potrebiti milosti Gospodara koji posjeduje Hasan, sinHalila (Mujezinović čita-Saliha-)  Čizmića. Fatiha za njegovu dušu. Godina 1271, početkom mjeseca šabana  (april 1855).

(M. Mujezinović „Islamska epigrafika BiH-III“, str. 111)

9 i 10. Dva mezara na kojima nema nišana. Stoje samo ostaci santrača.

11. Nišan koji je prilikom kopanja prostora na kojem se planira izgradnja nove džamije izvađen i ostavljen na zemlji. Uzglavni nišan sa turbanom je kvadratne osnovice 33 x 33 cm i visine 170 cm. Nišan nema natpisa. Nožni nišan također ima kvadratnu osnovicu 30 x 30 cm i visini 190 cm. Pored nišana se nalaze i dijelovi kamenog santrača.

U haremu se nalaze i ostaci nišana koji su, navodno izvađeni prilikom otkopavanja prostora na kojem se nalazila džamija.

Nišani koje je evidentitao Mujezinović nalaze se i danas u haremu. Jedino nismo našli nišan Nurage Šćete, sina hadži Muhamed-agina.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

Nema podataka o dosadašnjoj zakonskoj zaštiti dobra.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Nema podataka o dosadašnjim radovima na dobru.

 

5. Sadašnje stanje dobra

Objekat Ćurčinica džamije u Livnu je tijekom rata 1992.-1995. godine pretrpio znatna oštećenja. Miniranjem 1994. godine objekat je srušen. Krajem 2006. godine u potpunosti su uklonjeni ostaci objekta džamije a s ciljem početka izgradnje objekat nove džamije.

S ciljem obnove džamije Medžlis Islamske zajednice u Livnu pokrenuo je postupak izrade projektne dokumentacije za novu džamiju koja bi trebala biti sagrađena na mjestu stare. Izrađene su dvije verzije projekta, jedna od strane arhitekte Kemala Zukića i druga od strane arhitekte Saliha Teskeredžića. 

Uvidom u stanje na terenu, krajem ožujka mjeseca 2007. godine ustanovljeno  je sljedeće:

- Ostaci džamije zajedno sa temeljima su u potpunosti uklonjeni sa terena;

- U svrhu uklanjanja ostataka džamije srušena su i dva mezara koja su se nalazila uz sjeveroistočni i jugoistočni džamijski zid;

- U jugozapadnom dijelu lokaliteta nalaze se ostaci slomljenih nišana za koje predstavnici Medžlisa tvrde da su nađeni u temeljima džamije. Na ostacima je vidljiva precizno izvedena dekoracija. Na ostacima nema tragova maltera;

- Na sjeverozapadnom dijelu lokaliteta džamije nalazi se osam (8) mezara sa nišanima.

 

III. - ZAKLJUČAK

            Primjenjujući Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima (»Službeni glasnik BiH« br. 33/02 i 15/03), Povjerenstvo je donijelo odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijima:

A. Vremensko određenje

B. Historijska vrijednost

(veza građevine sa značajnim događajem u historiji)

C. Umjetnička i estetska vrijednost

iii. Proporcije,

D. Čitljivost (dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)

iv. Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru

E. Simbolička vrijednost

ii. Sakralna vrijednost

iii. Tradicionalna vrijednost

v. Značaj za identitet skupine ljudi

F. Ambijentalna vrijednost

ii. Značenje u strukturi i slici grada

 

Sastavni dio ove odluke su:

- kopija katastarskog plana, broj 230 CXVI 910,

- zemljišnoknjižni izvadak, broj 221,

- karton objekta, dio »Registra džamija u BiH«, izrađen od strane Centra za islamsku arhitekturu,

- idejni projekat arhitekte Teskeredžića,

- izvještaj kaligrafa Hazima Numanagića o identifikaciji nišana u haremu džamije,

- fotodokumentacija (fotografija objekta projekrušenja i fotografije nastale prilikom donošenja konačne odluke o dobru)

 

Korištena literatura

Tijekom vođenja postupka proglašenja mjesta i ostataka graditeljske cjeline Ćurčinica džamije sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom BiH, korištena je sljedeća literatura:

 

1998.    Mujezinović, Mehmed, Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, knjiga III, 3. izdanje, Biblioteka Kulturno naslijeđe, Sarajevo Publishing, 1998.

           

             Dokumentacija dobivena od strane Centra za islamsku arhitekturu i Medžlisa Islamske zajednice Livno

 


(1) Izvor: karton spomenika priložen uz obrazac peticije za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom koju je podnio Centar za islamsku arhitekturu Sarajevo.

(2) Opis dobra je dat na temelju opisa objekta džamije od strane Mehmeda Mujezinovića i na temelju fotografije objekta prije rušenja.Čurčinica džamija prije rušenjaLivno - Mjesto Čurčinica džamijeMjesto džamijeOstaci harema
Ostaci nisanaOštećen nadgrobnikDetalj na nadgrobniku  


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: