početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Franjevački samostan i crkva, graditeljska cjelina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 88/07.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 22. do 28. svibnja 2007. godine je donijelo

 

O D L U K U

 

I.

 

Graditeljska cjelina - Franjevački samostan sa crkvom u Širokom Brijegu proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se sastoji od crkve, samostana i pokretnog naslijeđa koje čini:

u crkvi

-     17 skulptorskih radova,

-     5 mozaika,

-     14 postaja križnog puta,

-     vitraži.

u samostanu

-     18 slika u zbirci starih majstora,

-     241 slika u zbirci savremene umjetnosti,

-     18 skulptura u zbirci skulptura,

-     23 skulpture u zbirci Sofije Naletilić-Penavuše,

-     50 predmeta iz zbirke predmeta izrađenih od metala,

-     41 knjiga iz zbirke starih knjiga,

-     10 predmeta u zbirci misnog ruha.

Nacionalni spomenik se nalazi na k.č. broj 1577, k.o. Lištica, općina Široki Brijeg, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik iz prethodnog stava primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenoga prema Aneksu 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (»Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine«, br. 2/02, 27/02 i 6/04).

 

II.

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika. 

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploče sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III.

 

U svrhu trajne zaštite dobra na nacionalnom spomeniku je dopušteno samo izvođenje radova koji neće ugroziti spomeničku vrijednost nacionalnoga spomenika, uz odobrenje federalnoga ministarstva nadležnoga za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite).

Utvrđuje se zaštitni pojas u širini od 150 m oko nacionalnoga spomenika. U tom zaštitnom pojasu utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

-     zabrana izgradnje industrijskih objekata, objekata čija namjena može ugroziti graditeljsku cjelinu i lociranje zagađivača okoliša;

-     infrastrukturni radovi su dopušteni samo uz odobrenje nadležnoga  ministarstva, a prema uvjetima nadležne službe zaštite. 

 

IV.

 

Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi koji su oprečni odredbama ove odluke.

 

V.

 

Iznošenje pokretnog naslijeđa iz točke I. stavak 2. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslijeđe) iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ove točke, dopušteno je privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini.

Odobrenje u smislu prethodnoga stavka daje Povjerenstvo, ukoliko bude nedvojbeno utvrđeno da to neće ni na koji način ugroziti pokretno naslijeđe.

Povjerenstvo u svom  odobrenju za privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uvjete pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zaduženja pojedinih organa i institucija za osiguranje tih uvjeta, te o tome obavještava Vladu Federacije BiH, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

 

VI.

 

Svatko a posebice nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VII.

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnome ministarstvu nadležnome za prostorno uređenje, federalnome ministarstvu nadležnome za  kulturu, nadležnoj službi zaštite naslijeđa i općinskim organima uprave nadležnim za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u toč. II. - VI. ove odluke i nadležnome općinskome sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VIII.

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

IX.

 

Prema članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

 

X.

 

Danom donošenja ove odluke sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH«, broj 33/02, »Službeni glasnik Republike Srpske«, broj 79/02, »Službene novine Federacije BiH«, broj 59/02 i »Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH«, broj 4/03) briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 613.

 

XI.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom glasniku BiH«.

 

Ovu je odluku Povjerenstvo donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

Broj: 06.2-02-210/06-5

23. svibnja 2007. godine

Sarajevo

 

Predsjedatelj  Povjerenstva

Dubravko Lovrenović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

 

Na temelju Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika uspostavljenoga prema Aneksu 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, članak 2, stav 1, »nacionalni spomenik« je dobro koje je Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, proglasilo nacionalnim spomenikom, sukladno čl. V. i VI. Aneksa 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH«, broj 33/02), sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovome statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika donijelo je odluku o stavljanju Franjevačkog samostana sa crkvom u Širokom Brijegu na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, pod rednim brojem 613. U skladu sa odredbama zakona, a na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. i članka 35. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je  pristupilo provođenju postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

 

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju izvršen je uvid u:

 • dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra,
 • podatke o dosadašnjoj zakonskoj zaštiti dobra,
 • podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije,
 • podatke o oštećenjima tokom rata, podatke o intervencijama na restauraciji i drugoj vrsti radova na dobru, itd.,
 • podatke o pokretnom naslijeđu koje se nalazi u sklopu dobra,
 • historijsku, arhitektonsku i drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištenja dokumentacije u sklopu ove odluke.

Na temelju uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje na terenu, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

            Položaj širokobriješkog područja koji se nalazi na prolazu između unutarnje Hercegovine i Dalmacije te zapadne Bosne i Neretve, imao je važnu ulogu za nastanak prvog samostana (kasnije i grada). Mjesto gdje se danas nalazi središnji dio grada, kraj rijeke Lištice, je pripadalo naselju Lisce. Uzvisina južno od pritoke Ugrovače, pred njezino ušće u Lišticu, zvala se Široki Brig i pripadala je naselju Pribinovići(1)(danas mjesto gdje se nalaze samostan i crkva).

Iznad grada se uzdižu tri brijega okrenuta prema rijeci Lištici: Burića brig, Brig Stražnica i Široki brig(2). Široki Brijeg je smješten u sredini, najširi je i po tome je dobio ime.

            Naselje je nekoliko puta mijenjalo ime. Nakon imena Lise, mjesto je dobilo naziv Lištica, prema rijeci koja izvire u Borku, dva kilometra sjeverno od središta grada. Nakon izgradnje franjevačkog samostana i crkve mjesto dobija ime Široki Brig. Godine 1953. Široki Brijeg ponovo dobija naziv Lištica, dok su župa i samostan zadržali naziv Široki Brijeg. Godine 1991. gradu je vraćeno ime  Široki Brijeg.

            Graditeljska cjelina Franjevački samostan i crkva u Širokom Brijegu se nalazi na k.č. br. 1577, k.o. Lištica, općina Široki Brijeg, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Historijski  podaci

Najstarija je crkvena građevina u širokobriješkom kraju podignuta u V ili VI stoljeću. Bila je to bazilika u Mokrom iznad koje se nalazio utvrđeni grad, kojeg car Konstantin Porfirogenet spominje pod nazivom Mokriskik. Ovaj se kraj kasnije naziva Blato što je koliko se zna prvi put zabilježeno u Darovnici bosanskog kralja Ostoje braći Radovanovićima 1408. godine. (Sergejevski, 1970. str. 11). Budući da se radi o o prijepisu povelje sadržaj u svim detaljima vjerojatno nije autentičan. U vrijeme Osmanske uprave od 1466. godine Blato je uključeno u Mostarsku nahiju, sve do druge polovine XVI stoljeća kada se izdvaja u samostalnu nahiju Blato u okviru mostarskog kadiluka.

Nastanak grada na rijeci Lištici vezuje se za izgradnju franjevačkog samostana i crkve 1846. godine. Naselje se počinje razvijati oko vodenica na rijeci Lištici, a izgradnjom ceste Mostar - Lištica - Posušje uz cestu se počinju graditi kuće. Na rijeci Ugrovači je 1868. godine sagrađen kameni most, tako da u to vrijeme Široki Brijeg, osim mosta ima osnovnu školu, gimnaziju, franjevački samostan, crkvu i nekoliko trgovina. Široki Brijeg postaje vjersko i kulturno središte zapadne Hercegovine. Crkva na Širokom Brijegu se poštuje kao sveto mjesto, Gospino svetište(3), glavno marijinsko svetište u Hercegovini. Posljednjih godina vezano uz Međugorje, predstavlja važno hodočasničko mjesto za katolike iz svih krajeva svijeta koji se tu okupljaju posebno za vjerske praznike Velike i Male Gospe. Od 1975. godine posljednja subota u mjesecu julu postaje katoličko hodočašće Gospi na Brijegu. 

Izgradnja crkve na Širokom Brijegu je vrijeme pada Osmanskog carstva i uspostavljanja austrougarske vladavine na prostorima BiH. Pred Prvi svjetski rat otvara se pošta i grad 1913. godine dobija telefonsku liniju, a 1936. godine struju iz hidroelektrane. Otkupna stanica duhana je otvorena 1912. godine a 1935. godine počinje eksploatacija boksitne rude.       

Franjevci su prisutni na području BiH još od XIII stoljeća(4). Nakon uspostave osmanske vlasti dolazi do podjele bosanske vikarije 1514. na Bosnu Srebrenu (na prostoru pod osmanskom vlašću) i Bosnu-Hrvatsku (na preostalom području). Obje ove vikarije su 1517. godine uzdignute u rang provincija. U vrijeme osmanske vlasti na teritoriju Hercegovine nije bilo franjevačkih samostana. Franjevci su iz samostana u Kreševu, Fojnici i Kraljevoj Sutjesci pastorizirali (duhovno vodili) katoličko stanovništvo u Hercegovini.

Godine 1832. Hercegovina je postala zaseban pašaluk sa Ali-pašom Rizvanbegovićem na čelu kojem je odgovarala samostalna zajednica franjevaca, neovisna od Bosne, koju je podržavao i potpomagao.

Franjevci hercegovačkog podrijetla fra Anđeo Kraljević, fra Ilija Skoko i fra Ilija Vidošević su 1842. godine uputili pismo biskupu u kojemu traže da se odvoje od bosanske provincije Bosne Srebrene. Godine 1843. upućeno je pismo i Svetoj Stolici u kojemu su obrazložili potrebu utemeljenja novog samostana u Hercegovini kao i odvajanje provincije i biskupije od Bosne. Franjevci su 1844. godine dobili dopuštenje Svete Stolice za gradnju crkve i samostana u Hercegovini. Godine 1847. utemeljena je samostalna biskupija u Hercegovini čiji je prvi biskup bio fra Rafo Barišić koji je namjeravao da postane i prvi diskret u hercegovačkoj franjevačkoj kustodiji. Franjevci to nisu prihvatili i 1852. godine dobili su suglasnost franjevačke Generalne uprave i pape Pia IX da se zajednica hercegovačkih franjevaca proglasi samostalnom kustodijom koja je 1892. godine uzdignuta na nivo provincije. 

Godine 1844. franjevci hercegovačkog podrijetla sele se iz Kreševa u Hercegovinu i smještaju se u Čerigaj. Kako tu nisu našli pogodan prostor za gradnju crkve i samostana sele se na Široki Brijeg. Odlučili su da Široki Brijeg bude mjesto gdje će sagraditi samostan i crkvu i to na mjestu gdje se nalazilo staro katoličko groblje. Taj kraj je bio bez plodne zemlje i bez šume, ali je bio na brijegu i svojim položajem je odgovarao za gradnju samostana i crkve. Zemljište je kupljeno od Ahmed-age Kurta za 145 zlatnih dukata. Prvi poglavar širokobriješkog bratstva bio je gvardijan bez samostana fra Anđeo Kraljević.

Na Širokom Brijegu nikad ranije nije postojala ni crkva ni samostan. Prema legendi fratri su se poslužili lukavstvom donoseći kamenje sa obližnje kule koje su zatrpali i kasnije ga prikazali kao ostatke crkve. Ali-paša je na molbu franjevaca pisao Visokoj Porti u Carigrad da izdaju ferman (odobrenje) za izgradnju crkve i samostana. Gradnju je odobrio sultan Abdul-Medžid fermanom iz 1845. godine i hercegovački vezir Ali-paša Rizvanbegović bujruntijom iz 1846. godine.

Nakon što su dobivena crkvena i carska odobrenje za izgradnju crkve i samostana na Širokom Brijegu, kamen temeljac je postavljen 23. jula 1846. godine. Svečanosti su prisustvovali svi hercegovački franjevci i katoličko stanovništvo, a biskup fra Rafo Barišić je blagoslovio početak izgradnje crkve i samostana koji su bili posvećeni uznesenju Blažene Djevice Marije.

Dimenzije crkve su bile točno određene fermanom. Crkva je bila manjih dimenzija. Vanjske dimenzije crkve su iznosile: dužine cca 20,0 m širine cca 10,20 m (dužina 44 lakta i širina 24 lakta). Godine 1870. počela je izgradnja zvonika koja je završena 1871. godine. Zvonik je bio nizak, samo deset lakata viši od crkve.

Crkva je bila povezana sa samostanom. Uz crkvu su najprije izgrađene četiri prostorije samostana za nužni smještaj. Za razliku od crkve samostanu nisu bile određene mjere. Prvi dio samostana koji se sastojao od nekoliko prostorija, bio je izgrađen 1848. godine na zapadnom krilu. Tu je bila smještena škola za franjevačke đake gdje su se učila četiri niža razreda gimnazije. Krajem 1849. godine je završeno zapadno krilo samostana u kojem je bilo petnaest soba za stanovanje. Iste godine je izgrađeno i južno krilo samostana. Istočno krilo je završeno 1860. godine. Dimenzije zapadnog i istočnog krila su iznosile: 32 x 9 m. Južno krilo je najduže i njegova dužina iznosi 43 m. Ispod ovog krila se nalazio podrum visine 6 m. Kasnije je u produžetku južnog krila sagrađen objekat na sprat čije dimenzije iznose 25 x 10 m u kojem je bila smještena kuhinja. Oko samostana i crkve je podignut kameni zid. Sagrađeno je i nekoliko čatrnja za vodu. Samostan i crkva su građeni od kamena a krov samostana (i crkve) je bio prekriven kamenim pločama. Godine 1853. istočno krilo samostana imalo je 53 sobe. Sagrađena je školska zgrada i prenoćište za goste. U blizini je sagrađeno osam dućana koje su franjevci iznajmljivali trgovcima. Izgrađene su i dvije gospodarske zgrade. Godine 1969. srušena je stara kuhinja i napravljen je novi objekat u kojem je bila smještena kuhinja i prostorije za smještaj sestara. Zapadno krilo samostana popravljeno je 1978. godine.

Na ulazu u samostan bila je postavljena ploča sa sljedećim natpisom:

ODCIJEPLJENI OD BOSNE

BREZ KRUHA I KROVA

BOGATI SAMO NADOM U BOGA

OVI SAMOSTAN SA CRKVOM

IZ TEMELJA DNE 23 SRPNJA 1846

POD OKRILJEM UZNEŠENJA GOSPINA

NA NEBO FRANJEVCI HERCEGOVAČKI

PODIGOŠE

Zajednica franjevaca kapucina iz Italije je pomogla franjevcima u Hercegovini poslavši svog člana arhitektu fra Mattea Lorenzonija. Od 1863. do 1867. godine on je živio u Hercegovini, projektirao i izveo gradnju mostova na Lištici i Mladima. Izradio je projekat za novu crkvu na Širokom Brijegu, koja je bila zamišljena kao velika trobrodna građevina u stilu italijanskog baroka sa kupolom koja je trebala da bude iznad oltara i sa dva zvonika. Dimenzije crkve su trebale biti 48,2 x 21,8 m. Projekat nije realiziran zbog nedostatka financijskih sredstava a nije bilo ni majstora koji su znali izgraditi ovakav objekat.

Godine 1892. franjevačka kustodija je dobila naziv Provincija Marijina uznesenja. Iste godine na zasjedanju Starješinstva Provincije u Mostaru, na njihov zahtjev, franjevci su dobili suglasnost da se na Širokom Brijegu izgradi nova crkva. Zbog toga je Starješinstvo Franjevačke Provincije tražilo od Okružne mjesne oblasti iz Mostara da im pošalju inženjera. Početkom 1904. poslali su inženjera Škrobića koji je izradio nacrt za novu crkvu. Na temelju tog nacrta Zemaljska vlada iz Sarajeva je angažirala inženjera Maksimilijana Maxa Davida(5) koji je napravio dva projekta za crkvu u Širokom Brijegu, prvi 1904. a drugi 1905. godine.

Prvim Davidovim projektom crkva je zamišljena kao trobrodna bazilika čije  dimenzije iznose 45 x 19,20 m. Crkva je bila sa jednim zvonikom iznad glavnog portala koji je imao jednu biforu i na zabatu sat iznad kojeg se diže visoki piramidalni krov. Na istoku je sužena na širinu glavnog broda (9 m) i tu je predviđen prostor za oltar i sakristija. Transept je imao dva zabatna trokuta sa dvije niše u kojima su predviđene skulpture. Zidovi glavnog broda podijeljeni su na pet traveja, a svaki je otvoren sa dva prozora tako da je postignuto dobro osvjetljenje srednjeg broda.

Drugim projektom iz 1905. godine Max David je izmijenio projekat iz 1904. godine. Ovim projektom crkva je predviđena kao trobrodna bazilika sa glavnim brodom širine 10,30 m i dva bočna broda širine 4,30 m. U produžetku glavnog broda nalazi se apsida dužine cca 14,5 m. Crkva je duga 50 m a široka 26 m sa dva zvonika koji se nalaze iznad bočnih brodova. Prvi sprat zvonika je otvoren biforom, a na drugom je bio predviđen sat i iznad njega velika bifora. Zvonici su završavali poluspratovima i visokim drvenim piramidalnim krovovima sa metalnim šiljcima i križevima na vrhu. Prilikom izgradnje od ovog plana se djelomično odustalo iz razloga što se mislilo da konstrukcija neće izdržati udare vjetra. Zvonici su završeni tako da drugi sprat ima rozetu i jedan pravokutni svjetlarnik, a polusprat je nešto veći od onog u Davidovom projektu i otvoren je triforom, tako da su zvonici dobili statičko rasterećenje i elegantniju vizualnu formu. Portali su u ovom projektu većih dimenzija, a iznad glavnog portala se nalazi velika rozeta. Umjesto pet dvostrukih prozora projektirao je šest polja koja je otvorio rozetama kako bi osigurao bazilikalno osvjetljenje glavnog broda. Umjesto pet stupaca sada imamo šest stupova i šest traveja. Vanjske površine su raščlanjene arkadnim frizovima, tako da je postignuta razbijenost ploha i stvorena igra linija. Na zabatu transepta ovaj projekat je imao dva trokuta, ali prilikom izvođenja napravljen je jedan koji se nalazi na sjevernoj strani a drugi na južnoj. 

Visoka Zemaljska vlada je u ožujku 1905. godine, prema drugom Max-ovom projektu, izdala dozvolu za gradnju nove crkve kod samostana na Širokom Brijegu pod brojem 40680/I sa primjedbom da ne može subvencionirati gradnju jer se radi o monumentalnoj građevini koja »prekoračuje faktičke potrebe«.

Stara crkva je srušena 1905. godine a na njezinom mjestu je biskup fra Paškal Buconjić postavio kamen temeljac nove crkve posvećene blaženoj Djevici Mariji 20. lipnja 1905. godine. Za izgradnju nove crkve trebalo je prikupiti velika novčana sredstva koja su pribavljana na različite načine. Franjevci su imali dio novca namijenjenog za izgradnju, a dio je prikupljen dobrovoljnim prilozima iz raznih krajeva svijeta. Hercegovački katolici su pomagali svojim prilozima u novcu i radeći na crkvi.

Fra Didak Buntić(6) je bio vođa projekta i najzaslužniji za izgradnju nove crkve. Prilikom izgradnje crkve fra Didak je za savjetnike imao Josipa Vancaša(7), Stjepana Podhorskog(8) i Izidora Isu Kršnjavoga.

Crkva je izgrađena od hercegovačkog sivog krečnjaka, kamena koji je vađen iz kamenoloma u blizini samostana. Na početku gradnje majstori su bili iz Italije i hrvatskog primorja. Oni su radeći obučavali domaće ljude koji su ovladali tehnikom obrade kamena i u potpunosti ih zamijenili.

Intenzitet gradnje ovisio je od količine prispjelog novca. Tako su do 1910. godine završeni zidarski i krovopokrivački radovi na crkvi. Sjeverni zvonik je dozidan 1927. godine a južni 1969. godine.

Za dovršetak radova na crkvi u kolovozu 1939. godine odobren je kredit od Kraljevske banske uprave Primorske banovine u iznosu od 10.000 dinara.

Prema nacrtu Maxa Davida srednji brod crkve je trebao biti kasetiran, izrađen od drveta, ali je izrađen križasti svod od armiranog betona prema nacrtima arhitekta Stjepana Podhorskog 1939. godine. Svodovi bočnih lađa urađeni su kamenom. Iste godine crkva je omalterisana iznutra.

Radovi na prozorima crkve rađeni su u Zagrebu a zadužen je bio dr. Iso Kršnjavi. Tokom godina Prvog svjetskog rata radovi na crkvi su bili obustavljeni. Crkva je 1910. godine bila prekrivena eternitom, koji nije odolijevao buri tako da je 1931. godine zamijenjen bakrenim limom koji je dovezen iz Češke. Krajem 1944. i početkom 1945. godine crkva je bila gađana topovskim granatama čime je oštećen krov crkve i njeno pročelje(9). U jesen 1958. godine počele su popravci na crkvi a 1960. godine pročelje je potpuno obnovljeno. Izmijenjeno je 500 kamenih blokova. Sljedeće godine postavljen je teraco pod, izliven je kor postavljena su dva bočna oltara izrađena od bračkog kamena. Nacrte je izradio fra Pio Nuić. U ratu oštećeni bakreni krov zamijenjen je salonitnim 1965. godine. Stubište ispred ulaznog portala izrađeno je 1965. godine prema nacrtima fra Pia Nuića koji je izradio i nacrt za dogradnju južnog zvonika. Južni zvonik je izravnat sa sjevernim listopada 1968. godine i visoki su 32 m. Nova vrata izradio je 1969. godine Ante Brekalo iz Konjica a prema nacrtu inženjera Šemse Mulića. Njegov otac Smail izradio je rezbarene ukrase. Rozete na pročelju i luneta nad središnjim vratima djelo su Pavla Šušilovića iz Zagreba. Postavljene su 1969. godine. Vjetrobran u predvorju urađen je godinu dana kasnije. Crkva je dobila imroviziranu vanjsku rasvjetu 1971. godine. Akademski kipar iz Zagreba Ante Starčević izradio je projekat za prezbiterij. Započeta je sveobuhvatna obnova crkve pod vodstvom gvardijana fra Joze Pejića. Dvorište je urađeno 1974/75. godine prema nacrtima Starčevića i dopunama fra Vendelina Karačića. Godine 1975. pušteno je u rad postrojenje za grijanje. Sakristija i do nje kapela dovršene su 1976. godine. Iste godine postavljena je vanjska rasvjeta prema rješenju Smiljana Neumullera  iz Maribora. On je dao rješenje i za unutrašnju rasvjetu crkve koja je ugrađena 1977. godine kao i novi vodovi za razglas. Tokom 1977/78. godine u crkvi je skinut postojeći malter sa zidova, osim na konzolama i stropnim rebrima i urađen je novi. Iste godine u crkvi su pjeskarenjem očišćene kamene površine u crkvi i pročelju. Krajem 1978. godine skinute su vinaz ploče i teraco ploče sa poda i na pod crkve su postavljene kamene ploče od posuškog kamena. Očišćene su i zapunjene fuge između kamenih blokova na vanjskim zidovima. Postavljen je novi bakreni krov. Glavni oltar(10) koji je izrađen od kamena postavljen je u prosincu 1978. godine kao i postolje za svetohranište.

 

2. Opis dobra

Današnja (nova) crkva na Širokom Brijegu izgrađena je u neoromaničkom stilu. Uzdužna osovina crkve je orijentirana po pravcu istok-zapad, tako da se glavni ulaz u crkvu nalazi na istočnoj strani a apsida na zapadnoj. Dužina crkve iznosi cca 50 m a ukupna širina cca 21 m. Crkva je trobrodna sa glavnim brodom širine 10,30 m i dva bočna broda koji su širine 4,30 m. U produžetku glavnog broda nalazi se apsida dužine cca 14,50 m. Ulazni dio crkve, iznad kojeg je izrađena horska galerija, konstruktivno je bočno povezan sa dva kamena zvonika koji su završeni ravnim krovom.

Unutrašnji prostor je sa dvije kolonade koju sačinjava 6 stupova, dimenzija 80 x 80 cm, podijeljen u tri broda: svijetla širina srednjeg broda je 9,0 m, a bočnih brodova 3,4 m. Po uzdužnom pravcu crkve, stupovi su postavljeni na razmacima od 3,7 m. Svijetla visina glavnog crkvenog broda je 7,2 m, mjerena od kote poda crkve, dok je svijetla visina bočnih brodova crkve cca 4,2 m.

Zidovi su izrađeni od krečnjačkih pravilno klesanih blokova čija širina iznosi cca 80-90 cm. Za vezu između blokova korišten je krečni malter napravljen od kreča dobivenog na tradicionalan način iz tzv. seoskih klačina. Zidovi su zidani kamenim blokovima koji su postavljeni u dva reda, a u pojedinim dijelovima i u više redova. Blokovi su klesani na način da su vidljive strane fino obrađene a ostale strane grublje. Unutar zidova između vidljivih redova kamenih blokova ugrađivani su manji blokovi ili neobrađeno kamenje koje je zatim povezivano krečnim malterom. Posebno kvalitetno su izrađeni kameni stupovi crkve ispod kamenih arkada bočnih zidova. Cilindrični kameni blokovi od kojih su izrađeni stupovi promjera su cca 1,2 m, a visine cca 60 cm. Ovi blokovi su povezani u homogenu cjelinu sa jedva vidljivim fugama od krečnog maltera.

Iznad glavnog broda krstasti svodovi su izrađeni od armiranog betona, dok su svodovi iznad bočnih brodova izrađeni od kamena krečnjaka. Na spoju bačvastih svodova su izgrađena rebra. Svod nad apsidom također je izgrađen od armiranog betona. Godine 1911. postavljena je drvena krovna konstrukcija ali tom prilikom nisu izrađeni svodovi. Opterećenja od krova kojem su glavni nosači izvedeni kao dvostruka vješalica, bila su vrlo mala. Drvena krovna konstrukcija bočnih brodova povećala je horizontalnu krutost crkve. Također su i dodatne niše u bočnim zidovima imale istu ulogu.

U nadzicima srednjeg broda koji se pružaju paralelno sa podužnom osovinom crkve, postavljeni su kružni prozori (okulusi) promjera cca 100 cm. Prozori su postavljeni neposredno ispod krovne plohe. Okulusi su postavljeni simetrično, šest na sjevernoj i šest na južnoj strani. U istoj osovini sa okulusima, u prvom pojasu crkve postavljeni su pravokutni prozori koji se završavaju polukružno. Njihove dimenzije iznose širina cca 80 cm i visina cca 160 cm.

Iznad ulaznog dijela se nalazi horska galerija kojoj se pristipa stepeništem pozicioniranim uz sjeverni zid crkve. Galerija je duboka cca 5,0 m. Armiranobetonska konstrukcija tavanice galerije je debljine cca 15 cm koja se oslonja na bočne zidove crkve kao i na dva pilastra presjeka 120 x 80 cm.

Masivni zvonici crkve su u donjem dijelu debelim zidovima povezani sa kamenim zidovima crkve, što je omogućilo veću visinu zvonika. Gornji slobodni dijelovi zvonika imaju sandučasti oblik i u njima su znatno manje debljine zidova. Zvonici su završeni tako da njihov drugi sprat ima rozetu i jedan pravougaoni svjetlarnik, a polusprat je nešto veći od predviđenog i otvoren je triforom. Oba zvonika su završena sa ravnom armiranobetonskom pločom.

            Ulazna, zapadna,  fasada crkve je, sa tri profilirana horizontalna vijenca, po vertikali raščlanjena u četiri polja: prvo, prizemno, drugo »galerijsko«, treće u zoni nadzidaka iznad glavne crkvene lađe i četvrto, u zoni timpanona krova iznad središnje lađe. Na fasadi ukupno ima 6 otvora, koji su na fasadi pozicionirani tako da formiraju pravilan istosranični trokut. U prizemnom dijelu ulazne fasade smještena su glavna ulazna vrata sa polukružnim završetkom širine cca 4 m i visine 5,5 m. Sa naglašenim ulaznim portalom. Lijevo i desno od glavnih vrata nalaze i po jedna bočna, pomoćna, vrata sa polukružnim završetkom, širine cca 2,0 m i visine 5,5 m. U »galerijskom« polju ulazne fasade su dva prozorska otvora sa polukružnim završetkom, dok je u trećem polju po jedan prozor okulus. Svi otvori vrata i prozora, naglašeni su profiliranim kamenim vijencima.

Samostanska zgrada

Franjevački samostan u Širokom Brijegu sastoji se od tri zgrade (krila) koja su međusobno povezana a građena su u različitim vremenskim periodima. Južno krilo je gabaritnih dimenzija cca 50 x 9,5 metara i ima suteren, prizemlje i kat. Zapadno krilo je gabaritnih dimenzija 32 x 9,5 m i sastoji se od prizemlja i kata. Istočno krilo ima prizemlje i kat a njegove dimenzije iznose cca 30 x 12 m. Istočno i zapadno krilo su svojom užom stranom prislonjeni uz zidove crkve. Unutar samostanskih krila i crkve ostvaren je otvoreni prostor (klaustar) koji je hortikulturno uređen kao park i čije dimenzije iznose cca 20 x 30 m.

Sva tri krila su građena od kamena i debljina vanjskih zidova iznosi cca 50 cm. Krovovi na svim krilima su dvovodni izrađeni od drvene krovne konstrukcije i pokriveni su crijepom. Prozori su polukružno završeni kao i neka od starijih vrata. Svi unutrašnji i vanjski zidovi su malterisani i bojeni uglavnom bijelom bojom.

Zapadno i južno krilo su riješeni na način da je njihovom dužom stranom koja je okrenuta prema klaustru smješten hodnik iz koga se ulazi u prostorije različite namjene. U vertikalnom pogledu etaže krila samostana povezane su preko triju dvokrakog stepenišnih i jednog spiralnog stepeništa. 

U suterenskoj etaži, u dijelu ispod južnog samostanskog krila, smještena je kotlovnica i dvije učionice. U prizemlju se nalazi soba za gvardijana, dnevni boravak, trpezarija i kuhinja koja je povezana sa susjednim spratnim objektom novije izgradnje u kojem su smještene časne sestre. Dimenzije ovog objekta iznose cca 14 x 10,5 m. Na katu južnog krila osim hodnika smještene su sobe za sveštenike sa kupatilima.

U istočnom krilu prizemlja pored hodnika smešten je župni ured, sanitarni čvor, biblioteka i dvije sobe za sveštenike. Na prvom katu su sljedeće prostorije: hodnik, učionice, sobe i sanitarni čvor.

U zapadnom krilu prizemlja smještena je riznica, sakristija, kapelica i dvorana. Na katu se hodnik nalazi u centralnom dijelu krila a sa obje strane su raspoređene sobe za sveštenike. Između ovog krila i objekta gdje su smještene časne sestre se nalazi još jedna kapelica raskošnog enterijera koji je izrađen nedavno.

Na južnoj strani samostanske zgrade, pokraj objekta časnih sestara nalazi se i objekat galerije koji je novijeg datuma i ima suteren, prizemlje i sprat. To je zidani objekat čije dimenzije iznose cca 20 x 14 m. Suteren i prizemlje su moderno uređeni i koriste za prostor galerije dok su na spratu smješteni depoi i učionice.

POKRETNO NASLIJEĐE

CRKVA

MOZAICI

1. SVETI FRANJO U ZANOSU

Autor: Ante Starčević(11)   

Vrijeme nastanka: 1983. godina

Materijal: murano staklo

Opis: Mozaik je dijagonalno podijeljen u dva polja, donje i gornje. U donjem polju, podijeljenom na četiri polja-plohe, predstavljen je lik sv. Franje. Tijelom je okrenut prema posmatraču, s uzdignutom glavom u profilu. Glavom i uzdignutim rukama svetitelj povezuje gornje i donje polje. Jedna ploha, kao uski zastor u zelenoplavom tonu ispunjava pozadinu iza svetitelja i uzdiže se do gornjeg ruba mozaika – odnosno završetka gornje plohe. Ona je opet podijeljena na nekoliko polja. Oko ruku svetitelja lepršaju ptice, a iznad njih se otvara nebo sa plamenim jezicima – prikaz Svetoga Duha. (Lončarević, 206., 300)

2. SVETI NIKOLA TAVELIĆ

Autor: Ante Starčević

Vrijeme nastanka: između 1982. i 1986. godine

Materijal: murano staklo

Opis: Ukupna površina mozaika je linijama izdijeljena na nekoliko polja ispunjenih različitim tonovima stakalaca. Svetitelj je predstavljen u sredini plamena noseći u objema rukama visoku uzdignut križ. Iznad njega, u gornjem dijelu mozaika je predstavljen Sveti Duh u obliku goluba i grb grada Šibenika. (Lončarević, 206., 300)

3. SVETI LEOPOLD MANDIĆ

Autor: Ante Starčević

Vrijeme nastanka: između 1982. i 1986. godine

Materijal: murano staklo

Opis: Svetitelj je predstavljen kako sjedi kao u ispovjedaonici, prostorno pomaknut od sredine mozaika. Pozadina je podijeljena na tri polja, svjetlije i tamnije plavo polje i polje boje zlata. U gornjem dijelu mozaika je predstavljen Sveti Duh u obliku goluba, razapeti Krist i Blažena Djevica Marija. Pod svetiteljevim nogama u donjem lijevom uglu je ispisano 1905-85, dok je nasuprot tom natpisu kipar ostavio svoj potpis A. Starčević. (Lončarević, 206., 301)

4. KRIST NA KRIŽU

Autor: Ante Starčević

Vrijeme nastanka: između 1982. i 1986. godine

Materijal: murano staklo

Opis: Hrist je predstavljen razapet na vertikalnoj stijeni – križu. Na vrhu križa je tabla sa inicijalima INRI. Licem, tijelom i rukama Krist je okrenut prema promatraču, jedino su noge date u profilu. Tijelo je izduženo, visi i nema znakova muka. Volumen je pojednostavljen, djelimično plošno, a djelomično je tonski riješen. Pozadina mozaika je linijama podijeljena na više ploha. (Lončarević, 206., 301)

KRIŽNI PUT

Autor Križnog puta u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu je Rudolf Labaš(12).

Četrnaest postaja Križnog puta je urađeno tehnikom ulje na platnu. Dimenzije platna su 140 x 75 cm. Križni put je nastao tokom 1983. godine.

Govoreći o njegovom Križnom putu u crkvi na Širokom, Brijegu Lončarević Marta kaže: »Postaje imaju pravokutan oblik, a slike u gornjem dijelu završavaju polukružno. Crtež je građen od niza prepoznatljivih detalja i anatomski dobro građenih likova koji su nosioci prepoznatljive zbilje i legende. U jednom dijelu Križnog puta Labaš je Krista i likove oko njega riješio statički, u klasičnoj mirnoći, kao da su zaustavljeni u jednom trenutku toka radnje. U preostalim postajama u sliku je pretočio napetost, likovi gube prepoznatljivu anatomiju, postaju plošni, ekspresivno izduženi i deformirani. Detalji su nečitljivi, a boja puna simbolike. Krist je u postajama prikazan kao pojednostavljena skulptura u bijeloj haljini. Purpurno crvenilo, škrto korišteno, ističe neke likove kao krivce, krvnike, a na haljini Bogorodice ono je znak muke i žrtve. Ono se javlja i kao krvavi odsjev na drugim bojama. Ostali tonovi su hladni, prelomljeni, neodređeni. U posljednjim postajama, linija i boja zajedno, naglašavaju kulminaciju muke. Linija i boja se izmjenično pojavljuju i nestaju. Umjetnik iz ploha izvlači i u njih ponovo skriva aveti, mučitelje i one koji ostaju uz Hrista. Kao na pozornici dramatično osvjetljuje ono što želi naglasiti.« (Lončarević, 2006., 315-316)

KIPARSKI RADOVI

Skulpture starijeg datuma nastanka su donesenu u crkvu u vrijeme nakon njene izgradnje. O tome svjedoči pismo fra Petra Bakula u kojem on obavještava fra Andriju Šaravanju iz Trsta da je: »... Ovdi se je jedan dobar go(spodin) poduzeo načiniti kip uznešene Gospe za n(ašu) (n)ov(u) crkvu od Širokogbriga... Ja ću za ovo za koji dan zaostaviti Trst i poći u Lubianu...« (Karaman, 2006., 324) Skulpture mlađeg datuma su uglavnom pokloni savremenih umjetnika galeriji franjevačkog samostana.

1. RASPELO

Vrijeme nastanka: oko 1880. godine

Mjesto nastanka: nepoznata tirolska radionica

Materijal: obojeno drvo

Tehnika: rezbarenje

Dimenzije: 100 x 92 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na drveni krst tamne boje pričvršćeno je tijelo Kristovo sa znakovima mučenja. Oko pojasa mu je ogrnuta tkanina.

2. BLAŽENA DJEVICA MARIJA

Vrijeme nastanka: oko 1860. godine

Mjesto nastanka: nepoznata tirolska radionica

Materijal: polikromirano drvo

Tehnika: rezbarenje

Dimenzije: visina bez podnožja 208 cm, dimenzije podnožja 67 x 67 x 9 cm

Signatura: bez signature

Opis: Bogorodica je predstavljena u bijeloj haljini. Zaogrnuta je plavim plaštom sa zlatnom bordurom. Glava joj je podignuta prema gore i zabačena unatrag, dok su joj ruke prekrižene na grudima. Iznad glave joj je oreol čiji obruč je ukrašen zvjezdicama. Bogorodica stoji na postolju plave boje. Postolje je ukrašeno glavama anđela.

3. BEZGREŠNA DJEVICA MARIJA (Immaculata)

Vrijeme nastanka: oko 1900. godine

Mjesto nastanka: nepoznata tirolska radionica

Materijal: polikromirano drvo

Tehnika: rezbarenje

Dimenzije: visina bez podnožja 143,5 cm, dimenzije podnožja (osmerokutnog oblika) 15,5 x 16 x 6 cm

Signatura: bez signature

Opis: Bogorodica je prikazana kako stoji na polumjesecu i zmiji. Odjevena je u u bijelu haljinu. Gotovo da joj je cijelo tijelo umotano u plašt plave boje sa zlatnim porubom. Ruke su joj raširene. Glava joj je pognuta prema naprijed. Duga, pomalo valovita kosa joj se spušta do polovine leđa.

4. SVETI FRANJO

Vrijeme nastanka: oko 1880. godine

Mjesto nastanka: nepoznata slovenska radionica

Materijal: polikromirano drvo

Tehnika: rezbarenje

Dimenzije: visina bez podnožja 150,5 cm, dimenzije podnožja 35 x 29 x 6 cm

Signatura: podnožje, J. HRM OSILNICA K . (13) 

Opis: Na četvrtasti postament postavljena je figura svetitelja odjevenog u franjevački habit. Na šakama mu se primjećuju tragovi stigme.

5. SVETI ANTE

Vrijeme nastanka: oko 1880. godine

Mjesto nastanka: nepoznata slovenska radionica

Materijal: polikromirano drvo

Tehnika: rezbarenje

Dimenzije: visina bez podnožja 154 cm, dimenzije podnožja 38,5 x 36,5 x 9,5 cm

Signatura: podnožje, J. HRM OSILNICA K.

Opis: Na četvrtasti postament postavljena je figura svetitelja odjevenog u franjevački habit. Svetitelj u rukama drži malog Krista koji je desnu ruku položio na grudi, a lijevu ispružio ispred sebe. Krist je odjeven u svijetlosivu haljinicu ukrašenu sitnim križevima.

6. TABERNAKUL

Vrijeme nastanka: prije 1856. godine

Mjesto nastanka: nepoznata slovenska radionica

Materijal: bijeli carrara mermer inkrustriran zelenim mermerom, legura metala

Tehnika: klesanje, inkrustracija

Dimenzije: 112 x 64 x 40 cm

Signatura: bez signature

Opis: »Tabernakul je izgrađen u obliku neobarokne memorije okrunjene elipsoidnom kupolom, izrađeno je tehnikom inkristracije u kombinaciji bijelog i bijelim prošaranog zelenog mramora. Nad metalnim vratima prostora za hostije, na maloj luneti koja vijenac krovišta izvija u sredini profiliranog friza u spljošteni polukrug, izrezbaren je prikaz Presvetog Trojstva kojeg pridržavaju dva anđela, što cjelinu čini simbolično zaokruženom.« (Karaman, 2006., 336) Na metalnim vratima tabernakula u reljefu je prikazana figura Bogorodice. Tabernakul se danas nalazi u crkvi Dvanaestorice apostola na Čerigaju.

7. PROCESIONALNO RASPELO

Vrijeme nastanka: druga polovina XIX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznata sjevernoitalijanska radionica

Materijal: polikromirano drvo

Tehnika: rezbarenje

Dimenzije: visina križa sa postoljem: 63 cm, visina Kristova korpusa: 22 cm

Signatura: bez signature

Opis: Kristovo tijelo, oko pasa omotano bijelom tkaninom, pričvršćeno je na pozlaćeni križ.

8. RASPELO

Vrijeme nastanka: kraj XIX ili početak stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Materijal: polikromirano drvo

Tehnika: rezbarenje

Dimenzije: visina Kristova korpusa: 49 cm

Signatura: bez signature

Opis: Neproporcijalno Kristovo tijelo pričvršćeno je za drveni križ.

9. ISPOVJEDAONICE

Četiri ispovjedaonice je u neorenesansnom stilu projektovao S. Podhorsky 1934. godine. Izradila ih je, prema usmenoj predaji, radionica franjevačkog samostana na Širokom Brijegu, a radom je rukovodio izvjesni Rošec. Ispovjedaonice su zanatski dobro urađene, od punog, precizno obrađenog drveta, čiji je središnji dio s vratima, naglašen lukom koji počiva na dva kružno profilirana stupa jednostavnih prstenastih kapitela i slično oblikovanih baza uzdignut na povišenim pravokutnim podnožjima. Na površini iznad luka vrata, u uglovima nadvratnika, reljefno su, na svakoj strani po jedan, izrađeni znakovi trolista upisanih u kružnicu. Iznad luka je pričvršćen križ trolisno završenih krakova umetnut u stepeničasto profilirano podnožje. Prozor na vratima ispovjedaonica je izrađen u obliku renesansne bifore u čijoj šupljoj luneti figurira perforirani okrugli otvor. (Karaman, 2006., 341-342)

10. OLTAR SVETOG KRIŽA

11. GOSPIN OLTAR

Oltare je izgradio fra Pio Nuić(14) 1958. godine. Visina im je 715,5 x 384 cm. Oltar posvećen sv. Križu urađen je od pretežno sivih mermernih ploča na kojima se ističu tamnim tankim pločicama obrubljen plošno oblikovan bijeli križ i u podnožju križa nad menzom plitki reljef sa scenom Pieta. Za razliku od ovog oltara, oltar posvećen Bogorodici urađen je od zagasitocrvenih mermernih ploča uokvirenih širokim bijelim obrubom. Ukrašen je četirima plitko-reljefno obrađenim bijelim kamenim pločama veličine 46 x 46 cm na kojima su izvedeni simbolički atributi Marijine svetosti i milosrđa (kruna, monogram, monogram s cvijetom i krunom, te srce probodeno sa sedam bodeža).

Menze na oba oltara su identično izvedene: izrađene su u obliku kamene konzole s tri pravougaona polja odvojena kamenim stupovima bez kapitela i baza, a u ta polja smješteni su plitki kameni reljefi stiliziranih oblika i simboličkog sadržaja. Na oltaru sv Križa na navedenim reljefima su prikazani simboli Kristove muke: čekić i kliješta, trnova kruna i tri čavla. Na Gospinom oltaru su prikazani stilizovani ljiljan sa zmijom, stablo izniklo iz suhog panja (simbol Mesijinog porijekla – mladica iz panja Jišajeva) i stablo sa zmijom i zabranjenim voćem.

Danas se na Gospinom oltaru nalazi skulptura sv. Ante.

12. GLAVNI OLTAR

Oltar je izradio kipar Ante Starčević 1978. godine. Čini ga menza postavljena na postolje izvedeno u obliku triju vertikalno postavljenih kamenih blokova, užih donjih, a širih gornjih stranica (slično stećcima: gornja ploča 50 x 28 cm, donja ploča 40 x 8,5 cm, visina 88 cm, menza 250 x 80 x 7,7 cm) i sjeverno od menze kasnije je, 1982. godine, pridodano svetohranilište.

Kameni blokovi stilizirane su perfiguracije stećaka. Središnji blok ukrašen je motivom preuzetog sa stećaka u Radimlji pored Stoca koji prikazuje lik čovjeka u kratkom haljetku i uzdignutom desnicom iznad čijeg je lijevog ramena vidljiv luk i strijela, a desnog ramena stilizovano sunce. Iznad glave predstavljene figure načinjen je friz sačinjen od torditanog užeta i stilizovanog floralnog vijenca iznad kojih se uzdiže trouglasti zabat ukrašen rozetom koja popunjava središnji dio trougla. Lijevi blok ukrašen je motivom preuzetim sa stećka iz nekropole u Ledincu koji čini zvijezda uzdignuta iznad prema gore okrenutog položenog polumjeseca iz čijeg se hrpta pruža proširenje od kojeg se prema zemlji pruža niz elemenata nanizanih poput dijelova tijela stabljike. Desni blok je ukrašen motivom preuzetim sa istog stećka iz nekropole u Ledincu, a prikazuje stilizirani ljiljan.

Klesarske radove je izvršio Boško Štefner, Livnjak koji je živio u Sarajevu. (Karaman, 2006., 344-349)

13. SVETOHRANILIŠTE

Svetohranilište je rad kipara Ante Starčevića iz 1982. godine. Izrađeno je od bronze. Veličina škrinje je 60 x 87 x 45,5 cm, veličina vrata 53 x 80 x 3 cm, veličina križa na svetohranilištu 30,5 x 20,2 x 4,8 cm, visina postolja 118 cm.

Svetohranilište je izrađeno u obliku manje u prostoru izložene škrinje čiji je središnji dio proširen i prema gore i prema dolje čineći oblik križa, a čija su prednja vrata, kao i vrata na poleđini škrinje, ukrašena (istovjetnim) prikazom umnožavanja hljebova – jednog od Hristovih čuda.

Starčević je ovu scenu oblikovao u formi plitkog reljefa.

Starčević je vrata svetohranilišta uradio sam, dok je ostalo, prema njegovim nacrtima izradila radionica Pirnat u Ljubljani. (Karaman, 2006., 349)

14. MEDALJON POSVEĆEN JEVANĐELISTIMA

Medaljon je takođe rad Ante Starčevića. Postavljen je na govornicu. Izrađen je 1982. godine od bronze, a njegov promjer iznosi 54 cm. U medaljonu su prikazana četvorica jevanđelista. (Karaman, 2006., 349)

15. MEDALJON SA LIKOM FRA DIDAKA BUNTIĆA

Medaljon je izrađen od bronze 1971. godine. Rad je Zdravka Brkića (signatura uz desno rame prikazanog fratra ZBRC). Promjer medaljona iznosi 18 cm. (Karaman, 2006., 349)

16. MEDALJON SA LIKOM FRA RAFE BARIŠIĆA

Medaljon je izrađen od bronze 1971. godine. Rad je Velibora Mačukatina (signatura uz desno rame prikazanog fratra VM). Promjer medaljona iznosi 20 cm. (Karaman, 2006., 349)

17. DRVENA VRATA

Vrata su izrađena 1930. godine u radionici trapističkog samostana u Banjoj Luci. Izrađena su sa namjerom da se postave kao glavna ulazna vrata na crkvu, međutim, prilikom transporta iz Banje Luke u Široki Brijeg 1930. godine, u saobraćajnoj nesreći su izgubljena središnja vrata. Nestala su u Vrbasu. Vrata su postavljena na ulaznom zidu u samostansku riznicu. Rađena su u dubokom reljefu. Ukrašena su vegetabilnim motivima.

VITRAŽI

Prvi podatak o naručivanju vitraža za širokobriješku crkvu se nalazi u pismu fra Didaka Bintića iz 1911. godine. Pismo je uputio staklarskoj radionici Dedić-Koch iz Zagreba, tražeći da urade jedan prozor za probu. Radionica Dedić-Koch je uradila nekoliko vitraža po vlastitim nacrtima, tri vitraža (Blagovijesti, Hristovo rođenje i Uznesenje Bogorodice) u oltarskom prostoru su urađena po nacrtima Ivana Marinkovića, dok je vitraže sa likovima sv Ante i sv. Franje uradio Izidor Krašnjavi. Nepoznati slikar je uradio nacrte za dva vitraža (likovi sv. Katarine i sv. Janje) u obliku medaljona, dok je četiri vitraža sa floralnim, jednostavnim motivima uradio također nepoznati slikar. Pročelje crkve je bilo ukrašeno rozetom – kameni okvir u obliku osmolatičnog cvijeta i stakleni ornamenti.

Vitraži su oštećeni tokom Drugog svjetskog rata, međutim njihova obnova je nastupila tokom 1947. i 1948. godine. Krajem 1959. godine, prilikom obnove crkve, vitraži su sa vanjske strane zaštićeni staklom. Desetak godina kasnije Pavao Šušilović je prema svojim nacrtima načinio današnju rozetu na pročelju crkve. Isti majstor je 1975. godine restaurirao vitraž posvećen Uznesenju Marijinom. (Karačić, 2006., 353-370)

VITRAŽI U SAKRISTIJI

Nacrte vitraža u sakristiji je 1983. godine uradio fra Vendelin Karačić. Fra Vendelin je prozore tretirao kao triptih s kalvarijskim prizorom. Na središnjem vitražu je predstavljen Krist razapet na križu, lijevo od njega Marija pod križem s mačem boli i zvijezdom poviše glave, a na desnom sv. Ivan iznad kojeg se nazire glava orla čija se jedva primjetna krila stapaju sa pozadinom. U daljini je predstavljen Juda obješen na drvu. Dimenzije prozora su 270 x 95 cm. Izradio ih je Drago Skočak iz Zagreba. Urađeni su u tehnici dvadesetmilimetarskog lomljenog stakla koje je spojeno betonom. (Karačić, 2006., 378)

ZBIRKA SLIKA

Zbirka slika franjevačkog samostana na Širokom Brijegu nastajala je postepeno. Početkom 1846. godine fra Filip Ćorić odlazi u zapadnoevropske zemlje prikupljati pomoć za potrebe hercegovačke franjevačke misije. Na taj način je nastala zbirka slika i umjetničkih predmeta starijeg porijekla (zbirka starih majstora) koja je danas izložena u prostoru muzeja, odnosno riznici crkve. Ona predstavlja tematski najstariju cjelinu zbirke. Drugu cjelinu predstavljaju slike i skulpture moderne umjetnosti, gotovo isključivo slikara iz bivše Jugoslavije.

Za izradu odluke korišteni su podaci koje je uradila Svjetlana Rakić, fra Vendelin Karačić i fra Ante Marić u dvije publikacije, »Blago franjevačkih samostana« iz 1988. godine i »Franjevačka galerija Široki Brijeg« iz 1990. godine.

ZBIRKA STARIH MAJSTORA

1. MARIJA S KRISTOM(15)   

Vrijeme nastanka: XVI stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato – italokritska škola

Tehnika: tempera na dasci

Dimenzije: 45,8 x 32 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na ikoni je predstavljena Bogorodica sa malim Kristom u lijevoj ruci. Ona desnom rukom pokazuje na njega.

2. BLAŽENA DJEVICA MARIJA

Vrijeme nastanka: XVII stoljeće

Mjesto nastanka: Venecija

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 52 x 40 cm

Signatura: bez signature

Opis: Dopojasna figura mlade djevojke tamne kose. Odjevena je u crvenu haljinu. Glava joj je pokrivena svijetlom tkaninom preko koje se spušta plavo-zeleni ogrtač. Ogrtač pada preko svetiteljkinih ramena i grudi.

3. SVETI FRANJO U ZANOSU (16) 

Vrijeme nastanka: XVII stoljeće

Mjesto nastanka: Italija

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 196 x 123 cm

Signatura: bez signature

Opis: Centralni dio slike zauzima anđeo sa krilima, ogrnut plavim ogrtačem. Predstavljen je u sjedećem položaju. On pridržava sv Franju odjevenog u franjevački habit. Svetitelj je predstavljen u zanosu pri molitvi, u klečećem položaju, blago raširenih ruku i glave podignute ka nebu. Ispred njega je knjiga, a iza njega, u tami se uočava lobanja. Scenu, sa gornjeg dijela slike posmatraju dva zagrljena anđela sa krilima, ogrnuta u crvenu i žutu tkaninu. (17)   

4. BLAŽENA DJEVICA MARIJA PRI MOLITVI

Vrijeme nastanka: 1848.

Mjesto nastanka: Venecija

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 62,5 x 47 cm (Svetlana Rakić, 1988., 49)

Signatura: bez signature

Opis: Dopojasni portret mlade djevojke svijetlosmeđe, blago valovite kose i blago pognute glave prekrivene svijetlim ubrusom. Šake su joj predstavljene u položaju molitve. Pogled je usmjeren prema njima. Odjevena je u crvenu haljinu i tamni ogrtač.

5. KRIST SVEVLADAR

Vrijeme nastanka: kraj XVII ili početak XVIII stoljeća

Mjesto nastanka: Venecija

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 62,5 x 47 cm

Signatura: bez signature

Opis: Figura Krista je predstavljena u dopojasnoj veličini. Odjeven je u crvenu haljinu dugih rukava. Preko lijevog ramena mu je prebačen ogrtač tamne boje. Krist je prikazan kao čovjek smeđe, duže, kovrdžave kose sa bradom. On desnom rukom blagosilja, a u lijevoj pridržava sferu sa krstom na vrhu.

6. SVETA LUCIJA

Vrijeme nastanka: oko 1700. godine

Mjesto nastanka: sjeverna Hrvatska

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 153 x 108,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na slici je predstavljena svetiteljka odjevena u plavu haljinu preko koje je crveni ogrtač. U desnoj ruci drži mač, dok joj je u lijevoj ruci pladanj sa dva oka – simboli njene muke. Glava joj je podignuta prema gore. Iznad nje su predstavljena dva anđela kako lebde noseći između sebe cvjetnu krunu kao da će je spustiti na njenu glavu.

7. MARIJA SA KRISTOM

Vrijeme nastanka: XVIII stoljeće

Mjesto nastanka: sjeverna Hrvatska

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 48,5 x 40 cm

Signatura: bez signature

Opis: Bogorodice je predstavljena u sjedećem položaju. Odjevena je u crvenu haljinu preko koje joj je prebačen plavozeleni ogrtač. Na lijevoj nozi, na jastučiću crvene boje sjedi mali Krist, oko struka i preko nogu umotan u bjeličastu tkaninu. Njegova glava je naslonjena na majčinu, a pogled mu je usmjeren prema malom križu koji drži u lijevoj ruci. Bogorodica je pognula svoju glavu na dječakovu. Preko glave ima prozirnu maramu, po rubu ukrašenu vegetabilnim motivom. Likovi su predstavljeni na tamnoj podlozi.

8. SVETI ROKO

Vrijeme nastanka: XVIII stoljeće

Mjesto nastanka: Hrvatska

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 61,5 x 53,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Središnju figuru slike predstavlja svetitelj odjeven u sveštenički habit koji skida razapetog Krista sa križa. U podnožju križa, na desnoj polovini slike je predstavljen anđeo sa krilima kako mu skida zavoje sa ranjene noge.

9. MARIA IMMACULATA

Autor: Cosme Valle (...)

Vrijeme nastanka: XVIII stoljeće

Mjesto nastanka: Italija

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 105 x 77 cm

Signatura: d.d.u. Cosme Valle... Maria Immaculata

Opis: Blažena Djevica Marije je predstavljena u centralnom dijelu slike. Odjevena je u bijelu haljinu preko koje je ogrtač. Ruke su joj položene na grudima. Stoji na polumjesecu. Oko nje je predstavljeno bezbroj anđela u razigranim položajima.

10. BOGORODICA SA KRISTOM (središnji dio triptiha, krila nedostaju)

Vrijeme nastanka: XVIII stoljeće

Mjesto nastanka: Hercegovina

Tehnika: tempera na dasci

Dimenzije: 31 x 21 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na ikoni je prikazana Bogorodica sa malim Kristom na desnoj ruci. Krist desnom rukom blagosilja, u lijevoj drži sferu. U gornjim uglovima su predstavljena dva anđela.

11. GOLGOTA

Vrijeme nastanka: XVIII stoljeće

Mjesto nastanka: Dubrovnik

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 55 x 73 cm

Signatura: bez signature

Opis: Središnja figura slike je razapeti Krist. Iza njega se nazire još nekoliko razapetih tijela. Pored Kristovog križa stoje Marija i Magdalena, a pod križem Ivan Krstitelj. Lijevo od križa je predstavljena skupina vojnika.

12. GOSPA SA SVETIM IVANOM OD KRIŽA I SVETOM TEREZIJOM

Autor: Christoforo Tasca iz Bergama

Vrijeme nastanka: 1717. godine

Mjesto nastanka: Bergamo

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 203,5 x 98 cm

Signatura: d.d.u.: Cristof Tasca P. 1717

Opis: Platno polukružno završava. U donjem dijelu su predstavljeni sv. Ivan u sjedećem i sv Tereza u stojećem položaju, podignutih glava prema gore. Pred sv. Ivanom je otvorena knjiga. On u desnoj ruci drži pero, dok je lijevu podigao u visini glave. U gornjoj polovini slike je predstavljena Blažena Djevica Marija. Nju pridržavaju dva anđela(18).

13. ŽALOSNA GOSPA

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 50,5 x 41 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na slici je predstavljena scena Pieta, s tim da je u Marijine grudi zabodeno sedam sablji. U donjem desnom uglu je pločica sa Kristovim inicijalima, te simboli njegove muke, čavli i trnova kruna(19).

14. SVETA OBITELJ S MALIM IVANOM

Vrijeme nastanka: XIX stočjeće

Mjesto nastanka: Italija

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 59 x 44 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na slici je predstavljena Marija u sjedećem položaju sa malim Kristom u naručju. Nad njima stoji Josip. Obitelj je okrenuta prema dječaku – Ivanu Krstitelju, koji je predstavljen kako kleči pred njima.

15. GOSPA PRI MOLITVI

Autor: nepoznat

Vrijeme nastanka: 1848. godine

Mjesto nastanka: Italija

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 46 x 36,5 cm

Signatura: poleđina: »Le monache Barberine al Padre Fillippo Chiorich Roma 1848(20)

Opis: Na slici je predstavljena Madona kao mlada žena u trenutku molitve. Na tamnosmeđoj pozadini slike dominira svijetli inkarnat lica, vrata i ruku portretisane žene. Preko smeđe kose joj je prebačen svijetli rubac. Odjevena je u crvenu haljinu.

16. LA GENIE ET LA RAISON

Autor: Eugene Delacroix

Vrijeme nastanka: oko 1850. godine

Mjesto nastanka: Rim (?)

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 100 x 48 cm

Signatura: ram slike »Le monache Barberine al Padre Fillippo Chiorich Roma 1848. «

Opis: Na svijetloplavoj i bjeličastoj pozadini predstavljene su razigrane golišave figure anđela.

17. ŽENA S NAUŠNICOM

Autor: nepoznato

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 34,5 x 25,3 cm

Signatura: bez signature

Opis: Dopojasni portret mlade žene odjevene u narodnu nošnju. Desna ruka joj je savijena u laktu i podignuta prema glavi. Na lijevom uhu joj je naušnica. Preko glave joj je prebačena marama.

ZBIRKA SAVREMENE UMJETNOSTI

1. DAMA SA ŠEŠIROM

Autor: Stojan Aralica (1885. do 1980. godine)

Vrijeme nastanka:  XX stoljeće, prije 1980. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu, kaširano na šperploču

Dimenzije: 63 x 45,5 cm

Signatura: d.d.u. St. Aralica

Opis: Slikom dominira žuta i crvena boja. U sobi prepunoj boja na drvenoj stolici sjedi žena sa šeširom na glavi. Odjevena je u bjeličastu košulju, u pasu stegnuta crvenim pojasom i žutu suknju. Preko koljena joj je prebačen komad zelene tkanine. Desna ruka joj je stavljena na krilo, dok joj je lijeva podignuta prema grudima. Žuti šešir – sa širokim obodom je ukrašen crvenom trakom sa mašnom. U drugom planu, na zidu prostorije je slika prepuna crvene i žute boje. Ispred nje je stol sa bijelim stolnjakom i bocom zelene boje.

2. MOTIV IZ BOSNE

Autor: Ljubo Babić (1890. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1974. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: olovka i pastel na kartonu

Dimenzije: 33 x 22 cm

Signatura: d.d.u. Lj. Babić

Opis: Crtež ulice sa nekoliko kuća, džamijom i munarom.

3. ZAVRATNICA

Autor: Ljubo Babić (1890. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1974. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na dasci

Dimenzije: 45,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. Lj. Babić

Opis: Na slici je predstavljena morska uvala. Slikom dominira oker i ružičasta boja.

4. LUGAVINA SARAJEVO

Autor: Ljubo Babić (1890. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1920. godine

Mjesto nastanka: Sarajevo

Tehnika: pastel na papiru

Dimenzije: 20 x 30,5 cm

Signatura: s.d. Sarajevo Lugavina LjB 21/VII 1920

Opis: Crtež ulice sa nekoliko kuća, džamijom i munarom.

5. VAZA S BIBLIJOM I KRUNICOM

Autor: Slavko Babić (1948. godine)

Vrijeme nastanka: 1988. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 60 x 49,5 cm

Signatura: d.d.u. S. Babić 88

Opis: Na slici je predstavljen stol okruglog oblika prekriven bijelim stolnjakom. Na njemu je ćup sa granom ljiljana, Biblija i krunica. Pozadina slike je tamna.

6. OPLAKIVANJE

Autor: Biserka Baretić (1933. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 96 x 80 cm

Signatura: g.s. Biser. Baretić 87

Opis: Na slici su predstavljene dopojasne figure Krista i Marije. On je predstavljen bez odjeće – izuzev omotane tkanine oko pojasa i sa trnovom krunom na glavi. Marija je odjevena u crvenu haljinu. Glava joj je pokrivena bijelim i crnim rupcem. Prikazana je oslonjene glave na Kristovo tijelo. Desnu ruku je stavila na njegove grudi. U pozadini slike je raspelo.

7. STUDIJA MUŠKE GLAVE

Autor: Ivan Benković (1886. do 1918. godine)

Vrijeme nastanka: između 1886. i 1918. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 47,4 x 34,3 cm

Signatura: d.d.u. I. Benković

Opis: Dopojasni portret proćelavog muškarca dat iz profila. Muškarac je odjeven u tamni kaput.

8. AUTOPORTRET

Autor: Osman Berberović (1926. godine)

Vrijeme nastanka: 1970. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 96 x 46 cm

Signatura: g.d.u. Beros

Opis: Dopojasni portret muškarca sa šeširom na glavi. Vidljiva mu je lijeva polovina tijela, dok mu je desna skrivena iza ugla zida.

9. SVATKO NOSI SVOJ KRIŽ

Autor: Osman Berberović (1926. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 140 x 130 cm

Signatura: d.d.u. O. Berberović

Opis: Slikom dominira bijeli križ, dijagonalno postavljen u pravcu gornji desni i donji lijevi ugao. U pozadini se vide četiri crkve, od kojih je jedna crkva na Širokom Brijegu.

10. USKRSNO JUTRO

Autor: Josip Biffel (1933. godine)

Vrijeme nastanka: iza 1933. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na dasci

Dimenzije: 23 x 20 cm

Signatura: g.d.u. Biffel

Opis: Na slici je predstavljen motiv crkve. Njena fasada je žute boje, a krov zelene. Do crkve se uspinje preko nekoliko stepenica. Desno od crkve su predstavljena 2 stabla.

11. PORTRET MUŠKARCA

Autor: Jovan Bijelić (1884. do 1964. godine)

Vrijeme nastanka: 1940. godine

Mjesto nastanka: Beograd

Tehnika: ulje na šperploči

Dimenzije: 95 x 63,5 cm

Signatura: g.l.u. Bijelić

Opis: Predstavljen je tamnokos muškarac srednjih godina u sjedećem položaju. Odjeven je u odijelo svijetlosivoplave boje sa plavom maramicom u gornjem džepu. Ruke su mu prekrštene, a na prstenjaku mu se sjaji prsten.

12. MOTIV IZ MAKARSKE

Autor: Stevan Bodnarov (1905. godine)

Vrijeme nastanka: 1933. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 26 x 60 cm

Signatura: d.d.u. S. Bodnarov 1933.

Opis: Motiv dijela grada Makarske na kojem dominira crkva sa zvonikom.

13. PASTIR

Autor: Špiro Bocarić (1876. do 1941. godine)

Vrijeme nastanka: između 1876. i 1941. godine

Mjesto nastanka:  prva polovina XX stoljeća, prije 1941. godine

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 51 x 46 cm

Signatura: d.l.u. Š. Bocarić

Opis: Na livadi je predstavljen pastir odjeven u narodnu nošnju. Pastir sjedi oslonjen na desnu ruku. Desna noga mu je ispružena, dok je lijeva povijena u koljenu. Na nju je oslonio dugi štap na koga je naslonio glavu. U pozadini je stado ovaca.

14. STEĆCI I STADO

Autor: Špiro Bocarić (1876. do 1941. godine)

Vrijeme nastanka: prva polovina XX stoljeća, prije 1941. godine 1941. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 94 x 62 cm

Signatura: d.d.u. Š. Bocarić

Opis: Ispod podnožja brda, predstavljena je skupina stećaka, stado ovaca i troje pastira.

15. PONTILE LAGUNARE VENETO

Autor: Aldo Boro (1923. godine)

Vrijeme nastanka: iza 1923. godine

Mjesto nastanka: vjerovatno Venecija

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 20 x 25 cm

Signatura: d.l.u. A. Boro

Opis: Obala sa drvenom platformom i čamcem.

16. PORTRET GOSPOĐE

Autor: Vlaho Bukovac (1854. do 1922. godine)

Vrijeme nastanka: 1903. godine

Mjesto nastanka: Beč

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 100 x 70,5 cm

Signatura: d.l.u. Vlaho Buukovac Wien 903.

Opis: Portret žene srednjih godina. Sjedi u fotelji zelene boje. Pozadinu čini ćilim pričvršćen na zid. Žena u desnoj ruci drži lepezu. Odjevena je u tamnu haljinu sa svijetlim elementom na grudima i oko šaka.

17. STUDIJA

Autor: Bruno Bulić (1903. do 1990. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1990. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tempera na papiru

Dimenzije: 60,5 x 48 cm

Signatura: d.d.u.Bulić

Opis: Crtež ženske glave sa cvijetom u kosi.

18. VRBNIK

Autor: Menci Clement Crnčić (1865. do 1930. godine)

Vrijeme nastanka: oko 1919. godine

Mjesto nastanka: Vrbnik

Tehnika: ugljen na papiru

Dimenzije: 61 x 55,2 cm

Signatura: bez signature

Opis: Pejzaž. Stjenovita obala rijeke. U daljini se nazire naselje.

19. GLAVA DJEVOJČICE

Autor: Menci Clement Crnčić (1865. do 1930. godine)

Vrijeme nastanka: kraj XIX ili početak XX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na papiru

Dimenzije: 35 x 31,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Portret plavokose djevojčice odjevene u bijelu haljinu dat je iz profila.

20. MORE

Autor: Menci Clement Crnčić (1865. do 1930. godine)

Vrijeme nastanka: kraj XIX ili početak XX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 35 x 49,5 cm

Signatura: d.l.u. M.CI. Crnčić

Opis: Pučina.

21. NA TRGU

Autor: Josip Crnobori (1907. do 2005. godine)

Vrijeme nastanka: 1937. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 61 x 45,8 cm

Signatura: d.d.u. Crnobori 1937.

Opis: Ulica sa kućama na sprat. Na kraju ulice je crkva sa zvonikom.

22. ZAPIS VREMENA

Autor: Branko Čilić (1949. godine)

Vrijeme nastanka: 1985. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika

Dimenzije: 144,5 x 113 cm

Signatura: bez signature

Opis: Apstraktna kompozicija na kojoj preovladavaju tamni tonovi oker i smeđe boje.

23. BLAŽENI NIKOLA TAVELIĆ

Autor: fra Mirko Ćosić (1902. do 1967. godine)

Vrijeme nastanka: 1940. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 116 x 90 cm

Signatura: d.d.u. Ćosić 40

Opis: Predstavljena je scena iz života Nikole Tavelića – stoji u ognju privezan za stup.

24. PLADANJ SA VOĆEM

Autor: fra Mirko Ćosić (1902. do 1967. godine)

Vrijeme nastanka: 1955. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel

Dimenzije: 24 x 37 cm

Signatura: g.d.u. Ćosić 1955.

Opis: Na okruglom stolu prekrivenom šarenim stolnjakom ja tanjur sa dvije cijele i jednom raspolovljenom jabukom. Na tanjuru je nož, a pored njega još jedna jabuka.

25. ŠIPCI

Autor: fra Mirko Ćosić (1902. do 1967. godine)

Vrijeme nastanka: 1955. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel na platnu

Dimenzije: 24 x 37 cm

Signatura: g.d.u. Ćosić 1955.

Opis: Na svijetloj pozadini naslikana su tri šipka – nara. Jedan od njih ima grančicu sa nekoliko listova.

26. MRTVA PRIRODA

Autor: fra Mirko Ćosić (1902. do 1967. godine)

Vrijeme nastanka: 1956. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel na platnu

Dimenzije: 24,2 x 36,6 cm

Signatura: g.l.u. Ćosić 1955.

Opis: Na slici je predstavljen stol prekriven stolnjakom sa kariranim, plavim uzorkom. Na njemu su dva pladnja, na jednom je boca vina sa tri čaše sa visokom stopom, a na drugom nekoliko jabuka i naranči. Na pladnju sa voćem je i nož.

26. POGLED NA ŠIROKI BRIJEG

Autor: fra Mirko Ćosić (1902. do 1967. godine)

Vrijeme nastanka: 1956. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na šperploči

Dimenzije: 84 x 122,5 cm

Signatura: g.d.u. O.M. Ćosić 1956.

Opis: Pogled na naselje sa brda na kojem je sagrađena crkva u Širokom Brijegu.

27. POGLED SA BRIJEGA NA LIŠTICU

Autor: fra Mirko Ćosić (1902. do 1967. godine)

Vrijeme nastanka: 1956. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na šperploči

Dimenzije: 70 x 90 cm

Signatura: d.d.u. Ćosić 1956.

Opis: Pogled na rijeku Lišticu sa brda na kojem je sagrađena crkva u Širokom Brijegu.

28. GROŽĐE

Autor: fra Mirko Ćosić (1902. do 1967. godine)

Vrijeme nastanka: 1957. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 36 x 48 cm

Signatura: g.l.u. Ćosić 1957.

Opis: Oval tamnog grožđa. Pored njega je pepeljara sa upaljenom cigaretom.

29. LUBENICA

Autor: fra Mirko Ćosić (1902. do 1967. godine)

Vrijeme nastanka: 1959. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 35,5 x 48 cm

Signatura: g.l.u. O.M. Ćosić 1959.

Opis: Iz ploda lubenice je izvađena četvrtina i ostavljena na stol. Jedan nož je zaboden u lubenicu, a drugi je na tanjuru pored nje.

30. AUTOPORTRET

Autor: fra Mirko Ćosić (1902. do 1967. godine)

Vrijeme nastanka: 1963. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na lesonitu

Dimenzije: 90,5 x 61 cm

Signatura: d.l.u. O.M. Ćosić 1963.

Opis: Dopojasna figura fratra pred štafelajem. U rukama drži kist i paletu sa bojama.

31. DEMEĆENJE DUVANA

Autor: fra Mirko Ćosić (1902. do 1967. godine)

Vrijeme nastanka: 1964. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na lesonitu

Dimenzije: 108,5 x 167,5 cm

Signatura: s.d. O.M. Ćosić 1964.

Opis: Na slici je predstavljen interijer stare hercegovačke sobe u noći. Ukućani različite starosne dobi i pola su predstavljeni u radu – obradi duhana. Na slici je dominantna svjetlost koju daje lampa sa stropa.

32. RUKE BOŽJE

Autor: Salvador Dali (1904. do 1988. godine)

Vrijeme nastanka: oko 1960. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: litografija dorađena rukom/ papir

Dimenzije: 24 x 18 cm

Signatura: d.l.u. Dali, d.d.u. 21/100

Opis: Na slici su predstavljene dvije ruke u visini do laktova. Prsti obje ruke su spojeni i na njima, odnosno među šakama se naziru dvije figure.

33. TREBIŠNJICA

Autor: Vjera Damjanović (1949. godine)

Vrijeme nastanka: iza 1949. godine

Mjesto nastanka: vjerovatno Trebinje ili njegova okolina

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 37 x 28,3 cm

Signatura: bez signature

Opis: Pejzaž sa niskom kućom sagrađenom uz korito rijeke. U daljini se vide brda.

34. KRALJICE NE PLAČU

Autor: Vlasta Delimar (1957. godine)

Vrijeme nastanka: 1986. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: objekt, kombinovana tehnika

Dimenzije: 83 x 58,5 x 6,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Fotografija autorke rada »Kraljice ne plaču«. Na fotografiji je prikazana sa otvorenim ustima. Između usana joj je zlatni krstić. Pogled joj je spušten prema otvorenoj knjizi, doslikanoj na fotografiji. U dnu korica knjige je pisanim slovima ispisan naziv rada. Na glavi joj je doslikana kruna. Pozadina fotografije je prekrivena vatom. Paspartu je crne boje. Ukrašen je izlomljenim trouglastim komadićima ogledala. Gornja i donja stranica paspartua su prekrivene vatom. Slika je uramljena svijetlim ramom i prekrivena staklom. (Karačić, 1990., 22)

35. NEMA NAZIVA

Autor: Vlasta Delimar (1957. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: objekt, kombinovana tehnika

Dimenzije: 112 x 82 x 15 cm

Signatura: bez signature

Opis: Fotografija autorke i muškarca. Oko fotografije je nalijepljena veća količina gaze tvoreći okvir vijenca. Na gazu su aplicirane dvije plastične ruže. Kompozicije je umotana crnim tilom. (Karačić, 1990., 23)

36. BUBNJARI

Autor: Marijan Detoni (1905. do 1981. godine)

Vrijeme nastanka: 1940. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 57 x 41,5 cm

Signatura: d.l.u. De 1940

Opis: Povorka limene muzike. U povorci dominira lik bubnjara.

37. Z. TORPEDO

Autor: Maja Dolenčić - Malešević (1936. godine)

Vrijeme nastanka: 1968. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika/platno

Dimenzije: 73 x 57 cm

Signatura: g.d.u. M.D. Maja 1968

Opis: Na slici je naslikan visoki, stari pisaći stroj. Slikom dominira siva boja sa mjestimičnim okerom.

38. ZLATNO OGLEDALO

Autor: Zorislav Drempetić Hrčić (1934. godine)

Vrijeme nastanka: 1965. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na papiru

Dimenzije: 37,5 x 32,5 cm

Signatura: d.d.u. Drempetić

Opis: Apstraktna kompozicija u kojoj preovladava plava, oker u tragovima.

39. PEJZAŽ

Autor: Cata Dujšin Ribar (1897. do 1994. godine)

Vrijeme nastanka: 1934. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 35,7 x 50,2 cm

Signatura: d.d.u. C. Dujšin

Opis: U prvom plan nekoliko stabala sa granama blago povijenim od vjetra. Među njima se nazire kuća.

40. DUBROVNIK (studija za plakat)

Autor: Ivo Dulčić (1916. do 1975. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1975. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tempera na papiru

Dimenzije: 53 x 73,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na tamnoj pozadini predstavljen tlocrt grada. U dnu skice, prateći konture zidova, velikim štampanim slovima ispisano LIBERTAS.

41. SVETI JURAJ UBIJA ZMAJA

Autor: Ivo Dulčić (1916. do 1975. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1975. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tempera na papiru

Dimenzije: 131 x 84 cm

Signatura: bez signature

Opis: Slika je lučno završena. Centralno mjesto zauzima svetitelj na konju kako sa dugim kopljem ubija zmaja. U donjem, lijevom dijelu slike scenu posmatra sv. Ante odjeven u franjevački habit crvene boje. U lijevoj ruci drži knjigu, a u desnoj cvijet ljiljana. U gornjoj polovini slike, na sredini je predstavljen lik Blažene Djevice Marije sa rukama sklopljenim u molitvu. Marije je predstavljena kako stoji na polumjesecu.

42. OLTAR

Autor: Ivo Dulčić (1916. do 1975. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1975. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje i tempera na kartonu

Dimenzije: 39,5 x 68,5 cm

Signatura: d.d.u. Dulčić

Opis: U različitim geometrijskim oblicima naslikani su simboli alfe i omege, a na gornjoj stranici slike, u tamnijoj traci ispisano je: »ja sam alfa i omega početak i svršetak«

43. ZELENCI

Autor: Ivo Dulčić (1916. do 1975. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeća, prije 1975. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tempera na kartonu

Dimenzije: 34 x 42 cm

Signatura: d.d.u. Dulčić

Opis: Na slici je predstavljen interijer – molitveni prostor. U prvom planu je lučni otvor sa stubovima sa strane. Uz svaki stub je prikazana po jedna stilizirana tamna figura.

44. PIL SVETOG IVANA NEPOMUKA

Autor: Nevenka Đorđević Tomašević (1899. do 1975. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1975. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 92,2 x 73,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na plavoj podlozi – koje predstavlja nebo predstavljen je spomenik Ivanu Nepomuku na visokom postamentu.

45. LMS 30

Autor: Mladen Galić (1934. godine)

Vrijeme nastanka: 1971. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: svilotisak na papiru

Dimenzije: 4x (70 x 70) cm

Signatura: na poleđini Galić 71

Opis:  Slika je pokrivena naizmjeničnim svijetloplavim i tamnoplavim križićima.

46. ŽENSKI AKT S LEĐA

Autor: Vilko Gecan (1894.  do 1973. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1973. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tuš na papiru

Dimenzije: 60 x 33 cm

Signatura: d.l.u. Gecan

Opis: Ženski akt s leđa. Frizura žena podsjeća na rozetu.

47. BROD NA HUDSONU

Autor: Vilko Gecan (1894.  do 1973. godine)

Vrijeme nastanka: 1932. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 38,5 x 50 cm

Signatura: d.d.u. V. Gecan

Opis: Na mirnoj vodi usidren je veći brod. Pored njega su dvije manje brodice.

48. PORTRET GĐE PETROVIĆ

Autor: Vilko Gecan (1894.  do 1973. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1973. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 54,5 x 45,5 cm

Signatura: d.d.u. V. Gecan

Opis: Dopojasni portret tamnokose žene srednjih godina. Tijelo joj je dato u profilu, a glava joj je okrenuta prema posmatraču. Odjevena je u svjetliju haljinu kratkih rukava. Na grudima je haljina ukrašena ružom u istoj boji.

49. KUPAČI NA PLAŽI

Autor: Antun Gojak (1907.  do 1986. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1985. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika na papiru

Dimenzije: 22 x 30,2 cm

Signatura: g.d.u. Gojak

Opis: Na plaži, pred pučinom stoji troje kupača leđima okrenutih prema posmatraču.

50. OKRENUTOST I ZADNJA STRANA

Autor: Bojan Gorenec (1956. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje i pastel na platnu

Dimenzije: 94,5 x 77,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na slici preovladava crvena, plava i crna boja. (Karačić, 1990., 32)

51. OGLEDALO U LICE

 Autor: Bojan Gorenec (1956. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 78,5 x 70,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na slici preovladava siva, žutooker, oker, crvena i ljubičasta boja. (Karačić, 1990., 32)

52. ZAŠTO PRIKRITI PROLJEĆE

Autor: Bojan Gorenec (1956. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje i pastel na platnu

Dimenzije: 98,5 x 63,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na slici preovladava crna, tamno siva, oker i crvena boja, dok se ljubičasta, žuta i plava nalaze u tragovima. (Karačić, 1990., 33)

53. BEZ NASLOVA

Autor: Jusuf Hadžifejzović (1956. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na papiru

Dimenzije: 41 x 58 cm

Signatura: s.d. HJ 87

Opis: Dvije glave na kojima su izražajni nosevi okrenute su jedna prema drugoj.

54. POGLED

Autor: Amneriz Handžić (1958. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na šperploči

Dimenzije: 56,5 x 82 cm

Signatura: bez signature

Opis: Apstraktna kompozicija na kojoj dominira žuta boja sa plohama crvene, smeđe i ljubičaste boje.

55. PTICA I KAMEN

Autor: Amneriz Handžić (1958. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na šperploči

Dimenzije: 56,5 x 83,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Apstraktna kompozicija na kojoj dominira žuta boja sa crvenim i plavim geometrijskim motivima.

56. SEOSKI MOTIV

Autor: Krsto Hegedušić (1901. do 1980. godine)

Vrijeme nastanka: 1931. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 40 x 54 cm

Signatura: d.l.u. K. Heg

Opis: Seosko dobro sa kućom i okućnicom. U polju radi seljak.

57. ŽENSKI AKT

Autor: Oskar Herman (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 28 x 22 cm

Signatura: d.d.u. O.H

Opis: Nago žensko tijelo je prikazano sa leđa u polučučnju. Ruke su joj podignute iznad glave i njima drži tkaninu.

58. NEKROPOLA II

Autor: Tomislav Hruškovec (1934. godine)

Vrijeme nastanka: oko 1965. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje i metal na iverici

Dimenzije: 35 x 28 cm

Signatura: na poleđini: »Dragom starom dodeku – Tomica«, Zagreb, 22.10.1965.

Opis: Apstraktna kompozicija na kojoj dominira smeđa boja sa tragovima crvene.

59. STARO OGLEDALO

Autor: Hamo Ibrulj (1946. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 60 x 50 cm

Signatura: d.d.u. Ibrulj H.

Opis: Unutrašnjost prostorije. U uglu sobe, na postamentu postavljeno je ogledalo.

60. DUBROVAČKE ZIDINE

Autor: Srećko Imamović Hap (1952. godine)

Vrijeme nastanka: 1982. godine

Mjesto nastanka: Dubrovnik

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 29,5 x 42 cm

Signatura: d.l.u. Hap 82

Opis: Na slici je predstavljen pejzaž – pogled na zidove starog grada Dubrovnika.

61. DVA KRIŽA

Autor: grupa IRWIN(21)   

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika

Dimenzije: 91 x 67 x 15 cm

Signatura: na poleđini IRWIN

Opis: Slika je uramljena u drveni ram crne boje. Na uglove rama su aplicirane letvice crvene boje koje prate, odnosno poklapaju uglove rama. Slika je podijeljena na dva dijela. U gornjem dijelu, na oker pozadini su naslikane konture grada, a u donjem dijelu na crvenoj podlozi crni križ. Na njemu je Kristovo tijelo postavljeno tako da su mu ruke prebačene preko gornjeg vertikalnog kraka i desnog horizontalnog. Tijelo mu je predstavljeno između ta dva kraka, dok su mu noge pričvršćene za donji vertikalni krak križa. Krug je upisan u kružnicu naglašenu sivom bojom. Unutar kružnice, a između krakova križa su aplicirane tamni elementi – slično svastici, ali pod uglom od 35˚.

62. CRVENI REVIRI

Autor: grupa IRWIN

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: sitotisak na papiru

Dimenzije: 49,8 x 34,7 cm

Signatura: d.d.u. IRWIN, 1989

Opis: N slici, u njenom središnjem dijelu je predstavljena skulptura nage žene sa podignutom desnom rukom i postavljenom na potiljak. Skulptura je plave boje, dok je pozadina neutralna i primjećuju se obrisi grada.

63. CRVENI REVIRI

Autor: grupa IRWIN

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: sitotisak na papiru

Dimenzije: 57,6 x 50 cm

Signatura: d.d.u. IRWIN, 1990

Opis: U središtu slike je predstavljeno srce okruženo trnovim vijencem.

64. CRVENI REVIRI

Autor: grupa IRWIN

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: sitotisak na papiru

Dimenzije: 34,7 x 49,8 cm

Signatura: d.l.u. IRWIN, 7/15, 1989, d.s. rdeči revirji

Opis: Centralnu figuru predstavlja figura čovjeka u pokretu. U pozadini slike su tvorničke hale i dimnjaci. Pozadina je tamne boje, dok je figura crvene boje.

65. JELEN

Autor: grupa IRWIN

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: sitotisak na papiru

Dimenzije: 57,8 x 50 cm

Signatura: d.d.u. IRWIN, Jelen, E.A.III/XII, 1990, g.d. muzeju franjevačkog samostana Široki Brijeg od IRWINA i JADRANA

Opis: U središtu slike je prikazan jelen sa velikim rogovima. U pozadini su predstavljene tvorničke hale.

66. CRVENI REVIRI

Autor: grupa IRWIN

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: sitotisak na papiru

Dimenzije: 34,7 x 49,8 cm

Signatura: d.d.u. IRWIN, ea xiv/xv, 1989, d.s. rdeči revirji

Opis: Centralnu figuru predstavlja figura čovjeka u pokretu. U pozadini slike su tvorničke hale i dimnjaci. Pozadina je crvene boje, dok je figura crne boje.

67. CRVENI REVIRI

Autor: grupa IRWIN

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: sitotisak na papiru

Dimenzije: 49,8 x 34,7 cm

Signatura: d.d.u. IRWIN, EA IV/XV, 1989, rdeči revirji, g.d. Jadranu za 33 g.

Opis: Na slici je prikazan čajnik sa likom čovjeka odjevenog u odijelo. Pored čajnika su dvije šalice. Pozadina slike je svijetloplave boje, dok su čajnik i šalice svijetle.

68. CRVENI REVIRI

Autor: grupa IRWIN

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: sitotisak na papiru

Dimenzije: 49,8 x 34,7 cm

Signatura: d.d.u. IRWIN, EA V/XV, 1989, rdeči revirji

Opis: Na slici su prikazane četiri sjekire složene u oblik svastike. Na njima, kao na križu, predstavljena je figura razapetog čovjeka. Pozadina slike je načinjena u svijetloplavoj boji, dok je svastike crvene boje.

69. SUPERMATIZAM BR. 1990

Autor: grupa IRWIN

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika

Dimenzije: 79 x 69 cm

Signatura: d.d.u. IRWIN

Opis: U središtu slike je predstavljeno srce uokvireno trnovim vijencem. Preko njih je nekoliko crvenih pravougaonika.

70. TRAG

Autor: Jadran (Jadran Adamović) (1957. godine)

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: bronza

Dimenzije: 60 x 80 cm

Signatura: bez signature

Opis: Reljefni izljev stopala – pete su približene, a prsti stopala odmaknuti.

71. HOD I

Autor: Jadran (Jadran Adamović) (1957. godine)

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika (drvo, zlato, pigment)

Dimenzije: 50 x 10 cm

Signatura: bez signature

Opis: Dvije drvene letvice obojene plavim pigmentom, sa malo crvenog. Na suprotnim stranama zlatnim listićima ispisano je slovo Y. Na suprotnoj strani od slova Y naneseno je više zlatnog listića.

72. GOSPOĐICA VERA ALEŠ

Autor: Božidar Jakac (1899. do 1989. godine)

Vrijeme nastanka: 1937. godine

Mjesto nastanka: Ljubljana

Tehnika: kreda na papiru

Dimenzije: 64 x 46 cm

Signatura: d.d.u. B. Jakac, Ljubljana, 20. IV 1937.

Opis: Portret žene srednjih godina u sjedećem položaju. Odjevena je u bijelu haljinu. Ruke su joj položena u krilu. Oko desne ruke joj je narukvica. Blago se smiješi prema posmatraču. Okviri naočala su okrugli. Kosa, ravno podšišana do brade i blago valovita je razdijeljena na desnoj strani.

73. VRELO BOSNE

Autor: Todor Janković (1891. do 1936. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1936. godine

Mjesto nastanka: Vrelo Bosne

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 41,7 x 54,7 cm

Signatura: d.d.u. T. Janković

Opis: Prikazana je kuća, podignuta na stupovima na vodi. Pored nje je nekoliko drveta.

74. EUHARISTIJA

Autor: Vasilije Jordan (1934. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tempera na iverici

Dimenzije: 20,7 x 20 cm

Signatura: d.d.u. Jordan

Opis: Licem prema posmatraču, iza časnog stola predstavljen je Krist sa rukama sklopljenim u molitvi. Ispred njega, na stolu su kruh i kalež s vinom.

75. ARKANĐEO GABRIJEL

Autor: Paja Jovanović (1859. do 1957. godine)

Vrijeme nastanka: između 1920. i 1930. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 224 x 59,2 cm

Signatura: bez signature

Opis: Arkanđel Gavrilo je predstavljen kako stoji na oblaku. Odjeven je u dugu svijetlu haljinu. Ruke su mu podignute u visini glave oko koje je oreol. Na leđima su mu krila.

76. DUGE PRUGE

Autor: Stevo Jozić (1951. godine)

Vrijeme nastanka: 1982. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 28,8 x 39 cm

Signatura: d.l.u. VKCI 82; d.d.u. Jozić

Opis: Na slici su predstavljena petorica trkača do visine bedara. Na licima im se zamjećuje iscrpljenost.

77. RUGBY

Autor: Stevo Jozić (1951. godine)

Vrijeme nastanka: 1982. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 59 x 43 cm

Signatura: d.l.u. VKCI 82; s.d. Jozić

Opis: Na slici je u konturama predstavljen ragbi igrač, povijenih koljena i blago nagnut na desnu stranu.

78. MORE

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1920. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 32,9 x 49,2 cm

Signatura: d.d.u. G.J. 1920.

Opis: Pučina i stjenovita obala. U središtu kompozicije stijena izviruje iz vode.

79. POGLED NA MORE

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1923. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 16,5 x 34,5 cm

Signatura: na poleđini: Gabrijel Jurkić, 1923.

Opis: Pogled sa kamenite obale na pučinu nad kojom pada suton i kovitlaju se tamni oblaci.

80. ČEMPRESI

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1924. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 48,6 x 33,6 cm

Signatura: d.l.u. G.J. 1924.

Opis: Tri visoka čempresa u kamenjaru.

81. ČEMPRESI

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1925. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije 18,5 x 24 cm

Signatura: d.l.u. G.J. 1925.

Opis: Pogled na skupinu čempresa posađenih uz usku cestu.

82. SA GORICE SV. VLAHA

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1930. godine

Mjesto nastanka: Dubrovnik

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 34,7 x 52,4 cm

Signatura: d.d.u. G.J. 1930.

Opis: Na slici je prikazan travnati pejzaž završen kamenom ogradom. Iza nje je nisko raslinje, među kojim dominira grm crvene boje. U daljini se more stapa sa plavim nebom.

83. ČEMPRESI

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1974. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 34 x 52 cm

Signatura: d.d.u. G.J.

Opis: Kameniti predio sa pet čempresa i niskim raslinjem.

84. PORTRET DJEVOJKE

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1939. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 36,4 x 27,2 cm

Signatura: d.d.u. G.J. 1939.

Opis: Dopojasni portret djevojke smeđe kose odjevene u tamni kaput i bijelu košulju.

85. KRAJOLIK SA ŽUTIM SJENAMA

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1948. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 17 x 23 cm

Signatura: d.d.u. G.J. 1948.

Opis: Pejzažem dominira zelena boja. Dva drveta bacaju sjenu žute boje.

86. KRAJOLIK

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1949. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 19 x 24,9 cm

Signatura: d.d.u. G.J. 1949.

Opis: Prostrana livada ispresijecana je drvenim ogradama i visokim drvećem. U donjoj polovini slike, na sredini, nazire se figura čovjeka.

87. PASTIR SA STADOM U PREDVEČERJE

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: prije 1974. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 15,6 x 49,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na slici je predstavljen pastir sa dugim štapom prebačenim preko ramena. Ispred njega je veće stado ovaca.

88. U JESEN

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1951. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 15 x 18,7 cm

Signatura: d.d.u. G.J. 1951.

Opis: Brdoviti pejzaž kojim dominiraju zeleni i oker tonovi.

89. POTOK ZIMI

Autor: Gabrijel Jurkić (1886. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1952. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 25,2 x 16,5 cm

Signatura: d.l.u. G.J. 1952.

Opis: Zimski pejzaž. Krivudavi potok kroz šumu jedini nije prekriven snijegom.

90. SIEBEN EINSAMKEITEN (Sedam samoća)

Autor: Željko Kipke (1953. godine)

Vrijeme nastanka: 1988. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 198 x 233 cm

Signatura: d.d.u. Kipke 1988

Opis: Slikom dominira smeđa i različiti tonovi žute boje. U sredini slike je ispisano velikim štampanim slovima sieben, a u donjoj polovini slike pisanim latiničnim slovima Einsamkeiten 1988.

91. CHESZBULOT

Autor: Željko Kipke (1953. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 198 x 233 cm

Signatura: d.l.u. Kipke 1989

Opis: Slikom dominira smeđa i različiti tonovi žute boje. U gornjem dijelu slike velikim štampanim slovima ispisano Cheszbulot.

92. MILOSRĐE

Autor: Jozo Kljaković (1889. do 1969. godine)

Vrijeme nastanka: XX stljeće, prije 1969. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 90 x 131 cm

Signatura: d.d.u. J. Kljaković

Opis: Na slici je prikazana žena u klečećem položaju kako njeguje vojnika poslije bitke. Likovi su smješteni na bojno polje.

93. CRKVA NA ŠIROKOM BRIJEGU

Autor: Marko Knezović (1948. godine)

Vrijeme nastanka: 1986. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 30,5 x 40,5 cm

Signatura: g.l.u. M. Knezović 86

Opis: Na slici je prikazana crkva na Širokom Brijegu.

94. PORTRET ANE KONAREVE

Autor: Uroš Knežević (1811. do 1876. godine)

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće, prije 1876. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 94,5 x 76,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Portret žene srednjih godina. Predstavljena je kako sjedi u plavoj fotelji. Pogled joj je usmjeren prema promatraču. Tamna kosa joj je razdijeljena po sredini glave i skupljena na leđima. Na glavi joj je crvena kapa sa crnim obodom. Na ušima naušnice. Odjevena je u haljinu sa prugama tamnije narančaste i plave boje. Na grudima joj je ukras od zlatnih traka i sitnih dugmića. Oko vrata i preko grudi joj je prebačena traka – til tamnocrvene boje. Ogrnuta je tamnozelenim ogrtačem. Ruke su joj položene na krila. Na prstima dominiraju prstenovi, dva na desnoj i jedan na lijevoj ruci. U desnoj šaci drži bijelu maramu.

95. MEANDAR

Autor: Julije Knifer (1924. do 2004. godine)

Vrijeme nastanka: 1979. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafit na papiru

Dimenzije: 36,5 x 48,5 cm

Signatura: l.d.u. – d.d.u: 10-20. XI 78 5. XII 78 9. V 79 24. X 79, d.d.u. J. Knifer

Opis: Na svijetloj podlozi naslikana su dva pravokutnika. Lijevi je dvjema linijama podijeljen na tri dijela.

96. MEANDAR II

Autor: Julije Knifer (1924. do 2004. godine)

Vrijeme nastanka: 1979. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafit na papiru

Dimenzije: 36,5 x 48,5 cm

Signatura: l.d.u. – d.d.u: 10-20. XI 78 5. XII 78 9. V 79 24. X 79

Opis: Na svijetloj podlozi naslikana su dva pravokutnika. Lijevi je dvjema linijama podijeljen na tri dijela.

97. KONAVOKA

Autor: Milan Konjović (1898. do 1993. godine)

Vrijeme nastanka: 1935. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na dasci

Dimenzije: 36,8 x 28,2 cm

Signatura: g.l.u: Konjović 35

Opis: Portret tamnokose žene pogleda usmjerenog prema promatraču. Kosa joj je razdijeljena na sredini glave i dopire do ispod uha. Lijevo uho je otkriveno od kose i na njemu je vidljiva naušnica. Žena je odjevena u košulju sa mašnom ispod vrata.

98. AUTOPORTRET I

Autor: Adrian Kovasc (1950. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akril na platnu

Dimenzije: 30 x 27 cm

Signatura: d.d.u: AK

Opis: Portret muškarca srednjih godina. Tijelo mu je dato iz profila, a glava je više okrenuta prema promatraču. Karakteriše ga visoko, proćelavo čelo i gusta brada na. Odjeven je u odijelo.

99. AUTOPORTRET II

Autor: Adrian Kovasc (1950. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akril na platnu

Dimenzije: 30 x 27 cm

Signatura: d.d.u: AK

Opis: Veoma sličan slici pod brojem 97, ali su potezi mnogo mekši i zaobljeniji. Razlika je i u pozadini autoportreta. Dok je na prethodnoj slici pozadina tamna, na ovoj je tamna i ukrašena rombastim elementima. Na svakom mjestu gdje se rombovi dodiruju je naslikan po jedan svijetli cvjetić.

100. UDVARANJE

Autor: Miroslav Kraljević (1885. do 1913. godine)

Vrijeme nastanka: 1912. godine

Mjesto nastanka: Pariz

Tehnika: olovka na papiru

Dimenzije: 30 x 27 cm

Signatura: g.d.u. MK 1912. Pariz

Opis: Na crtežu su predstavljeni muškarac i žena kako sjede na klupi u parku. On na glavi nosi cilindar, ljubeći joj desnu ruku. Scenu posmatra pas.

101. AKT PLESAČICE

Autor: Miroslav Kraljević (1885. do 1913. godine)

Vrijeme nastanka: 1912. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tuš i akvarel na papiru

Dimenzije: 25 x 19,5 cm

Signatura: g.d.u. MK 912.

Opis: Naga žena je glavu pognula prema ramenima i desnom rukom sakrila lice.

102. KRAJOLIK

Autor: Tomislav Krizman (1882. do 1955. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1955. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 50,8 x 60,7 cm

Signatura: d.l.u. Krizman

Opis: Brežuljkast pejzaž sa naseljem u daljini.

103. JESEN NA MLJETU. SELO GOVEDARI

Autor: Anka Krizmanić (1896. do 1987. godine)

Vrijeme nastanka: 1958. godine

Mjesto nastanka: Mljet

Tehnika: ulje na lesonitu

Dimenzije: 59,6 x 75,7 cm

Signatura: d.d.u. A. Krizmanić

Opis: U prvom planu slike predstavljeno je staro stablo, iza njega travnjak, a u daljini se nazire selo okruženo zelenilom.

104. RASPEĆE

Autor: Vatroslav Kuliš (1951. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: Mljet

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 146 x 114 cm

Signatura: d.d.u. Kuliš

Opis: Plava pozadina prekrivena je ružičastim i svijetloplavim crticama. Na sredini slike na križu je prikazano razapeto tijelo Kristovo, oko pasa prekriveno bijelom tkaninom. Glava sa trnovom krunom je pognuta na grudi. Oko nje je naslikan oreol žute boje. Sličan je zrakama sunca. Tijelo Kristovo je prekriveno ranama.

105. CRKVA NA ŠIROKOM BRIJEGU

Autor: Vatroslav Kuliš (1951. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: Široki Brijeg

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 97 x 130 cm

Signatura: d.d.u. Kuliš 87

Opis: Na slici je predstavljena crkva na Širokom Brijegu i zgrada Gimnazije iza nje. Ispred crkve je gusto raslinje.

106. NERETVA

Autor: Vatroslav Kuliš (1951. godine)

Vrijeme nastanka: 1988. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 97,3 x 156 cm

Signatura: d.d.u. Kuliš 88

Opis: Apstraktna kompozicija na kojoj dominira plava boja sa premazima žute i crvene.

107. SARAJEVO

Autor: Hinko Laas (1899. do 1975. godine)

Vrijeme nastanka: 1932. godine

Mjesto nastanka: Sarajevo

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 74,5 x 58,6 cm

Signatura: d.d.u. H. Laas 1932

Opis: Na slici je prikazana kuća sa crvenim krovom. U daljini su brda.

108. DUŠE PREĐA

Autor: Rudolf Labaš (1941. godine)

Vrijeme nastanka: 1981. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje i akrilik na panel-ploči

Dimenzije: 31 x 36 cm

Signatura: d.d.u. R. Labaš 81

Opis: Na tamnoj pozadini predstavljene su siluete ljudi – duša kako stoje iza nadgrobnih ploča.

109. ŠIROKI BRIJEG

Autor: Rudolf Labaš (1941. godine)

Vrijeme nastanka: 1983. godine

Mjesto nastanka: Široki Brijeg

Tehnika: tuš na papiru

Dimenzije: 45 x 62 cm

Signatura: d.d.u. R. Labaš 83

Opis: Na slici je prikazan pogled na širokobriješki brijeg sa samostanom i crkvom. U prednjem planu prikazano je nekoliko fratara razapetih na križ.

110. DRAMA ŽIVOTA I SMRTI

Autor: Rudolf Labaš (1941. godine)

Vrijeme nastanka: 1986. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 110 x 80 cm

Signatura: d.d.u. R. Labaš 86

Opis: Skupina ljudi sa izraženim pokretima i bolom na licima. Na slici dominira oker boja.

111. CVIJEĆE NA TAMNOJ POZADINI

Autor: Ljubo Lah (1930. godine)

Vrijeme nastanka: 1974. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: voštana kreda na kartonu

Dimenzije: 44,5 x 53 cm

Signatura: d.d.u. Ljubo Lah

Opis: Na tamnoj pozadini predstavljena je posuda sa cvijećem.

112. DJEVOJKA SA MAŠNOM

Autor: Ljubo Lah (1930. godine)

Vrijeme nastanka: 1974. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: pastel na papiru

Dimenzije: 53 x 44 cm

Signatura: d.d.u. Lah

Opis: Crtež tamnokose djevojke dat u profilu. Kosa joj je podignuta u visoki rep pričvršćen svijetlom mašnom. Oko vrata joj je šal svjetlije boje.

113. DJEVOJKA U NARODNOJ NOŠNJI

Autor: Ljubo Lah (1930. godine)

Vrijeme nastanka: iza 1930. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tempera na lesonitu

Dimenzije: 59 x 48 cm

Signatura: d.d.u. Lah

Opis: Predstavljena je žena odjevena u narodnu nošnju – crnu suknju i jelek ispod kog je bijela košulja. Na glavi joj je bijela marama. Ruke su joj spuštene niz tijelo.

114. KUĆE

Autor: Ljubo Lah (1930. godine)

Vrijeme nastanka: iza 1930. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 32,5 x 34 cm

Signatura: d.d.u. Lah

Opis: Slikom dominira niz kuća, od kojih su dvije u glavnom planu. Jedna je visoka, dok je druga niska i prislonjena uz prvu.

115. DAME POD KIŠOBRANIMA I

Autor: Ljubo Lah (1930. godine)

Vrijeme nastanka: druga polovina XX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na lesonitu

Dimenzije: 33 x 45 cm

Signatura: d.l.u. Lah

Opis: Na slici su predstavljene tri, tamnom bojom, naslikane siluete žena. Žene se kreću ulicom, među zgradama. Na početku ulice je prometni znak zabranjenog prolaza.

116. DAME POD KIŠOBRANIMA II

Autor: Ljubo Lah (1930. godine)

Vrijeme nastanka: druga polovina XX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na lesonitu

Dimenzije: 34 x 43 cm

Signatura: d.l.u. Lah

Opis: Skupina žena sa kišobranima u rukama prikazana je u šetnji ulicom.

117. GRUPA

Autor: Željko Lapuh (1951. godine)

Vrijeme nastanka: 1980. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na dasci

Dimenzije: 20 x 27 cm

Signatura: d.l.u. Lapuh 80

Opis: Na slici je prikazano šest stilizovanih figura odjevenih u haljine. Pozadina je oker boje.

118. BEZ NASLOVA

Autor: Krešimir Ledić (1933. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tempera na papiru

Dimenzije: 57,5 x 40,4 cm

Signatura: d.d.u. Ledić 89

Opis: Apstraktna kompozicija na kojoj dominiraju tamne boje.

119. ZAMIŠLJENI DJEČAK

Autor: Krešimir Ledić (1933. godine)

Vrijeme nastanka: 1986. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 80 x 70 cm

Signatura: d.l.u. Ledić 86

Opis: Slika je u horizontalnom smislu podijeljena na dvije cjeline. Donja je viša od gornje i u njoj je predstavljen dopojasni portret dječaka. Tijelo mu je dato u profilu, a glava mu je usmjerena prema promatraču. Na gornjoj polovini slike dominiraju tamni tonovi, dok su boje donje polovine slike nešto svjetliji.

120. MRTVA PRIRODA

Autor: Franjo Likar (1928. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje n alesonitu

Dimenzije: 34,2 x 28 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na svijetloj pozadini naslikana je u donjem lijevom uglu jabuka sa peteljkom i nekoliko listova.

121. KRABULJE

Autor: Ivan Lovrenčić (1917. do 1998. godine)

Vrijeme nastanka: 1972. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tuš na papiru

Dimenzije: 20,5 x 24,5 cm

Signatura: d.d.u. I.L. 72

Opis: Na slici su predstavljene dvije maske postavljene na zaprežna kola.

122. NESTAJANJE

Autor: Dušan Malešević (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1981. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 106 x 140 cm

Signatura: d.d.u. Duma 81

Opis: U središtu slike je predstavljen svijetli oval. Oko njega se prostire valovito polje kojim dominiraju tonovi plavosive boje.

123. DOLININI PRVI DANI

Autor: Vlado Martek (1951. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akril na platnu

Dimenzije: 150 x 100 cm

Signatura: d.l.u. Martek

Opis: Apstraktna kompozicija. Na oker pozadini naslikani su crveni i crni različiti elementi.

124. BLIZINA DOLINE

Autor: Vlado Martek (1951. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akril na platnu

Dimenzije: 150 x 100 cm

Signatura: d.l.u. Martek

Opis: Apstraktna kompozicija. Na oker pozadini naslikani su crveni i crni različiti elementi.

125. DIVLJE PATKE

Autor: Nikola Mašić (1852.  do 1902. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 77 x 60,7 cm

Signatura: bez signature

Opis: Dvije patke poslije lovljenja. Jedna je položena na stol, a druga je nogama privezana za gredu.

126. MRTVA PRIRODA

Autor: Zlatko Melchler (1949. godine)

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 60 x 44 cm

Signatura: d.d.u. Melchler

Opis: Na slici je predstavljeno nekoliko predmeta.

127. ZABORAVLJENI PROSTOR

Autor: Valerije Michieli (1922. do 1981. godine)

Vrijeme nastanka: 1979. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 69 x 39,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Apstraktna kompozicija na kojoj dominira crna boja. Središte slike presijeca horizontalni trag bijele boje.

128. RIBARSKO NASELJE

Autor: Zvonimir Mihanović (1946. godine)

Vrijeme nastanka: 1988. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: litografija u boji na papiru

Dimenzije: 78 x 61,5 cm

Signatura: d.l.u. A.P., d.d.u. Z. Mihanović

Opis: Nekoliko visokih kamenih kuća. U jednu od njih se ulazi stepeništem. Ispred kuća, na kopnu su dva čamca. Jedan je privezan uz dok. Na mirnom moru se oslikava dio predstavljenog pejzaža.

129. ŽENA S PRESLICOM

Autor: Karlo Mijić (1887. do 1964. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1964. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika na papiru

Dimenzije: 38 x 29 cm

Signatura: d.d.u. K. Mijić

Opis: Pred drvenom kućom naslikana je žena u narodnoj nošnji – u bijeloj dugoj košulji, pojasom pričvršćenom u struku. Preko košulje joj je zubun koji dopire do kukova, a na glavi vunena marama. U lijevoj ruci drži preslicu sa vunom, visoko podignuto nad glavom, a u desnoj vreteno.

130. PORTRET ĐURE BASLERA

Autor: Anđelko Mikulić (1959. godine)

Vrijeme nastanka: 1981. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 81 x 65 cm

Signatura: d.l.u. A. Mikulić 81

Opis: Sredovječni, sjedokosi čovjek je predstavljen kako sjedi u drvenom naslonjaču prekriženih nogu. Odjeven je u odijelo i bijelu košulju. Oko vrata mu je kravata. Pogled mu je usmjeren prema promatraču, a ruke su mu prekrižene i položene na krilo. Na lijevoj ruci mu je sat.

131. PORTRET FRA VOJISLAVA MIKULIĆA

Autor: Anđelko Mikulić (1959. godine)

Vrijeme nastanka: 1980. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 80 x 59 cm

Signatura: d.d.u. A. Mikulić 80

Opis: Predstavljena je dopojasna figura starijeg fratra. Fratar je dat u profilu. Desna ruka mu je podignuta prema bradi, a u lijevoj drži knjigu. Glava (sjedokosa) mu je blago pognuta prema knjizi. Na očima su mu naočale sa tamnim okvirom.

132. PORTRET DJEVOJKE

Autor: Mario Mikulić (1934. do 1991. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 1991.  godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 46,2 x 38,3 cm

Signatura: d.l.u. Mikulić

Opis: Portret djevojke tamne kose, tamnih očiju i izraženih, tamnih obrva. Odjevena je u bijelu košulju.

133. BROD »IST« I LOKOMOTIVA

Autor: Želimir Miladin (1934. godine)

Vrijeme nastanka: 1972/1976. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvatinta, bakropis, pastel/ papir

Dimenzije: 32 x 50 cm

Signatura: bez signature

Opis: Apstraktna kompozicija kojom dominiraju različiti tonovi oker i plave boje.

134. PEJZAŽ SA DOLAPOM

Autor: Želimir Miladin (1934. godine)

Vrijeme nastanka: 1975. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvatinta i bakropis na papiru

Dimenzije: 39 x 49 cm

Signatura: bez signature

Opis: Apstraktna kompozicija kojom dominiraju različiti tonovi oker i plave boje.

135. PORTRET SINA

Autor: Jeronim Miše (1890. do 1970. godine)

Vrijeme nastanka: 1934. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 87 x 64,2 cm

Signatura: g.d.u. J. Miše

Opis: Portret mlađeg muškarca smeđe kose. Predstavljen je kako sjedi u fotelji, ruku prebačenih preko njenog rukohvata. Odjeven je u tamno odijelu i bijelu košulju. Oko vrata mu je kravata. Glava mu je blago pognuta.

136. PORTRET STANKA HONDLA

Autor: Jeronim Miše (1890. do 1970. godine)

Vrijeme nastanka: 1934. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 80,2 x 65,5 cm

Signatura: d.d.u. Miše 34

Opis: Dopojasni portret sijedog i proćelavog muškarca zrelih godina. Na licu su mu okrugle naočale. Odjeven je u tamno odijelo, bijelu košulju i leptir mašnu. U rukama, ispred sebe drži knjigu oker boje.

137. U BAŠČI

Autor: Antun Motika (1902. do 1992. godine)

Vrijeme nastanka: 1933. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 45 x 52 cm

Signatura: d.d.u. AM 33, g.d.u. Motika

Opis: Pejzaž u kojem dominira plavičasta, bijela, zelena i žuta boja. Na slici se uočava ograda iza koje je voćnjak u cvatu.

138. CRKVA U ŠESTINAMA

Autor: Omer Mujadžić (1903. do 1991. godine)

Vrijeme nastanka: 1931. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na šperploči

Dimenzije: 48,5 x 60 cm

Signatura: d.d.u. Mujadžić 1931

Opis: Brdoviti zimski pejzaž. Centralni dio slike zauzima crkva – predstavljena sa strane apside. Ispred nje je groblje sa križevima. Pored crkve je blatnjavi put kojim ide nekoliko seljaka prema crkvi. U daljini je selo.

139. SKIDANJE S KRIŽA

Autor: Omer Mujadžić (1903. do 1991. godine)

Vrijeme nastanka: 1986. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tempera na lesonitu

Dimenzije: 44,7 x 38,9 cm

Signatura: d.d.u. Mujadžić

Opis: Na tamnoj pozadini predstavljena je scena skidanja Krista sa križa. U sceni učestvuje nekoliko ljudi. U dnu križa dvoje ljudi je raširilo bijelu plahtu čekajući polaganje Kristovo. Iz gornjeg desnog ugla scenu obasjava snop svjetlosti.

140. BEZ NASLOVA

Autor: Edo Murtić (1921. do 2005. godine)

Vrijeme nastanka: 1974. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: sitotisak na papiru

Dimenzije: 96,5 x 66 cm

Signatura: d.l.u. EA, d.d.u. E. Murtić 74

Opis: Pozadina slike je plave boje. Na njoj je predstavljen element nepravilnog oblika na kojem dominira crna i zelena boja.

141. BEZ NASLOVA

Autor: Edo Murtić (1921. do 2005. godine)

Vrijeme nastanka: 1978. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: gvaš na papiru

Dimenzije: 40 x 54 cm

Signatura: d.d.u. Murtić 1978

Opis: Apstraktna kompozicija kojom dominira bijela, plava, crna, žuta i crvena boja.

142. KRALJICA NATALIJA

Autor: nepoznati autor

Vrijeme nastanka: 1978. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 134 x 100 cm

Signatura: bez signature

Opis: Portret mlađe žene. Predstavljena je kako sjedi na stolici u dugoj, širokoj haljini. Jedna ruka joj je spuštena niz tijelo, a druga položena na stol sa cvijećem.

143. PORTRET MUŠKARCA

Autor: nepoznati autor

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 44 x 30 cm

Signatura: bez signature

Opis: Portret sredovječnog tamnokosog muškarca. Lice mu je prekriveno tamnom bradom. Odjeven je u tamni kaput sa velikim reverima.

144. DUGA VELIKA

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1979. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 63 x 91 cm

Signatura: d.l.u. EA 1979, sredina: »Duga velika«, d.d.u. Virgilije Nevj.

Opis: Velika duga se proteže preko cijele slike. Ispod nje se u daljini nazire naselje, a iznad nje nebo.

145. ODLAZAK

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1980. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 63,5 x 91,5 cm

Signatura: d.l.u. EA 1980, sredina: »Odlazak«, d.d.u. Virgilije Nevjstić

Opis: Zimski pejzaž sa dva konja i zaprežnim kolima na kojima je nekoliko ljudi. U daljini je brijeg ispod kojeg je naselje.

146. SANJARKA

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1980. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarelirana litografija na papiru

Dimenzije: 65 x 50 cm

Signatura: d.l.u. EA 1980, sredina: »Sanjarka« litografija akvarelirana, d.d.u. Virgil Nevjstić

Opis: Na svijetloj pozadini predstavljena je djevojka u sjedećem položaju. U rukama drži buket cvijeća i zamišljeno ga posmatra.

147. JUILLET

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1981. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 66 x 50 cm

Signatura: d.d.l.u. EA 1981, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

148. HOMMAGE A MANET

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1983. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kolorirana grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 40 cm

Signatura: d.l.u. E-A 1983. Hommage a Manet No II, d.d.u. Virgilije Nevjestić

Opis: Skupina drvenih kuća ograđenih drvenom ogradom. Ispred njih je velika poljana. Nad kućama, u oblacima lebde dva anđela.

149. JANVIER

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kolorirana grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA-1984, sredina dolje: Janvier, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

150. FEVRIER

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA-1984, sredina dolje: Fervier, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

151. MARS

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA-1984, sredina dolje: Mars, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

152. AVRIL

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA1984, sredina dolje: Avril, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

153. MAI

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA1984, sredina dolje: Mai, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

154. JUIN

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA-1984, sredina dolje: Juin, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

155. JUILLET

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA-1984, sredina dolje: Juillet, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

156. AOUT

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA-1984, sredina dolje: Aout, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

157. SEPTEMBRE

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA-1984, sredina dolje: Septembre, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

158. OCTOBRE

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA-1984, sredina dolje: Octobre, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

159. NOVEMBRE

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA-1984, sredina dolje: Novembre, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

160. DECEMBRE

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 50,5 x 38,5 cm

Signatura: d.l.u. EA-1984, sredina dolje: Decembre, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Kompoziciju gradi više malih cjelina – scene iz života ljudi u tom mjesecu, položenih u formu križa.

161. TRI JAJA NA TAVI

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1986. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kolorirana grafika na papiru

Dimenzije: 38,5 x 50,5 cm

Signatura: d.l.u. EA-1986, sredina dolje: Tri jajeta na tavi, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Na tamnoj pozadini naslikana je crna tava sa tri razlivena jajeta u njoj.

162. DVA PRIJATELJA

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: crtež na papiru

Dimenzije: 66 x 50 cm

Signatura: d.l.u. »Deaux Amis«, d.d.u. Virgil Nevjestić 1987

Opis: Na crtežu je naslikan dječak kako sjedi na klupi. U krilu mu je pijetao.

163. ALEGORIJA IZ CIKLUSA »OTOK«

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, poslije 1935. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 66 x 50 cm

Signatura: d.l.u. EA, d.d.u. Virgil Nevjestić

Opis: Gornja polovina slike ja tamna, dok je donja svijetla. Te dvije cjeline su dijagonalno razdvojene. Razdvajaju ih valovi. Na nižoj strani, na valu sjedi naga djevojka, razvezane duge kose. Sa njene lijeve strane je lobanja.

164. ŠIROKOBRIJEŠKO PROLJEĆE

Autor: Virgilije Nevjestić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 114 x 161 cm

Signatura: d.d.u. Virgil Nevjestić 1990.

Opis: Na slici je prikazana zgrada samostana i crkva na Širokom brijegu. U dnu slike su dvije glave anđela, a između njih otvorena knjiga. Glave anđela se javljaju i u gornjim uglovima, te na sredini u gornjem dijelu slike.

165. GRAD U NOĆI

Autor: Dragan Pantić (1953. godine)

Vrijeme nastanka: druga polovina XX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 50 x 59,5 cm

Signatura: d.l.u. D. Pantić

Opis: Pogled na naselje sa nekoliko stabala u sumrak.

166. KRAJOLIK

Autor: Dragan Pantić (1953. godine)

Vrijeme nastanka: iza 1953. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 49,5 x 59,2 cm

Signatura: d.l.u. D. Pantić

Opis: Kanjon rijeke sa brdima uokolo.

167. JABLANOVI

Autor: fra Jerko Penava (1948. godine)

Vrijeme nastanka: druga polovina XX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: gvaš na papiru

Dimenzije: 10,5 x 14,7 cm

Signatura: d.d.u. J. Penava

Opis: Pejzaž kojim dominiraju stabla jablanova.

168. AGONIJA GLADI

Autor: Zvonimir Perko (1953. godine)

Vrijeme nastanka: 1975. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 146 x 170 cm

Signatura: g.d.u. Zv. Perko 75

Opis: Nekoliko svijetlih silueta raspoređeno je po površini slike. Slikom dominira tirkizna boja.

169. KOMPOZICIJA

Autor: Zvonimir Perko (1953. godine)

Vrijeme nastanka: 1985. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika na papiru

Dimenzije: 85 x 65 cm

Signatura: d.l.u. Zv. Perko, d.d.u. Fra Anti od IV 2 85

Opis: Apstraktna kompozicija kojom dominiraju svijetli tonovi i tirkizna boja u trgovima.

170. CINOBER

Autor: Goran Petercol (1949. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 100 x 122 cm

Signatura: bez signature

Opis: Slika je podijeljena na nekoliko raznobojnih kvadrata međusobno razdvojenih bijelom linijom. Boje se uglavnom kreću od tamnosive, gotovo crne boje, preko različitih zagasitih tonova zelene i smeđe, do crvene boje.

171. ALIZARIN

Autor: Goran Petercol (1949. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 100 x 122 cm

Signatura: bez signature

Opis: Slika je podijeljena na nekoliko raznobojnih kvadrata međusobno razdvojenih bijelom linijom. Boje kvadrata čine različiti tonovi crne boje. Jedan kvadrat je obojen tamnocrvenom bojom.

172. KRAJOLIK

Autor: Roman Petrović (1896. do 1947. godine)

Vrijeme nastanka: prva polovina XX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 52,5 x 44,5 cm

Signatura: d.d.u. R.P.

Opis: Brežuljkast teren sa nekoliko stabala u prvom planu i šumom u pozadini.

173. POGLED NA TERASU

Autor: Roman Petrović (1896. do 1947. godine)

Vrijeme nastanka: prva polovina XX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 60,5 x 44,5 cm

Signatura: d.d.u. RP

Opis: Terasa kafane sa tri stola prekrivena stolnjacima. Terasa je natkrivena drvenim krovom. Ispred nje je pogled na šumovit predio. Slikom dominiraju plavi, zeleni i oker tonovi.

174. PEJZAŽ

Autor: Nada Pivac (1926. godine)

Vrijeme nastanka: iza 1926. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 57,5 x 79,5 cm

Signatura: d.l.u. Pivac

Opis: Na slici je prikazano malo naselje u dolini. Kuće su izrazito bijele boje.

175. RASPEĆE

Autor: Dimitrije Popović (1951. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 67 x 24,8 cm

Signatura: d. sredina XXI/XXXIII Dimitrije 1987.

Opis: Prikazana je izdužena figura Krista razapetog na križ, s tim da se ne vide horizontalni krakovi križa. Krist je prikazan nag, sa omotanom tkaninom oko pojasa, pognute glave.

176. BEZ NASLOVA

Autor: Danilo Pravica (1949. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika na papiru

Dimenzije: 32,5 x 37 cm

Signatura: d.d.u. Pravica 89

Opis: Na slici dominiraju različiti tonovi plave boje.

177. BEZ NASLOVA

Autor: Danilo Pravica (1949. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika na papiru

Dimenzije: 40,5 x 44,5 cm

Signatura: d.d.u. Pravica 89

Opis: Na slici dominiraju različiti tonovi tirkizne i bijele boje.

178. NA PLAŽI

Autor: Zlatko Prica (1916. do 2003. godine)

Vrijeme nastanka: 1982. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika na papiru

Dimenzije: 49 x 33,5 cm

Signatura: d.d.u. Prica 82

Opis: Dvije siluete na plaži. Jedna je predstavljena kako sjedi povijene noge u koljenu i prebačene na drugu nogu. Druga silueta je prikazana kako stoji okrenuta prema prvoj.

179. BEZ NASLOVA

Autor: Zlatko Prica (1916. do 2003. godine)

Vrijeme nastanka: 1988. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: grafika na papiru

Dimenzije: 49,5 x 70 cm

Signatura: d.d.u. Prica 88

Opis: Dvije siluete okrenute jedna prema drugoj.

180. OTVORENA VRATA ŠIROKOG BRIJEGA

Autor: Ivica Propadalo (1950. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: Široki Brijeg

Tehnika: ulje na platnu kaširano na lesonit

Dimenzije: 30 x 30 cm

Signatura: d.d.u. I. Propadalo 87

Opis: Prikazana je crkva na Širokom Brijegu i dio samostanske zgrade.

181. OPLAKIVANJE KRISTA

Autor: Đuro Pulitika (1922. do 2006. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na panel-ploči

Dimenzije: 34 x 28 cm

Signatura: d.d.u. Đ. Pulitika 84

Opis: Na plavoj podlozi predstavljeno je tijelo razapetog Krista. Konture tijela su načinjene tamnom bojom, dok je tijelo nekoliko nijansi tamnije od podloge. Krist oko pojasa ima bijelu tkaninu. U dnu njegovih nogu, naslonjena na njih, predstavljena je glava i dio tijela Marijinog.

182. SUHI SUNCOKRET

Autor: Vladimir Puljić (1934. godine)

Vrijeme nastanka: 1978. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 54 x 74 cm

Signatura: d.l.u. V. Puljić 78

Opis: Dvije stabljike suncokreta čije se glave dodiruju.

183. NAŠ NOBELOVAC

Autor: Vladimir Puljić (1934. godine)

Vrijeme nastanka: 1981. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 68 x 48 cm

Signatura: d.d.u. V. Puljić 81

Opis: Dopojasni portret Ive Andrića dat u profilu. Odjeven je u tamno odijelo i bijelu košulju. Na očima su mu naočale sa tamnim okvirima i tamnim staklima.

184. MOSTAR, STARI MOST

Autor: Rozarija Radić (1933. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 28,5 x 36 cm

Signatura: d.d.u. R. Radić 87

Opis: Pogled na stari most u Mostaru i desnu obalu rijeke Neretve.

185. CVIJEĆE

Autor: Nikola Reiser (1918. do 2004. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće, prije 2004. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 33,5 x 25,3 cm

Signatura: d.d.u. Reiser

Opis: Na tamnoj podlozi naslikana je bijelo-ružičasta ruža sa nekoliko listova.

186. VUKOVAR, STARI MOST

Autor: Dragan Renarić (1872. do 1944. godine)

Vrijeme nastanka: kraj XIX ili prva polovina XX stoljeće

Mjesto nastanka: Vukovar

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 35 x 53 cm

Signatura: d.l.u. Vukovar (stari most), d.d.u. Drag. Renarić

Opis: Zimski pejzaž u kojem dominira most na Vuki, naselje u pozadini i u daljini visoki dimnjak.

187. MOSTARSKA KROJAČICA SVOBODA

Autor: Karlo Afan de Rivera (1885. do 1979. godine)

Vrijeme nastanka: 1917. godine

Mjesto nastanka: Mostar

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 35 x 21 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na slici je predstavljena stojeća figura žene srednjih godina. Predstavljena je u profilu, glave okrenute prema posmatraču. Odjevena je u žutu haljinu. Na glavi joj je veliki šešir sa ukrasima. Ruke su joj ukrštena na leđima.

188. ZAOSTROG

Autor: Karlo Afan de Rivera (1885. do 1979. godine)

Vrijeme nastanka: 1935. godine

Mjesto nastanka: Zaostrog

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 25 x 35 cm

Signatura: d.d.u. K. Afan de Rivera Zaostrog/1935

Opis: Na slici je predstavljen pogled na pučinu.

189. ZAOSTROG SAMOSTAN

Autor: Karlo Afan de Rivera (1885. do 1979. godine)

Vrijeme nastanka: 1935. godine

Mjesto nastanka: Zaostrog

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 20,5 x 27,5 cm

Signatura: d.l.u. Zaostrog 1935 Karlo Afan de Rivera

Opis: Pogled na kolonadu stubova ispred kojih su saksije sa cvijećem.

190. DVORIŠTE

Autor: Karlo Afan de Rivera (1885. do 1979. godine)

Vrijeme nastanka: 1965. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 34,7 x 35,6 cm

Signatura: d.d.u. 1965. K Afan de Rivera

Opis: Na slici je predstavljeno zeleno raslinje sa nekoliko crvenih detalja u vidu saksija za cvijeće.

191. INTERIJER S NASLONJAČEM

Autor: Karlo Afan de Rivera (1885. do 1979. godine)

Vrijeme nastanka: 1970. godine

Mjesto nastanka: Zaostrog

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 55,5 x 46 cm

Signatura: d.l.u. Zaostrog 1935 Karlo Afan de Rivera

Opis: Na slici preovladavaju topli tonovi crvene i oker boje. Prikazana je unutrašnjost sobe sa radnim stolom prekrivenim papirima i naslonjačem. U pozadini su prozori.

192. AUTOPORTRET

Autor: Karlo Afan de Rivera (1885. do 1979. godine)

Vrijeme nastanka: 1970. godine

Mjesto nastanka: Zaostrog

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 100 x 70 cm

Signatura: d.l.u. K. Afan de Rivera 1970

Opis: Prikazan je čovjek okrenut u desnu stranu, ali glave usmjerene prema posmatraču. Odjeven je u svijetli mantil. Na glavi mu je šešir sa obodom. Na licu naočale. Lijeva ruka mu je povijena u laktu i ne vidi se od zastora sa desne strane slike.

193. POGLED S KORČULE NA PELJEŠAC

Autor: Nasta Rojc (1883. do 1964. godine)

Vrijeme nastanka: 1970. godine

Mjesto nastanka: Korčula

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 25 x 31,5 cm

Signatura: d.d.u. NRojc

Opis: Na slici je predstavljen pejzaž sa drvećem i niskim raslinjem. Iza tog »zelenog« pojasa je pučina, a u daljini stjenoviti pejzaž.

194. PROSTOR 12

Autor: Dobrivoje Bobo Samardžić (1932. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tuš, boja/papir

Dimenzije: 70 x 50 cm

Signatura: d.l.u. S Bobosa

Opis: Apstraktna kompozicija sa figuralnim naznakama u kojoj preovladava crna, crvena i žuta boja.

195. PROSTOR 12

Autor: Dobrivoje Bobo Samardžić (1932. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: lavirani tuš na papiru

Dimenzije: 70 x 50 cm

Signatura: d.d.u. S Bobosa

Opis: apstraktna kompozicija

196. ŠIROKI BRIJEG

Autor: Ante Schramadei (1934. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 65 x 85 cm

Signatura: d.d.u. Sch 87

Opis: Pogled na grad Široki Brijeg sa brda na kojem je podignuta crkva. U prvom planu je rijeka na čijoj obali se drveće i most preko nje, dok je u drugom planu naselje.

197. PAVAO I BARNABA

Autor: Đuro Seder (1927. godine)

Vrijeme nastanka: 1983. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: fresko na malteru

Dimenzije: 47,2 x 57,8 cm

Signatura: d.d.u. Seder

Opis: Dopojasne figure dvaju likova. Desni je odjeven u svijetli haljeta i ima podignutu desnu ruku sa ispruženim kažiprstom u visinu, dok je lijevi lik odjeven u tamnu odjeću. Bradu oslanja na desnu ruku. U pozadini se primjećuje lik žene.

198. USKRSLI ISUS MEĐU APOSTOLIMA

Autor: Đuro Seder (1927. godine)

Vrijeme nastanka: 1983. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tempera na papiru

Dimenzije: 57,5 x 40,5 cm

Signatura: d.d.u. Seder

Opis: Figura Krista je predstavljena u stojećem položaju. Ogrnut je tamnijom tkaninom. Ruke su mu podignute iznad glave. Oko glave je oreol. Sa njegove desne strane sjede dvojica apostola glava podignutih prema njemu.

199. STARI MOST

Autor: Mladen Soldo (1927. godine)

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Mjesto nastanka: Mostar

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 49 x 69 cm

Signatura: d.d.u. Soldo 90

Opis: Pogled na stari Most u Mostaru i lijevu obalu rijeke Neretve.

200. POMRAČENJE TIJELA

Autor: Tihomir Cuco Stajčić (1943. godine)

Vrijeme nastanka: 1967. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 149,5 x 79,5 cm

Signatura: d.d.u. St. Cuco 67

Opis: Na slici je prikazana sjedeća figura sa crvenim šeširom na glavi. Pozadina slike je oker boje.

201. KAMENI GLASOVI

Autor: Tihomir Cuco Stajčić (1943. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 200 x 130 cm

Signatura: d.d.u. St. Cuco 84

Opis: Apstraktna kompozicija kojom dominiraju oker i bijeli tonovi.

202. MAJKA SA DJETETOM

Autor: Miljenko Stančić (1926. do 1977. godine)

Vrijeme nastanka: oko 1962. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 65 x 81,2 cm

Signatura: d.d.u. M. Stančić

Opis: Na slici su predstavljeni majka i dijete kako sjede u naslonjačima jedno nasuprot drugome. Dijete u rukama drži šalicu, dok majka ima tanjurić.

203. PRED KAZALIŠTEM

Autor: Milan Steiner (1894. do 1918. godine)

Vrijeme nastanka: prva polovina XX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tuš na papiru

Dimenzije: 21,5 x 29 cm

Signatura: d.d.u. Pred kazalištem

Opis: U središtu crteža su prikazana dva čovjeka odjevena u mantile tamne boje. U pozadini se raspoznaju figure drugih ljudi i stepenište pred ulazom u pozorište.

204. EKSPLOATACIJA MRTVIH I-IX

Autor: Mladen Stilinović (1947. godine)

Vrijeme nastanka: 1984-1988. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akril na drvetu

Dimenzije: (14,3 x 16,8)+(18 x 23,2)+(14,4 x 13,6)+(17,2 x 27)+(31,8 x 20,2)+(11,1 x 22,2)+(19,8 x 20)+(20 x 20,9)+(20 x 23,2) cm

Signatura: bez signature

Opis: Instalacija u prostoru.

205. KRALJEVICA

Autor: Vilim Svečnjak (1906. do 1993. godine)

Vrijeme nastanka: 1937. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 40 x 60,6 cm

Signatura: g.d.u. Svčnjak

Opis: Pogled na usidrene brodice i naselje u pozadini.

206. PORTRET DRAGE ŠEFEROV

Autor: Vilko Šeferov (1895. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1930. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 94 x 68,5 cm

Signatura: d.l.u. V. Šeferov

Opis: Dopojasni portret mlade žene odjevene u haljinu sa kratkim rukavima. Ruke su joj sklopljene ispred tijela. Tamna kosa joj je pokupljena na potiljku.

207. KRAJOLIK

Autor: Vilko Šeferov (1895. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: prije 1974. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na šperploči

Dimenzije: 39,5 x 49,3 cm

Signatura: d.l.u. V. Šeferov

Opis: Pejzaž u kojem dominira svijetlozelena boja. U prvom planu je naslikano nekoliko visokih stabala na obali rijeke. Na suprotnoj obali je naselje, a u daljini planine.

208. STARI MOST

Autor: Vilko Šeferov (1895. do 1974. godine)

Vrijeme nastanka: 1965. godine

Mjesto nastanka: Mostar

Tehnika: kombinovana tehnika na papiru

Dimenzije: 29 x 41 cm

Signatura: d.l.u. V. Šeferov 65

Opis: Prikaz starog mosta u Mostaru sa desne obale rijeke Neretve. Luk mosta prati luk Velebita u pozadini.

209. CRKVA NA RIBI

Autor: Hrvoje Šercar (1936. godine)

Vrijeme nastanka: iza 1936. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tuš na koži

Dimenzije: 29,8 x 25,8 cm

Signatura: d.s. (iglom) HŠ

Opis: Riba okruglastog oblika predstavljena je kako korača na kratkim nogama. Na leđima nosi crkvu.

210. HODOČAŠĆE MLADIH, ŠIROKI BRIJEG

Autor: Hrvoje Šercar (1936. godine)

Vrijeme nastanka: 1983. godine

Mjesto nastanka: Široki Brijeg

Tehnika: tuš na papiru

Dimenzije: 37 x 22 cm

Signatura: d.d.u. Šercar

Opis: U gornjoj trećini slike naslikana je crkva na Širokom Brijegu. Ostatak papira ispunjavaju ruke podignute u visinu. Prsti ruku se dodiruju.

211. GRB ŠIROKOG BRIJEGA

Autor: Hrvoje Šercar (1936. godine)

Vrijeme nastanka: 1986-1987. godine

Mjesto nastanka: Široki Brijeg

Tehnika: tuš na koži

Dimenzije: 107 x 130 cm

Signatura: sredina lijevo Šercar 86, sredina desno Šercar 87

Opis: Grb je podijeljen na dvije cjeline. Desna polovina je svijetle boje i u gornjoj polovine je predstavljena crkva na Širokom Brijegu. Ispod nje je lik franjevca u molitvi. Na lijevoj polovini grba je predstavljena ista scena, ali je pozadina tamnija.

212. BRIJEG PONAD ORLA

Autor: Hrvoje Šercar (1936. godine)

Vrijeme nastanka: 1986. godine

Mjesto nastanka: Široki Brijeg

Tehnika: tuš na koži

Dimenzije: 160 x 138 cm

Signatura: d.d.u. šercar 87

Opis: Na sredini slike je naslikan orao u letu. Na krilima nosi crkvu i samostan na Širokom Brijegu, dok u kandžama nosi zmiju.

213. HODOČAŠĆE MLADIH, ŠIROKI BRIJEG

Autor: Hrvoje Šercar (1936. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: Široki Brijeg

Tehnika: tuš na papiru

Dimenzije: 100 x 70 cm

Signatura: d.d.u. Šercar 87

Opis: Na slici je predstavljena crkva na Širokom Brijegu. Ispred nje su ruke sklopljene u molitvu.

214. GODINE GLADI

Autor: Hrvoje Šercar (1936. godine)

Vrijeme nastanka: 1988. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tuš na koži

Dimenzije: 166 x 152,5 cm

Signatura: d.d.u. Šercar 87

Opis: Slika je nepravilnog oblika. U njenom koloritu preovladava metalnosiva i crna boja. Na slici je prikazana crkva na Širokom Brijegu. Ispod crkve je predstavljena ispijena i mršava figura Blažene Djevice Marije koja na desnoj ruci drži tanku, mršavu figuru Krista. Sa njihove desne strane je predstavljena skupina ispijenih franjevaca.

215. KRAJOLIK

Autor: Ljudevit Šestić (1900. do 1962. godine)

Vrijeme nastanka: prva polovina XX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 33,6 x 48,7 cm

Signatura: d.d.u. Šestić

Opis: Seoski pejzaž – kuća u pozadini, nekoliko stabala i stog sijena ispred nje. Do kuće se od glavnog blatnog puta odvaja manji.

216. VRBE

Autor: Ljudevit Šestić (1900. do 1962. godine)

Vrijeme nastanka: prva polovina XX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 28 x 38,5 cm

Signatura: d.d.u. Šestić

Opis: Polje vrba u u ranom proljetnom periodu.

217. OZRAČJA

Autor: Ljerka Šibenik (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1982. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kreda na papiru

Dimenzije: 70 x 70 cm

Signatura: d.d.u. Lj. Šibenik 82

Opis: Na crnoj podlozi nanošeni su zarezi žute, ružičaste, svjetlije i tamnije plave boje.

218. AUTOPORTRET

Autor: Fra Velimir Šimić (1896. do 1980. godine)

Vrijeme nastanka: 1943. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 90 x 43 cm

Signatura: d.d.u. V. Šimić 43, na poleđini: o. Fra Velimir Šimić, Posušje

Opis: Dopojasna figura franjevca odjevenog u habit. Sjedi ispred štafelaja i slika.

219. ŽENA IZ ZAGORJA

Autor: Frane Šimunović (1908. do 1995. godine)

Vrijeme nastanka:  XX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 19 x 12,3 cm

Signatura: d.d.u. Šimunović

Opis:  Portret starije i punije žene odjevene u narodnu nošnju. Predstavljena je u profilu – okrenuta u lijevu stranu. Desna ruka joj je položena na kuk.

220. SMEĐI KRAJOLIK

Autor: Frane Šimunović (1908. do 1995. godine)

Vrijeme nastanka: 1962. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 22 x 32 cm

Signatura: d.l.u. F. Šim

Opis:  Slikom preovladavaju smeđi i bjeličasti tonovi.

221. MALI PEJZAŽ

Autor: Frane Šimunović (1908. do 1995. godine)

Vrijeme nastanka: 1968. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 42,2 x 68,2 cm

Signatura: d.l.u. F. Šimunović

Opis:  Slikom preovladavaju smeđi, svijetloplavi i bjeličasti tonovi.

222. ŠESTA POSTAJA

Autor: Slavko Šohaj (1908. do 2003. godine)

Vrijeme nastanka: oko 1983. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: tempera na papiru

Dimenzije: 52 x 38 cm

Signatura: g.d.u. Šohaj

Opis: Na slici je prikazana uobičajena scena koja se prikazuje na šestoj postaji Križnog puta. Krist nosi križ na leđima, a oko njega je brojan okupljeni narod.

223. MRTVA PRIRODA

Autor: Slavko Šohaj (1908. do 2003. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 69,5 x 81 cm

Signatura: g.l.u. Šohaj

Opis: Na slici su prikazana dvije kriške lubenice na tamnoj podlozi.

224. JEDRENJAK S VOĆEM

Autor: Slavko Šohaj (1908. do 2003. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 79,5 x 86 cm

Signatura: g.d.u. Šohaj 1987

Opis: Slikom dominiraju plava i zelena boja, te ponegdje crvena. Na tamnoj plohi je naslikana posuda sa voćem i vaza sa cvijećem, a pored nje maketa jedrenjaka.

225. MOTIV IZ BIRBIRA

Autor: Slavko Šohaj (1908. do 2003. godine)

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Mjesto nastanka: Birbir

Tehnika: tempera na papiru

Dimenzije: 32,5 x 45,5 cm

Signatura: d.d.u. Šohaj 987

Opis: Pejzaž u čijem središtu je toranj crkve, a oko njega naselje sa niskim kućama.

226. BOGOVIĆI, OTOK KRK

Autor: Zlatko Šulentić (1893. do 1971. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće

Mjesto nastanka: Bogovići

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 49,7 x 64 cm

Signatura: d.d.u. .x.

Opis: Pejzaž u čijem središtu je predstavljena visoka kuća bijele fasade. Slikom dominira žuta, oker i plava boja.

227. PARK U VELOM LOŠINJU

Autor: Zlatko Šulentić (1893. do 1971. godine)

Vrijeme nastanka oko 1958. godine

Mjesto nastanka: Veli Lošinj

Tehnika: ulje na kartonu

Dimenzije: 40,5 x 58 cm

Signatura: d.d.u. .x.

Opis: Predstavljen je park sa brojnim stablima palmi i uređenom stazom između njih.

228. PORTRET MUŠKARCA

Autor: Todor Švrakić (1882. do 1931. godine)

Vrijeme nastanka: 1923. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 60,4 x 50,5 cm

Signatura: d.l.u. T. Švrakić 1923

Opis: Dopojasni portret muškarca tamne kose i nasmiješenog lika. Odjeven je u tamno odijelo, bijelu košulju. Oko vrata mu je kravata, a u džepu sakoa maramica.

229. OPĆI POTOP

Autor: fra Ambroz Testen (1897. do 1984. godine)

Vrijeme nastanka: XX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: gvaš na papiru

Dimenzije: 49,7 x 64 cm

Signatura: d.d.u. T A Z

Opis: Apstraktna kompozicija sa naznakama figuralnosti. Kompozicijom dominira bijela i crna boja, te različiti tonovi smeđe.

230. TRUPICA

Autor: Halil Tikveša (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1985. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: bakropis na papiru

Dimenzije: 65,5 x 50,5 cm

Signatura: d.l.u. A.O. bakropis – 1985, d.d.u. Halil Tikveša

Opis: Na toniranom papiru predstavljena je apstraktna kompozicija okruglog oblika.

231. KRŠTENJE KRALJA TOMISLAVA

Autor: Ivan Tišov (1870. do 1928. godine)

Vrijeme nastanka: kraj XIX ili početak XX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 108 x 73,4 cm

Signatura: d.d.u. Tišov

Opis: Slika je dio diptiha ili poliptiha. Scena krštenja je smještena na poljanu. Činu prisustvuju brojni posmatrači odjeveni u narodnu nošnju. U prvom planu, ispod baldahina predstavljeno je krštenje kralja. Krsti ga svećenik – biskup odjeven u svečanu odjeću sa mitrom na glavi.

232. PEJZAŽ

Autor: Mica Todorović (1900. do 1981. godine)

Vrijeme nastanka: prije 1981. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 33,5 x 31 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na slici je predstavljen zimski pejzaž. Utabana staza dijeli sliku na dvije zone – gornju odijeljenu od staze drvenom ogradom. Na njoj je prikazano nekoliko stabala i kuća, te donju zonu u kojoj je predstavljena saksija i kružni element, sličan bunaru. Na poleđini slike je naslikana druga, dopojasni portret tamnokosog dječaka. Slika je rađena tehnikom ulje na platnu.

233. MARCO MARULO MANGO

Autor: Matko Trebotić (1935. godine)

Vrijeme nastanka: 1984. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: akvarelirana grafika na papiru

Dimenzije: 19 x 12,5 cm

Signatura: d.s. Matko Trebotić, s.d. 1984, s.1985., s.l. 1450-1524.

Opis: Kompozicija se može podijeliti na donju i gornju zonu. U donjoj zoni je naslikan pravokutnik. Negova površina je ispunjena floralnim motivima. Pored njega je nekoliko visokih jablanova, a na njemu brijeg sa crkvom.

234. TVORNICE

Autor: Milivoj Uzelac (1897. do 1977. godine)

Vrijeme nastanka: oko 1921. godine

Mjesto nastanka: Pariz

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 65 x 54,2 cm

Signatura: d.d.u. Uzelac

Opis: Pogled na veliki tvornički kompleks.

235. PARIZ

Autor: Milivoj Uzelac (1897. do 1977. godine)

Vrijeme nastanka: oko 1960. godine

Mjesto nastanka: Pariz

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 32,5 x 45,5 cm

Signatura: d.d.u. MU

Opis: Na slici je prikazan Trijumfalni luk u Parizu.

236. DVOJNIK

Autor: grupa(22), Veš slikar svoj dolg

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Mjesto nastanka: Ljubljana

Tehnika: ulje i taljena olovka na dasci

Dimenzije: 79 x 79 cm

Signatura: bez signature

Opis: Na okruglom komadu drveta tehnikom taljenja urezan spiralni element.

237. BIČEVANJE KRISTA

Autor: Emanuel Vidović (1870. do 1953. godine)

Vrijeme nastanka: oko 1951/2. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na papiru

Dimenzije: 66,5 x 48,5 cm

Signatura: d.l.u. E. Vidović

Opis: Slikom dominiraju oker tonaliteti. U središtu je predstavljen lik Kristov izvijen od boli. Sa njegove obje strane su dva lika. Jedan od njih je predstavljen podignute desne noge prema Kristu, dok je drugi predstavljen kako je uhvatio Krista za glavu.

238. LJUBICE

Autor: Ivo Vojvodić (1923. do 1994. godine)

Vrijeme nastanka: 1983. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: kombinovana tehnika na papiru

Dimenzije: 50 x 70 cm

Signatura: d.d.u. I. Vojvodić 83

Opis: Na drvenoj podlozi je naslikano nekoliko koverata sa poštanskim markicama i ispisanih listova papira.

239. MAKARSKA

Autor: Mustafa Voljevica (1931. do 1981. godine)

Vrijeme nastanka: 1966. godine

Mjesto nastanka: Makarska

Tehnika: akvarel na papiru

Dimenzije: 68 x 37 cm

Signatura: d.d.u. Voljevica  66 Makarska 5. VI

Opis: Ukupnu površinu slike prekrivaju krovovi kuća.

240. SALAMINA

Autor: Zlatan Vrkljan (1955. godine)

Vrijeme nastanka: 1983. do 1988. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na platnu

Dimenzije: 110 x 135 cm

Signatura: d.d.u. I. Vrkljan 83.88

Opis: Pozadina slike je plave boje. Pozadina simbolizira more na kojem je nekoliko raznobojnih brodica u bici. Na dva broda je požar.

241. KRIST POLOŽEN U GROB

Autor: Zlatan Vrkljan (1955. godine)

Vrijeme nastanka: 1988. godine

Mjesto nastanka: nepoznato

Tehnika: ulje na lesonitu

Dimenzije: 30 x 40 cm

Signatura: s.l. sa strane Vrkljan 88

Opis: Na slici je u središtu predstavljen Krist položen u grob. Oko njega su Bogorodica i učenici.

SKULPTURA(23)   

1. TRIO

Autor: Renata Azinović (1950. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Materijal izrade: angobirana keramika

Dimenzije: 33 x 33 x 23 cm

Signatura: na podnožju 3 figure ATR

Opis: Tri figure ljudskog lika predstavljene jedna drugoj iza leđa. Figure su predstavljene sa šeširom na glavi sa širokim obodom, leptir mašnom oko vrata, te u sakoima i hlačama.

2. ANĐEO

Autor: Đuro Basler (1917. do 1978. godine)

Vrijeme nastanka: 1947. godine

Materijal izrade: terakota

Dimenzije: 21 cm

Signatura: bez signature

Opis: Figura anđela u klečećem položaju. Na leđima su mu krila. Glava mu je podignuta prema gore.

3. GLAVA KRISTA

Autor: Viktor Bernfest (1894. do 1978. godine)

Vrijeme nastanka: 1934. godine

Materijal izrade: bronca (reljef)

Dimenzije: 24 x 20 cm

Signatura: d.l.u. V.B. 1934.

Opis: Na brončanoj ploči reljefno je predstavljena Kristova glava sa trnovom krunom i oreolom oko nje. Glava je blago povijena prema desnom ramenu.

4. UZAŠĆE

Autor: Stijepan Gračan (1941. godine)

Vrijeme nastanka: 1989. godine

Materijal izrade: poliester, zlatna patina

Dimenzije: 39,5 cm

Signatura: podnožje, Gračan

Opis: Izdužena figura podignuta na vrhove prstiju odjevena je u dugu haljinu preko koje je ogrtač.

5. LIČANIN

Autor: Ivan Kožarić (1921. godine)

Vrijeme nastanka: 1954. godine

Materijal izrade: bronca

Dimenzije: 25 cm

Signatura: pozadi d.d. Kožarić 54

Opis: Vrat i glava preko koje je navučen šešir širokog oboda tako da se primjećuje samo brada.

6. DVIJE FIGURE

Autor: Ivan Kožarić (1921. godine)

Vrijeme nastanka: 1956. godine

Materijal izrade: bronca

Dimenzije: 55 cm

Signatura: pozadi, pri dnu: I. Kožarić

Opis: Dvije izdužene figure su predstavljene u stavu hoda. Prva od njih je predstavljena sa rastavljenim nogama, dok je druga na prvu naslonjena desnom rukom na lijevo rame i predstavljena je skupljenih nogu.

7. TIN S KARTAŠIMA

Autor: Ivan Kožarić (1921. godine)

Vrijeme nastanka: 1957. godine

Materijal izrade: bronca (reljef)

Dimenzije: 24,5 x 32 cm

Signatura: bez signature

Opis: U reljefnom prikazu predstavljeno je skupina muškaraca za okruglim stolom stolom. Igraju karte. Centralna figura ima šešir na glavi.

8. MALI MATE

Autor: Ivo Lozica (1910. do 1943. godine)

Vrijeme nastanka: prije 1943. godine

Materijal izrade: bronca

Dimenzije: 42 cm

Signatura: bez signature

Opis: Bista dječaka kratke kose. Odjeven je u košulju koja se raskopčava pod vratom.

9. DESETA POSTAJA

Autor: Josip Marinović (1937. godine)

Vrijeme nastanka: 1982. godine

Materijal izrade: terakota pričvršćena na dasku (reljef)

Dimenzije: 30 x 28,9 cm

Signatura: bez signature

Opis: Predstavljena je scena u kojoj je središnja figura Krist, a pored njega su dvojica vojnika. Skidaju mu haljine.

10. PAD POD KRIŽEM

Autor: Josip Marinović (1937. godine)

Vrijeme nastanka: oko 1982. godine

Materijal izrade: terakota (reljef)

Dimenzije: 29 x 34,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Predstavljena je scena Križnog puta u kojoj Krist pada noseći križ na leđima. Uz njega su predstavljene još dvije figure, jedna mu pomaže podići se, a druga figura je lik vojnika.

11. FRA DIDAK BUNTIĆ

Autor: Anđelko Mikulić (1959. godine)

Vrijeme nastanka: 1988. godine

Materijal izrade: lakirano lipovo drvo

Dimenzije: 45 cm

Signatura: d.d. Hranit ćemo 'tiće ždraloviće naše pleme izginuti neće, d.d. fra Didak Buntić 1871-1922, d.d. sa strane Anđelko Mikulić 1988

Opis: Poprsje franjevca kratke kose i brkova. Desna ruka mu je podignuta prema vratu, kao da pridržava franjevački habit.

12. POPRSJE KRALJICE JELENE

Autor: Ivan Mirković (1893. do 1988. godine)

Vrijeme nastanka: 1976. godine

Materijal izrade: bronza

Dimenzije: 62,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Žensko poprsje. Odjevena je u haljinu ukrašenu većom kragnom. Pod vratom joj je ukrasna kopča. Ravna kosa joj pada do ramena. Na glavi joj je kapa slična kacigi, a na njoj plitka kruna. Na četiri strane je ukrašena križevima.

13. ŽENA S KRČAGOM NA GLAVI

Autor: Pavao Perić

Vrijeme nastanka: nepoznato

Materijal izrade: pečena glina

Dimenzije: 43 cm

Signatura: d.d. P. Perić

Opis: Stojeća ženska figura odjevena je u dugu haljinu bogato nabranu u struku. Desna ruka joj je ispružena niz tijelo. Lijevom pridržava krčag na glavi.

14. FIGURA ŽENE

Autor: Pavao Perić

Vrijeme nastanka: nepoznato

Materijal izrade: pečena glina

Dimenzije: 37 cm

Signatura: otraga d.d. P. Perić

Opis: Stojeća ženska figura odjevena je u dugu haljinu preko koje je ogrtač. Desna ruka joj je spuštena niz tijelo. Lijeva je postavljena na bok. Na glavi joj je marama.

15. FRA DIDAK BUNTIĆ

Autor: Zvonimir Perko (1953. godine)

Vrijeme nastanka: 1974. godine

Materijal izrade: gips

Dimenzije: 43,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Glava sredovječnog proćelavog čovjeka sa brkovima.

16. MAJKA CRKVE

Autor: Josip Poljan (1925. godine)

Vrijeme nastanka: nepoznato

Materijal izrade: patinirani gips

Dimenzije: 25,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Bogorodica je predstavljena u sjedećem položaju. Na krilu joj je stojeća, razigrana figura djeteta raširenih ruku.

17. GLAVA KRISTA

Autor: Toma Rosandić (1878. do 1958. godine)

Vrijeme nastanka: kraj XIX, prva polovina XX stoljeća

Materijal izrade: bronza

Dimenzije: 46 cm

Signatura: d.d. T. Rosandić

Opis:  Poprsje muškarca pognute glave. Kosa mu je duga i skupljena u rep pozadi.

18. GLAVA KRISTA

Autor: Juraj Škarpa (1881. do 1952. godine)

Vrijeme nastanka: kraj XIX, prva polovina XX stoljeća

Materijal izrade: lakirano drvo

Dimenzije: 47 cm

Signatura: bez signature

Opis: Glava Krista je prikazana blago nagnuto u lijevu stranu. Na licu se primjećuje izraz boli. Na glavi mu je trnov vijenac.

ZBIRKA RADOVA SOFIJE NALETIĆ – PENAVUŠE(24)   

1. ISUS I SAMARIJANKA

Vrijeme nastanka: 1977. godine

Visina: 30 cm

2. ISUS SPASITELJ

Vrijeme nastanka: 1977. godine

Visina: 63,5 cm

3. MEDO

Vrijeme nastanka: 1977. godine

Visina: 111 cm

4. KIT

Vrijeme nastanka: 1980. godine

Visina: 36 cm

5. RASPELO

Vrijeme nastanka: 1980. godine

Dimenzije: korpus – 120 x 25 cm, križ – 210,5 x 77 cm

6. DOBRI PASTIR

Vrijeme nastanka: 1981. godine

Visina: 58 cm

7. SV. FRANJO I VUK

Vrijeme nastanka: 1982. godine

Visina: 45 cm

8. ABRAHAM

Vrijeme nastanka: 1983. godine

Visina: 59 cm

9. ISUS U LAĐI

Vrijeme nastanka: 1983. godine

Visina: 64 cm

10. KORNJAČA

Vrijeme nastanka: 1983. godine

Visina: 30 cm

11. ŠARENA PTICA

Vrijeme nastanka: 1985. godine

Visina: 22,8 cm

12. KVOČKA

Vrijeme nastanka: 1986. godine

Visina: 28 cm

13. SVEĆENIK S PLUVIJALOM

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Visina: 47 cm

14. ZEC

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Visina: 29,5 cm

15. ORAO

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Visina: 103 cm

16. DIVLJA SVINJA

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Visina: 25 cm

17. FRATRI MUČENICI S LOVOROVIM VIJENCEM

Vrijeme nastanka: 1977. godine

Visina: 142 cm

18. SOVE

Vrijeme nastanka: 1987. godine

Visina: 41 cm

19. HERCEGOVAČKI MUČENICI

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Visina: 140 cm

20. STABLO S PTICAMA

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Visina: 181 cm

21. ORAH OPET ŽIVI

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Visina: 120 cm

22. DEVA

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Visina: 45,7 cm

23. SVETI FRANJO SA PTICAMA

Vrijeme nastanka: 1990. godine

Visina: 92 cm

PREDMETI IZRAĐENI OD METALA(25)   

1. KALEŽ

Vrijeme nastanka: 1636. godine

Mjesto nastanka: Venecija

Materijal: pozlaćena slitina

Tehnika: lijevanje, iskucavanje

Dimenzije: visina 20 cm, promjer baze 10 cm, promjer čaše 8,5 cm

Signatura: AB D: RAVAZZOLO PAT: H: E: ARHIPRESB 1636.

Opis: Kružna baza ukrašena iskucanim, stiliziranim vegetabilnim motivima. Na nju se nastavlja nosač kaleža ukrašen sa dva diska između kojih je postavljen kuglasti element. Na nosač je pričvršćen držač čaše ukrašen vegetabilnim motivima i figurama anđela. Rub čaše je blago izvijen prema van. (Basler, str. 1)

2. KALEŽ

Vrijeme nastanka: XVII stoljeće

Mjesto nastanka: Augsburg

Materijal: pozlaćeno srebro

Tehnika: lijevanje, apliciranje

Dimenzije: visina 24 cm, promjer baze 14,5 cm, promjer čaše 9,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Okrugla baza valovitog vanjskog ruba ukrašena je velikim cvjetovima i glavama krilatih anđela. Ispod njih je kartuša s ugraviranim dvostrukim grbovima. Nodus je u obliku barokne vaze s apliciranim lijevanim glavama anđela. Košarica čaše izvedena je na proboj i ukrašena cvjetovima i glavama anđela. (Basler, str. 1)

3. KALEŽ

Vrijeme nastanka: XVIII stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Materijal: pozlaćeno srebro

Tehnika: lijevanje, iskucavanje

Dimenzije: visina 22 cm, promjer baze 11,1 cm, promjer čaše 8 cm

Signatura: CALEX KUPGLEN OD JOSIPA VARGLICA U XUPI MOSTARSKOJ 1819.

Opis: Kružna baza kaleža je ukrašena iskucanim motivima listova. Na tri mjesta su aplicirane glave krilatih anđela. Isti motiv listova se proteže i na nosaču kaleža. On je u gornjoj polovini ukrašen kupastim elementom na koga su aplicirane tri glave anđela sa krilima. Motivi se ponavljaju i na držaču čaše. Čaša je pozlaćena (kao i ukupna površina kaleža). Aplicirane glave anđela sa krilima su srebrene. (Basler, str. 1)

4. KALEŽ

Vrijeme nastanka: XVIII stoljeće

Mjesto nastanka: Augsburg

Materijal: srebro

Tehnika: lijevanje, graviranje

Dimenzije: visina 24 cm, promjer baze 14 cm, promjer čaše 9 cm

Signatura: bez signature

Opis: Baza kaleža je kružne osnove koja se blago uzdiže u polukrug. Ukrašena je stiliziranim vegetabilnim motivima i apliciranim srebernim medaljonima. Iz baze se uzdiže noga kaleža, na sredini ukrašena kuglastim elementom sa stilizovanim glavama kerubima. Iznad tog elementa je postavljen srebreni držač za čašu. Grade ga vitičasti floralni elementi i glave anđela sa krunom. U držač za čašu je umetnuta pozlaćena čaša. (Basler, str. 2)

5. KALEŽ

Vrijeme nastanka: XVIII stoljeće

Mjesto nastanka: Augsburg

Materijal: pozlaćeno srebro

Tehnika: lijevanje, apliciranje

Dimenzije: visina 23,3 cm, promjer baze 14,2 cm, promjer čaše 9 cm

Signatura: bez signature

Opis:v Okrugla profilirana baza ukrašena je apliciranim reljefnim prikazima sv. Josipa, Krista i Blažene Djevice Marije. Nodus je izveden u obliku barokne vaze, a košarica čaše na proboj. (Basler, str. 2)

6. KALEŽ

Vrijeme nastanka: XVIII stoljeće

Mjesto nastanka: Venecija

Materijal: pozlaćeno srebro

Tehnika: lijevanje, graviranje

Dimenzije: visina 26,5 cm, promjer baze 11,8 cm, promjer čaše 9 cm

Signatura: P.M.F.T. MIGLIACCI F. 1753

Opis: Postolje kaleža čini kružna baza ukrašena floralnim elementima. Na nju se nastavlja noga kaleža koja nosi držač čaše i čašu. Ukupna površina je ukrašena floralnim motivima i listovima akantusa. (Basler, str. 2)

7. KALEŽ

Vrijeme nastanka: kraj XVIII stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Materijal: pozlaćeni bakar

Tehnika: lijevanje, apliciranje

Dimenzije: visina 24,5 cm, promjer baze 14 cm, promjer čaše 9 cm

Signatura: bez signature

Opis: Bogato razvedena i profilirana baza. Nodus u obliku oble jabuke je ukrašen vegetabilnim ornamentima. Košarica je ukrašena vegetabilnim motivima – cvjetovima tulipana i viticama koji uokviruju monograme Krista, Marije i sv. Franje. (Basler, str. 2)

8. KALEŽ

Vrijeme nastanka: kraj XVIII ili početak XIX stoljeća

Mjesto nastanka: Italija

Materijal: pozlaćeno srebro

Tehnika: lijevanje, apliciranje

Dimenzije: visina 25,3 cm, promjer baze 14,6 cm, promjer čaše 8,4 cm

Signatura: bez signature

Opis: Okrugla baza ima bogato profiliran i razveden vanjski rub. Nodus je ukrašen različitim vegetabilnim motivima, dok je košarica čaše ukrašena reljefnim medaljonima s prikazima muke Kristove. (Basler, str. 2)

9. KALEŽ

Vrijeme nastanka: XVIII stoljeće

Mjesto nastanka: Italija

Materijal: pozlaćeno srebro

Tehnika: lijevanje

Dimenzije: visina 29,4 cm, promjer baze 16 cm, promjer čaše 9,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Kružna baza kaleža ukrašena je vegetabilnim motivom i simbolima muke Kristove. Iz baze se nastavlja bogato profiliran nodus, a na njega čaša ukrašena simbolima Kristovih muka. U držač je postavljena čaša blago povijenog ruba prema van. (Basler, str. 2)

10. KALEŽ

Vrijeme nastanka: kraj XVIII stoljeća

Mjesto nastanka: Italija

Materijal: pozlaćeni bakar, pozlata

Tehnika: lijevanje

Dimenzije: visina 21 cm, promjer baze 11 cm, promjer čaše 8,6 cm

Signatura: na bazi MATTIO MARCOVICH

Opis: Okrugla baza blago izvijenog i profiliranog vanjskog ruba. Nodus je također profiliran, a košarica je ukrašena spletom stiliziranih palmeta. (Basler, str. 3)

11. MONSTRANCA

Vrijeme nastanka: prva polovina XVIII stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato

Materijal: bakar, srebro, pozlata

Tehnika: lijevanje, apliciranje

Dimenzije: visina 62 cm, širina 31 cm

Signatura: bez signature

Opis: Osmerolatična profilirana baza ukrašena floralnim motivima. Na nju se nastavlja nodus na sredini ukrašena elementom u obliku žira. Gornji dio nodusa je pozlaćen. Oko ovalnog ostensorija širi se vijenac kratkih zraka, a iza njih krug pozlaćenih dužih zraka. Na njih su aplicirani medaljoni s predstavama razapetog Krista sa Marijom i Ivanom, scena u kojoj Abraham žrtvuje Izaka, scena u kojoj je predstavljen Mojsije u pustinji, razapeti Krist, te scena u kojoj Malkizedek prinosi žrtvu. Aplicirane medaljone nose anđeli. Na vrhu monstrance je pričvršćeno raspelo, a u dnu reljefna figura Bogorodice. (Basler, str. 4)

12. MONSTRANCA

Vrijeme nastanka: oko 1767. godine

Mjesto nastanka: Napulj

Materijal: srebro

Tehnika: lijevanje, pozlata

Dimenzije: visina 74 cm, širina 25 cm

Signatura: bez signature

Opis: Baza, bogato ukrašena iskucanim vegetabilnim motivima, je postavljena na četiri stilizirane stope. Na nju su pričvršćene dvije pozlaćene figurice anđela. Iz baze se uzdiže nosač monstrance – lik pozlaćenog svetitelja odjevenog u odjeću rimskog vojnika – svetog Mihovila. Figura vojnika stoji na sotoni. Desna noga mu je postavljena ispred lijeve. Desna ruka mu je podignuta iznad glava, a u lijevoj drži štit. Na leđima su mu krila. Na njegovu glavu je pričvršćen srebreni zrakasti element monstrance. Središnji, kružni dio monstrance namijenjen za izlaganje hostija je ukrašen raznobojnim staklenim kamenčićima. Na vrhu je pričvršćen križ. (Basler, str. 5)

13. MONSTRANCA

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: Ljubljana

Materijal: legura matala

Tehnika: lijevanje, pozlata

Dimenzije: visina 55 cm, širina 18,5 cm

Signatura: ispod ostensorija: ECCE PANIS ANGELORUM

Opis: Šesterolisna baza je ukrašena stakalcima ljubičaste boje. Na nju se nastavlja nodus u obliku spljoštene kugle, također ukrašen ljubičastim stakalcima. Veliki okrugli ostensorij okružen je ornamentiranim vijencem i zrakama svjetla. Ispod njega je u traci ispisan natpis ECCE PANIS ANGELORUM. (Basler, str. 5)

14. MONSTRANCA

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Materijal: bakar

Tehnika: lijevanje, pozlata

Dimenzije: visina 44,5 cm, širina 24,2 cm

Signatura: bez signature

Opis: Profilirana i razvedena baza ukrašena je floralnim ornamentima. Na profilirani nodus postavljen je gornji, raskošno ukrašen dio monstrance sa ovalnim ostensorijem. Njega okružuje širok preplet motiva vinove loze i grozdova. U gornjem dijelu monstrance smješten je reljefni lik Boga Oca, a iznad njega križ. Na donjem dijelu se nalazi reljefni prikaz Duha Svetoga u obliku goluba. Ostensorij okružuju zrake. (Basler, str. 6)

15. MONSTRANCA

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Materijal: legura metala

Tehnika: lijevanje

Dimenzije: visina 37 cm, širina 19,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Iz okrugle baze izdiže se stup sličan nodusu kaleža. Okrugli ostensorij optočen je šarenim kamenčićima i uokviren vegetabilnim vijencem iz kojeg izlaze zrake. Na vrhu monstrance je križ. (Basler, str. 6)

16. RELIKVIJAR

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: Italija

Materijal: mjed, drvo

Tehnika: lijevanje, pozlata, aplikacija

Dimenzije: 39,5 x 18 cm

Signatura: bez signature

Opis: Profilirana stepenasta baza ukrašena je vegetabilnom ornamentikom. Na nju se nastavlja nodus izrađen u obliku vaze. Ovalni ostensorij uokviren je vjenčićem načinjenim od vegetabilnih motiva, dok je ostala ploha ispunjena različitim vegetabilnim ornamentima. Na vrhu relikvijara je pričvršćen križ. (Basler, str. 6)

17. RELIKVIJAR

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Materijal: mjed

Tehnika: lijevanje, pozlata

Dimenzije: 28,5 x 10,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Relikvijar tvori četvrtasto postolje ukrašeno vijencima cvijeća. Na njega se nastavlja polokružni element, a na njega držač za relikviju sa elipsastim otvorom za izlaganje relikvije. Na vrhu relikvijara je pričvršćen križ. (Basler, str. 7)

18. KADIONICA U OBLIKU LAĐE

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Materijal: legura metala

Tehnika: lijevanje, pozlata

Dimenzije: 8,5 x 12 x 4,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Kadionica ima oblik kugle. Na polovini se rastvara na dva dijela uz pomoć malih alki. Pričvršćena je na kružno postolje. Na vrhu je pričvršćen izduženi element ukrašen, tehnikom izrezivanja, motivima križeva. Tri lanca, načinjena od sitnih alki pridržavaju kadionicu. Na vrhu su skupljena u kupasti držač sa prstenom na vrhu.

Lađica – držač za tamjan je postavljena na kružno postolje. Njena ukupna površina je ukrašena vegetabilnim motivima. Prostor lađe je pokriven poklopcima – oni su na sredini spojeni spojnicom. Na vanjskim rubovima poklopca je pričvršćena po jedna glava zmaja – tijelo zmaja se proteže na poklopcima. (Basler, str. 8)

19. KADIONICA

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Materijal: legura metala

Tehnika: lijevanje, posrebrivanje

Dimenzije: visina sa lancima 68 cm, promjer baze 6,7 cm

Signatura: bez signature

Opis: Okrugla profilisana baza i na njoj čaša ovalnog oblika. Isti oblik ima i poklopac čaše. Ukrašen je vegetabilnim motivima i motivima križeva. (Basler, str. 7)

20. KUSTODIJA

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato

Materijal: mjed

Tehnika: lijevanje, pozlata, cizeliranje

Dimenzije: nepoznato

Signatura: bez signature

Opis: Postolje je šesterokutno, profilirano. Na njega se nastavlja držač kustodije, pri vrhu ukrašen kuglastim elementom, izdijeljen na šest dijelova. Na kuglasti element je pričvršćen glavni dio kustodije u obliku pravokutnika sa trokutastim vrhom. Rub kustodije je ukrašen sa dvije trake načinjene tehnikom cizeliranja. Između njih je vitičasta traka. Na središnjem dijelu su reljefna velika slova IHS. Na jednoj bočnoj strani su spojnice za pomjeranje stranica kustodije, a na drugoj bočnoj strani mehanizam za zatvaranje, tako da kustodija podsjeća na knjigu. Na vrhu trouglastog dijela je pričvršćen križ. Ukupna površina kustodije je pozlaćena. (Basler, str. 14)

21. KUTIJA ZA HOSTIJE

Vrijeme nastanka: oko 1761. godine

Mjesto nastanka: nepoznato, vjerojatno domaći rad

Materijal: srebro

Tehnika: lijevanje, pozlata

Dimenzije: baza 8,1 cm, visina 3 cm

Signatura: bez signature

Opis: Okrugla kutija sa poklopcem ukrašenim vegetabilnim motivima na vanjskom rubu. U sredini je na okruglom medaljonu ugraviran monogram IHS. (Basler, str. 11)

22. CIBORIJ  U OBLIKU SVETOG GROBA

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato, vjerojatno domaći rad

Materijal: legura metala

Tehnika: pozlata

Dimenzije: visina 39,5 cm, širina 11 cm, promjer baze 16,8 cm

Signatura: bez signature

Opis: Iz profilirane i razvedene baze izdiže se nodus u obliku spljoštene kugle ukrašene vegetabilnim motivima. Prostor za hostije je načinjen u obliku heksagonalne kutije s profiliranim donjim i gornjim rubom. (Basler, str. 11)

23. KUTIJA ZA HOSTIJE

Vrijeme nastanka: 1892. godine

Mjesto nastanka: župa blagajska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: 1 x 6,5 cm

Signatura: IHS, XUPE BLAGAJSKE 1892

Opis: Nekadašnji džepni sat okruglog oblika preuređen je za posudu za nošenje hostija. Na jednoj strani je ugravirano IHS, a na drugoj XUPE BLAGAJSKE 1892. (Basler, str. 11)

24. KUTIJA ZA HOSTIJE

Vrijeme nastanka: 1863. godine

Mjesto nastanka: župa Gradac

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: 1 x 6,7 cm

Signatura: IHS, XUPE GRADACZ 1863

Opis: Nekadašnji džepni sat okruglog oblika preuređen je za posudu za nošenje hostija. Na jednoj strani je ugravirano IHS, a na drugoj XUPE GRADACZ 1863. (Basler, str. 11)

25. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: 1819. godine

Mjesto nastanka: župa mostarska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 3,6 cm

Signatura: IHS, XUPE MOSTARSKE 1819

Opis: Ovalna srebrena posuda. Poklopac je ukrašen ugraviranim vegetabilnim vijencem u čijem središtu je križ. Na donjem dijelu posude je natpis IHS, XUPE MOSTARSKE 1819. (Basler, str. 12)

26. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato, domaći rad

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 3 cm

Signatura: Ca-Ch-In

Opis: Ovalna, blago izdužena kutija sa poklopcem čija je površina podijeljena na tri dijela. U središtu svakog su ugravirana slova navedena u signaturi. (Basler, str 12)

27. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: 1822. godine

Mjesto nastanka: župa blatska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 1 cm

Signatura: XUPE BLATSKE 1822

Opis: Srebrena kutija preuređena od džepnog sata. Na vrhu je pričvršćen križ. Na poklopcu je ugraviran zapis XUPE BLATSKE 1822. (Basler, str. 12)

28. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: 1883. godine

Mjesto nastanka: župa čerinska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 1 cm

Signatura: XUPE ČERINSKE 1883

Opis: Kutija okruglog oblika na čijem poklopcu je ugraviran zapis ugraviran zapis XUPE ČERINSKE G G 1883. (Basler, str 12)

29. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: 1831. godine

Mjesto nastanka: župa mostarska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 1 cm

Signatura: XUPE MOSTARSKE 1831

Opis: Kutija ovalnog oblika. Poklopac je ukrašen floralnom ornamentikom u čijem središtu je medaljon sa monogramom IHS, te natpisom XUPE MOSTARSKE 1831. (Basler, str 13)

30. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: XIX stoljeća

Mjesto nastanka: nepoznato, domaći rad

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 3 cm

Signatura: Ca-Ch-In

Opis: Ovalna, blago izdužena kutija sa poklopcem čija je površina podijeljena na tri dijela. U središtu svakog su ugravirana slova navedena u signaturi. (Basler, str. 13)

31. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: 1822. godine

Mjesto nastanka: župa blatska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 2,2 cm

Signatura: XUPE BLATSKE 1822

Opis: Srebrena kutija preuređena od džepnog sata. Na vrhu je pričvršćen križ. Na poklopcu je ugraviran zapis XUPE BLATSKE 1822. (Basler, str. 13)

32. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: 1886. godine

Mjesto nastanka: župa blatska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 1 cm

Signatura: XUPE BLATSKE 1886

Opis: Srebrena kutija preuređena od džepnog sata. Na vrhu je pričvršćen križ. Na poklopcu je ugraviran zapis XUPE BLATSKE 1886. (Basler, str. 13)

33. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: 1883. godine

Mjesto nastanka: župa čerinska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 1 cm

Signatura: XUPE ČERINSKE 1883

Opis: Kutija okruglog oblika na čijem poklopcu je ugraviran zapis ugraviran zapis XUPE ČERINSKE G G 1883. (Basler, str. 13)

34. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: 1831. godine

Mjesto nastanka: župa mostarska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 1 cm

Signatura: XUPE MOSTARSKE 1831

Opis: Kutija ovalnog oblika. Poklopac je ukrašen floralnom ornamentikom u čijem središtu je medaljon sa monogramom IHS, te natpisom XUPE MOSTARSKE 1831. (Basler, str. 13)

35. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato, domaći rad

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 2,8 cm

Signatura: O.C.U.

Opis: Ovalna, blago izdužena kutija sa poklopcem na čijoj je površini ugraviran križ i slova O.C.U. (Basler, str. 14)

36. KUTIJA ZA SVETA ULJA

Vrijeme nastanka: 1917. godine

Mjesto nastanka: Banja Luka

Materijal: srebro

Tehnika: iskucavanje

Dimenzije: visina 0,5 cm

Signatura: LUCA. B. 1917

Opis: Četvrtasta niska kutija sa poklopcem i alkom. Rub poklopca je iskucan gustim točkicama. U gornjoj polovini je istom tehnikom načinjen križ, a ispod njega natpis naveden u signaturi. (Basler, str. 14)

37. CIBORIJ

Vrijeme nastanka: 1819. godine

Mjesto nastanka: župa brocijanska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 9,2 cm, promjer čaše 6 cm

Signatura: XUPE BROCIANSKE 1819

Opis: Na okruglu bazu se nastavlja sitni nodus sa čašom na vrhu. Košarica čaše je izrađena u obliku kugle sa niskim poklopcem na kojem je ugraviran natpis naveden u signaturi. (Basler, str. 14)

38. CIBORIJ

Vrijeme nastanka: 1819. godine

Mjesto nastanka: župa mostarska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 8,5 cm, promjer čaše 5 cm

Signatura: XUPE MOSTARSKE 1819

Opis: Na okruglu bazu se nastavlja sitni nodus sa čašom na vrhu. Košarica čaše je izrađena u obliku kugle sa niskim poklopcem na kojem je ugraviran natpis naveden u signaturi. (Basler, str. 14)

39. CIBORIJ

Vrijeme nastanka: 1813. godine

Mjesto nastanka: nepoznato, domaći rad

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 9 cm, promjer čaše 5,5 cm

Signatura: P.U. 1813

Opis: Na okruglu bazu se nastavlja sitni nodus sa čašom na vrhu. Košarica čaše je izrađena u obliku kugle sa niskim poklopcem na kojem je ugraviran natpis naveden u signaturi. (Basler, str. 14)

40. CIBORIJ

Vrijeme nastanka: prva polovina XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato, italijanska radionica

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 10 cm, promjer čaše 8,6 cm

Signatura: P.U. 1813

Opis: Na okruglu profiliranu bazu se nastavlja nodus sa jednostavnom i glatkom čašom na vrhu. Poklopac čaše je profilisan i ukrašen vegetabilnim motivima. Na vrhu je križ. (Basler, str. 15)

41. CIBORIJ

Vrijeme nastanka: 1861. godine

Mjesto nastanka: župa mostarska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 8,5 cm, promjer čaše 5 cm

Signatura: XUPE MOSTARSKE 1861

Opis: Na okruglu bazu se nastavlja sitni nodus sa čašom na vrhu. Košarica čaše je izrađena u obliku kugle sa niskim poklopcem na kojem je ugraviran natpis naveden u signaturi. Na poklopac je pričvršćen križ. (Basler, str. 15)

42. CIBORIJ

Vrijeme nastanka: 1819. godine

Mjesto nastanka: nepoznato, domaći rad

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 9,5 cm, promjer čaše 5,8 cm

Signatura: OD POGLIA 1819

Opis: Na okruglu bazu bogato ukrašenu floralnim ornamentom se nastavlja kuglasti nodus sa glatkom i jednostavnom čašom na vrhu. Na njoj je niski poklopac na kojem je ugraviran natpis naveden u signaturi. Na poklopac je pričvršćen sitni kuglasti držač. (Basler, str. 15)

43. CIBORIJ

Vrijeme nastanka: 1819. godine

Mjesto nastanka: župa posuška

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 8,2 cm, promjer čaše 6 cm

Signatura: XUPE POSUSKE 1819

Opis: Na okruglu bazu bogato ukrašenu floralnim ornamentom se nastavlja kuglasti nodus sa glatkom i jednostavnom čašom na vrhu. Na njoj je niski poklopac na kojem je ugraviran natpis naveden u signaturi. Na poklopac je pričvršćen sitni kuglasti držač. (Basler, str. 15)

44. CIBORIJ

Vrijeme nastanka: 1828. godine

Mjesto nastanka: župa bročijanska

Materijal: srebro

Tehnika: graviranje

Dimenzije: visina 8,2 cm, promjer čaše 6 cm

Signatura: XUPE BROCHIANSKE 1828

Opis: Na okruglu bazu bogato ukrašenu floralnim ornamentom se nastavlja kuglasti nodus sa glatkom i jednostavnom čašom na vrhu. Na njoj je niski poklopac na kojem je ugraviran natpis naveden u signaturi. Na poklopac je pričvršćen sitni kuglasti držač. (Basler, str. 15)

45. KUSTODIJA

Vrijeme nastanka: 1856. godine

Mjesto nastanka: nepoznato, domaći rad

Materijal: srebro

Tehnika: lijevanje, pozlata, cizeliranje

Dimenzije: 7,5 x 2,5 cm

Signatura: IHS, I.B., P.G., 1856.

Opis: Ovalna srebrena kutija sa alkom. Na poklopcu je ugravirano IHS, te I.B. i P.G. i godina navedena u signaturi. (Basler, str. 16)

46. PLADANJ ZA GOSTARICE

Vrijeme nastanka: kraj XVIII stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato, domaći rad

Materijal: srebro

Tehnika: lijevanje, pozlata, cizeliranje

Dimenzije: 14 x 8,2 cm

Signatura: bez signature

Opis: Plitki ovalni pladanj sa niskim kosim rubom i udubljenjima za mjesto gdje stoje gostarice. Prostor između ruba pladnja i udubljenja za gostarice je ukrašen vegetabilnim motivima. (Basler, str. 16)

47. KALEŽ

Vrijeme nastanka: XIX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato, domaći rad

Materijal: legura metala

Tehnika: lijevanje, pozlata

Dimenzije: visina 25 cm, promjer baze 14 cm, promjer čaše 8,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Okrugla baza ukrašena je vegetabilnim motivima i apliciranim trima medaljonima u čijem središtu su glave dvojice muškaraca i jedne žene. Na bazu se nastavlja nodus bogato ukrašen listovima palmete. Nodus nosi košaricu ukrašenu prepletom vegetabilnih motiva u koju je umetnuta glatka čaša blago izvijenog ruba. (Basler, str. 16)

48. KALEŽ

Vrijeme nastanka: XX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato, industrijski rad

Materijal: legura metala

Tehnika: lijevanje, pozlata, graviranje

Dimenzije: visina 21,6 cm, promjer baze 12 cm, promjer čaše 8,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Okrugla baza je ukrašena vegetabilnim ornamentima. Na nju se nastavlja nodus sa dva prstenasta elementa. Nodus drži košaricu ukrašenu vegetabilnim motivima u koju je umetnuta glatka čaša. (Basler, str. 16)

49. KALEŽ

Vrijeme nastanka: XX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato, industrijski rad

Materijal: legura metala

Tehnika: lijevanje, pozlata, graviranje

Dimenzije: visina 21,6 cm, promjer baze 12 cm, promjer čaše 8,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Okrugla profilisana baza je ukrašena vegetabilnim ornamentima. Na nju se nastavlja nodus sa tri prstenasta elementa. Nodus drži glatku čašu. (Basler, str. 17)

50. KALEŽ

Vrijeme nastanka: XX stoljeće

Mjesto nastanka: nepoznato, industrijski rad

Materijal: legura metala

Tehnika: lijevanje, pozlata, graviranje

Dimenzije: visina 25,5 cm, promjer baze 14,5 cm, promjer čaše 9,5 cm

Signatura: bez signature

Opis: Okrugla baza je ukrašena vegetabilnim ornamentima. Na nju se nastavlja nodus sa tri prstenasta elementa. Nodus drži glatku čašu. (Basler, str. 17)

ZBIRKA KNJIGA(26)   

 1. Jacobus de Voragine; Legenda Aurea, Venecija, 20. listopad 1493.
 2. Teološki spis na arapskom jeziku, rukopis, XVI stoljeće.
 3. Lorenzo de Zamora; Del Santvario, quero Discorsi de Santi, Venecija, 1621.
 4. Fra Ivan Duns Scot: Quaestiones ..., Venecija, 1680.
 5. Glagoljski misal pape Urbana VII, Rim, 1741.
 6. Fra Jeronim Filipović; Pripovidanje nauka Krstjanskog, u Mlecima, 1750.
 7. Fra Lovre Šitović, Gramatika latinsko-ilirska, Venecija, 1781.
 8. Fra Marko Dobretić; Kratko skupljanje ćudoredne, iliti moralne bogoslovice, Ancona, 1782.
 9. Thora, rukopis na pergamentu, XIX stoljeće.
 10. Molitvenik na armenskom jeziku, 1826.
 11. Fra Martin Mikulić; Rhetorica, Široki Brijegm 1867., rukopis.
 12. Autor: Josip Jurin Grammatica Illyricae juventuti Latino, Italoquae(!) sermone instruendae accommodata. Studio ac labore patris Josephi Giurini ... Francisco Maria Zambelli ... dicata = Slovkigna slavnoj slovinskoj mladosti diackim illirickim, i talianskim izgovorom napravglena s' naukom , i trudom o. Jozipa Giurina ... Prikazana ... o. Frani Zambellu. Impresum:Venetiis; U Mleczi: Apud Andream Santini: Po Andrii Santinu, 1793.
 13. Mate Zoričić, Zarczalo razliciti dogagiai olti prilika za duscie pravovirni uputiti putem od spassegna: skupgliene i prinesene iz razliciti kniga u slavni jezik Illiricki i na svitlost date / po f. Mati Zoricichiu, stioczu bogoslovczu... knighe drughe. Impresum:U Mleci: po Ivanu Costantinu, MDCCLXXX. [1780]
 14. Petar Knežević, Osmina redovnička zabave duhovne: kojase za ossam dana nerastarghnuti svakoga godiscta ima od redovnikah pomgnivo i boggogljubno ciniti / najpri sastavgljiena u djacki jezik od jednoga redovnika Reda svetoga otcza Francescka, a u nascki illiricki prinescena od o.f. Petra Knexevichia reda istoga Patriarke, provincie Prisvetoga Otkupiteglja s nadometnutjem. Impresum: U Mletczi'h: po Scimunu Occhi Kgnika'ru, godiscta Gospod. 1766
 15. Mavro Vetranović-Čavčić, Pjesme Mavra Vetranića Čavčića / na sviet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti Impresum: U Zagrebu: Knjižara Fr. Župana (Albrechta i Fidlera), 1871.
 16. Pier-Maria da Pederoba, Prediche quaresimali del padre f. Pier-Maria da Pederoba, detto il Pietrarossa min. rif. Della Provincia di Sant' Antonio di Venezia. Dedicate. Impresum:In Vicenza : Per Giacomo Leoni conduttor della dita Gio. Batista Vendramini Mosca, 1786.
 17. Onorio Marentini, Indulgentiae Portiunculae veritas, concessio et indoles tribus dissertationibus demonstrata (...). Opera, et studio p.f. Honorii Marentini de Summaripa Nemoris (...). Impresum: Venetiis : apud Antonium Bortoli, 1760.
 18. Felice Potesta, R.P.F. Felicis Potestatis Panormitani... Examen ecclesiasticum in quo præcipuæ materiæ dilucidantur A. P.F. Anastasio Furno a Costiliolis Astarum... Additur in fine Analysis cujuslibet tractatus pro Tyronum commodo. Tomus secundus. Impresum: Vercellis: apud Josephum Panialis eminentissimi præsulis, et illustrissimæ civitatis typographum, 1782.
 19. Fabijan Blašković, Edicta, sanctiones, decreta, epistolae pastorales, adhortationes, et homiliae quaedam, &c. ... domini Fabiani Blascovich quas in unum collegit, typisque vulgavit Joannes Joseph Paulovichius Lucichius. Impresum: Venetiis : Ex Typographia Coletiana, 1797.
 20. Fabijan Blašković, Edicta, sanctiones, decreta, epistolae pastorales, adhortationes, et homiliae quaedam, &c. ... domini Fabiani Blascovich ... quas ... in unum collegit, typisque vulgavit Joannes Joseph Paulovichius Lucichius. Impresum:Venetiis: Ex Typographia Coletiana, 1797.
 21. Paulo Camillo de Breno, Constitutiones, et statuta generalia cismontanæ familiae Ordinis S. Francisci de observantia ex decretis capituli generalis romani anni 1639, & toletani anni 1658. compilata, et per sacram congregationem super negotiis episcoporum, & regularium revisa, & approbata, reverendissimo padre Michaele Angelo de Sambuca totius Ordinis S. Francisci ministro generali. Impresum: Venetiis : aputd Antonium Bortoli, 1718.
 22. Toma Babić, Prima grammaticae institutio pro tyronibus Illyricis accommodata a patre f. Thoma Babych a Vellim, ... In hac secunda impressione clarior, & difusior. Impresum:Venetiis : Apud Josephum Corona, 1745.
 23. Filip Lastrić-Oćevac, Od uzame, o. f. Filipa iz Occhievjae, reda magne bratie prikazano pp. kapelanom i missionarom bossanskim. Napomene:Razdigleno u cetiri dijla kako slijdij. 1. Ryci upravglene k' istim kapelanom i missionarom; 2. Nauk karst. s istomacegnem stvarij potribitij za saranitise toliko u kratku ko ikoje samo pryprostitim dosta znati; 3. Govoregnia kratka na 12 apost. s istomacegnem 12. clanakah od virovagnia po catechismu Rimskomu: 4. Istomacegne ivang. u sve nedigle i svaecze prikogodine: govoregnja prikratka s ponukovagni dillorednim. Ovi dio cetvarti tvoritegl prinese iz Kgnixijcza talianskie Parroco al altare u jezik slavo-bosanski s mallom prominom il nadometnutjem. Impresum: Pritisnuto u Mleczi: po Dominiku Lovisi, CazVIeMtI goDInV CoIa proLazI, 1765.
 24. Giovanni Croiset, Esercizj di pietà sopra tutte le domeniche e feste mobili dell'anno che contengono quanto v'è di maggior istruzione, e profitto in que' giorni. - del padre Giovanni Croiset ... Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Impresum: Venezia: nella stamperia Baglioni, 1794.
 25. Duns Scotus, Iohannes, F. Ioannis Dvns Scoti... Perutiles Quaestiones in 4. libros sententiarum, & quodlibetales, cum collationibus atque resolutionibus... expurgatae... ac pristino candori restitutae a R.P.F. Paulino Berti Lucense. Impresum: Venetiis : Ex Typographia Ioannis Salis, 1617.
 26. Chiesa cattolica, Rituale romanum Pauli V pontificis maximi: jussu editum nunc vero a sanctissimo domino nostro Benedicto XIV auctum et castigatum. Impresum: Venetiis: apud Balleonios, 1827.
 27. Nikola Turlot, Blago nauka karstianskoga/trud glasoviti latinski pryposctovanoga Nikole Turlota; prinesen iz diackooga paak u franceski jezik, napokon u slovinski po Jednomu Redouniku iz Dalmazie. Impresum: U Mlezzij: po Antunu Bassanesu, MDCCLXX. [1770]
 28. Nikola Turlot, Blago nauka karstianskoga/trud glasoviti latinski pryposctovanoga Nikole Turlota; prinesen iz diackooga paak u franceski jezik, napokon u slovinski po Jednomu Redouniku iz Dalmazie. Impresum: U Mlezzij: po Antunu Bassanesu, MDCCLXX. [1770]
 29. Jerolim Filipović, Pripovidanje nauka karstjanskoga/Sloxeno i u razlika govorenja razdiglieno po o. f. Jerolimu Filipovichiu iz Ramee, Sctioczu jubilatomu Reda S. O. Francescka Obsluxenja.  Kgnighe drughe svarhu gliubavi. Impresum: U Mletczii: po Simunu Occhi s dopusctiegniem stariscinaa, i po milisti, 1759.
 30. Filip Lastrić-Oćevac, Testimonium bilabium seu Sermones panegyrico-dogmatico-morales pro solemnitatibus Domini Sabaoth... latine, & illyrice elaborati, A patre Philippo ab Ochievja. Impresum: Venetiis: Typis Dominici Lovisa, 1755.
 31. Nikola Nikša Ranjina, Vol. 1: Annales ragusini anonymi item Nicolai de Ragnina / digessit Speratus Nodilo. Impresum: Zagrabiae: Ex officina societatis typographicae, 1883.
 32. Ardelio Della Bella, Dizionario italiano-latino-illirico: a cui si premettono alcune brevi instruzioni gramaticali, necessarie per apprendere la lingua e l'ortografia illirica /opera del Ardelio della Bella. Impresum: Ragusa: Nela Stamperia Privilegiata, 1785.
 33. Ardelio Della Bella, Dizionario italiano-latino-illirico a cui si premettono alcune brevi instruzioni gramaticali, necessarie per apprendere la lingua e l'ortografia illirica/opera del Ardelio della Bella. Impresum: Ragusa Nela Stamperia Privilegiata, 1785.
 34. Augustin Miletić, Istomacegne stvari potribitii nauka karstjanskoga za uvixbagne dicze i cegliadi priprostite u darxavi Bosanskoj nadostavgliase na pocetku kgnixicza brojnicza, svetkovina pomicni, to jest korizme, Uskarsa, Duhova, Brashanceva etc. kalendar illiti svetodanik vikoviti za nach svetkovine, postove i oprosctegna kojase zadobivaju u czarkvam bosanskim priko godine / i sastavgleno od fra Augustina Milletichia, biskupa daulianskoga i namistnika aposctolskoga u Bosni svoj, u Herczegovini i u Posavini turskoj. Impresum U Rimu u sctamparii svetogh skuppa, 1828.
 35. Chiesa cattolica, Missale Romano-Seraphicum: Ad Normam Novissimi Kalendarii Seraphici Ordinis Dispositum, Et Emendatum, Pluribusque Orationibus, Et Missis Propriis Auctum a Sanctissimo domino nostro PIO PAPA SEXTO. Impresum: Romae, In Tipographia S. Michaelis ad Ripam, Sumptibus Pauli Giunchi Romani, Provisoris Librorum Bibliothecae Vaticanae, MDCCXCII [1792.]
 36. Chiesa cattolica, Missale Romano-Seraphicum: Ad Normam Novissimi Kalendarii Seraphici Ordinis Dispositum, Et Emendatum, Pluribusque Orationibus, Et Missis Propriis Auctum a Sanctissimo domino nostro PIO PAPA SEXTO. Impresum: Venetiis, Apud Josephum Orlandelli, Nomine q.m Francisci ex Nicolao Pezzana, MDCCXCIV [1794. g]
 37. Sanseverino can Caietani, Philosophiae christianae cum antiqua et nova comparatae Caietani can. Sanseverino compendium, opera et studio Nuntii can. Signoriello lucubratum ad usum scholarum clericalium, editio nona ab auctore recognita, vol. II. Impresum: Neapoli, Apud Officinam Bibliothecae Catholicae Scriptorum, MDCCCXCIV [1894.]
 38. Tade Smičiklas, Život i djela Franje Račkoga / napisao Tade Smičiklas Impresum: U Zagrebu Knjižara Jugoslavenske akademije (Dioničke knjižare), 1895.
 39. Chiesa cattolica, Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. PII V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. Auctoritate recognitum. Impresum: Venetiis: apud jo: Antonium Pezzana.  CC  LXXXII. [1982.]
 40. fra Matija Divković, Beside Divkovića vrhu evandelja nedjeljnieh priko svega godišta. Impresum: Mletci 1704.
 41. Antonius de Bitonto, Sermones quadragesimales de vitiis. Impresum: Venetiis: Johannes Hamman, for Nicolaus de Frankfordia, 1499.

MISNO RUHO(27)   

 1. MISNICA, zeleni brokat sa srebrenim lišćem i crvenim cvjetovima, XVIII stoljeće.
 2. MISNICA, bijeli saten s crvenim ružama i smeđim lišćem od baršunasta tkanja, XIX stoljeće.
 3. KAZULA, ljubičasti saten sa utkanim cvijetnim motivima od srebrene srme, XIX stoljeće.
 4. KAZULA, brokat plave boje sa motivom grana izvezenih srebrenom srmom, XIX stoljeće.
 5. KAZULA, bijeli damast, zlatovez aa vegetabilnim motivima i uloženim raznobojnim stakalcima i ogledalcima, rano XIX stoljeće.
 6. KAZULA, svila smeđe boje sa ornamentima od tamnocrvenog baršuna. Izvezen križ sa monogramom IHS. Austrija oko 1900. godine.
 7. KAZULA, zlatni rips sa zlatovezom, XIX stoljeće.
 8. PLUVIJAL, ljubičasti saten sa utkanim cvijećem izrađenim od srebrenog konca. Rano XX stoljeće.
 9. KAZULA, svileni damast crvene boje. Na leđima aplicirana tkanina u obliku križa, krinova i monograma IHS. Oko 1900. godine.
 10. KAZULA, zlatni rips ukrašen zlatovezom i metalnim pozlaćenim grozdovima. XIX stoljeće.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

Franjevački samostan sa crkvom u Širokom Brijegu uvršten je na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 613.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

             Dat je detaljan opis svih radova sa historijskim podacima.

 

5. Sadašnje stanje dobra                     

Graditeljska cjelina Franjevački samostan i crkva fizički su u dobrom stanju.

 

III – ZAKLJUČAK

 

Primjenjujući Kriterije za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (»Službeni glasnik BiH«, br. 33/02 i 15/03), Povjerenstvo je donijelo odluku kao u dispozitivu. Odluka je utemeljena na sljedećim kriterijima:

B. Historijska vrijednost

(veza građevine, cjeline ili područja sa historijskom ličnošću ili značajnim događajem u historiji)

D. Čitljivost (dokumentarna, znanstvena, obrazovna vrijednost)

iii. Djelo značajnog umjetnika ili graditelja.

E. Simbolička vrijednost

i.  Ontološka vrijednost;

ii. Sakralna vrijednost;

iii. Tradicionalna vrijednost;

iv. Vezanost za rituale ili obrede;

v. Značaj za identitet skupine ljudi.

F. Ambijentalna vrijednost

i. Odnos oblika prema ostalim dijelovima cjeline;

ii. Objekat ili skupina objekata je dio cjeline ili područja.

G. Izvornost

 iii. Namjena i upotreba;

 vi. Duh i osjećanja.

H. Jedinstvenost i reprezentativnost

i. Jedinstven ili rijedak primjerak određenog tipa ili stila;

ii. Vrhunsko umjetničko ili arhitektonsko djelo;

iii. Djelo vrhunskog umjetnika ili graditelja.

I. Cjelovitost (cjeline, područja, zbirke)

i. Fizička cjelovitost (kompaktnost);

ii. Homogenost;

iii. Zaokruženost (kompletnost);

iv. Nenarušenost stanja.

 

Sastavni dio ove odluke su:

-     kopija katastarskog plana,

-     z.k. izvadak,  posjedovni list,

-     fotodokumentacija,

-     grafički prilozi,

-     fotografije snimljene od strane saradnika Povjerenstva.

 

Korištena literatura

Tokom vođenja postupka proglašenja Graditeljske cjeline - Franjevački samostan i crkva u Širokom Brijegu, korištena je sljedeća literatura:

 

1959.    Anđelko Zelenika, Problem konzervacije barokne slike sa Širokog Brijega. Naše starine, Sarajevo, 1959., 265-268

 

1980.    Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Faza »B« - valorizacija prirodne i kulturno-historijske vrijednosti, Prostorni plan Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1980.

 

1984.    Katalog, grupa autora, Stari franjevački samostani BiH, Sarajevo 1984.

 

1988.    Svetlana Rakić, Slikarstvo i skulptura. Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1988., 13-70.

 

1990.    Uredili: Jadran Adamović, Marija Gattin, fra Ante Marić, fra Vendelin Karačić, Marina Viculin. Frakcija jugoslavenske kulture – FRA YU KULT. Muzej Široki Brijeg, 1990.

 

1990.    Karamatić, dr. Marko – Nikić, dr. Andrija, Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine, Privredni vjesnik – Turistička propaganda, Zagreb, 1990.

 

1990.    Jelenić, Julijan, Kultura i bosanski franjevci I i II, Fototip izdanja iz 1912. godine, Svjetlost, Sarajevo, 1990. godine

 

2003.    Lašvanin Nikola: Ljetopis; priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao Ignacije Gavran. - Sarajevo; Zagreb :Synopsis, 2003 (Čakovec: "Zrinski"). - (Biblioteka Iz Bosne Srebrene)

 

2004.    Vendelin Karačić, Penavuša – retrospektivna izložba. Muzej Široki Brijeg – Franjevačka Galerija, Široki Brijeg, 2004.

 

2006.    Anđelko Zelenika, Umjetničke slike iz stare crkve Marijina Uznesenja na Širokom Brijegu. Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2006., 281-291

 

2006.    Marta Lončarević, Mozaici Ante Starčevića. Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2006., 305-313

 

2006.    Marta Lončarević, Križni put slikara Rudolfa Labaša. Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2006., 313-321

 

2006.    Antun Karaman, Kiparski radovi u franjevačkoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu. Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2006., 321-352

 

2006.    Vendelin Karačić, Vutraji u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu. Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2006., 321-352

 

2006.    Sto godina nove crkve u Širokom Brijegu 1905-2005., Široki Brijeg, 2006. godine

 

http://www.culturenet.hr/v1/hrvatski/infoservisread.asp?id=14381

 

http://krapina.com/zls/zs_rl.htm

 

(1) Pribinovići su danas selo koje čuva uspomenu na staro pleme Pribinoviće po kojem je dobilo ime. Pribinovići se spominju još u srednjem vijeku o čemu svjedoče pisani dokumenti.

(2) Široki brig se nalazi na području koje je od hrvatskog doseljenja do najnovijeg vremena bilo ikavsko. Narječje je prvobitno bilo čakavsko a kasnije štokavsko. Tako su ga pisali i franjevci prvih pedeset godina, od 1846. pa do kraja 19. stoljeća, kada se počinje pisati u ijekavskom obliku Široki Brijeg, iako se u govornom obliku i do danas zadržao ikavski oblik. (O nastanku grada Širokog Brijega, str. 199)

(3) Da bi se mogao shvatiti nastanak i razvoj Gospina svetišta u Širokom Brijegu, autor upućuje na marijinsko obilježje franjevačke duhovnosti kojoj je izvor osnivač Reda sv. Franjo Asiški. Isus Hrist je bio središte života i pobožnosti sv. Franje ali je i Marija imala posebno mjesto u Franjinoj duhovnosti.

(4) Papa Nikola IV (MASCI, Jeronim, papa Nikola IV; Ascoli Piceno, Rim, 4. IV. 1292.; Prvi je franjevac izabran za papu (1288.),  naredio je 1291. provincijalu Sclavoniae (Hrvatske) “da u Bosnu pošalje dva franjevca uzorna života i dobro upućena u bogoslovlje i vješta u narodnom jeziku da trajno rade u tim krajevima kao "istražitelji krivovjerja". Ova se godina uzima kao početak djelovanja bosanskih franjevaca.” (Jelenić: 1990, II svezak, str. 686)

(5) Max Maksimilijan David rođen je u Moravskoj 1859. godine. Školovao se na Visokoj tehničkoj školi u Brnu. Godine 1890. došao je BiH. U Hercegovini je projektovao zgradu Biskupije, Okružnog suda, Djevojačke škole sestara milosrdnica u Mostaru, dogradnju katoličkih župnih zgrada u Nevesinju, školu u Širokom Brijegu i Ljutom Docu, zatim crkvu na Čerinu, u Gradnićima i u Stocu. (Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu str. 101)

(6) Fra Didak Buntić rođen je 1871. godine u selu Paoči. Bio je prosvjetitelj, i pedagog, direktor gimnazije, graditelj širokobriješke crkve i narodni zastupnik. Umro je 1922. godine a njegovi posmrtni ostaci preneseni su 1938. godine u crkvu na Širokom Brijegu. (Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu str. 145)

(7) Inženjer Josip Vancaš rođen je 1859. godine. Studirao je na Visokoj tehničkoj školi u Beču. Na poziv vlade dolazi u Sarajevo 1883. godine gdje provodi najveći dio svoga života. Bio je jedan od najpoznatijih arhitekata tog vremena. Gradio je crkve, stambene objekte, škole, banke, poslovne zgrade, palače i druge objekte. Prema njegovom projektu u Sarajevu su izgrađeni: Katedrala, palača Zemaljske vlade, hotel “Evropa” i drugi objekti. U Ljubljani su prema njegovom projektu izgrađeni hotel “Union” i Gradska štedionica. Umro je u Zagrebu 1932. godine.

(8) Stjepan Podhorski je rođen 1875. godine u Zagrebu. Graditeljsku školu završio je u Zagrebu 1896. godine. Godine 1903. odlazi u Beč na dalje školovanje. Projektirao je mnogo objekata u Zagrebu i čitavoj Hrvatskoj. Umro je 1945. godine

(9) U Drugom svjetskom ratu komunisti su ubili 66 franjevaca u Franjevačkoj provinciji uznesenja Marijina u Hercegovini. U članku pisac iznosi podatke da su partizani 1945. godine kad su zauzeli Mostarski Gradac ubili šest franjevaca, nakon toga u samostanu u Širokom Brijegu ubili još dvanaest, a treću skupinu fratar odveli u nepoznatom pravcu i ubili. Predlaže da crkva pokrene postupak za proglašenje »Širokobrijeških mučenika« svetima. (Sto godina nove crkve na ŠB str. 221)

(10) Motivi na stupovima oltara preuzeti su sa stećaka: središnji sa Radimlje, dva bočna sa stećka na Ladincu. (Sto godina nove crkve na ŠB str. 122)

(11) Rođen je u Zagrebu 1933. godine. Kiparstvo je završio 1957. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Frane Kršinića. Zaokupljale su ga brojne teme, od onih u kojima se bavi ljudskim tijelom, preko portretistike do simboličko-rodoljubnih i religioznih. Uz Ivu Dulčića, Zlatka Šulentića, Brunu Bulića i mlađeg Josipa Botterija Dinija, Starčevića smatraju jednim od umjetnika koji je potpuno posvećen sakralnom stvaralaštvu. (http://www.culturenet.hr/v1/hrvatski/infoservisread.asp?id=14381)

(12) Rudolf Labaš je rođen 1941. godine u starom Glogovcu u hrvatskom zagorju. Diplomirao je 1965. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Vjekoslava Paraća. Od 1986. godine radi kao redovni profesor na istom univerzitetu. (http://krapina.com/zls/zs_rl.htm)

(13) U to vrijeme u selu Osilnica u blizini Broda na Kupi u Sloveniji djeluje jedna od najuspješnijih drvorezbarskih radionica u Sloveniji. U radionici se, slično kao i u Tirolu, serijski proizvode kipovi i drugi sakralni materijali potrebni za crkve. Radionicu u to vrijeme vodi Peter Ruter. (Karaman, 2006., 332)

(14) Rođen u Drinovcima 25. marta 1910. godine. Umro u Mostaru 30. novembra 1988. godine. Građevinarstvo je diplomirao u Beču 1939. godine. Projektovao je kamene oltare u crkvama u Blagaju, Čerinu, Konjicu, na Humcu kod Ljubuškog i na Širokom Brijegu, kao i nekoliko crkvi. Takođe je vodio obnovu širokobriješke crkve nakon Drugog svjetskog rata.  Projektovao je i istočno krilo samostana na Širokom Brijegu. (Karaman, 2006., 244)

(15) Okov načinile sarajevske kujundžije vjerovatno tokom XIX stoljeća. (Karačić, 1990., 41, 86)

(16) Slika je najvjerovatnije poklonjena hercegovačkim franjevcima koji su tokom gradnje crkve i samostana na Širokom Brijegu prikupljali pomoć u Italiji i drugim evropskim zemljama. (Zelenika, 2006., 287)

(17) Slika je početkom osamdesetih godina XX stoljeća restaurirao Filip Dobrašević u Splitu. (Zelenika, 2006., 287)

(18) Slika je do sada dva puta bila na konzervatorsko-restauratorskom zahvatu. Prvi put 1960. godine u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Sarajevu, a drugi put tokom 1988-1989. godine u sklopu priprema za izložbu Blago franjevačkih samostana. Međutim, zbog nedostatka sredstava oba puta je urađen preventivna konzervatorska zaštita. (Zelenika, 2006., 289)

(19) Početkom osamdesetih godina sliku je restaurirao Filip Dobrašević u Splitu. (Zelenika, 2006., 290)

(20) Sliku su poklonile sestre Barberine iz Rima 1848. godine fra Filipu Ćoriću kao dar za franjevačku crkvu i samostan na Širokom Brijegu.

(21) Grupu IRWIN činili su: Dušan Mandič (1954., Ljubljana, Miran Mohar, 1958., Novo Mesto, Andrej Savski, 1961., Ljubljana, Romon Uranjek, 1961., Trbovlje, Borut Vogelnik, 1959., Kranj. (Karačić, 1990., 44)

(22) Grupu su činili: Alen Ožbolt (1966. godine) i Janez Jordan (1967. godine).

(23) Popis skulptura preuzet iz kataloških jedinica samostana Široki Brijeg.

(24) Sofija Naletić-Penavuša rođena je 6. siječnja 1913. godine u selu Mokro kod Širokog Brijega. Kipove je počela raditi u 64 godini. Radila ih je od drveta trešnje, jasena ili graba, a potom bojila. Najveći poduhvat joj je izrada Nojeve barke sa 1000 životinja. Svoje radova je uglavnom izlagala je u zemlji, ali i u inozemstvu kao na primjer u Bergenu (Galerie Siverts) u Norveškoj. Dva mjeseca nakon smrti (1994. godine) dobila je Grand Prix na međunarodnoj izložbi naivne umjetnosti »Insita '94« u Bratislavi na kojoj je sudjelovalo 235 umjetnika iz 21 zemlje. Nagrada je uključivala i pravo na monografsku izložbu na sljedećoj Isiti godini, što je i ostvareno 1997. godine u Slovačkoj nacionalnoj galeriji u Bratislavi. (Karačić, 1, 2004)

(25) Zbirku predmeta od metala je obradio Đuro Basler. Franjevački samostan na Širokom Brijegu je njegovu dokumentaciju ustupio Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika na korištenje.

(26) Popis knjiga preuzet iz samostana na Širokom Brijegu.

(27) Za opis i dataciju misnog ruha korišteni su podaci iz inventarnog popisa Samostana na Širokom Brijegu.Franjevački samostan i crkva u Širokom BrijeguPristup crkviPrednja fasada crkveSamostanska zgrada
Pogled iz dvorišta na crkvuPogled na crkvuCrkveni tornjevi Ulaz
Samostansko dvorišteUnutrašnjost crkveSvod crkveOltar
KorGalerijaZbirka starih majistoraPokretno naslijeđe
Eugene Delacroix, Dio zbirke starih knjigaNova galerija - Zbirka savremene umjetnosti 


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: