početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Crkva svete Petke (Petkovica) i Stari most (Most na Bari) u Mostaćima, graditeljska cjelina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 36/07.


Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 7. do 11. studenog  2006. godine, donijelo je

 

O D L U K U

 

I.

 

Graditeljska cjelina - Crkva svete Petke (Petkovica) i Stari most (Most na Bari) u Mostaćima kod Trebinja proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji označenoj kao k.č. broj 570 i 738 (novi premjer), upisan u z.k. izvadak broj 232, k.o. Mostaći, općina Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite i rehabilitacije, utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljenog u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 9/02).

 

II.

 

Vlada Republike Srpske dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III.

 

            I. zona zaštite obuhvata prostor definiran u točki I. stavak 2. ove odluke. U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

-     dopušteno je izvođenje isključivo konzervatorsko-restauratorskih radova, uz odobren projekt i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

-     zabrana obavljanja svih radova na infrastrukturi, osim u iznimnim slučajevima uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

-     prilagoditi izgled postojećeg betonskog mosta ambijentalnim vrijednostima kao i vrijednostima Starog mosta.

 

            II. zona zaštite obuhvata radijus od 100 m od I. zone zaštite. U sklopu te zone, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

-     dopuštena je isključivo stambena izgradnja maksimalnog gabarita 10x12 m i maksimalne visine 6,50 m do početka krovišta, odnosno katnosti P+1;

-     zabrana odlaganja svih vrsta otpada;

-     zabrana izgradnje industrijskih objekata;

-     zabrana lokacije potencijalnih zagađivača okoliša.

 

IV.

 

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

V.

 

Svatko, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VI.

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Republike Srpske, ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje u Republici Srpskoj, nadležnoj službi zaštite, općinskim organima uprave nadležnim za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u toč. II. – IV. ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII.

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII.

 

Prema članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

 

IX.

 

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02, «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 79/02, «Službene novine Federacije BiH», broj 59/02 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj 4/03) briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 712 i 713.

 

X.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku BiH».

 

            Ovu odluku Povjerenstvo  je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović,  Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

Broj: 06.2-2-89/06-3                                                             

8. studenog 2006. godine

Sarajevo                                             

 

Predsjedateljka Povjerenstva

Ljiljana Ševo

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I. – UVOD

 

Na temelju Zakona o sprovođenju odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, članka 2., stavka 1., “nacionalni spomenik” je dobro koje je Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika proglasilo nacionalnim spomenikom u skladu sa čl. V. i VI. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za šta ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika donijelo je odluku o stavljanju Crkve sv. Petke i Mosta u Mostaćima kod Trebinja na Privremenu listu nacionalnih spomenika pod rednim brojem 712 i 713.

U skladu sa odredbama Zakona, a na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. i članka 39. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je pristupilo provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

II. – PRETHODNI POSTUPAK

 

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju, izvršen je uvid u:

-     dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra,

-     podatke o dosadašnjoj zakonskoj zaštiti dobra,

-     podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući opis i fotografije,

-     podatke o intervencijama na restauraciji ili drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

-     povijesnu, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištenja dokumentacije u sklopu ove odluke.

 

Na temelju uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

 

Lokacija

Crkva sv. Petke (Petkovica) i Stari most se nalaze u selu Mostaći, udaljenom oko 2 km sjeverozapadno od centra Trebinja.

Stari most se nalazi na lokalnom putu koji vodi za selo Mostaće, a koji se odvaja od glavne ceste koja povezuje Trebinje i Ljubinje i premošćuje potok Bara.

Crkva se nalazi cca 50 m sjeveroistočno od Starog mosta, a pristup u dvorište crkve je ostvaren sa zapadne strane, sa lokalnog puta koji vodi u selo Mostaći.

            Glavna osovina crkve je u smjeru istok - zapad. Ulaz u crkvu je sa zapadne strane.

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji označenoj kao k.č. br. 570 i 738 (novi premjer), upisan u z.k. izvadak broj 232, k.o. Mostaći, općina Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Povijesni podaci

Crkva sv. Petke u Mostaćima predstavlja tip objekta koji se po dimenzijama i obliku često susreće u Dalmaciji i u južnoj Hercegovini. To je oblik koji je usvojen u XIII. i XIV. stoljeću i koji se rano odomaćio, naročito u južnom Primorju, odakle je dospio u unutrašnjost.

Od XV. stoljeća grade se seoske crkve malih dimenzija ili manastiri lokalnog ugleda. Vlastelu i vladare, kao ktitore hramova, zamjenjuju lokalni crkveni velikodostojnici, seoski knezovi i vojvode ili seoska bratstva. Objekte su za katoličke i pravoslavne poručitelje radili dubrovački zidari koji su, izuzev jednog kratkog perioda krajem XVI. stoljeća, bili stalno prisutni na prostoru istočne Hercegovine. Podaci o toj gradnji sačuvani su u dokumentima iz Arhiva Dubrovačke republike. Ti izvori bacaju svjetlo na ovaj vid graditeljske djelatnosti dubrovačkih majstora za pravoslavno stanovništvo, u kome je došlo do prožimanja ortodoksnih ideja poručitelja sa zapadnjačkim stilskim shvatanjima graditelja – stvorena je jedna izdvojena i zanimljiva skupina spomenika u istočnoj Hercegovini. (Korać, Đurić, 1964.,  str. 562.-563.)

U selu Mostaći kod Trebinja nalazi se crkva posvećena svetoj Petki, poznata kao Petkovica. Nema mnogo podataka o građenju crkve, ali se pretpostavlja da je Petkovica sagrađena početkom XVII. stoljeća kad i Crkva sv. Klimenta koja se nalazi u pravoslavnom groblju u Mostaćima.

            Postojanje dvaju srednjovjekovnih crkava u Mostaćima govori o mnogo većem značaju tog naselja u prošlosti, posebno u XVI. i XVII. stoljeću.

 

2. Opis dobra

Crkva sv. Petke (Petkovica)

Po arhitektonskim obilježjima, Crkva sv. Petke u Mostaćima kod Trebinja pripada skupini hercegovačkih crkava sa prislonjenim lukovima.

Prema konceptu prostorne organizacije, Crkva sv. Petke pripada tipu jednobrodnih crkava pravokutnog tlocrta sa polukružnom apsidom i zvonikom na preslicu.

Orijentacija crkve je u smjeru istok - zapad sa ulazom na zapadnoj i apsidom na istočnoj strani.

Vanjske dimenzije crkve iznose cca 7,80 x 4,50 m, a unutrašnje cca 6,50 x 3,20 m. Visina, mjerena od poda do tjemena svoda, iznosi cca 3,30 m.

Crkva ima masivne kamene zidove čija debljina iznosi cca 60 cm. Zidovi su rađeni od krupnih pravilno klesanih kamenih blokova, vezanih žbukom i složenih u horizontalne redove koji su vidljivi na vanjskim fasadama.

Petkovica je u unutrašnjosti zasvođena podužnim poluobličastim svodom izgrađenim na prislonjenim polukružnim lukovima. Na svakoj od bočnih strana crkve nalaze se po tri kamena luka koji se na istočnoj i zapadnoj strani oslanjaju na pilastre. U osi istočnog zida nalazi se plitka niša-proskomidij, a na sredini apside kamena časna trpeza.

Osvjetljenje crkve ostvareno je kroz prozorski otvor koji se nalazi na apsidi, a čije dimenzije iznose cca 45x45 cm.

Ulazni portal je smješten na zapadnom zidu crkve, sa metalnim vratima, širine cca 65 cm i visine cca 1,90 m.

Crkva je u cjelini prekrivena kamenim pločama, sa karakterističnim preklopom. Apsida je također prekrivena kamenim pločama.

Iznad zapadnog zida crkve od fino obrađenih kamenih blokova urađen je zvonik «na preslicu» sa jednim otvorom za zvono. Visina zvonika do kamenog križa iznosi cca 5,60 m i u njemu je smješteno veliko zvono.

Unutrašnjost crkve je urađena veoma skromno. 

Pod je izrađen od kamenih ploča nejednake veličine.

Zidovi su ožbukani i bez tragova oslikavanja.

Stari most (Most na Bari)

             Stari most u Mostaćima pripada skupini tzv. malih seoskih kamenih mostova koji su građeni na nužnim komunikacijama u hercegovačkom kršu i to na manjim rijekama, ponornicama i potocima.

            Ne zna se točno vrijeme izgradnje Starog mosta u Mostaćima, ali iz samog naziva sela (Mostaći) može se pretpostaviti da je veoma star. Građen je na tradicionalno konzervativan način, najvjerojatnije od strane domaćeg graditelja. Most je izgrađen u seoskoj rustikalnoj formi od lomljenog kamena sa dva prelomljena luka. Svodovi i čeoni zidovi izvedeni su u suhozidini samo grubo priklesanim kamenom sa najbližeg nalazišta. Forma nije definirana, tako je prelom u vrhu prešao u zaobljenje. (Čelić, Mujezinović, 1969., str. 294.)

Most je dug cca 7,00 m, a širina kolovoza iznosi cca 2,65 m. Rječica Bara premošćena je rustikalnom kamenom mostovskom konstrukcijom sa dva prelomljena luka. Širina lukova je različita; jedan je 2,6 m širine, a drugi 2,25 m. Visina svodova iznosi cca 1,65 m, a visina mosta od betonskog temelja do kolovoza iznosi cca 2,05 m. Podnožje mosta ojačano je betonskim temeljima. Dimenzije središnje betonske stope iznose cca 2,4 m širine i 0,50 m visine. 

Most je dug cca 7,00 m, a širina kolovoza iznosi cca 2,65 m. Rječica Bara premošćena je rustikalnom kamenom mostovskom konstrukcijom sa dva prelomljena luka. Širina lukova je različita, jedan je 2,6 m širine, a drugi 2,25 m. Visina svodova iznosi cca 1,65 m, a visina mosta od betonskog temelja do kolovoza iznosi cca 2,05 m. Podnožje mosta ojačano je betonskim temeljima. Dimenzije središnje betonske stope iznose cca 2,4 m širine i 0,50 m visine. 

Na udaljenosti od 5,00 m, uzvodno od Starog mosta, izgrađen je 1998/1999. godine novi betonski most preko kojeg se odvija promet.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

            U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju, izvršen je uvid u dokumente o zaštiti dobra i utvrđeno je sljedeće:

            Crkva sv. Petke nije bila zaštićena kao nacionalni spomenik.

            Na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Crkva sv. Petke i Most u Mostaćima kod Trebinja upisani su pod rednim brojem 712 i 713.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Od svećenika smo dobili informaciju da su 1993. godine vršeni radovi na sanaciji crkve. Vršeno je fugiranje kamena, žbukanje unutrušnjosti crkve i izrada trotoara oko objekta.

Nema tehničke dokumentacije niti raspoloživih podataka  o sanacionim radovima ili konzervatorsko-restauratorskim radovima na crkvi.

 

5. Sadašnje stanje dobra 

Uvidom na terenu, koji je izvršen u rujnu 2006. godine, ustanovljeno je sljedeće: objekat Crkve sv. Petke u Mostaćima kod Trebinja građevinski je u dobrom stanju.

 

6. Specifični rizici       

Nema specifičnih rizika koji ugrožavaju objekt crkve.

 

III. - ZAKLJUČAK

 

Primjenjujući Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom («Službeni glasnik BiH», broj 32/02 i 15/03), Povjerenstvo je donijelo odluku kao u dispozitivu. Odluka je utemeljena na sljedećim kriterijima:

A. Vremensko određenje

B. Povijesna vrijednost

C. Umjetnička i estetska vrijednost

C. I. Kvaliteta obrade

C. III. Proporcije

C. IV. Kompozicija

D. Čitljivost

D. IV. Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru

E. Simbolička vrijednost

E. II. Sakralna vrijednost

E. III. Tradicionalna vrijednost

E. IV. Vezanost za rituale i obrede

E. V. Značaj za identitet skupine ljudi

F. Ambijentalna vrijednost

F.III. Objekt ili skupina objekata je dio cjeline ili područja

G. Izvornost

G.I. Oblik i dizajn

G.III. Namjena i upotreba

G.IV. Tradicija i tehnike

G.VI. Duh i osjećanja

 

Sastavni dio ove odluke su:

-     kopija katastarskog plana,

-     fotodokumentacija Povjerenstva,

-     grafički prilozi snimljeni i izrađeni od strane suradnika Povjerenstva.

 

Korištena literatura 

U toku vođenja postupka proglašenja Graditeljske cjeline Crkve sv. Petke i Starog mosta u Mostaćima kod Trebinja nacionalnim spomenikom, korištena je sljedeća literatura:

 

1964. Vojislav Korać, Crkve sa prislonjenim lukovima u Staroj Hercegovini i Dubrovačko graditeljstvo XV-XVII vijek, Zbornik Filozofskog fakulteta br. VII, Beograd, 1964., 561.-629.

 

1969. Čelić, Džemal, Mujezinović, Mehmed, Stari mostovi u BiH, Veselin Masleša, Sarajevo, 1969.

 

1991.Marica Šuput, Spomenici srpskog crkvenog graditeljstva XVI-XVII vek, Beograd-Novi Sad-Priština, 1991.

 

1995. Ljiljana Ševo, Pravoslavne crkve i manastiri u Bosni i Hercegovini do 1878. godine, Banja Luka, 1995.MostaćiCrkva svete Petke (Petkovica) CrkvaApsida
Most u MostaćimaUgrožavanje spomenikaUnutrašnjost crkveIkonostas
Ikone   


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: