početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Pravoslavna crkva Svetog arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu, graditeljska cjelina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 99/06.


Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 16. do 22. svibnja 2006. godine, donijelo je

 

O D L U K U

 

I.

 

Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva svetog arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu, Općina Bileća, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se sastoji od crkve, čatrnje, groblja i arheoloških ostataka.

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji koja obuhvata k.č. br. 757 i 758, z.k. broj 177,  k.o. Meka Gruda, općina Bileća, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite,  utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Republike Srpske”, broj 9/02).

 

II.

 

Vlada Republike Srpske dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju, istraživačke radove i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III.

           

U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuje se:

            I. zona zaštite obuhvata k.č. broj 758, k.o. Meka Gruda. U sklopu te zone, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

  • dopušteni su samo konzervatorsko-restauratorski radovi, te radovi na istraživanju i otklanjanju uzroka pojave vlage u zidovima, kao i istraživanje pojave pukotina u zidovima južnog kuta crkve, te otklanjanje uzroka i sanacija pukotina u skladu sa odgovarajućim elaboratom, odobrenim od strane ministarstva Republike Srpske nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

II. zona zaštite  obuhvata k.č. 757, k.o. Meka Gruda. U sklopu te zone utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

  • dopušteni su istraživački radovi na prostoru potencijalnog arheološkog nalazišta, jugozapadno od crkve, na dijelu k.č. 757, pozicioniranom u pojasu širine cca 70 m (mjereno po cca 35 m sjeverno, odnosno južno u odnosu na osovinu crkvenog ulaznog portala), i dubine u prostoru od crkve  sve do zapadne granice k.č. 757, te konzervatorsko-restauratorski radovi uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;
  • nije dopušteno izvođenje radova koji bi na bilo koji način doveli do devastacije područja potencijalnog arheološkog nalazišta;
  • dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi na nadgrobnim spomenicima u zoni sjeveroistočno od crkve;
  • dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi na spomen-ploči čatrnje.

            Utvrđuje se zaštitni pojas  širine cca 70 m i dubine cca 50 m jugozapadno od granica u kojima se nalazi nacionalni spomenik. Zaštitnim pojasom je obuhvaćeno potencijalno arheološko nalazište. Unutar navedenog zaštitnog pojasa:

  • nije dopušteno izvođenje radova koji bi na bilo koji način doveli do devastacije područja potencijalnog arheološkog nalazišta;
  • obavljanje radova na infrastrukturi dopušteno je samo uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno mišljenje nadležne službe zaštite;
  • nije dopušteno odlaganje otpada.

 

IV.

 

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

V.

 

Svatko, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik  ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VI.

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Republike Srpske, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i  općinskim organima uprave nadležnim za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u toč. II. –V. ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII.

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva  (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII.

 

Prema članku V., stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

 

IX.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku BiH» .

 

Ovu odluku Povjerenstvo  je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

Broj: 06.1-2-71/06-2                                                              

17. svibnja 2006. godine

Sarajevo                                                                                     

 

Predsjedateljka Povjerenstva

Amra Hadžimuhamedović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I. – UVOD

 

Na temelju Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, članak 2., stavak 1., “nacionalni spomenik” je dobro koje je Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika proglasilo nacionalnim spomenikom, u skladu sa čl. V. i VI. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika donijelo je odluku o stavljanju Crkve sv. Arhanđela, Trnov Do, Donja Meka Gruda, općina Bileća,  na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, pod rednim brojem 84.

U skladu sa odredbama Zakona, a na temelju članka V. stavka 4. Aneksa 8. i članka 35. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je  pristupilo provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

II. – PRETHODNI POSTUPAK

 

U toku vođenja postupka, izvršen je uvid u:

-     podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o oštećenjima u toku rata, podatke o intervencijama i  radovima na dobru, itd.,

-     sadašnje stanje objekta,

-     dokumentaciju o lokaciji imovine i vlasničku dokumentaciju,

-     povijesnu, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištenja dokumentacije u sklopu ove odluke.

 

Na temelju uvida u  prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno   je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

 

Lokacija           

Lokalitet Trnov Do, na kojem je izgrađena Crkva svetog arhanđela Mihaila, nalazi se uz put Bileća-Gacko, na udaljenosti od cca 20 km sjeverno od Bileće. U neposrednom okruženju crkve nema stambenih objekata, a najbliže naseljeno mjesto, Donja Meka Gruda, je nekoliko kilometara udaljeno od crkve.

Crkva je izgrađena na parceli k.č. 758, k.o. Meka Gruda, u prirodnoj udolini, na udaljenosti od cca 80 m, jugoistočno od puta Bileća-Gacko. Teren na kojem je izgrađena crkva je u nagibu od cca 15 stupnjeva u odnosu na horizontalu, a nagibnica terena na tom mjestu pruža se od sjeveroistoka ka jugozapadu, i podudarna je sa smjerom: apsida crkve-ulazni portal.           

 

Povijesni podaci

Prema podacima dostupnim u pisanim izvorima, Crkva svetog arhanđela Mihaila «sagrađena je, ili možda obnovljena, 1795. godine» (1). Na ulaznoj fasadi crkve, iznad portala, postavljena je luneta sa uklesanim natpisom o obnovi.

 

2. Opis dobra

           

Crkva je orijentirana svojom podužnom osovinom u smjeru sjeveroistok (apsida) – jugozapad (ulazni portal). Pravokutne je osnove, vanjskih dimenzija cca 5,07 x 9,38(2) m(3)   . Zasvedena apsida, na sjeveroistočnoj strani crkve, ima elipsoidnu osnovu. Dužina vanjskog obima zida apside iznosi cca 5,70 m.

Crkva je jednobrodna, a u funkcionalnom smislu je podijeljena na: prostor naosa, širine cca 3,53 m i dužine od 4,60 m, i oltarski prostor (dimenzija cca 3,53 x 1,52 m/širina x dubina) sa apsidom (dužine unutrašnjih poluosovina elipsoidne osnove apside iznose cca 1,30 m, odnosno cca 1,41 m).

Naos je od oltarskog prostora odvojen pregradnim zidom, debljine cca 18 i visine cca 171 cm, ispred kojeg je postavljen drveni ikonostas, dužine cca 3,50 m i visine cca 3,50 m, na kojem su postavljene ikone novijeg datuma. Po visini, a prema prostoru naosa, ikonostas je raščlanjen sa tri vijenca i završnim vijencem na kruni ikonostasa, koji ima talasasti završetak. U tom ikonostasu su ostavljena dva otvora sa lučnim završecima. Bočni, lijevi, otvor je širine 54 cm i visine 172 cm, a središnji otvor, za carske dveri je dimenzija 68/174 cm(4). U zidu oltarskog prostora, na mjestu sučeljavanja sjeverozapadnog zida i zida apside, izvedena je polukružno zasvedena niša, stavljena u funkciju proskomidije(5) dimenzija 53/65/15/(6) cm. Časni prijesto(7) , urađen od kamena, je sljedećih dimenzija: 72/85/15/165(8) cm, postavljen je na kamenom stupu prečnika cca 34 cm i pozicioniran je u središtu svetišta.   U podužnoj osovini crkve, na udaljenosti(9) od cca 89 cm od oltarske pregrade, nalazi se amvon(10). U kamenoj ploči(11)    poda, dimenzija 95 x 67 cm,  plitko uklesanim linijama urađen je amvon u formi križa ucrtanog u koncentričnim krugovima: u prostoru između dvije koncentrično postavljene kružnice, prečnika cca 15 cm, odnosno 57 cm, uklesano je 8 radijalno postavljenih linija(12). 

Podovi naosa i oltarskog prostora su izvedeni od rektangularnih, pravilno klesanih, kamenih ploča. 

Prostor iznad naosa zasveden je, podužno postavljenim(13), poluobličastim kamenim svodom, radijusa cca 1,75 m, tj. svodom «na ćemer» (14). «Svijetla» visina naosa crkve, izmjerena od poda naosa do tjemena(15) svoda, iznosi cca 3,92 m, a početak svoda je na visini od cca 1,75 do 1,80 m, mjereno od poda naosa.

Crkva ima jedan ulaz, smješten na jugozapadnozapadnoj strani crkve. Ulazni portal je jednostavan: kameni okvir vanjskih mjera 110x184 cm, sa pravougaonim ulaznim otvorom, dimenzija 58x139 cm (unutrašnja zidarska mjera otvora ulaznih vrata iznosi cca 84 x 166 cm/ širina x visina), a horizontalni poprečni presjek kamenog okvira iznosi cca 27x18 cm. Zanimljivo je da je kameni okvir isklesan iz jednog komada kamena(16). U polukružno zasvedenoj luneti (dimenzija 42x33x8 cm/osnovica x visina x dubina), blago asimetrično (17)  postavljenoj u odnosu na osovinu ulaznog portala, postavljena je kamena ploča sa uklesanim tekstom o obnovi crkve. Tekst je veoma nečitak.

U jugozapadnom zidu crkve, na cca 15 cm udaljenosti iznad lunete(18), izveden je jedan manji otvor unutrašnjih zidarskih mjera cca 35/44 cm, vanjskih zidarskih mjera cca 5/27, visine parapeta od cca +2,20 m (mjerenog u naosu crkve).

Zidovi crkve su debljine cca 80-85 cm, zidani su kamenom vapnencom, ožbukani sa unutrašnje strane, te obijeljeni vapnom. Osim sjeveroistočnog fasadnog zida sa apsidom, koji je dersovan vapnenom žbukom, spojnice svih ostalih fasadnih zidova su dersovane cementnom žbukom.

Zidovi crkve, u svojim gornjim zonama, zidani su, uglavnom(19), u pravilnim horizontalnim slojevima u «blok vezi» sa pravilnim preklopima, svi kamenovi jednog reda imaju istu visinu, pri čemu su, uglavnom, uzidani sa dužom stranom kao ležećom, a spojnice između kamenova su obrađene tehnikom dersovanja. U donjim zonama zidova, na pojedinim mjestima, se pojavljuju kamenovi koji “prolaze” i tri horizontalna reda.

Za osvjetljavanje naosa  crkve u jugoistočnom zidu postavljen je prozorski otvor, unutrašnjih zidarskih mjera cca 71/73 cm, vanjskih zidarskih mjera cca 40/49, visine parapeta od cca +1,22 m (mjerenog u naosu crkve). Za osvjetljenje oltarskog prostora, u jugoistočnom zidu, izveden je prozorski otvor unutrašnjih zidarskih mjera cca 75/58 cm, vanjskih zidarskih mjera cca 30/36, visine parapeta od cca +1,43 m (mjerenog u apsidalnom prostoru crkve). U kamenim okvirima oba prozora, na vanjskim stranama prozora, su postavljeni demiri od kovanog željeza.

Crkva je pokrivena kamenim pločama, koje su, kako je utvrđeno uvidom na licu mjesta, postavljene u sloju vapnene žbuke na podlogu od kamena, stabiliziranu vapnenom žbukom. Sljeme dvovodno izvedenog krovišta iznad naosa i oltara je također pokriveno kamenim pločama gabaritnih mjera cca 50 cm x 60-90 cm. Kamene ploče krovnog pokrova imaju debljinu od cca 8-10 cm i gabaritne mjere od cca 50-80 x 70-100 cm. Nagib krovnih ploha dvostrešnog krovišta u odnosu na horizontalu iznosi cca 34 stupnjeva(20).

Prostor iznad apside pokriven je kupastim krovom, pokrivenim kamenim pločama postavljenim u vapnenoj žbuci. Tjeme kupastog krova je za cca 80 cm niže od sljemena dvovodnog krova.

Na vrhu krova, u ravni zabatnog završetka zida ulazne fasade, na koti +5,25 m(21),  postavljen je kameni zvonik «na preslicu», vanjskih gabaritnih mjera od cca 97 x 164 x 50 cm (širina x visina x dubina), u formi ahivoltne grede(22)  postavljene na dva stupa(23). Na vrhu arhivoltne grede zvonika postavljen je kameni križ, visok cca 29 cm, a na bočnim strana arhivolte isklesan je ukras sa motivom jabuke. «Svijetle», unutrašnje mjere polukružno zasvedenog otvora zvonika, unutar kojeg je postavljeno zvono, su cca 53 x 140 cm. Hrastova greda na kojoj je okačeno zvono je, uz pomoć «uzengija» od kovanog željeza, vezana učepljenjem za bočne stranice zvonika. Na zvonu urađenom od livene bronce, izliven je natpis majstorske radionice iz Slovenije:

« MAX SAMASSA

LAIBACH

No 2835

1900»

Na udaljenosti od cca 35 m, sjeverozapadno od crkve, nalazi se čatrnja gabaritnih dimenzija cca 5 x 8 m, zidana od kamena.  Na sjevernom zidu postavljena je kamena spomen-ploča u kojoj je, ćirilićnim slovima, isklesan natpis:

« OVA JE ČAT. PODIGNUTA ZA SREĆ. VLADANJA  NJEGOVOG VELIČANSTVA KRALJA ALEKSANDRA USPOMOĆ KR. VLADE G. N. PAŠIĆA ZASLUGOM I ZAUZIMANJEM NARODA 1926.»

Sjeveroistočno od apside, na udaljenosti od cca 5-7 m, nalazi se pet grobova, obilježenih kamenim križevima. Na dva križa su uklesani ćirilićni natpisi.

Na prvom je uklesano:

« 1900  OĐE LEŽE KOSTI POKOJNOG ĐURA ŠARENAC. SPOMEN PODIGOŠE NJ...RAVNA BRAĆA BATO I .IDA».

Na nadgrobniku u obliku križa, iznad natpisa, plastično je prikazan motiv  stiliziranog križa. Gornji krak je izveden u obliku križa sa  trolisnim završecima.  Donji krak završava horizontalnom linijom sa kružnim završecima, a u središnjem dijelu križa izvedeni su dvostruki, lučno povijeni, poprečni kraci sa stiliziranim završecima u formi križa-četverolisne rozete.

Drugi križ je postavljen na kamenom sanduku. Krakovi križa imaju trolisne završetke, a na križu je ćirilićnim slovima isklesano:

« GOSPAVA ŠARENAC  1894† ».

Na završecima krakova tri preostala križa isklesani su ukrasi sa motivom jabuke.

Na udaljenosti od cca 35-40 m jugozapadno od crkve, na parceli k.č. 757, k.o. Meka Gruda, vidljivi su ostaci zidova(24), prema riječima arheologa Čedomira Popovića(25), neistraženog arheološkog lokaliteta.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

 

Objekt nije bio upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture i nije  uživao režim zaštite. 

Povjerenstvo je, na sjednici održanoj 14. lipnja 2000. godine, donijelo odluku o stavljanju Crkve sv. Arhanđela, Trnov Do, Donja Meka Gruda, općina Bileća,  na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, pod rednim brojem 84.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

 

Pošto objekt nije bio upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture i nije uživao režim zaštite, nema pisanih podataka, niti dokumenata o konzervatorsko-restauratorskim radovima.

           

5. Sadašnje stanje dobra

 

U unutrašnjosti crkve veoma su prisutni tragovi vlage, kojom je naročito ugrožen njezin oltarski dio. Uzevši u obzir činjenicu da se ovaj dio objekta, svojim većim dijelom, nalazi ispod terena(26), vlage u zidovima apside, može se pretpostaviti da ukopani dijelovi objekta nisu zaštićeni od djelovanja podzemne i procjedne vode.

Na ožbukanoj površini zidova južnog kuta crkve, u njezinom enterijeru, vidljiva je pukotina širine cca 1-2 mm. Iako se bez dodatnih istraživačkih radova ne može jednoznačno utvrditi njezin uzrok nastanka, te pratiti njezino ponašanje, s obzirom na mjesto i smjerove pružanja pukotine, može se pretpostaviti da je došlo do neravnomjernog slijeganja tla ispod južnog kuta crkve.

Osim toga, sasvim je izvjesno da je dersovanje spojnica kamenih zidova na fasadama crkve cementnim žbukom rezultat intervencije novijeg datuma.

 

6. Specifični rizici

 

Objekt je veoma ugrožen djelovanjem podzemne i procjedne vode iz tla, te je nakon potrebnih istraživačkih radova potrebno odabrati pogodan metod za sanaciju objekta od štetnog djelovanja vlage. Prije toga, potrebno je, isto tako, riješiti problem izoliranja objekta od djelovanja vlage.

Nadgrobni spomenici su ugroženi prisustvom biljnih organizama, lišaja i mahovina.

 

III. -  ZAKLJUČAK

 

Primjenjujući Kriterije za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/02 i 15/03), Povjerenstvo je donijelo odluku kao u dispozitivu. Odluka je utemeljena na sljedećim kriterijima:

 

A. Vremensko određenje

B. Povijesna vrijednost

C. Umjetnička i estetska vrijednost

D. Čitljivost

i. Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru

E. Simbolička vrijednost

i. Ontološka vrijednost

ii. Sakralna vrijednost

iii. Tradicionalna vrijednost

iv. Vezanost za rituale ili obrede

v.  Značaj za identitet skupine ljudi

G. Izvornost

iv. Tradicija i tehnike

v. Položaj i smještaj u prostoru

vi. Duh i osjećanja

 

Sastavni dio ove odluke su:

-     kopija katastarskog plana, razmjera 1:6250, br. kat. parcele 757 i 758 (po starom premjeru), br. posjedovnog lista 90, k.o. Meka Gruda,  broj plana: 13d/3, izdala 24. ožujka 2006. godine Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Bileća, Republika Srpska,

-     prijepis posjedovnog lista, br. kat. parcele 757 i 758,  br. posjedovnog lista 90, k.o. Meka Gruda,  prijepis posjedovnog lista br. 12-952-62/06 je 27. ožujka 2006. godine izdala Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područni centar Trebinje, Područna jedinica Bileća, Republika Srpska.

-     fotodokumentacija:

o        fotografije postojećeg stanja crkve, snimljene 28. ožujka 2006. godine; fotografirao: arh. Emir Softić (fotografirano digitalnim fotoaparatom: Canon PowerShot A60),

-     grafički prilozi: tlocrt crkve (snimak postojećeg stanja iz ožujka 2006. godine; snimao i crtao: arh. Emir Softić).

 

Korištena literatura

 

U toku vođenja postupka proglašenja povijesne građevine – Pravoslavne crkve svetog arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu nacionalnim spomenikom BiH,  korištena je sljedeća literatura:

 

Wenzel, Marian, Ukrasni motivi na stećcima, Biblioteka Kulturno  naslijeđe, Sarajevo, 1965.

 

Stošić, Ljiljana, Mali rečnik crkvenih pojmova / Ljiljana Stošić, Beograd, Ars Libri, Banjaluka, Besjeda, 2001.

 

Ševo, Ljiljana, Pravoslavne crkve i manastiri u Bosni i Hercegovini do 1878. godine, Banja Luka, 2002.

 


(1) Ševo, Ljiljana, Pravoslavne crkve i manastiri u Bosni i Hercegovini do 1878. godine, Banja Luka, 2002., str. 173.

(2) Navedena gabaritna mjera uključuje i apsidu. Dužine zidova, mjerene bez apside, su: na sjeverozapadu cca  7,76 m, a na jugoistoku cca 7,85 m. (op. E. Softić)

(3)  Sve dimenzije, na licu mjesta, 28. ožujka 2006. godine, izmjerio arh. Emir Softić.

(4)  U srednjem otvoru su postavljena klatna vrata.

(5) sjeverno odjeljenje, žrtvenik, koji se još naziva protezis ili proskomidija, gdje se pripremaju bogoslužbeni darovi (Stošić, Ljiljana, Mali rečnik crkvenih pojmova / Ljiljana Stošić, Beograd; Ars Libri, Banjaluka, Besjeda, 2001.)

(6)  Navedene mjere su u centimetrima i odnose se respektivno na:  širinu niše/visinu niše/dubinu niše.  (op. E. Softić)

(7) Četverokutni stol, koji je učvršćen na sredini oltara. Na njemu se obavlja proskomidija, pripremanje kruha i vina za njihovo pretvaranje u tijelo i krv Kristovu. Kao što je oltar najvažnije mjesto u hramu, tako je i prijesto glavno mjesto u oltaru. Kao prijesto Krista Slave, Sudije i Gospoda, naziva se i svetim prijestolom, časnom trpezom ili svetim žrtvenikom. Prijestol u duhovnom smislu predstavlja trpezu na kojoj je Krist održao Tajnu večeru; Krist se, prinoseći sebe kao žrtvu zbog spasenja svijeta, pojavljuje u dvostrukoj ulozi i arhijereja i žrtve, i onog koji prinosi i onog koji se prinosi. (Stošić, Ljiljana, Mali rečnik crkvenih pojmova)

(8) Navedene mjere su u centimetrima i odnose se respektivno na:  širinu stola/dužinu stola/debljinu ploče stola /parapetnu udaljenost od poda u apsidi.  (op. E. Softić)

(9) horizontalna udaljenost ikonostasa od tangente vanjske kružnice amvona

(10) Uzvišeno mjesto ispred carskih dveri na kojem stoji đakon kad čita evanđelja i sa kojeg se propovjednici obraćaju narodu. Prema tumačenju carigradskog patrijarha Germana, amvon simbolično predstavlja kamen koji je sa Kristovog groba odvalio anđeo koga su zatekle mironosice po  Kristovom uskrsnuću. (Stošić, Ljiljana, Mali rečnik crkvenih pojmova)

(11) Ploča u kojoj je uklesan amvon je postavljena u istoj ravni sa ostalim pločama poda naosa. (op. E. Softić)

(12) Kut između dvije susjedne radijalne linije iznosi cca 45 stupnjeva.

(13) Tjeme svoda je postavljeno u smjeru apsida-ulazni portal.

(14)  ćemerli= svođeno na svod, sagrađeno “na ćemer” (Nenadović, Slobodan M., Ilustrovani rečnik izraza u narodnoj arhitekturi, Beograd, 2002., str. 79.)

(15) Pri tome se misli na tjeme svoda u enterijeru crkve. (op. E. Softić)

(16) Uobičajeno je da okvir vrata bude sastavljen iz više komada kamena. Zbog takve vrste izvedbe i nepostojanja fuga, primjetne su pukotine u gornjem desnom kutu i donjem lijevom kutu kamenog okvira vrata. (op. E. Softić)

(17) U odnosu na osovinu ulaznog portala, luneta je pomaknuta za cca 2,5 cm u lijevu stranu, tj. prema sjeverozapadu. (op. E. Softić)

(18) Udaljenost je izmjerena na fasadnom zidu.

(19) Naime, ovaj opis se odnosi na gornje dijelove zidova. (op. E. Softić)

(20) sračunato na temelju mjera izmjerenih na licu mjesta (op. E. Softić)

(21) mjereno u odnosu na kotu terena ispred ulaznog portala (op. E. Softić)

(22) Poprečni presjek arhivoltne grede iznosi cca 24 x 50 cm /visina x širina/.

(23) stupovi pravougaonog horizontalnog presjeka cca 22 x 50 /širina x dubina/

(24) Nadzemni dijelovi zidova, na pojedinim mjestima, imaju sačuvanu visinu cca 1 m i imaju širinu od cca 100-130 cm. (op. E. Softić)

(25) Arhelog iz Bileće, koji je, 28. ožujka 2006. godine, bio prisutan za vrijeme uvida u stanje objekta na terenu. (op. E. Softić).

(26) Na objektu su, na licu mjesta, izmjerene distance od horizontalne ravni strehe krova pa do terena, koje iznose:

-     cca 110 cm, na mjestu krajnje točke zida apside na sjeveroistočnoj strani,

-     cca 150-155 cm, na pozicijama krajnjih točaka lateralnih zidova crkve na sjeveroistočnoj strani,

-     cca 330-355 cm, na pozicijama krajnjih točaka lateralnih zidova crkve na jugozapadnoj strani objekta. (op. E. Softić).        Pravoslavna crkva Svetog arhanđela Mihaila u Trnovom DoluSjeverozapadna fasadaSjeveroistočna fasadaUlazna fasada
Jugoistočna fasadaKameni zvonikUlazGrobovi
Ostaci zidovaIkonostasAmvonUnutrašnjost crkve, detalj


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: