početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Stara ili Hafizadića česma, historijski spomenik

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

            Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 23/03.

            Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 4. do 8. ožujka 2003. godine, donijelo je

 

O D L U K U

 

I

 

            Povijesni spomenik – Stara ili Hafizadića česma u Jajcu proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

            Nacionalni je spomenik izgrađen na k.č. 980/1, k.o. Jajce I, općina Jajce, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

            Na nacionalni se spomenik primjenjuju mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 i 27/02).

 

II

 

            Vlada je Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

            Vlada je Federacije dužna osigurati sredstva za izradbu i provedbu potrebne tehničke dokumentacije za rehabilitaciju nacionalnoga spomenika.

            Povjerenstvo će za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrditi tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradbu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

            Potrebno je osigurati provedbu sljedećih mjera:

• dopušteni su samo radovi na konzervaciji i restauraciji objekta, uz projekt odobren od federalnoga ministarstva nadležnoga za prostorno uređenje i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine,

• potrebno je izvršiti zamjenu betonskog korita kamenim.

 

IV

 

            Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

V

 

            Svatko će se, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe, suzdržati od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju.

 

VI

 

            Ova će se odluka dostaviti Vladi Federacije, federalnome ministarstvu nadležnome za prostorno uređenje,  nadležnoj službi zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine, općinskim organima uprave nadležnim za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u toč. II - IV ove odluke i nadležnome općinskome sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII

 

            Sastavni je dio ove odluke obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII

 

            Prema članku V, stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

 

IX

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom  glasniku BiH» i  «Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine».

 

            Ovu je odluku Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

Broj: 08.1-6-496/03-4                                                        

4. ožujka 2003. godine

Sarajevo                                                                                           

 

Predsjedatelj Povjerenstva

Dubravko Lovrenović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

            Na temelju Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, članak 2, stavak 1, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Povjerenstvo proglasilo nacionalnim spomenikom, sukladno čl. V i VI Aneksa 8, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika, sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovome statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

            Povjerenstvo je, na sjednici održanoj od 22.do 23. rujna 1999. godine, donijelo odluku o stavljanju Stare česme Hafizadića u Jajcu na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, pod rednim brojem 280.

            Sukladno  odredbama Zakona, a na temelju članka V, Aneksa 8. i članka 35. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je  pristupilo provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom. 

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

            U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju izvršen je uvid u:

• dokumentaciju o lokaciji imovine i vlasničku dokumentaciju (ZK izvadak i kopiju katastarskoga plana),

• podatke o dosadašnjoj zakonskoj zaštiti dobra,

• podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o oštećenjima tijekom rata, podatke o intervencijama na restauraciji i drugoj vrsti radova na dobru, itd,

• povijesnu, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištenja dokumentacije u sklopu ove odluke.

            Na temelju uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o povijesnom spomeniku

Lokacija

            Stara ili Hafizadića česma u Jajcu se nalazi u ulici Hrvoja Vukčića Hrvatinića, uz Travničku kapiju, ispod Omerbegovića kuće.

            Nacionalni se spomenik nalazi na k.č. 980/1, k.o. Jajce I, općina Jajce.

Povijesni podaci

            Česmu je sagradila hadži Šerifa Merjem hanuma, žena Seid Ahmed-bega Hafizadića, kći bosanskoga teftedara Ahmet-bega Vilića iz Travnika, što je vidljivo iz natpisa na donjoj ploči iznad česme. Sagrađena je hidž. 1262. (1845/1846) godine. Ranije je česma stajala na drugoj strani ulice, tridesetak metara od njene današnje lokacije na koju je prenesena 1948. godine, u neizmijenjenome obliku. Nakon prenošenja, česmi je dodato novo betonsko korito.                      

Dosadašnja zakonska zaštita

            Na temelju zakonske odredbe, a Rješenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture NR BiH u Sarajevu, broj: 310/53 iz 1953. godine, Stara česma u Jajcu uz Travničku kapiju zaštićena je kao spomenik kulture. Rješenjem Zavoda, broj: 02-752-3 iz 1962. godine, upisana je u Registar nepokretnih spomenika kulture pod brojem 219.

            Na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, pod rednim brojem 280, Hafizadića česma u Jajcu registrirana je kao «Stara česme Hafizadića u Jajcu».

 

2. Opis spomenika

            Česma je četverokutnog oblika sa niskim jednostrešnim krovom koji se sastoji od jedne velike pravokutne profilirane kamene ploče.  Rađena je u klesanome kamenu. Na stranama česme nalaze se dva profilirana kamena polustupa sa naglašenim kamenim stopama. Stope su oslonjene na kameni postament visine oko 0,50 m. Na postament se oslanja i kamena ploča sa izrezanim šiljastim lukom u sredini i polovine lukova sa obje strane česme. Iz srednjeg luka teče voda u korito. Česma je duga i visoka 1,95 m, a široka 1,10 m. Iznad česme su dva zapisa o njenoj izgradnji.

            Tekst natpisa isklesan je na dvije kamene ploče. Na gornjoj, manjoj ploči, ispisan je citat iz Kur'ana. Na drugoj, donjoj ploči, veličine 32x47 cm, nalazi se natpis u pjesmi na turskom jeziku. Natpis isklesan i ispisan u nesh-talik pismu smješten je u šest četvornih polja rastavljenih linijama, a ploča je omeđena tordiranom vrpcom (Mujezinović, 1998, str. 265).

 

3. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

            Podaci nisu dostupni.

 

4. Sadašnje stanje lokaliteta

            Područje je izloženo specifičnim rizicima (promet, zagađenje, atmosferilije)

 

III – ZAKLJUČAK

            Primjenjujući Kriterije za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, usvojene na 4. sjednici Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 03. do 09. rujna 2002. godine, Povjerenstvo je donijelo odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijima:

A) Vremensko određenje

B) Povijesna vrijednost

C) Umjetnička i estetska vrijednost

i. Kvaliteta obrade,

ii. Kvaliteta materijala,

iii. Proporcije,

v. Vrijednost detalja;

D) Čitljivost

iv. Svjedočanstvo o određenome tipu, stilu ili regionalnome maniru,

v. Svjedočanstvo o tipičnome načinu života u određenome razdoblju;

E) Simbolička vrijednost

iii. Tradicionalna vrijednost,

v. Značaj za identite skupine ljudi;

F) Ambijentalna vrijednost

iii. Objekat ili skupina objekata je dio cjeline ili područja;

G) Izvornost

i. Oblik i dizajn,

ii. Materijal i sadržaj,

iii. Namjena i upotreba,

iv. Tradicija i tehnike;

 

            Sastavni dio ove odluke su fotodokumentacija i grafički prilozi navedeni u popisu kako slijedi:

1.         GRAFIČKI PRILOZI

1.1.       Zone zaštite povijesnog spomenika,

1.2.       Z.K. izvadak za Hafizadića česmu,

1.3.       Riješenje Zavoda za zaštitu spomenika,

1.4.       Detalj natpisa na česmi.

2.         FOTOGRAFIJE

2.1.       Fotografija objekta do 2002. godine,

2.2.       Fotografija objekta iz 2002. godine.

 

Korištena literatura

1998.Mujezinović Mehmed, Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, knjiga II, Sarajevo – Publishing, Sarajevo, 1998.Omerbegova kuća i Hafizadića česma u JajcuStara ili Hafizadića česma u JajcuHafizadića česmaHafizadića česma 2003.


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: