početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Kajtazovića nišani, Donja Lučka, grobljanska cjelina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

"Službeni glasnik BiH", broj 63/06. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 14. do 20.  ožujka 2006. godine donijelo je

 

O D L U K U

 

I.

 

Grobljanska cjelina – Kajtezovića nišani, Donja Lučka, Općina Cazin, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se nalazi na k.č. broj 1054, upisan u zk. uložak broj 1491, posjedovni list broj 562/02, k.o. Pećigrad, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

            Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH” br. 2/02, 27/02 i 6/04).

 

II.

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) je dužna osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu i prezentaciju nacionalnoga spomenika.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploče sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III.

           

U svrhu trajne zaštite nacionalnoga spomenika, utvrđuje se I. zona zaštite koja obuhvaća prostor definiran u točki I. stavak 2. ove odluke. U toj zoni zaštite se utvrđuju sljedeće mjere:

 • dopušteni su samo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na prezentaciji nacionalnog spomenika i redovitome održavanju zaštićenoga područja uz odobrenje federalnoga ministarstva nadležnoga za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine;
 • dopušteno je ukopavanje na udaljenosti od 5 metara od starih nišana;
 • izvršiti popravak postojeće ili postavljanje nove drvene ograde oko mezarja.

 

IV.

 

Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su oprečni odredbama ove odluke.

 

V.

 

Svatko a posebice nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VI.

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnome ministarstvu nadležnome za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na razini  Federacije Bosne i Hercegovine, općinskom tijelu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra radi provedbe mjera utvrđenih u toč. II. - V. ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII.

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva  (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII.

 

Prema članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

 

IX.

 

            Danom donošenja ove odluke sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 33/02, «Službeni glasnik Republike Srpske» broj 79/02, «Službene novine Federacije BiH» broj 59/02 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH» broj 4/03) se briše nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 758.

 

X.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku BiH».

 

Ovu odluku Povjerenstvo  je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

           

Broj: 07.2-02-65/05-4

15. ožujka 2006. godine

Sarajevo

 

Predsjedatelj Povjerenstva

Dubravko Lovrenović

                                                                                               

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

 

Na temelju Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljenoga prema Aneksu 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, članak 2. stavak 1, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika proglasilo nacionalnim spomenikom, sukladno člancima V. i VI. Aneksa 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 33/02), sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovome statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje, i bez obzira je li za navedeno dobro podnesen zahtjev.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika je donijelo odluku o stavljanju Kajtezovića nišana, Donja Lučka, na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH pod rednim brojem 758(1).

Sukladno odredbama Zakona, a na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. i članka 35. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je  pristupilo provedbi postupka za donošenje konačne odluke o  proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

           

           Tijekom vođenja postupka izvršen je uvid u:

 • podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući opis i fotografije, podatke o oštećenjima tijekom rata, podatke o intervencijama i  radovima na dobru itd.,
 • uvid u sadašnje stanje objekta,
 • preslik katastarskoga plana,
 • povijesnu, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru koja je dana u popisu  uporabe dokumentacije u okviru ove odluke.

            Na temelju uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

            Kajtezovića nišani se nalaze u mjestu Pećigrad, naselje Donja Lučka, Općina Cazin, na putu koji iz Pećigrada vodi prema Maloj Kladuši.

Nacionalni spomenik se nalazi na k.č. broj 1054, p.l. broj 562/02, k.o. Pećigrad, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Povijesni podaci (2)

Svi nišani na ovoj parceli, prema mišljenju M. Mujezinovića (Mujezinović, str. 84), novije su izrade i označavaju sljedeće članove obitelji Kajtezovića:

 • Hasana, sina Ibrahimova, umro 1331. godine po H. (1913),
 • Sulejmana, sina Mahmudova, umro 1336. godine po H. (1917/18),
 • Mahmuda, sina Ahmedova, umro 1340. godine po H. (1922),
 • Husejina, sina Mahmudova, umro 1353. godine po H,
 • Hasana, sina Mahmudova, umro 1355. godine po H. (1936),
 • Sulejmana, sina Ibrahimova, umro 1370. godine po H. (1950/51),
 • Mehmeda, sina Mahmudova, umro 1964. godine.  

2. Opis dobra

Na parceli koja se nalazi u neposrednoj blizini puta koji iz Cazina vodi prema Velikoj Kladuši, u prostoru ograđenom drvenom ogradom, nalazi se manja skupina nišana.

Postojanje ovakvih grupacija nišana nije rijetkost u ovome dijelu Bosne i Hercegovine. U Krajini ih nazivaju «nišanima krajputašima». Ovi spomenici su podizani najčešće uz glavne prometnice, o čemu govori samo njihovo ime. Kod ovakvih memorijalnih mjesta pokojnici su nerijetko sahranjivani na nekom drugome mjestu.

M. Mujezinović navodi podatak da se u ograđenome prostoru nalazi 16 nišana od kojih je osam muških i osam ženskih (Mujezinović, str. 84). Taj broj je danas veći, jer se tradicija sahranjivanja, odnosno postavljanja nadgrobnika koji pripadaju obitelji Kajtezovića u ovoj parceli nastavlja (nišani iz 1970. i 1981. godine).

Ornamentika nišana u Donjoj Lučkoj je vrlo bogata. Osobit dojam ostavljaju muški nišani čija visina prelazi 3 metra (Mujezinović, str. 84).

Osnovica nišana ima dimenzije oko 40x40 cm. U donjoj zoni nišani su ukrašeni dekoracijama sa mnoštvom biljnih motiva. U sredini kompozicije obično se nalazi ibrik u čijem središtu je manja, najčešće osmokutna rozeta. Na srednjem dijelu nišana se nalazi natpis na turskome jeziku. Ovaj dio je pravokutan i završen je oblikom polukružnoga luka. Utisnut je u masu kamena oko 3 cm.

Zona iznad natpisa je dekorirana polumjesecima sa jednom ili više zvijezda. Svi nišani imaju približno jednake bogato ukrašene turbane, karakteristične za ovaj dio Bosne i Hercegovine. Na bridovima nišana, kao i ispod turbana javlja se ukras u vidu tordirane vrpce.

Ženski nišani su manjih dimenzija i smješteni su iza muških. I oni su bogato ukrašeni s tim da se umjesto turbana javlja ženska pletenica. U donjem dijelu se, također, javljaju dekoracije sa biljnim motivima i ibricima sa rozetom u sredini s tim da je rozeta u ovome slučaju bogatije ukrašena. Srednji dio nišana je predviđen za natpis. Tordirana vrpca se javlja na bridovima nišana.

Nišani su djelo lokalnih majstora koji su kroz stoljeća razvili karakterističan tip nišana. Njihov utjecaj je vidljiv i na teritorijima koji se prostiru istočno od područja Bosanske krajine. Izrađeni su od bihacita, kamena koji se veoma lako obrađuje. Vanjske površine kamena su uglačane i obrađivane su alatom koji se i danas koristi prigodom obrade kamena u ovim krajevima (testera i brus).

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

Kajtezovića nišani se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH pod rednim brojem 758.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Redovito se vrši tekuće održavanje mezarja. Nije poznato jesu li vršeni konzervatorsko-restauratorski radovi na nišanima.

Mehmed Mujezinović, saradnik tadašnjeg Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskoga i prirodnog naslijeđa BiH,  izvršio je epigrafsko snimanje nišana godine 19..

 

5. Sadašnje stanje dobra

Cjelina je u dobrome stanju. Redovito se uređuju parcele i čiste od samonikloga rastinja. Drvena ograda oko mezarja na pojedinim mjestima je oštećena. 

 

6. Specifični rizici

            Promet – blizina vrlo prometne ceste. Ispušni plinovi izazivaju promjene boje i strukture kamena.

 

III -  ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterije za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (“Službeni glasnik BiH” br. 33/02 i 15/03), Povjerenstvo je donijelo odluku kao u dispozitivu. Odluka je utemeljena na sljedećim kriterijima:

A. Vremensko određenje,

B. Povijesna vrijednost,

C. Umjetnička i estetska vrijednost

            i. Kvaliteta obrade

            iii. Proporcije

            iv. Kompozicija

            D. Čitljivost

            iv. Svjedočanstvo o određenome tipu, stilu ili regionalnome maniru

            E. Simbolička vrijednost

            iii. Tradicijska vrijednost

            iv. Vezanost za rituale ili obrede

            v. Značaj za identitet skupine ljudi

            F. Ambijentalna vrijednost

            iii. Objekt ili skupina objekata je dio cjeline ili područja

            H. Jedinstvenost i reprezentativnost

            i. Jedinstven ili rijedak primjerak određenoga tipa ili stila

           

Sastavni dio ove odluke su:

-     preslik katastarskoga plana,

-     posjedovni list,

-     fotodokumentacija Općine Cazin (nepoznat fotograf),

-     fotodokumentacija Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

(fotografije snimio: Mirzah Fočo).

 

Korištena literatura

Tijekom vođenja postupka proglašenja je korištena sljedeća literatura:

 

1970.    Hilić, Hasan ef., Džamije u Velikoj Kladuši, Velika Kladuša, 1970,

 

1998.    Mujezinović, Mehmed, Islamska epigrafika u BiH, knjiga III, Sarajevo Publishing, 1998,

 

dokumentacija Općine Cazin.

 

(1) Na Privremenoj listi nacionalnih spomenika je upisana Općina Velika Kladuša. Nišani se nalaze na teritoriji općine Cazin. 

(2) Više povijesnih podataka o naselju Cazin moguće je vidjeti u Odluci o proglašenju nacionalnim spomenikom Graditeljske cjeline Starog grada Cazina sa džamijom.Kajtazovića nišani, grobljanska cjelina Džamija, Donja LučkaKajtazovića nišaniKajtazovića nišani


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: