početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Firduzov mezaristan, grobljanska cjelina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

            Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 53/04.

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 6. do 10. jula 2004. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

            Grobljanska cjelina - Firdusov mezaristan u Livnu proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovime (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik ).

            Nacionalni spomenik se nalazi na k.č, br. 3/124 i 3/125, upisani u  z.k. uložak broj 1161, k.o. Livno, općina Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

            Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini («Službene novine Federacije BiH», br. 2/02, 27/02 i 6/04).

 

II

 

            Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija ) će utvrditi tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnom podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnom spomenikom.

 

III

 

            Utvrđuju se sljedeće mjere zaštite, koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 2. ove odluke:

            - zabrana izvođenja bilo kakvih radova na objektima ili djelovima objekata koji čine ostatke grobljanske cjeline, osim arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratoskih radova, uz odobrenje od strane federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;        

            - ubicirati i podignuti pale nišane;

            - izvršiti sanaciju polomljenih sarkofaga;

            - istražiti fragmente nišana koji leže u mezaristanu i na adekvatan način ih prezentirati          u sklopu grobljanske cjeline;

            - izvršiti uređenje mezaristana;

            - osigurati tehničko održavanje mezaristana;

            - zabrana odlaganja otpada;

            - ukloniti kiosk postavljen na mezaristanu.

 

IV

 

            Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

V

 

            Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VI

 

            Ova odluka će se dostaviti Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II - V ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII

 

            Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII

 

            Prema članu V, stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

IX

 

            Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02, «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 79/02, «Službene novine Federacije BiH», broj 59/02 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj 4/03) briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 335.

 

IX

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku BiH» .

 

 

            Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

 

Predsjedavajući Komisije

Dubravko Lovrenović

 

Broj: 02-02-189/04-3

6. jula 2004. godine                                                                   

Sarajevo

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I - UVOD

         Na osnovu Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, član 2., stav 1., «nacionalni spomenik» je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom, u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za to dotično dobro podnešen zahtjev.

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku o stavljanju Firduzovog groblja u Livnu na Privremenu listu nacionalnih spomenika pod rednim brojem 335.

            U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovu člana V, Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je pristupila sprovođenju postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

II-PRETHODNI POSTUPAK

 

            U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju izvršen je uvid u:

-         podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući opis i fotografije, podatke o oštećenjima u toku rata, podatke o intervencijama na restauraciji i drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

-         z.k. izvadak i podatke o vlasništvu,

-         istorijsku, arhitektonsku i drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištenja dokumentacije u sklopu ove odluke.

 

             Na osnovu uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

1. Podaci o dobru

 

Lokacija

            U samom centru Livna, na desnoj obali rijeke Bistrice, stotinjak metara od njenog izvora, «smješteno je Firdusbegovo groblje (mezaristan)».

            Između rijeke i mezaristana danas je cesta koja povezuje mahalu na desnoj obali rijeke sa centralnom saobraćajnicom u Livnu.

            Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji označenoj kao k.č. broj 3/124 i 3/125, z.k. uložak broj 1161, Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Istorijski podaci

            Najstariji datovani nišan u tom mezaristanu je nišan Ahmed-bega kapetana, sina Firdus-begovog koji je preselio hidž. 1188. (1774./1775.) godine. Taj, kao i drugi nišani, pokazuju da su se u tom  mezaristanu ukopavali uglavnom članovi porodice Firdus. Po njima mezaristan nosi i ime.

            Stari odžak ( kurija ) begova Firdusa stajao je u predjelu Hlivna koji se i danas naziva Rajčevac.

            Od sredine 18. stoljeća Firdusi su gospodari Hlivna i Hlivanjskog kadiluka. Oni su bili kapetani do 1835. godine, a vršili su kroz to vrijeme ponajviše i čast muselima (vezirov povjerenik u većim mjestima). Prvi kapetan Hlivna iz ove porodice bio je Ahmed-beg koji je ubijen u Hlivnu za jedne pobune baša, ali njegov nišan nije pronađen u ovom mezaristanu. Njegov sin i nasljednik Ahmed-beg je drugi kapetan Hlivna čiji je nišan i najstariji datovani nišan u ovom mezaristanu u toku utvrđivanja stanja u junu 2004. godine.

 

2. Opis dobra

            Mnogi nišani ovog mezaristana su uništeni, ali i oni koji su ostali ukazuju na to da je to grobljanska cjelina sa najdekorativnijim nišanima u Livnu, pa i širem području Bosne. Posebno je karakterističan po većem broju visokih, profilisanih i dekorisanih santrača i sarkofaga na koje su postavljeni masivni dekorisani nišani sa tarisima koji su vrlo sitni s obzirom na meterijal u kojem su rađeni. Rađeni su od kamena miljevine. Sve ovo ukazuje na vrlo vješte klesare i visok nivo umjetničkog znanja. Sam mezaristan moguće je podijeliti u tri zasebne cjeline koje se izdvajaju  koncentracijom i likovnim osobenostima  i pripadnošću nišana u njima. Na sjevernoj strani mezaristana nalaze se najdekorativniji nišani i ovdje su ukopavani članovi porodice Firdus. U središnjem dijelu mezaristana nalazi se nekoliko nišana novije dobi. U južnom dijelu mezaristana su mezari u koje su ukopavani oni koji nisu pripadali porodici Firdus.

 

Mezar broj 1

            Uzglavni nišan je visok 165 cm, osmugaonog je oblika sa stranicama osmougla od 14 i 12 cm koje se na vrhu završavaju u špic postavljen na kvadratnoj stopi 32 x 32 cm, visokoj 38 cm. Istog oblika je i nožni nišan čija je visina 153 cm, a sve ostale mjere su mu iste kao kod uzglavnog nišana.

            Tekst tariha na uzglavnom nišanu je napisan sitnim pismom najsličnijim neshi stilu arapskog pisma, na turskom jeziku glasi:

هو الخلاق الباقى ارجعى الى ربك نداسنه دار فنادن دار بقايه رحلت ايدن اهلونه لي ...... كلشن سرايه مقلم اعلايه جنت شراب نوش ايدن نصيب ايله روحيجون الفاتحه سنه 1294

«On je Vječni Tvorac. Pozivu «Vrati se svom Gospodaru» odazvao se i iz prolazne u vječnu kuću preselio Livnjak ……. Neka mu bude dosuđen napitak u vrtovima uzvišenog raja. Fatiha za njegovu dušu. Godina 1294.» (1877./1888.)

            Tarih je oštećen baš na mjestu gdje bi trebalo da stoji ime preminule osobe.

 

 Mezar broj 2

            Muški nišan sa turbanom u gužve visine 120 cm, blago osmougaone osnove stranica 32 i 8 cm. Obim turbana je 190 cm sa mudževezom visine 17 cm. Nožni nišan je visok 160 cm, osmougaone osnove stranica 30 i 8 cm. Mezar je oivičen kamenim santračem dimenzija 220 x 110 cm. Na uzglavnom nišanu, na lijevoj njegovoj strani, nalazi se mač isklesan u kamenu, a na prednjoj strani, u udubljenoj niši, je tarih u prozi na turskom jeziku ispisan lijepim sulus stilom arapskog pisma.

هو الخلاق الباقى ارجعى الى ربك نداسنه دار فنادن دار بقايه رحلت ايدن اهلونه لي محارم اسباحك زايم كلشن سرايه مقلم اعلايه جنت شراب نوش ايدن نصيب ايله سنه 1294

«On je Vječni Tvorac. Pozivu «Vrati se svom Gospodaru» odazvao se i iz prolazne u vječnu kuću preselio Livnjak Muharem Spahić, zaim. Neka mu bude dosuđen napitak u vrtovima uzvišenog raja. Godina 1294.» (1877./1888.)

 

Mezar broj 3

            Uzglavni nišan, visok 140 cm, osmougaone osnove stranica 18,5 i 12 cm koje se na vrhu spajaju u špic. Nožni nišan je istog oblika, nešto manji, visine 120 cm i stranica osmougla 21 i 11 cm.

            Na nišanima nema tariha.

 

Mezar broj 4

            Nema uzglavnog nišana na ovom mezaru. Nožni nišan je visok 93 cm, osmougaone osnove stranica 30 i 7 cm. Mezar je oivičen visokim kamenim santračem profilisanim na vrhu. Kamene ploče koje čine santrač su visoke 50 cm i duge 200 cm i 50 cm.

 

Mezar broj 5

            Uzglavni nišan, visok 85 cm, kvadratne osnove 17 x 17 cm sa turbanom u gužve. Nožni nišan je visine 46 cm i kvadratne osnove 16 x 16 cm. Na nišanima nema nikakvog natpisa.

 

Mezar broj 6

            Na ovom mezaru je očuvan samo nožni nišan visine 102 cm i pravougaone osnove 19 x 16 cm.

 

Mezar broj 7

            Mezar sa uzglavnim nišanom odrubljenog turbana koji je takav visok 95 cm, kvadratne osnove 25 x 25 cm. Nožni nišan je visok 125 cm, osmougaone osnove stranica 15 i 7 cm. Mezar je opasan kamenim santračem. Na nišanima nema natpisa.

 

Mezar broj 8

            Uzglavni nišan sa žanskom kapom na vrhu je visine 96 cm, kvadratne osnove dimenzija 21 x 21 cm. Nožni nišan je oboren na zemlju. Mezar je oivičen kamenim santračem. Na uzglavnom nišanu je lijepo ispisan natpis, vrlo sitnim sulus stilom arapskog pisma, oštećen i teško čitljiv. Ono što se može pročitati je:

هو الخلاق الباقي .............. سنه الف و ماتين و سبعين و تسعه سنه 1279

«On je Vječni Tvorac. ………… Godine hiljadu dvije stotine sedamdeset i devete. Godina 1279.» (1862./1863.)

 

Mezar broj 9

            Muški uzglavni nišan sa turbanom u gužve visine 45 cm i pravougaone osnove 18 x14 cm. Nišan je utonuo u zemlju. Na vrhu pravougaone osnove nišana je uklesana cik-cak linija koja bi mogla da označava da je preminuli bio hadžija. Nema nožnog nišana.

 

Mezar broj 10

            Mezar ima samo ostatke uzglavnog nišana koji je bio kvadratne osnove 16 x 16 cm.

 

Mezar broj 11

            Kao i nišan broj 10, i ovaj mezar ima samo uzglavni nišan prelomljenog turbana. Ostatak nišana pravougaone osnove 19 x 10 cm je potonuo u zemlju.

    

Mezar broj 12

            Mezar je opasan santračem sa uzglavnim nišanom dimenzija 100 x 20 x 20 cm sa fesom na kojem je natpis:

«Ovo je kabur Muje Španje. Umro 1950.»

 

Mezar broj 13

            Mezar sa muškim nišanom dimenzija 100 x 21 x 21 cm, sa fesom, oštećen na prednjoj strani gdje bi trebao da bude natpis i opasan kamenim santračem.

 

Mezar broj 14

            Mezar sa muškim nišanom dimenzija 93 x 19 x 19 cm, sa fesom, oštećen na prednjoj strani gdje bi trebao da bude natpis i opasan kamenim santračem.

            Mezari 12, 13 i 14 su mezari novijeg datuma.

 

Mezar broj 15

            Moderna grobnica sa natpisom: «Grob Borić Fehima. Umro 1945.»

 

Mezar broj 16

            Na ovom mezaru su vidljivi samo ostaci visokog kamenog santrača. Nema tragova nišanima koji su nekad stajali na ovom mezaru.

 

Mezar broj 17

            Dupli mezar opasan kamenim santračem dimenzija 230 x 210 cm, visine 50 cm. Pojedine stranice kamenog santrača su pale na zemlju. Nema traga nišanima koji su stajali na ovom mezaru.

 

Mezar broj 18

            Na ovom mezaru vidljivi su samo ostaci visokog kamenog santrača. Mezar je urušen, bez nišana.

 

Mezar broj 19

            Mezar sa bogato ukrašenim, visokim kamenim santračem. Na desnoj i lijevoj kamenoj ploči santrača, koja je dimenzija 270 x 71 cm, su vješto isklesana tri stuba koja nose gornji profilisani vrh santrača. Između stubova su isklesane po tri vaze sa cvijećem. Prednja i zadnja kamena ploča santrača je dimenzija 107 x 70 cm, i one su dekorisane na isti način. Kako nema nišana na ovom mezaru, ne znamo čiji je ovo mezar.

 

Mezar broj 20

            Mezar sa ostacima visokog kamenog santrača koji je opasivao ovaj mezar. Uzglavnog nišana nema, a nožni nišan je oboren na zemlju.

 

Mezar broj 21

            Na mezaru oivičenom visokim kamenim santračem nalazi se uzglavni nišan kvadratne osnove 17 x 17 cm, odbijenog turbana visine 70 cm. Nožni nišan ne postoji. Natpis na uzglavnom nišanu je na arapskom jeziku, djelimično oštećen, ispisan sitnim neshi pismom i kazuje nam da je ovo najstariji datovan nišan u mezaristanu i jedini za koji možemo sigurno da kažemo da pripada jednom livanjskom kapetanu.

هو الخلاق الباقي المرحوم و المغفور الي رحمة ربه الغفار ... احمد قبودان بن احمد قبودان بن فردوس بك روح ايجون الفاتحة  سنة 1188

On je Vječni Tvorac. Pomilovani i oprošteni (potreban) milosti Gospodara svoga koji oprašta …. Amed kapetan, sin Ahmeda kapetana, sin Firdus-bega. Fatiha za njegovu dušu. Godine 1188.» (1774./1775)(1)

 

Mezar broj 22

            Mezar sa bogato profilisanim i masivnim otvorenim sarkofagom čija je visina 100 cm, dužina 230 cm i širina 80 cm. Na ovakvom sarkofagu nalazi se masivni uzglavni nišan osmougaone osnove stranica širine 17 cm na kojem je mušebak-turban obima 200 cm. Visina turbana je 70 cm, a ukupna visina nišana je 140 cm. Nožni nišan je takođe osmougaone osnove stranica širine 16 cm i visine 135 cm koji se završava sa nekom vrstom kape. Natpis se nalazi na tri strane osmougaonog uzglavnog nišana. Prvi njegov dio, koji nam daje osnovne podatke o preminulom, je na arapskom jeziku, ispisan sitnim sulus stilom arapskog pisma, djelimično oštećen i glasi:

هذا القبر مير عبد الرحمن ..... فردوس زاده جعل الله تعالى ..... و لمن قرء لكل حرف .... سنة 1284

«Ovo je kabur Mir Abdurahmana……Firdusovića. Svevišnji Bog učinio ……i svakome onom ko prouči za svaki harf…. Godine 1284.» (1864./1865.) (2)

            Ispod ovog teksta nalazi se duži tekst podijeljen u osamnaest polja na tri strane nišana, napisan na turskom jeziku u stihovima, ispisan nestalik stilom arapskog pisma, vrlo sitno. Oštećenja su učinile ovaj tekst nečitkim.

 

Mezar broj 23

            Mezar sa visokim kamenim santračem, dobro oštećen i urušen, bez nišana.

 

Mezar broj 24

            Mezar sa urušenim kamenim santračem, bez uzglavnog nišana, sa nožnim nišanom koji je spao na zemlju.

 

Mezar broj 25

            Mezar sa urušenim sarkofagom i nišanima oborenim na zemlju. Uzglavni nišan ima žensku kapu koja je odvojena od njega. Po izgledu ovaj mezar bi mogao da odgovara mezaru Amine-hanume Firdus čiji natpis daje Mujezinović Mehmed u trećem dijelu Islamske epigrafike Bosne i Hercegovine na 125. stranici.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

              Prostornim planom Bosne i Hercegovine iz 1980. godine(4), nišani u Firduzovom groblju u Livnu su bili kategorisani kao spomenik nacionalnog značaja I kategorije.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

            Nema podataka o radovima ove vrste.

 

5. Sadašnje stanje dobra

            Uvidom u stanje na terenu u maju 2004. godine konstatovano je sljedeće:

- mezaristan je u vrlo lošem stanju. Većina nišana je djelimično ili potpuno uništana, ali nema tragova nasilnog uništenja. Fragmenti nišana leže prikupljeni u centralnom dijelu mezaristana.

 

III – ZAKLJUČAK

            Primjenjujući Kriterijume ze proglašenje dobara nacionalnim spomenicima («Službeni glasnik BiH» br. 33/02 i !5/03), Komisija je donijela odluku kao u dispozitivu.

            Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijumima:

A. Vremensko određenje

B. Istorijska vrijednost

C. Umjetnička i estetska vrijednost

i. Kvalitet obrade

ii. Kvalitet materijala

iii. Proporcije

iv. Kompozicija

v. Vrijednost detalja

vi. Vrijednost konstrukcije

D. Čitljivost

i. Svjedočanstvo o istorijskim mijenama

iv. Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru 

v. Svjedočanstvo o tipičnom načinu života u određenom razdoblju

E. Simbolička vrijednost

i. Ontološka vrijednost                            

ii. Sakralna vrijednost

iii. Tridacionalna vrijednost

iv. Vezanost za rituale ili obrede

v. Značaj za identitet grupe ljudi

F. Ambijentalna vrijednost

i. Odnos oblika prema ostalim dijelovima cjeline

ii. Objekat ili skupina objekata je dio cjeline ili područja

           

            Sastavni dio ove odluke su:

- kopija katastarskog plana,

- z.k. izvadak,

- fotodokumentacija,

- situacija.

 

Korištena literatura:

1980.     Kreševljaković, Hamdija, Kapetanije u Bosni i Hercegovini, IGKRO Svjetlost, Sarajevo

 

1977.     Mujezinović, Mehmed, Islamska epigrafika BiH, knjiga III – Bosanska krajina, zapadna Hercegovina, IP Veselin Masleša, Sarajevo

 

1957.     Čurić, Hamdija, Posljednji kapetani Livna Firdusi, Glasnik Zemaljskog muzeja, XII ( nova serija ), str. 97-115

 

1953.     Mujić, Muhamed, Stav livanjskog kapetana Firdusa prema pokretu Husejin-bega Gradaščevića i sultanovoj politici, POF III-IV 1952.-1953., Veselin Masleša, Sarajevo

 


(1)Ahmed-beg, drugi livanjski kapetan iz porodice Firdus, je ovu službu vršio do svoje smrti. Godine 1760. vodio je vojsku protiv Mostara zajedno sa drugim bosanskim kapetanima. U njegovo doba hajdukovao je oko Prologa mletački podanik Stanko Sočivica koji je sa svojom družinom, u kojoj je bilo i mletačkih vojnika, napadao na karavane koji su išli iz Splita u Bosnu. Dva takva napada izvršena su 1766. godine. Naslijedio ga je stariji sin, Ibrahim-beg.

(2)Mir Abdurahman je sin Ibrahim-bega Firdusa, posljednjeg livanjskog kapetana, a koji je umro u Travniku 1253. (1837./1838.) godine, a sahranjen je u groblju uz Lončaricu džamiju.

(3)Tekst natpisa na ovom nišanu, kako ga čita Mujezinović, je sljedeći: «On (Bog) vječni je Tvorac. Umrla i upokojena, potrebna Božije milosti, Amina-hanuma Firdus, kći Ali-paše, bivšeg hercegovačkog valije. Za njenu dušu (prouči) Fatihu. Godina 1258.» (1286./87.)

(4)Prostorni plan Bosne i Hercegovine, Faza «B»-Valorizacija, Prirodne i kulturno-historijske vrijednosti; Sarajevo, avgust 1980. godine

 Firduzov mezaristanFirduzov mezaristan u LivnuJužni dio mezaristanaNišan br.2
Mezar br.8Središnji dio mezaristanaNišani 12, 13, 14 i 15Dupli mezar br. 17
Mezar br. 19Mezar Kabur Mir Abdurahmana FirdusovićaMezar Amine hanume FirdusNišan br.21 – najstariji u mezaristanu, 1188.h.g. (1774./75.)
Nišani koje je zabilježio Mehmed MujezinovićSjeverni dio mezaristana  


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: