početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Crkva samostana Trapista «Marija Zvijezda» (Uznesenje Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom, historijska građevina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 20. do 26. januara 2004. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

Istorijska građevina - Crkva Samostana trapista –„Marija Zvijezda“  (Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom u Banja Luci proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).

Pokretnu imovinu iz stava 1. ove tačke sačinjavaju: pinakoteka sa 16 slika, gliptoteka sa 6 skulptura, 20 tekstilnih predmeta, 42 predmeta izrađena od metala, 15 komada kućnog i liturgijskog mobilijara i 96 knjiga.

Nacionalni spomenik  se nalazi na dijelu k.č. br. 69 (zgrada broj 1), dijelu k.č. br. 70 (zgrada broj 2) i dijelu k.č. br. 70 (zgrada broj 3), katastarsko-knjižni uložak - prepis broj 20/0, k.o. Delibašino Selo 2, opština Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini («Službeni  glasnik  Republike Srpske», broj  9/02).

 

II

 

Vlada Republike Srpske dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) utvrdiće tehničke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

I zona zaštite obuhvata crkvu i biblioteku sa numizmatičkom kolekcijom i etnološkim muzejem i pokretno naslijeđe , tj. prostor dijela k.č. br. 69 (zgrada broj 1), dio k.č. br. 70 (pod zgradom broj 2) i dio k.č. br. 70 (pod zgradom broj 3).

U  toj zoni utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

            - dozvoljeni su samo konzervatorsko-restauratorski radovi na nacionalnom spomeniku, te radovi koji imaju za cilj prezentaciju nacionalnog spomenika, uređenje parcele i manji infrastrukturni radovi, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: ministarstvo nadležno za prostorno uređenje) i stručno nadziranje nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležna služba zaštite);

 

            II zona zaštite obuhvata prostor k.č. br. 69 (izuzimajući dio parcele pod zgradom broj 1). U toj zoni utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

- moguća je nova gradnja koja neće ugroziti spomeničke vrijednosti proglašenog dobra, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i stručno nadziranje nadležne službe zaštite;

- obavezno čuvanje postojećeg visokog rastinja.

 

            Utvrđuje se zaštitni pojas širine 150 m od granica I zone zaštite. U tom pojasu utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

            - zabrana izgradnje industrijskih objekata, objekata čija namjena može da ugrozi nacionalni spomenik i lociranje zagađivača okoline;

            - infrastrukturni radovi dozvoljeni su samo uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje, a prema uslovima nadležne službe zaštite. 

 

IV

 

            Utvrđuju se sljedeće mjere zaštite za pokretnu imovinu iz tačke I stava 2. ove odluke (u daljem tekstu: pokretno naslijeđe):

Vlada Republike Srpske obezbijediće odgovarajuće fizičke i tehničke uslove za čuvanje pokretnog naslijeđa, a prije svega:

- preduzeti odgovarajuće mjere u cilju vraćanja dijela izmještenog pokretnog naslijeđa -  dijela zbirke metalnih predmeta i biblioteke;

- obezbijediti odgovarajuće muzejske uslove za čuvanje ukupnog fonda pokretnog naslijeđa;

- izraditi sistem klimatizacije koji će obezbijediti optimalnu količinu vlažnosti (50 do 60%) i temperature vazduha (16° do 22°C) u muzeju, sakristiji, biblioteci i arhivi samostana.

Izlaganje i ostali vidovi prezentacije pokretnog naslijeđa na području Bosne i Hercegovine vršiće se na osnovu uslova koje utvrdi ministarstvo nadležno za kulturu u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: ministarstvo nadležno za kulturu).

Nadziranje nad sprovođenjem mjera zaštite pokretnog naslijeđa vrši ministarstvo  nadležno za kulturu.

 

V

 

Iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno.

Izuzetno od odredbe stava 1. ove tačke, dozvoljeno je privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini.

Odobrenje za privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko bude nedvosmisleno utvrđeno da to neće ni na koji način ugroziti nacionalni spomenik. Komisija, u svom rješenju o odobrenju za privremeno iznošenje spomenika, utvrđuje sve uslove pod kojima se to iznošenje može da izvede, rok za povrat dobra u zemlju, kao i zaduženja pojedinih organa i institucija za obezbjeđenju tih uslova i o tome obavještava Vladu Republike Srpske, nadležnu službu bezbjednosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

 

VI

 

Stavljaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

VII

 

            Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i opštinske službe suzdržaće se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili da dovedu u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju.

 

VIII

 

            Ova  odluka će se dostaviti Vladi Republike Srpske, ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, ministarstvu nadležnom za  kulturu, nadležnoj službi zaštite i opštinskim organima uprave nadležnim za poslove urbanizma i katastra, radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II - VII ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

IX

           

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

X

 

            Prema članu V, stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

XI

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku BiH».

 

 

 

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

 

 

                                                P. o Predsjedavajućeg  Komisije

 

Amra Hadžimuhamedović

 

Broj: 06.1-2-1007/03-7

4. maja 2004. godine

SarajevoCrkva samostana Trapista 'Marija Zvijezda'Crkva samostana Trapista 'Marija Zvijezda', pogled prema apsidiCrkva samostana Trapista 'Marija Zvijezda', kontraforeUlazni portal
Unutrašnjost Crkve samostana Trapista, srednja lađa pogled prema orguljamaCrkva samostana Trapisti, detalj - Kapitel stubaCrkva u suterenu, KriptaMaketa samostanskog kompleksa
Novi samostan III fazeKolijevka 'Marije Zvijezde'Samostan II faze i CrkvaStari samostan u vrijeme izgradnje centrale i brane
Stari tabernakul, prije 1969. godine   


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: