početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić, pokretno dobro

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

            Objavljeno u "Službenom glasniku BiH" broj 26/08.

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 7. do 11. oktobra 2003. godine donijela je

 

O D L U K U

 

I.

 

            Pokretno dobro - Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić, koja se trenutno čuva u zgradi u Ulici Milana Tepića br. 15 u Banjoj Luci proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

            Nacionalni spomenik čini 1030 umjetničkih predmeta.

            Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (»Službeni glasnik Republike Srpske« broj 9/02).

 

II.

 

            Vlada Republike Srpske dužna je da osigura pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

 

III.

 

            Vlada Republike Srpske osiguraće odgovarajuće fizičke i tehničke uslove za čuvanje nacionalnog spomenika.

            Izlaganje i ostali vidovi prezentacije, kao i nadzor nad zaštitom nacionalnog spomenika vršiće se na osnovu uslova koje utvrdi ministarstvo nadležno za kulturu Republike Srpske.

 

IV.

 

            Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe suzdržat će se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu zaštitu.

 

V.

 

            Iznošenje nacionalnog spomenika ili pojedinog njegovog dijela (u daljnjem tekstu: pokretno naslijeđe) iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

            Izuzetno od odredbe stava 1. ove tačke, dopušteno je privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini.

            Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko nedvojbeno bude utvrđeno da to ni na koji način neće ugroziti pokretno naslijeđe.

            Komisija u svom odobrenju za privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uslove pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za vraćanje u Bosnu i Hercegovinu, kao i zaduženja pojedinih organa i institucija na osiguranju tih uslova, te o tome obavještava Vladu Republike Srpske, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

 

VI.

 

            Ova odluka dostavit će se Gradu Banja Luka, Vladi Republike Srpske, ministarstvu nadležnom za kulturu Republike Srpske i nadležnoj službi zaštite na nivou Republike Srpske, radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II - V ove odluke.

 

VII.

 

            Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII.

 

            Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

IX.

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom glasniku BiH«.

 

            Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

Broj: 05-6-887/03-12

8. oktobra 2003. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća Komisije

Amra Hadžimuhamedović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I - UVOD

            Na osnovu člana 2. stava 1. Zakona o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, »nacionalni spomenik« je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

            Grad Banja Luka dostavio je Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, dana 23. 5. 2003. godine, prijedlog za proglašenje Umjetničke zbirke Draginje i Voje Terzić u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Na osnovu toga, a u skladu sa članom V Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članom 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je pristupila pokretanju postupka za proglašenje Umjetničke zbirke Draginje i Voje Terzić nacionalnim spomenikom.

 

II - PRETHODNI POSTUPAK

            U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom izvršen je uvid u:

ـ           dokumentaciju Grada Banje Luke o predmetu u postupku,

ـ           fundus Umjetničke zbirke Draginje i Voje Terzić u Banjoj Luci

ـ           opis i fotografije predmeta u posebnim monografijama

            Komisija je pokušala stupiti u vezu sa novim vlasnicima Zbirke, uz pomoć Gradske uprave Banja Luka. Utvrđeno je da novi vlasnici još nisu poznati, jer nije završena ostavinska rasprava. Imajući u vidu ugroženost zbirke, Komisija je nastavila sa procedurom donošenja odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

            Na osnovu uvida u  prikupljenu dokumentaciju, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

            Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić smještena je u odvojenom galerijskom dijelu stana porodice Terzić u Ul. Milana Tepića br. 15 Banja Luka.

Historijski podaci

            Bračni par Terzić su većinu svog života posvetili kolekcionarstvu, prikupljanju umjetnina, a da su pri tom imali skromne novčane prihode. Njihovu strast ka sakupljanju su pomagali umjetnici, ustupajući im svoja djela za simbolične sume novca ili su im ih darovali.

            Draginja Terzić, rođ. Milanović, rođena je u Sarajevu 29. 8. 1918. godine u zanatlijskoj porodici. Tu je završila gimnaziju. Udala se za Voju Terzića 1939. godine. Umrla je u martu 2003. godine u Zagrebu. Terzići nisu imali potomstva.

            Vojislav - Vojo Terzić, rođen je 21. 8. 1909. godine u Sarajevu, takođe, u zanatlijskoj porodici. Završio je automehaničarski zanat, nakon čega je jedno vrijeme radio u struci, a potom bio vozač i instruktor vožnje. Terzići se 1950. godine sele u Banju Luku. Vojo Terzić umro je 23. 5. 1981. godine u Dubrovniku.

            Njihova strast ka sakupljanju umjetnina javila se ubrzo nakon Drugog svjetskog rata kada upoznaju slikara i likovnog kritičara Kostu Strajnića (1887-1978). On je u periodu između dva svjetska rata, živeći u Dubrovniku, okupljao u svojoj kući još mlade i neafirmisane umjetnike (Gabru Rajčevića, Ivana Ettorea, Ivu Dulčića, Đuru Pulitiku i druge), ali i predstavnike tadašnje jugoslovenske avangarde, Petara Dobrovića, Milana Konjovića, Petara Lubardu i Otona Postružnika. Održavanjem prijateljstva sa Strajnićem, Terzići stiču znanja o kolekcionarstvu, ali i proširuju veze sa drugim umjetnicima i kolekcionarima, te na taj način, prikupljaju prve umjetnine, (A. Karaman, V. Jovanović, 1991., 11, 137-138).

            Dugogodišnje sakupljanje umjetničkih predmeta izazvalo je interes u društvu, te je stoga Grad Banja Luka 1977. godine zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju Terzića. Terzići su Gradu darovali 238 umjetnina, a za uzvrat su dobili veći stan za stanovanje, sa odvojenim, galerijskim prostorom za smještaj i izlaganje zbirke, kao i mjesečnu novčanu potporu.

            Draginja Terzić umrla je u martu 2003. godine. Nakon njene smrti u stan su se uselili članovi dalje porodice, koji su nešto kasnije iseljeni, a stan sudski zapečaćen. Međutim, 7. 7. 2003. godine nepoznati provalnici ušli su u stan Terzića i odnijeli 44 umjetnička predmeta.

            Istragu o nestalim umjetninama zbirke Terzić vodi Kriminalističko odjeljenje MUP-a Banje Luke. Sudska komisija je prilikom ulaska u provaljeni stan utvrdila da su nasilnim putem uklonjene tri postojeće brave na vratima, da su platna slika smještenih u privatni dio stana Terzića skinuta sa blind-ramova, a da zaključani, galerijski dio stana, nije bio provaljen. Nakon izvršenog uvida promijenjena je jedna brava, a stan je ponovo zapečaćen.

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika obratila se 9. 7. 2003. godine, Državnoj graničnoj službi Bosne i Hercegovine sa prijavom o krađi i molbom za pooštrenje mjera opreza na državnim graničnim prijelazima zbog mogućeg iznošenja umjetnina. Također, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, izdala je saopštenje za sve medije u kojima obavještava javnost o nestanku predmeta.

 

2. Opis dobra

            Po svom profilu Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić je likovno-umjetnička zbirka sa 1030 sakupljenih umjetnina nastalih uglavnom na prostoru bivše SFR Jugoslavije, od druge polovine XIX  vijeka do današnjih dana. Umjetnine su radovi od oko 150 različitih umjetnika i predstavljaju značajnu i široku kolekciju jugoslovenske umjetnosti.

            Zbirku je teško porediti sa velikim i svjetski poznatim kolekcijama, ali je za naše prilike od izuzetnog značaja. Njene odlike su u tome što je to jedna od rijetkih sakupljenih i sačuvanih cjelina u privatnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini. Pored toga, ona je kao legat namijenjena društvenoj zajednici, Gradu Banjoj Luci, proizvod je ljudi, kolekcionara bez »pedigrea«, većih materijalnih mogućnosti i znanja kojim bi rukovodili i zaokruživali cjelinu (A. Karaman, 1991., 9).

            Zbirka je u početku ličila na Strajnićevu, iz koje je pred njegovu smrt, otkupom preuzet jedan njen dio. Vremenom, sve se više bogatila umjetninama iz drugih sredina i poprimala novu dimenziju. U zbirci se mogu izdvojiti tri cjeline, podgrupe:

1.       dubrovačka cjelina

2.       bosansko-hercegovačka cjelina

3.       jugoslovenska cjelina

            Dubrovačka cjelina se najbrže popunjavala pod utjecajem Strajnićevih sugestija i predloženih kontakata. Značajna djela ove cjeline su »Mrtva priroda« Ivana Ettorea iz 1935. godine; »Pogled s Graca« Gabre Rajčevića iz 1936. godine; »Portret Draginje Terzić« iz 1970. i »Portret Olge Solovjeve« iz 1966. godine, Ive Dulčića; »Portret Koste Strajnića« Branka Kovačevića iz 1940.; »Atelje u Parizu« Vlahe Bukovca; radovi Marka Murata, »Plavi ležeći akt« iz 1977. i »Crveno brdo« iz 1984. godine Đure Pulitike (A. Karaman, 1991., 16).

            Bosanskohercegovačka cjelina obuhvata radove četrdesetak umjetnika počev od Gabrijela Jurkića, preko Viktora Jagša, Pere Popovića, Romana Petrovića, Ismeta Mujezinovića, Ljube Laha, Franje Likara, Mersada Berbera, Borisava Aleksića, Petra Waldegga. Značajna djela ove cjeline su »Igračke« Romana Petrovića iz 1932. godine; »Aleja čempresa« Vojislava Hadžidamjanovića iz 1923. godine; »Portret mladića« Ismeta Mujezinovića, »Portret vojvode Petra Krece« Jovana Bijelića iz 1904, potom nekoliko dijela Franje Likara, nekoliko grafika Mersada Berbera, Borisava Aleksića i Petra Waldegga. Vrijednost ove cjeline upotpunjuje nekoliko skulptura Stevana Kijca.

            Jugoslovenska cjelina unutar zbirke Terzić je najbrojnija i po zastupljenim umjetninama, vrlo vrijedna, te zajedno sa prethodne dvije cjeline zaokružuje razdoblje moderne proteklog vijeka na prostoru SFR Jugoslavije. Unutar ove cjeline, kao najznačajnija djela nastala krajem XIX i u prvim decenijama XX vijeka mogu se izdvojiti: »Portret plemića« Izidora Krašnjavog; »Mrtva priroda« Save Šumanovića iz 1926. godine; »Ribe« Ignjata Joba iz 1930. godine; »Akt na crvenom kanabetu« iz 1933, »Somborska županija« iz 1938. godine Milana Konjovića; »Portret dječaka« Otona Postružnika iz 1940. godine; »Portret Koste Strajnića« Stojana Aralice, »Mrtva priroda« Mila Milunovića, radovi Petra Dobrovića, te rijetke i vrijedne bakropise »Svodovi u Tvrđavi« Branka Šenoe iz 1920. godine; »Suzana i starci«, »U separeu«, »U kabareu«, sva tri iz 1920. godine, Marijana Trepšea. Slikarstvo druge polovine XX vijeka zastupljeno je uglavnom radovima slikara srednje i mlađe generacije, među kojima se ističe Bogdan Kršić, Ivica Šišak, Ivan Lacković Croata, Ivica Propadalo i drugi (A. Karaman, 1991., 17-20).

Kataloški popis Umjetničke zbirke Draginje i Voje Terzić (1)

            BORISLAV ALEKSIĆ

1. BEZ NASLOVA

akvatinta, 225  x  290 (280  x  330) mm,

ـ           dl: E.A..., u sredini: akvatinta

ـ           dd:AB/67 (ćir.)

2. FORMIRANJE

kombinovana tehnika, 805  x  437 mm,

sign. Iznad otiska

ـ           gl. : e.a. 3/4 Formiranje – kom. tehnika;

ـ           gd: Aleksić B. 70

DRAGUTIN ANČIĆ

3. BIOGRAD NA MORU

monotipija, 420  x  303 (477  x  347) mm,

sign. dlu: D. Ančić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

STOJAN ARALICA

4. PORTRET KOSTE STRAJNIĆA

ulje na platnu, 665  x  500 mm,

sign. Lijevo: Aralica

JOŠKO BAJICA

5. RAK, 1957.

komb. tehn., 473  x  563 mm,

sign. dl: J. Bajica 57

6. MOJ RODNI GRAD DUBROVNIK, 1957.

komb. tehn., 503  x  705 mm,

sign. dl: J. Bajica 57

7. VELIKI PLAVI MAKOVI, 1962.

komb. tehn., 705  x  515 mm,

sign. ddu: J. Bajica 62

MERSAD BERBER

8. VIZANTIJA

drvorez u boji, 410  x  285 (495  x  355) mm

sign. g. sred. Vizantija M. Berber

9. DJEVOJKA SA VIOLINOM

drvorez u boji, 402  x  297 mm,

sign. d:M. Berber gđi Terzić

10. ILUSTRACIJA ZA JAJAČKU KRONIKU, 1962.

drvorez u boji, 320  x  217 (444  x  305) mm,

sign. Ispod otiska

ul:1962. god. Orig. Drvorez;

u sredini: Ilustracija za Jajačku kroniku;

dd: Mersad Berber;

lijevo: Obitelj Terzić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

11. KONJ

serigrafija, 298  x  399 (440  x  557) mm,

sign. Ispod otiska

dl: E A 3/10 serigrafija;

u sredini: Konj

dd: Gđi Terzić Mersad Berber

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

12. ŽENSKI LIK

serigrafija, 384  x  514 mm,

sign. Gore: Nema povratka Anđelko Vuletić

dd: Berber M.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

13. AMGISA – PLAKAT ZA IZLOŽBU U POREČU, 1972.

serigrafija, 210  x  185 (329  x  190) mm,

sign. Ispod otiska

dl: orig. Serigrafija;

u sredini: Amgisa;

dd: Mersad Berber

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

14. DJEVOJKA

serigrafija, 403  x  301 (557  x  439) mm,

sign. Ispod otiska

dolje: Djevojka;

dd: Mersad Berber

OMER BERBER

15. SLIKAR

komb. tehn. na lesonitu, 547  x  379 mm,

sign. d. sred. Omer Berber

16. PORTRET NIDŽARE, 1975.

ulje i tuš na papiru, 655  x  500 mm,

sign. ddu: Berber Omer 1975. g.

17. PORTRET ŽENE, 1982.

crtež krejonima u boji, 295  x  207 mm,

sign. dd: Berber Omer 1982 g crtež

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

JOVAN BJELIĆ

18. PORTRET VOJVODE PETRA KRECE

oko 1904.

akvarel i olovka, 360  x  273 mm,

sign. ddu: Bjelić (ćir.)

LOUIS – LEOPOLD BOILLY

19. LES MANGEURS DE RAISINS, 1825.

litografija, 324  x  248 mm,

sign. dl: L. Boilly 1825

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

20. LES FUMEURS ET LES PRISEURS

litografija, 326  x  248 mm,

sign. dl: L. Boilly

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

VJERA BOJNIČIĆ

21. ŠESTINKA

bakropis, 92  x  71 mm,

sign. ddu: No. 99 Bojničić

22. ODRANKA

bakropis, 89  x  68 (210  x  162) mm,

bez signature

Vl. Draginja Terzić

23. ULICA

bakropis, 250  x  55 mm,

sign. dd: V. Bojničić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

FRANÇOIS BOUCHER

24. LEŽEĆI AKT

crtež krejonom i kredom, 268  x  406 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

LEONID BRAILOWSKY

25. U CRKVI, 1924.

ulje na platnu, 245  x  320 mm,

sign. ddu: L. Brailowsky

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

IVANKA BUKOVAC

26. MOTIV IZ PRAGA, 1932.

lavirani tuš, 182  x  141 (301  x  214) mm,

sign. dd. Iv. B.; ispod crteža: U Pragu 1932. god. Ivanka Bukovac

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

27. MALA LELE, 1933.

ulje na platnu, 580  x  745 mm,

sign. dl: Ivanka Bukovac, Praha 1933

28. ALEGORIJA, 1938.

tvrdi pastel u boji, 185  x  134 (210  x  159) mm,

sign. dolje: Ivanka Bukovac, 1938g. Prag IV. B.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

29. PORTRET VOJE TERZIĆA, 1973.

crtež olovkom, 350  x  240 mm,

sign. dolje: Gospođi Draginji na uspomenu Ivanka Bukovac Javorski Cavtat 8. 6. 73.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

30. PORTRET DRAGINJE TERZIĆ, 1973.

crtež olovkom, 350  x  240 mm,

sign. dd: Na uspomenu Ivanka Bukovac Cavtat 10. 6. 73.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

VLAHO BUKOVAC

31. STUDIJA KONAVOKE

crtež olovkom, 415  x  286 mm,

bez signature

32. FIGURA SUPRUGE

crtež olovkom, 421  x  300 mm,

bez signature

(kaširano na novu podlogu, 540  x  420 mm)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

33. ČITANJE

crtež olovkom, 296  x  420 mm,

bez signature

(kaširano na novu podlogu, 540  x  420 mm)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

34. PORTRET G. KUŠELJA

crtež olovkom, 320  x  238 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

35. PORTRET ANTUNA KOCELJA

crtež olovkom, 320  x  241 mm

sign. dd: VB (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

36. SV. FRANJO – STUDIJA

crtež olovkom, 241  x  292 mm,

bez signature

(kaširano na novu podlogu, 541  x  422 mm)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

GABRIELE CARELLI

37. PROCIDA

crtež kistom i akvarel, 153  x  208 mm,

sign. ddu: G. Carelli Procida

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MAŽURANA CAVALLIN

38. RIBA, 1970

tempera, 201  x  334 mm,

sign. ddu: Mažurana Cavellin Zgb 1970

PAUL COLIN

39. PORODIČNI SUSRET KOD BRODA NA RIJECI

linorez u boji, 271  x  362 mm (389  x  500) mm,

sign. Ispod otiska – dd: Paul Colin

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

JOSIP GIUSEPPE COLONNA

40. DUBROVNIK, 1962.

voštani pastel, 340  x  493 mm

sign. dlu: Colonna 62

LINA CRNIČIĆ VIRANT

41. ULICA U PRIMORJU

bakropis, 313  x  260 (560  x  460) mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

FRANC CURK

42. SINGER 1, 1979.

bakropis, 578  x  410 (707  x  500) mm,

sign. dolje ispod otiska: žig autora, 1979,

originalni serigraf «Singer 1»; Curk

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

43. SJEĆANJE NA BUSTU 2, 1980.

serigrafija, 235  x  225 (433  x  413) mm,

sign. dolje ispod otiska: žig autora, 1980,

serigrafija Spomin na »Bustu 2« Curk

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

44. KOLAŽ, 1982.

serigrafija, 438  x  645 (495  x  711) mm,

sign. dolje ispod otiska: 1982, originalno,

serigrafijo E A I »Kolaž«, Curk i žig autora

Draginji Terzić vo spomen feb. 1984. Franc

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

IVAN ČAĆE

45. NAKON PROLAZA NEPRIJATELJA, 1944.

tuš i akvarel, 298  x  410 mm,

sign. dd: Ivan Čaće 1944

BELA ČIKOŠ SESIJA

46. STARA CRKVA

bakropis, 190  x  95 mm,

sign. ispod otiska

dl: »Stara crkva«;

dd: Čikoš

SEAD ČIZMIĆ

47. KUPATILO, 1981.

suha igla, 292  x  211

sign. ddu (o otisku):ČS

ispod otiska

lijevo: EA 2/5 suha igla »Kupatilo«

desno: S: Čizmić 81 (ćir.)  dragoj Draginji od Čizmića 7. mart 1985. god.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

IVA DESPIĆ SIMONOVIĆ

48. STARI BOSANAC

crtež tušem, 222  x  188 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

49. PORTRET CICE DESPIĆ

akvarel, 250  x  160 mm,

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

50. DVIJE SELJANKE S DJEVOJČICOM

crtež tušem, 220  x  185 mm,

sign. dd: Iva (u monogramu – ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

PETAR DOBROVIĆ

51. MORE

ulje na platnu, 365  x  500 mm,

sign. dd: Dobrović

52. DUBROVNIK, (MINČETA)

ulje na platnu, 425  x  550 mm,

sign. dd: Dobrović

53. PORTRET G. KOSTE STRAJNIĆA, 1930.

ulje na kartonu, 725  x  505 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

54. PORTRET JOVANKE STRAJNIĆ

ulje na kartonu, 750  x  515 mm,

sign. glu P. Dobrović

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

IVO DULČIĆ

55. PORTRET OLGE SOLOVJEVE, 1966.

tempera, 520  x  395 mm,

sign. ddu: Dulčić

56. POGLED NA CAVTAT

gvaš i tempera, 410  x  630 mm,

sign. ddu: dulčić

57. PORTRET DRAGINJE TERZIĆ

ulje na platnu, 545  x  340 mm,

sign. ddu: Dulčić

MATO ĐURANOVIĆ

58. STUDIJA MUŠKOG AKTA

crtež ugljenom, 485  x  320 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

59. SJEDEĆI ŽENSKI AKT

crtež ugljenom, 633  x  485 mm,

sign. dl: M. Gjuranović

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

60. DVA AKTA

crtež ugljenom, 485  x  630 mm,

sign. dl: M. Gjuranović

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

ZORAN EGIĆ

61. BEZ NASLOVA, 1976.

komb. tehnika 243  x  160 (376  x  265) mm,

sign. ispod otiska

di: EA 1/5 komb. tehnika

dd: Egić 76 (ćir.)

62. PTICE, 1976.

bakropis, 120  x  157 (260  x  389) mm,

sign. ispod otiska

dl: 4/6 bakropis

dd: Egić 76 (ćir.)

63. PAR

crtež olovkom

sign. dd: Egić Zoran

64. SUTON NA MORU

pastel, 238  x  325 mm,

sign. dd: (na paspartuu): Egić Zoran

IVAN ETTORE

65. CVIJEĆE I KNJIGE NA STOLU

ulje na platnu, 450  x  600 mm,

sign. lijevo po sredini I. Ettore

ANTO GRGIĆ

66. PORTRET DRAGINJE TERZIĆ

crvena kreda, 500  x  354 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

67. PORTRET DRAGINJE TERZIĆ, 1985.

pastel, 555  x  435 mm,

sign. dd: Anti Dragoj Draginji od Grge 1985.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MATIJA GRGUREVIĆ

68. DJEVOJČICA IZ MAŠTE, 1955.

crtež olovkom, 305  x  235 mm,

sign. gdu: Badljevina, 5.  X II 55;

dlu: Djevojčica iz mašte; ddu: Grga

69. ENTERIJER, 1957.

ulje na kartonu, 357  x  457 mm,

sign. ddu: M: Grgurević

70. IGRANKA, 1965.

ulje na platnu, kaširano na lesonit, 398  x  495 mm,

sign. ddu: M. G. 65; naknadno: Grgurević

71. ENTERIJER, 1967.

tempera na kartonu, 290  x  390 mm,

sign. ddu: M. Grgurević 67

72. ZIMSKI MOTIV, 1967.

ulje na kartonu, 163  x  230 mm,

sign. dl: M. Grgurević 67

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

73. DJEVOJČICA SA LUTKOM, 1968.

ulje na kartonu, 210  x  237 mm,

sign. dl: M: Grg. 68

74. SLIKAR I MODEL, 1968.

ulje na panel-ploči, 197  x  275 mm,

sign. dl: M. Grg. 68

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

75. PEJZAŽ, 1971.

ulje na lesonitu, 295  x  350 mm,

sign. dl: M. Grg. 71

76. CVIJEĆE, 1972.

ulje na lesonitu, 565  x  443 mm,

sign. dd: Grg. Mat. 72

77. VAĐENJE KROMPIRA, 1973.

Ulje na platnu, 795  x  985 mm,

sign. dlu: Grg. Mat. 73

78. CVIJEĆE

ulje na platnu, 600  x  448 mm,

sign. dd: Grgurević (nečitko)

79. BARKE

ulje na kartonu, 255  x  390 mm,

sign. ddu: M. Grga

80. MRTVA PRIRODA

ulje na platnu, 505  x  615 mm,

bez signature

81. PROLJETNI PEJZAŽ

ulje na platnu, 140  x  256 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

82. ŠETNJA

ulje na platnu, 503  x  615 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

VOJISLAV HADŽIDAMJANOVIĆ

83. ALEJA ČEMPRESA, 1923.

ulje na kartonu, 540  x  650 mm,

sign. glu: Hdamjanović 23

84. KUPARI, 1930.

ulje na papiru, 478  x  358 mm,

sign. ddu: Hdamjanović Voj. 1930

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

85. SREBRENO, 1937.

akvarel, 478  x  358 mm,

sign. ddu: Hdamjanović Voj. 1937 (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

KOSTA HAKMAN

86. PONT NEUF, 1926.

ulje na platnu, 540  x  650 mm,

sign. dd: Kosta Hakman Paris 1926

ALEKSEJ HANZEN

87. DNJEPAR- GVIRONOV MANASTIR

gvaš, 110  x  200 mm,

sign. dl: Dnepr, Gvironov manastir; ddu: A.Ganzen (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

88. MARSEILLES, 1902.

bakropis, 201  x  376 (248  x  414) mm,

sign. ispod otiska:

dd: Marseilles 1902 A. Hanzen

kaširano na novu podlogu, (327  x  479) mm,

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

89. MOTIV IZ PRIMORJA, 1902.

crtež olovkom, 16  x  295 mm,

sign. ddu: A. Hanzen 1902

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

90. BROD, 1904

bakropis, oslikan rukom autora, 156  x  225 (257  x  340) mm,

sign. ispod otiska

dl: A. Hanzen Berlin 04

dd: Ermeldrück

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

91. PEJSAŽ

gvaš, 251  x  192 mm,

sign. dl: A. Hanzen (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

92. PEJSAŽ

gvaš, 116  x  161 mm,

sign. dlu: A. Hanzen (ćir.)

93. GALEB I DELFIN, 1917.

akvarel, 100  x  330 mm,

sign. dd: AH 1917

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

94. MOSTAR, 1933.

crtež krejonom, 370  x  266 mm,

sign. dd: Mostar 21. I X  33

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

95. AUTOPORTRET

akvarel, 240  x  189 mm,

bez signature

96. JEDRENJACI

bakropis, 210  x  262 (237  x  291) mm,

bez signature

97. ALEJA (MOTIV IZ RIA)

ulje na kartonu, 250  x  170 mm,

sign. ddu: A. Hanzen

98. PEJZAŽ

bakropis, 132  x  180 (248  x  342) mm,

signatura ispod otiska

99. TVRĐAVA SA ČEMPRESIMA

crtež krejonom, 214  x  208 (237  x  229) mm,

sign. dl: A. Hanzen

100. ENTERIJER

litografija, 230  x  267 (311  x 283) mm,

sign. dl: A. Hanzen

101. AUTOPORTRET

crtež ugljenom, 290  x  230 mm,

sign. ddu: HA

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

102. GALIJE

bakropis, 152  x  295 (265  x  407) mm,

sign. u otisku – dlu: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

103. NENTUCY

pastel, 273  x  392 mm,

sign. dd: A. Hanzen (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

104. JEDRENJAK

olovka i akvarel, 171  x  227 mm,

sign. dd: A. Hanzen (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

105. ČAMCI S VESLAČIMA

litografija, 217 x 261 (241  x  288) mm,

sign. u otisku- ddu: A: Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

106. VJETRENJAČA

crtež ugljenom na litografskoj podlozi

266  x  195 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

107. PEJZAŽ S KAPELOM I CRKVOM

crtež olovkom, 203  x  232 mm,

sign. ddu: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

108. TVRĐAVA

gvaš, 100  x  128 mm,

sign. dlu: A. Hanzen (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

109. PLANINSKI PEJZAŽ

gvaš, 96  x  129 mm,

sign. dlu: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

110. ANTIČKI GRAD

crtež krejonom, 251  x  397 mm,

sign. dlu: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

111. MOTIV IZ PREDGRAĐA

crtež tušem, 113  x  288 mm,

sign. dd: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

112. PRIMORSKI PEJZAŽ

bakropis, 130  x  180 (242  x  342) mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

113. DVA PRIMORSKA PEJZAŽA

gvaš, 80  x  260 + 80  x  260 (232  x  295) mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

114. MOTIV IZ HERCEGOVINE

crtež tušem, 160  x  215 (211  x  333) mm,

sign. dd: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

115. PEJZAŽ S OBLACIMA

gvaš, 129  x  203 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

116. VJETRENJAČA

bakropis, 114  x  83 (391  x  296) mm,

sign. ispod otiska – dd: A. Hanzen Berlin

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

117. PEJZAŽ

ulje na špreploči, 160  x  234 mm,

sign. ddu: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

118. MOSTAR, 1933

crtež krejonom, 370  x  266 mm,

sign. dd: Mostar 23 I X  33

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

119. RUŠEVINE ANTIČKOG GRADA

sepija, 32  x  239 mm,

sign. ddu: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

120. DUBROVNIK

tvrdi pastel, 160  x  232 mm,

sign. dl: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

121. ZALAZAK SUNCA

akvarel, gvaš, 161  x  232 mm,

sign. dd: A: Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

122. PEJZAŽ

monotipija, 94  x  136 mm,

sign. ispod otiska – dd: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

123. JEDRENJACI

litografija, 155  x  298 mm,

sign. u otisku – dlu: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

124. ANTIČKI HRAM

ulje na platnu, 200  x  440 mm,

sign. ddu: A. Hanzen

125. PRIMORSKI PEJZAŽ

crtež olovkom, 333  x  224 mm,

sign. dlu: A: Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

126. JEDRENJACI

bakropis, 177  x  138 (343  x  248) mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

127. PEJZAŽ

bakropis, 94  x  136 (175  x  231) mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

128. PEJZAŽ

bakropis, 95  x  132 (242  x  2312) mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

129. MEDITERANSKI KRAJ

tvrdi pastel, 162  x  222 mm,

sign. dl: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

130. MINČETA

tvrdi pastel, 232  x  159 mm,

sign. dl: A. Hanzen

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

JOSEF HEGEBARTH

131. SVIRAČ NA FLAUTI

litografija, 277  x  460 (450  x  560) mm,

bez signature (štampan u Beču)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

WALTER HÖFNER

MRTVA PRIRODA, 1941.

crtež tušem i gvaš, 357  x  505 mm,

sign. ddu: Walter Höfner 1941

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

132. KORČULA, 1942.

ulje na papiru, 470  x  622 mm,

sign. dl: Walter Höfner 42

133. MRTVA PRIRODA, 1943.

Akvarel, 303  x  395 mm,

sign. dlu: WH 1943 Korč

134. LEŽEĆA FIGURA

gvaš, 325  x  408 mm,

sign. ddu: WH Korčula

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

ŽELJKO HRUST

135. PEJZAŽ, 1966.

tempera, 356  x  504 mm,

sign. dd: Ž. Hrust 66

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

136. LOŠINJ, 1976.

flomaster, 321  x  397 mm,

sign. dl: Ž. Hrust 76

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

STIJEPO IVANIŠEVIĆ

137. PEJZAŽ, 1957.

tempera, 500  x  706 mm,

sign. ddu: Stijepo Ivanišević, 1957

VIKTOR JAGŠ

138. KUPAČICA, 1925.

bakropis, 175  x  133 (380  x  273) mm,

sign. ispod otiska – dd: V. Jagš 25.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

TEODORA JANKOVIĆ

139. PORTRET DJEVOJKE

pastel, 380  x  230 mm,

sign. ddu: Teodora Janković

GABRIJEL JURKIĆ

140. STUDIJA RUKE, 1909.

crtež olovkom, 158  x  199 mm,

sign. dl: Za hist. Ciklus- Gabrijel Jurkić 1909

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

FRA ANĐEO KAJIĆ

141. MOTIV IZ LIVNA, 1959.

akvarel, 241  x  335 mm,

sign. ddu: Livno 1959 Fra A. Kajić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

STEVAN KIJAC

142. SV. JOVAN PRETEČA

ulje na dasci, 725  x  555 mm,

sign. ddu: Stevo Kijac (ćir.)

143. PEJZAŽ, 1968.

ulje na kartonu, 324  x  457 mm

sign. dl: S. Kijac 68

144. MRTVA PRIRODA

ulje na platnu, 636  x  1045 mm,

sign. ddu: S. Kijac

145. MRTVA PRIRODA

ulje na platnu, 600 x 713 mm,

sign. ddu: 1970 Stevan Kijac

146. UTVARA

ulje na dasci, 230  x  172 mm,

sign. ddu: Kijac Stevo

147. BROD

ulje na platnu, 180  x  362 mm,

sign. ddu: S. Kijac (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

148. PTICE

ulje na lesonitu, 251  x  283 (340  x  380) mm,

sign. ddu: SK

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

149. SOVA

drvo, 180  x  40  x  65 mm,

sign. na krilu: S. Kijac

150. JUNAK S DJEVOJKOM

drvo, 170  x  360  x  30 mm,

sign. dolje: S. Kijac

151. ČOVJEK S FESOM

drvo, 130  x  530  x  35 mm,

sign. na poleđ. Stevan Kijac

152. SV. ĐORĐE

drvo, 100  x  585  x  45 mm,

sign. na poleđ. Stevan Kijac

153. ORAO

drvo, 320  x  810  x  140 mm,

sign. na desno krilu: Stevan Kijac

154. NEVJESTA

drvo, 810  x  480  x  240 mm,

sign. na post. Stevan Kijac

155. DJEVOJKA

drvo, 110  x  380  x  50 mm,

sign. na poleđ. SK

156. ČOVJEK S BARDAKOM

drvo, 335  x  140  x  65 mm,

sign. na poleđ. S. Kijac

157. JA UČIM PISATI

drvo, 415  x  140  x  30 mm,

sign. dl: S. Kijac

VLADIMIR KIRIN

158. PERISTIL

litografija, 570  x  375 mm,

sign. dl: Split »Peristil«, dd: Vladimir Kirin

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

ĐORĐE KISELIČKI

159. JEDRENJAK, 1969.

komb. tehn., 250  x  355 mm,

sign. dd: Kiselički Đorđe RV 1969

160. PRIMORSKI MOTIV

komb. tehn., 249  x  354 mm,

sign. ddu: Kiselički Đorđe RV 1969

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

DUŠAN KOKOTOVIĆ

161. CIGANKA, 1910.

bakropis, 295  x  278 (238  x  312) mm,

sign. u otisku – dl: D. Kokotović 910 (ćir.)

(kaširano na novu podlogu, - 388  x  351 mm)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

OSKAR KOLLER

162. PORTRET, 1958.

litografija u boji, 510  x  370 (598  x  460) mm,

sign. u otisku – ddu: O. Koller 58; ispod otiska. dl: 23/30

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

HERMANN KOLLER

163. PORTRET KOSTE STRAJNIĆA, 1932.

ulje na kartonu, 485  x  370 mm,

sign. gdu: H. Koller

MILAN KONJOVIĆ

164. SOMBORSKA ŽUPANIJA, 1938.

ulje na kartonu, 630  x  780 mm,

sign. ddu: 38 Konyovitch

165. DVIJE SKICE, 1938.

plavi krejon, 132  x  190 mm,

sign. dl: MK 38

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

166. SKICA AKTA, 1938.

olovka, 134  x  189 mm,

sign. dl: MK 38

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

167. KOSCI, 1939.

kroki olovkom, 155  x  189 mm,

sign. dlu: MK 39

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

168. SKICA ZA KOMPOZICIJU, 1939.

olovka, 135  x  189 mm,

sign. dd: MK 40

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

169. PORTRET KOSTE STRAJNIĆA, 1940.

ulje na platnu, 620  x  445 mm,

sign. glu: Konjović 40 (ćir.)

170. ČETIRI SKICE, 1940.

olovka, 133  x  189 mm,

sign. dd: MK 40

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

171. SKICE ZA KOMPOZICIJU, 1940.

tuš, 171  x  103 mm,

sign. ddu: MK 40

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

172. SKICE ZA KOMPOZICIJU, 1940.

plavi krejon i tuš, 110  x  58 mm,

sign. ddu: MK 40

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

173. OBORI NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU, 1943.

pastel, 635  x  810 mm,

sign. dd: Konjović 43 (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

174. SVINJCI NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU, 1943.

pastel, 635  x  810 mm,

sign. dd: Konjović 43 (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

175. IZ ATELJEA KOD TETKE, 1943.

pastel, 635  x  810 mm,

sign. dd: Konjović 43 (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

176. OVCE, 1944.

pastel, 635  x  810 mm,

sign. dd: Konjović (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

177. DUBROVNIK, 1948.

ulje na kartonu, 675  x  985 mm,

sign. dd: 48 Konjović (ćir.)

178. SOMOBORSKA ULICA, 1954.

ulje na lesonitu, 608  x  810 mm,

sign. 54 Konjović (ćir.)

BRANKO KOVAČEVIĆ

179. DUBROVNIK, 7. VI 1973.

tempera na kartonu, 237  x  343 mm,

sign. ddu: B. Kovačević 73

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

180. PEJZAŽ, 1975.

tempera, 593  x  792 mm,

sign. ddu: B. Kovačević 75

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

181. BAŠTA, 1977.

tempera, 596  x  840 mm,

sign. ddu: B. Kovačević 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

182. PEJZAŽ

tempera, 593  x  842 mm,

sign. ddu: B. Kovačević

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

183. PEJZAŽ, 1981.

tempera, 595  x  837 mm,

sign. ddu: B. Kovačević 81

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

184. GRADSKA LUKA U DUBROVNIKU

tempera, 596  x  838 mm

sign. ddu: B. Kovačević

TOMISLAV KRIZMAN

185. DUNAVSKI KANAL U BEČU

bakropis, 130  x  333 (335  x  448) mm,

sign. dd: T. Krizman

186. SARAČI NA BAŠČARŠIJI

kolorisani bakropis, 275  x  360, (379  x  483) mm,

sign. dd: Tomislav Krizman

187. TURSKA KUĆA

kolorisani bakropis, 275  x  315 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

188. DUNAVSKI KANAL U BEČU

bakropis, 132  x  333, (360  x  507) mm,

sign. ispod otiska – dd: T. Krizman

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

189. MORSKA OBALA

bakropis, 114  x  196, (231  x  311) mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

190. PRIMORSKI MOTIV

akvarelisani crtež olovkom, 246  x  325 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

ANKA KRIZMANIĆ

191. PRIMORSKI PEJZAŽ, 1918.

drvorez, 437  x  330, (460  x  347) mm,

sign. ispod otiska – dd: Anka Krizmanić 1918

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

192. SUNCE, 1918.

drvorez, 440  x  330 mm,

sign.dd: Sunce Krizmanić

193. KARMEN,

bakropis, 227  x  303 (337  x  427) mm,

sign. dolje: Krizmanić «karmen» No 188

fascimile is in die Plette einzeichen

194. ŠESTINKA, 1920/26.

drvorez u boji, 220  x  330, (235  x  358) mm,

sign. ispod otiska – dd: 1920/26 Anka Krizmanić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

LIZA KRIŽANIĆ

195. CVIJEĆE

ulje na platnu, 460  x  320 mm,

sign. dd: Liza Križanić (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

196. TERAZIJSKI PARK

ulje na platnu, 540  x  730 mm,

sign. dd: Liza Križanić (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

197. IZ MILOČERA

ulje na lesonitu, 424  x  730 mm,

sign. dd: Liza Križanić (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

198. CVIJEĆE, 1974.

ulje na platnu, 315  x  245 mm,

sign. dd: Liza Križanić (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

199. MOTIV SA RUDNIKA, 1976.

ulje na platnu, 362  x  293 mm,

sign. dd: Liza Križanić (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

200. PORTRET DESANKE MAKSIMOVIĆ

pastel, 504  x  354 mm,

sign. dd: Liza Križanić (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

PJER KRIŽANIĆ

201. MUŠKI AKT, 1909.

crtež olovkom, 400  x  290 mm,

sign. glu: Križanić, ddu: Zagreb 1909

LJUBICA KROFLIN

202. SELO, 1985.

mozaik, imit. svilom, 475  x  608 mm

sign. dd: KLJ (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

203. PROLJETNO CVIJEĆE, 1986.

mozaik, imit. svilom, 142  x  175 mm,

sign. dd: KLJ (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

BOGDAN KRŠIĆ

204. U SLAVU MIKELANĐELA, 1979.

meka prevlaka, bakropis, akvatinta,

731  x  590, (931  x  694) mm,

sign. u otisku – ddu: BK (u monogramu)

ispod otiska – dl:2/16 meka prevlaka, bakropis, akvatinta

u sredini: U slavu Mikelanđela

dd: Bogdan Kršić 79

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

IZIDOR KRŠNJAVI

205. PLEMIĆ

gvaš, 305  x  250 mm

sign. dd: Rom... Kršnavi (dalje nečitko)

kaširano na novu podlogu, 401  x  350 mm,

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MIHOVIL KRUŠLIN

206. PORTRET KOSTE STRAJNIĆA, 1910.

akvarel, 232  x  181 mm,

sign. dd: Mih. Krušlin

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

207. PEJZAŽ

akvarel, 240  x  225 mm,

sign. ddu: M. Krušlin

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

HAKIJA KULENOVIĆ

208. AUTOPORTRET

crtež ugljenom, 760  x  560 mm,

sign. dd: Familiji Terzić u znak pažnje za njihovu požrtvovanost Hakija Kulenović

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

IVAN LACKOVIĆ CROATA

209. PEJZAŽ, 1961.

crtež tušem, 210  x  290 mm,

sign. dd: Lacković Ivan 61

210. DJEČAK, 1962.

crtež krejonom, 290  x  405 mm,

sign. dd: Lacković I. 62

211. DJEČAK, 1962.

crtež krejonom, 405  x  291 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković 62

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

212. PEJZAŽ, 1962.

crtež tušem, 200  x  300 mm,

sign. dd: Lacković Ivan 62

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

213. DJEVOJKA, 1963.

tvrdi pastel, 276  x  212 mm,

sign. dd: Lacković 63

214. ŽENA S DJETETOM, 1964.

crtež tušem, 265  x  214 mm,

sign. dd: I. Lacković 64

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

215. ŽETVA, 1965.

ulje na staklu, 449  x  400 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 65

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

216. SVATOVI U PODRAVINI, 1968.

litografija, 468  x  590, (562  x  766) mm,

sign. ispod otiska

dl: Ed' A »Svatovi u Podravini« litografija

dd: Ivan Lacković Croata 65

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

217. PLAŠILA NAD SELOM, 1970.

litografija, 510  x  455 mm,

sign. ispod otiska

dl: Ed' A otiska

dl: Ed' A »Plašila nad selom« litografija

dd: Ivan Lacković Croata 70

218. TRI DRVETA, 1970.

crtež flomasterom, 835  x  597 mm,

cign. dd: Ivan Lacković Croata 1970

219. NA PUTU, 1972.

litografija, 500  x  457 (768 x 568) mm,

sign. isopd otiska

dl: Ed' A »Na putu« litografija

dd: Ivan Lacković Croata 1972

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

220. NA PUTU-PLAKAT IZLOŽBE U GALERIJI MONA LISA, PARIS 1972.

litografija u boji, 500  x  450 (700  x  500) mm,

sign. u otisku

dd: Ivan Lacković Croata;

ispod otiska

dl: »Na putu« Ed' A:

dd: Ivan Lacković Croata 72

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

221. ZIMA, 1972.

litografija, 510  x  448 (700  x  500) mm,

sign. ispod otiska

dl:Ed' A »Zima«, original litografija

dd: Ivan Lacković Croata 73

dolje: Paris na dan otvaranja izložbe 8.  X I 1972.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

222. ŽETVA, 1972.

litografija, 510  x  445 mm,

sign. ispod otiska

dl:Ed' A »Žetva«, grafika litografija

u sredini: Zavod des Jobert;

dd: Ivan Lacković Croata 72

223. CRVENI KONJ-PLAKAT ZA IZLOŽBU U ŽENEVI, 1973.

litografija, 238  x  200 (600  x  400) mm,

sign. u otisku

ddu: Ivan Lacković Croata

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

224. PROŠĆENJE, 1973.

litografija, 560  x  499 (977  x  658) mm,

sign. u otisku

dd: Ivan Lacković Croata 73

ispod otiska

dl:Ed' A »Prošćenje«, litografija

dd: Ivan Lacković Croata 74

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

225. SELJAČKA BUNA

serigrafija, obojena rukom autora, 550  x  440 mm,

sign. ispod otiska

dl: 28/100 serigrafija;

u sredini: Gospođi Draginji i gospudinu Voji

dd: Ivan Lacković Croata

226. POJAVA ZVIJEZDE REPATICE, 1974.

litografija, 491  x  675 mm,

sign. dl: Ed'A litografija

dd: Ivan Lacković Croata 74

227. ČOVJEK BOSIH NOGU, 1974.

crtež tušem, 710  x  503 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 1974

228. DORICA PLEŠE, 1974.

serigrafija, 703  x  515 mm,

sign. dl: »Dorica Pleše« grafika

dd: Ivan Lacković Croata 1974

229. DORICA PLEŠE, 1974.

serigrafija, 703  x  515 mm,

sign. dl: Ed' A»Dorica Pleše« grafika

dd: Ivan Lacković Croata 74

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

230. ZIMA, 1974.

ulje na staklu, 455  x  395 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata 74

231. BEZ NASLOVA, 1974.

litografija, 495  x  677 mm,

sign. dl:Ed'A litografija;

dd: Ivan Lacković Croata 1974

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

232. GRANIČAR, 1974.

serigrafija, 706  x  515 mm,

sign. dl: Ed' Agrafika »Graničar«

dd: Ivan Lacković Croata 74

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

233. JA TRAŽIM MOJU ZVIJEZDU, 1974.

crtež tušem, 660  x  483 mm,

sign. dl: »Ja tražim moju zvijezdu«

dd: Ivan Lacković Croata 74

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

234. MUZIKAŠ, 1974.

crtež tušem, 660  x  483 mm,

sign. dl: originalni crtež tušem

dd: Ivan Lacković Croata 74

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

235. PISCES, 1974.

litografija, gvaš, akvarel, 703  x  515 mm,

sign. dl: »Pisces« litografija, gvaš, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 74

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

236. PISCES, 1974.

litografija, gvaš, akvarel, 703 x 515 mm,

sign. dl: »Pisces« litografija, gvaš, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 74

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

237. SAGITARIUS

litografija, gvaš, akvarel, 703  x  515 mm,

sign. dl: »Sagitarius« litografija, gvaš, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

238. TRAŽE SVOJU ZVIJEZDU, 1974.

litografija, 493  x  677 mm,

sign. dl: Ed'A litografija

dd: Lacković Croata 1974

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

239. ZVIJEZDA JE PALA, 1974.

crtež tušem, 710  x  502 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 974

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

240. ŽETVA, 1974.

litografija, 514  x  450  (762  x  561) mm,

sign. ispod otiska

dl: Ed'A »Žetva« litografija

dd: Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

241. SEOSKI MOTIV, 1975

crtež tušem, 331  x  486 mm,

sign. dl: originalni crtež, tuš

dd: Ivan Lacković Croata 75

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

242. ŽENA KOJA SJEDI (SKICA 1), 1975.

crtež tušem, 495  x  350 mm,

sign. dl: (crtež tuš original skica 1)

dd: Ivan Lacković Croata 75

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

243. ČOVJEK KOJI SJEDI (SKICA 3), 1975.

crtež tušem, 496  x  347 mm,

sign. dl: (skica 3) original crtež tuš;

dd: Ivan Lacković Croata 75

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

244. SKICA ZA STAKLO BR. 2 1975.

crtež tušem i gvaš 502  x  360 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 75

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

245. SKICA ZA STAKLO BR. 3, 1975.

crtež tušem i gvaš 502  x  361 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 75

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

246. SKICA BR. 7, 1975.

crtež tušem i akvarel, 505  x  352 mm,

sign. dl: (Skica br. 7)

dd: Ivan Lacković Croata 1975

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

247. JESEN, 1975.

serigrafija, 510  x  420 mm,

sign. ispod otiska

dl: Ed' A »Jesen«

dd: Ivan Lacković Croata 1975

248. SEOSKI MOTIV, 1975.

akvarel i svilotisak, 532  x  761 mm,

sign. dl: Ed' A probni otisak, akvarel, svilotisak

dd: Ivan Lacković Croata 1975

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

249. DJEVOJKA DUGE KOSE, 1976.

crtež tušem, 623  x  479 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 76

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

250. BEZ NASLOVA, 1976.

crtež tušem, 330  x  485 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata 76

251. ČOVJEK S LULOM, 1976.

crtež tušem, 625 x 480 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata 76

252. DVIJE ŽENE, 1976.

crtež tušem, 598  x  422 mm,

sign. dl: originalni crtež tušem

dd: Ivan Lacković Croata 1976

253. TRI ŽENE, 1976.

crtež tušem, 598  x  422 mm,

sign. dl: originalni crtež tušem

dd: Ivan Lacković Croata 1976

254. KARNEVALI, 1976.

serigrafija, 538  x  400 (700  x  500) mm,

sign. ispod otiska

dl: Ed' A »Karnevali« grafika

dd: Ivan Lacković Croata 76

255. NA PAŠI, 1976.

crtež tušem, 334  x  242 mm

sign. ddu: Ivan Lacković Croata 76

256. NA PUTU, 1976.

litografija, 450  x  398 (755  x  577) mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata 76

257. PROSJACI, 1976.

cretž tušem, 496  x  347 mm,

sign. dl: originalni crtež tušem

dd: Ivan Lacković Croata 1976

258. ZODIJAK, 1976.

serigrafija, 542  x  403 mm,

sign. ispod otiska

dl: Epreuve d' Artiste »Zodijak« grafika

dd: Ivan Lacković Croata 976

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

259. ŽENA, 1976.

cretež tušem, 624  x  478 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata 76

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

260. ŽENA U POKRETU, 1976.

cretež tušem, 620  x  475 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata 76

261. ŽENA S FENJEROM, 1976.

cretež tušem, 598  x  420 mm,

sign. dl: originalni crtež tuš

dd: Ivan Lacković Croata 1976

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

262. BREME, 1977.

serigrafija, 705  x  475 mm,

sign. ispod otiska

dl: 49/100 Breme serigrafija

dd: Ivan Lacković Croata 77

263. FIGURA S KRUNICOM, 1977.

cretež tušem, 285  x  266 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata 77

264. KARNEVAL - PLAKAT IZLOŽBE U ZAGREBU, 1977.

sitotisak, 705  x  501 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

265. MAŠKARE, 1977.

cretež tušem, 310  x  242 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

266. SELJAK S JABUKAMA, 1977.

cretež tušem, 282  x  266 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

267. SELJAK I SELJANKA, 1977

cretež tušem, 282  x  268 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

268. SEOSKI DETALJ, 1977.

cretež tušem, 313  x  240 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

269. SKICA ZA SAJAM, 1977.

cretež tušem, 310  x  240 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 77

270. SKICA BR. 3, 1977.

cretež tušem, 315  x  241 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

271. SKICA ZA STAKLO BR. 4, 1977.

crteš tušem i gvaš, 500  x  332 mm,

sign. dl: Skica za staklo br. 4

dd: Ivan Lacković Croata 1977

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

272. DIO SLIKE BR. 4, 1977.

crtež tušem, 315  x  242 mm,

sign. dd. Ivan Lacković Croata 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

273. ZA SVOJOM ZVIJEZDOM, 1977.

serigrafija, 700  x  500 mm,

sign. dl:  X / X  Za svojom zvijezdom

dd: Ivan Lacković Croata 1977

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

274. ZIMA, 1977.

serigrafija, 398  x  509, (497  x  692) mm,

sign. ispod otiska

dl: Epreuve d' Artiste »Zima orig. Graf.

(detalj) izv. U Italiji u 17 boja

dd: Ivan Lacković Croata 1977

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

275. JESEN, 1978.

svilografika, 560  x  440, (700  x  500) mm,

sign. ispod otiska

dl: Ed' A»Jesen« svilografika;

dd: Ivan Lacković Croata 7

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

276. ZIMA, 1978.

svilografika, 560  x  440, (700  x  500) mm,

sign. ispod otiska

dl: Ed' A »Zima« svilografika;

dd: Ivan Lacković Croata 78

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

277. ZIMA, 1978.

svilografika, 560  x  440, (700  x  500) mm,

sign. ispod otiska

dl: Ed' A»Zima« svilografika;

dd: Ivan Lacković Croata 78

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

278. KLIJENT, 1978.

grafika i akvarel, 704  x  500 mm,

sign. ispod otiska

dl: Ed' A»Klijent« autorski primjerak

grafika, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 7

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

279. NOSAČ, 1978.

crtež tušem, 355  x  50 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 78

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

280. ŽENA S KRUNICOM, 1978.

crtež tušem, 355  x  250 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 78

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

281. ROMARI, 1978.

serigrafija, 497  x  703 mm,

sign. dl: Ed' A »Romari« autorski primjerak, grafika

dd: Ivan Lacković Croata 78

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

282. SELJAK I SELJANKA NA PUTU, 1978.

crtež tušem, 354  x  254 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 78

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

283. SELJAK S LULOM I SELJANKA S METLOM, 1978.

crtež tušem, 352  x  254 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 78

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

284. SVIJETLA, 1978.

serigrafija, 210  x  190, (240  x  236) mm,

sign. ispod otiska

dl: Ed' A »Svijetla«

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

285. ŽENA S KRUNICOM, 1978.

crtež tušem, 351  x  254 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata 78

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

286. KLEPSIDRA VREMENA, 1979.

serigrafija, 630  x  480 mm,

sign. dl: »Klepsidra vremena«, Iz mape K. Heg. Grafika,

desno: Ivan Lacković Croata, 1979

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

287. CRVENI PIJETAO, 1980.

grafika, 538  x  460 (704  x  500) mm,

sign. ispod otiska

dl: 4/70/81 »Crveni pijetao« originalna grafika

dd: Ivan Lacković Croata 80

ispod grafike mali crtež olovkom: Kućica u pejzažu i sign. ILC

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

288. MAŠKARE, 1981.

grafika, 515  x  453 (707  x  498) mm,

sign. ispod otiska

dl: 44/80/81

dd: Ivan Lacković Croata 80

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

289. MUZIKAŠI, 1981.

grafika, 594  x  544 mm,

sign. dl: Ed' A »Muzikaši« originalna grafika

dd: Ivan Lacković Croata 81

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

290. DVIJE ŽENE S FENJEROM, 1981.

litografija, 396  x  352, (549  x  500) mm,

sign. ispod otiska

dl: Eprevue d' Artiste grafika

dd: Ivan Lacković Croata 81

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

291. MUZIKAŠI, 1982.

grafika i akvarel, 651  x  500 mm,

sign. dl: 44/67, grafika, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

292. MUZIKAŠI, 1982.

grafika i akvarel, 706  x  504 mm,

sign. dl: 60/67, originalna grafika, 1 boja akvarela

dd: Ivan Lacković Croata 82

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

293. MUZIKAŠI, 1982.

grafika i akvarel, 706  x  504 mm,

sign. dl: 64/67, originalna grafika, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 82

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

294. MUZIKAŠI-PLAKAT ZA FEST KRAPINA '82

grafika i akvarel, 705  x  504 mm,

sign. u otisku

dd: Ivan Lacković Croata 82;

ispod otiska:

dl: Ivan Lacković Croata 82;

dd: grafika, akvarel

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

295. MUZIKAŠI, 1982.

grafika i akvarel, 706  x  503 mm,

sign. u otisku

dd: Ivan Lacković Croata 82;

ispod otiska:

dl: Ed' A - grafika, akvarel;

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

296. MUZIKAŠI

grafika i akvarel, 651  x  500 mm,

sign. dl: 82/87, originalna grafika, »Muzikaši«, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

297. PLAKAT IZLOŽBE U PITSBURGHU, 1982.

originalna grafika, 850  x  530 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

298. MUZIKAŠI, 1982.

crtež tušem, 419  x  295 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

299. SVIRAČ NA KONTRABASU, 1982.

crtež tušem, 345  x  245 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

300. GAJDAŠ, 1982.

crtež tušem, 345  x  245 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

301. GAJDAŠI, 1982.

crtež tušem, 420  x  295 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

302. MUZIKANTICE, 1982.

crtež tušem, 420  x  295 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

303. MUZIKAŠI, 1982.

crtež tušem, 420  x  295 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

304. PROŠTENJE, 1983.

serigrafija, 351  x  400 (500  x  549) mm,

sign. dl: 14/149

dd: Ivan Lacković Croata

ispod grafike mali crtež olovkom: Krovovi u pejzažu i sign. ILC

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

305. AVE CRUCIS SPES UNICA, 1984.

crtež tušem i akvarel, 419  x  295 mm,

sign. dl: originalni crtež tuš, akvarel

ddu: Ivan Lacković Croata 84

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

306. PAUKOVA MREŽA, 1984.

svilografika, 285  x  244 (421  x  305) mm,

sign. ispod otiska

dl: 23/30 svilografika 3 boje

dd: Ivan Lacković Croata 84

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

307. PAUKOVA MREŽA, 1984.

svilografika 285  x  244 (421  x  305) mm,

sign. ispod otiska

dl: 24/30 svilografika 3 boje

dd: Ivan Lacković Croata 84

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

308. NA PUTU, 1984.

bakropis i akvarel, 270  x  425, (500  x  659) mm,

sign. ispod otiska

dl: Epreuve d' Artiste – Na putu

bakropis, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 84

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

309. CVIJETNO BREME, 1986.

grafika i akvarel, 163  x  133, (270  x  230) mm,

sign. ispod otiska

dl: grafika i akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

310. DJEVOJČICA S MASKOM, 1986.

grafika i akvarel, 163  x  133, (270  x  230) mm,

sign. ispod otiska

dl: grafika i akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

311. DJEVOJKA S CVJETOVIMA, 1986.

grafika i akvarel, 563  x  500 mm,

sign. dl: originalna grafika i akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

312. DJEČAK S BAKLJOM, 1986.

grafika i akvarel, 162  x  132, (270  x  230) mm,

sign. ispod otiska

dl: grafika i akvarel

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

313. DVIJE ŽENE S KORPAMA, 1986.

grafika i akvarel, 135  x  175, (230  x  270) mm,

sign. ispod otiska

dl: grafika i akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

314. NOSAČ PEJZAŽA

grafika i akvarel, 165  x  135, (270  x  230) mm,

sign. ispod otiska

dl: grafika i akvarel

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

315. SEOSKI MOTIV, 1986.

grafika i akvarel, 135  x  175, (230  x  270) mm,

sign. ispod otiska

dl: grafika i akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

316. SEOSKI MOTIV, 1986.

grafika i akvarel, 135  x  175, (230  x  270) mm,

sign. ispod otiska

dl: grafika i akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

317. SVATOVI, 1986.

grafika i akvarel, 562  x  500 mm,

sign. dl: originalna grafika i akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

318. ŽENA S BAKLJOM, 1986.

grafika i akvarel, 163  x  133, (270  x  230) mm,

sign. dl: grafika i akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

319. ŽENA S BAKLJOM, 1986.

grafika i akvarel, 163  x  133, (270  x  230) mm,

sign. dl: grafika i akvarel

dd: Ivan Lacković Croata 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

320. ZALAZAK SUNCA, 1987.

grafika, akvarel i crtež tušem, 111  x  500, (330  x  697) mm,

sign. dl: originalna grafika, akvarel, crtež, tuš

dd: Ivan Lacković Croata 87

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

321. ŽENA S JAGODAMA, 1988.

grafika, akvarel i crtež tušem, 702  x  500 mm,

sign. dl: originalna grafika, akvarel, crtež, tuš

dd: Ivan Lacković Croata 88

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

322. BETLEHEM

grafika i akvarel, 565  x  454 mm,

sign. dl: VIII/ X V originalna grafika i akvarel

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

323. ČOVJEK S FENJEROM

ulje na staklu, 455  x  400 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

324. ČOVJEK SA ŠTAPOM

crtež tušem, 420  x  298 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

325. ČOVJEK SJEDI

crtež tušem, 420  x  298 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

326. ČOVJEK S VISKOM

crtež tušem, 420  x  298 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

327. DJEČAK C BAKLJOM

svilografika i akvarel, 503  x  420 mm,

sign. dl: 17/20 svilografika, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

328. DJEČAK S BAKLJOM

svilografika i akvarel, 503  x  420 mm,

sign. dl: 18/20 svilografika obojena rukom autora

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

329. GAJDAŠ

crtež tušem, 344  x  245 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

330. GAJDAŠ

crtež tušem, 344  x  245 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

331. GARNIČAR

grafika i akvarel, 703  x  515 mm,

sign. dl: Ed'A grafika, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

332. LJETO

svilografika, 628  x  488 (700  x  500) mm,

sign. ispod otiska

dl: Epreuve d' Artiste »Ljeto«, originalna svilografika

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

333. MLADIĆ S KRINOVIMA

grafika, akvarel i crtež tušem, 604  x  438 mm,

sign. dl: originalna grafika, akvarel, crtež, tuš

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

334. MLADIĆ S TIKVOM

crtež tušem, 420  x  298 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

335. MOST

grafika, akvarel, 348  x  387 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

336. MUZIKANTICA

crtež tušem, 365  x  257 mm,

sign. dl: originalni crtež tuš

ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

337. MUZIKANTICE

crtež tušem, 365  x  257 mm,

sign. dl: originalni crtež tuš

ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

338. MOTIV IZ PODRAVINE

crtež tušem, 250  x  367 mm,

sign. dl: originalni crtež

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

339. PAUKOVA MREŽA

grafika u dvije boje, 420  x  303 mm,

sign. dl: ED' A grafika 2 boje

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

340. PEJZAŽ U PEJZAŽU

grafika i akvarel, 420  x  502 mm,

sign. dl: 26/87 originalna grafika, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

341. PEJZAŽ U PEJZAŽU

grafika i akvarel, 420  x  502 mm,

sign. dl: 30/87 originalna grafika, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

342. PEJZAŽ U PEJZAŽU

grafika i akvarel, 504  x  578 mm,

sign. dl: originalna grafika, akvarel, obojeno rukom autora

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

343. PODRAVSKO SELO

litografija u boji, 500  x  700 mm,

sign. dl: ED' A originalna litografija

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

344. SELJAK

crtež tušem, 333  x  242 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

345. SELJANKA

crtež tušem, 333  x  242 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

346. SELJANKA SA ŠTAPOM

crtež tušem, 333  x  242 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

347. SELJANKA SJEDI

crtež tušem, 334  x  242 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

348. SJEDEĆA FIGURA

crtež tušem, 333  x  242 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

349. SEOSKI MOTIV, 1975.

serigrafija, 533  x  763 mm,

sign. Dl: Ed' A;

dd: Ivan Lacković Croata 1975

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

350. SKICA ZA STARE KUĆE

crtež tušem, 380  x  503 mm,

sign. dl: Skica za stare kuće

dd: Ivan Lacković Croata 1975

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

351. STIGLO JE PROLJEĆE

litografija, 451  x  400, (690  x  494) mm,

sign. u otisku

ddu: Ivan Lacković Croata

ispod otiska

dd: Ivan Lacković Croata 1975

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

352. SVATOVI

grafika i akvarel, 417 x 502 mm,

sign. dl: originalna grafika, akvarel, obojeno rukom autora

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

353. SVATOVI

grafika i akvarel, 731 x 518 mm,

sign. dl: grafika, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

354. SVATOVI

grafika i akvarel, 731 x 518 mm,

sign.dl: grafika, akvarel

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

355. SVE ZA LJUBAV TVOJU...

crtež tušem, 315 x 237 mm,

sign. dl: »Sve za ljubav tvoju skidao bih zvijezde s neba«», (parodija maske)

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

356. VINOGRAD, 1977.

crtež tušem, 315 x 240 mm,

sign. dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

357. ZALAZAK SUNCA

grafika i akvarel, 330 x 697 mm,

sign.

dl: grafika, akvarel, obojeno rukom autora

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

358. ZALAZAK SUNCA

grafika i akvarel, 111 x 215, (250 x 350) mm,

sign. ispod otiska

dolje: originalna grafika, akvarel crtež

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

359. ZIMA – ZALAZAK SUNCA

litografija, 449 x 400, (571 x 521) mm,

sign. ispod otiska

dolje: Zima – grafika Ed' A

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

360. ZIMA

ulje na staklu, 200 x 252 mm,

sign. ddu: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

361. ŽENA SA SNOPOM CVIJEĆA

serigrafija, 658 x 480 mm,

sign. dl: Ed' A »probni otisak«

dd: Ivan Lacković Croata

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

LJUBO LAH

362. PEJZAŽ

ulje na platnu, 800 x 700 mm,

sign. ddu: Lah

363. MRTVA PRIRODA

ulje na platnu, 500 x 650 mm,

sign. ddu: Lah

364. AUTOPORTRET

ulje na lesonitu, 602 x 500 mm,

sign. ddu: Lah

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

365. PORTRET ŽENE

ulje na lesonitu, 513 x 407 mm,

sign. ddu: Lah

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

FRANJO LIKAR

366. DJEVOJKA S LISTOM, 1972.

komb. tehnika, 560 x 356 mm,

sign. dd: Likar 72

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

367. PORTRET DJEVOJKE, 1974.

ulje na lesonitu, 245 x 240 mm,

sign. dd: Likar 74

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

368. DVA ŽENSKA LICA, 1975.

serigrafija, 341 x 415 mm,

sign. ddu: Likar 75

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

369. PORTRET VOJE TERZIĆA, 1975.

crtež olovkom, 351 x 280 mm,

sign. dd: Likar 31. I X  1975.

370. JOŠ UVJEK NEOZBILJNO A HOR JE PJEVAO HIMNU, 1976.

ulje na platnu, 1054 x 1254 mm,

sign. ddu: Likar 76

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

371. POLUAKT, 1977.

komb. tehnika, 607 x 803 mm,

sign. ddu: Likar 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

372. RUKA, 1977.

komb. tehnika, 301 x 400 mm,

sign. ddu: Likar 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

373. STARAC I DJEVOJKA, 1976.

serigrafija, 305 x 497 mm,

sign. ddu: Likar 76

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

374. ZAPIS, 1978.

ulje na lesonitu, 255 x 260 mm,

sign. dl. Likar 78

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

375. EDIP KAO DIJETE S PRIJATELJICOM SVOJE MAJKE, 1979.

ulje na platnu, 1005 x 1242 mm,

sign. dd: Likar 79

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

376. ČUDAN OKUS LJUBAVI KOJE NEMA, 1981.

ulje na platnu, 1047 x 1232 mm,

sign. dd: Likar 81

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

377. NAROVI, 1982.

ulje na platnu, 400 x 620 mm,

sign. dd: Likar 82

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

378. MRTVA PRIRODA S PEJZAŽEM, 1983.

ulje na lesonitu, 313 x 470 mm,

sign. dd: Likar 83

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

379. MRTVA PRIRODA U PEJZAŽU, 1984.

ulje na lesonitu, 460 x 372 mm,

sign. dd: Likar 84

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

380. PEJZAŽ S JABUKOM, 1984.

ulje na lesonitu, 410 x 505 mm,

sign. dd: Likar 84

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

381. MRTVA PRIRODA S PEJZAŽEM, 1985.

ulje na lesonitu, 415 x 687 mm,

sign. dd: Likar 85

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

382. MRTVA PRIRODA, 1986.

ulje na lesonitu, 352 x 463 mm,

sign. dd: Likar 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

383. MRTVA PRIRODA, 1986.

ulje na lesonitu, 340 x 471 mm,

sign. dd: Likar 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

384. MRTVA PRIRODA, 1986.

ulje na lesonitu, 417 x 421 mm,

sign. dd: Likar 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

385. MRTVA PRIRODA SA ZAPISOM, 1986.

ulje na lesonitu, 205 x 410 mm,

sign. dd: Likar 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

386. MRTVA PRIRODA U PEJZAŽU, 1986.

ulje na lesonitu, 495 x 410 mm,

sign. dd: Likar 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

387. MRTVA PRIRODA, 1987.

ulje na lesonitu, 280 x 445 mm,

sign. dd: Likar 87

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

388. MRTVA PRIRODA, 1987.

ulje na lesonitu, 305 x 465 mm,

sign. dd: Likar 87

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

389. PORTRET VOJE TERZIĆA, 1987.

crtež olovkom, 360 x 307 mm,

sig. dd: Likar 87

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

390. CVIJEĆE, 1988.

ulje na lesonitu, 370 x 243 mm,

sign. ddu: Likar 87

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

391. MRTVA PRIRODA, 1988.

ulje na lesonitu, 320 x 520 mm,

sign. ddu: Likar 88

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

392. AKT (NA BIJELOM)

crtež tuševima u boji, 442 x 558 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

393. PEJZAŽ

ulje na platnu, kaširano na karton, 433 x 490 mm,

sign. gd: Likar

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

394. PORTRET VOJE TERZIĆA

ulje na lesonitu, 529 x 416 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MIRON MAKANEC

395. PORTRET ŽENE,

pastel, 465 x 375 mm,

sign. dl: Makanec

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

PERO MANDIĆ

396. IGRALI SE KONJI VRANI, 1981.

suha igla, 219 x 293 mm,

sign. ispod otiska

dl: A: A:

dd: Mandić Pero Sl

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

ZORAN MANDIĆ

397. JESEN, 1978.

ulje na platnu, 605 x 608 mm,

sign. ddu: ZM 78

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

KRUNO MARTINOVIĆ

398. SJAJ U ŠUMI, 1977.

ulje na platnu, 603 x 503 mm,

sign. ddu: Martinović 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

399. LISTOPADSKA SVEČANOST, 1981.

ulje na platnu, 810 x 630 mm,

sign. ddu: Martinović 1981

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

ANTUN MASLE

400. ORAŠAC, 1940.

ulje na kartonu, 358 x 510 mm,

sign. ddu: A. Masle

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

401. PORTRET KOSTE STARJNIĆA, 1944.

ulje i tempera, 475 x 356 mm,

sign. dd: A. Masle 44

402. DUBROVAČKI MOTIV, 1944.

ulje na kartonu, 350 x 505 mm,

sign. dd: Masle A.

403. ORAŠAC, 1943.

akvarel, 359 x 510 mm,

sign. dl: A. Masle

404. DUBROVNIK, 1945.

ulje na kartonu, 480 x 405 mm,

sign. ddu: A. Masle

405. MRTVA PRIRODA, 1945.

ulje na šperploči, 360 x 295 mm

sign. dlu: A. Masle

406. PORTRET ŽENE, 1945.

ulje i tempera, 490 x 355 mm,

sign. glu: AM i ddu: A. Masle

407. PRIMORSKI PEJZAŽ, 1945.

ulje na kartonu, 435 x 407 mm,

sign. ddu: A. Masle 45

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

408. PORTRET OLGE SISOJEVE, 1946.

ulje na kartonu, 500 x 352 mm,

sign. dlu: A. Masle 46

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

409. PEJZAŽ

crtež krejonom, 515 x 345 mm,

sign. dd: A. Masle

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

STJEPAN MATASIĆ

410. DUBROVNIK

akvarel, 180 x 238 mm,

sign. dlu: S. Matasić Dubrovnik

MORIZ MELZER

411. MADONA S DJECOM

monotipija, 493 x 361, (507 x 377) mm,

sign. ddu: Melzer

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

412. ŽENA S DJECOM,

monotipija, 500 x 400 mm,

sign. dd: Melzer

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MILO MILUNOVIĆ

413. MRTVA PRIRODA, OKO 1925.

ulje na platnu, 545 x 410 mm,

sign. dlu: M. Milo

IVAN MIRKOVIĆ

414. DAMA – KARIKATURA

akvarel, 512 x 227 mm,

sign. ddu: I. Mirković

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

415. GOSPOĐA VALE

akvarel, 429 x 230 mm,

sign. ddu: I. Mirković

416. GOSPODIN S KIŠOBRANOM

akvarel, 388 x 230 mm,

sign. ddu: I. Mirković

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

417. KRABA

crtež tušem i temperom, 195 x 185 mm,

sign. dd. Mirković

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

418. PERISTIL

litografija, 410 x 290 mm,

sign. ddu: Mirković

OMER MUJADŽIĆ

419. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

ulje na papiru, 182 x 260 mm,

sign. dd: Mujadžić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

420. ŽENA S PONJAVOM

ulje na papiru, 290 x 365 mm,

sign. gl: Mujadžić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

ISMET MUJEZINOVIĆ

421. DJEVOJKA U PEJZAŽU, 1948.

crtež tušem, 410 x 291 mm,

sign. ddu: Ismet 48

422. PORTRET MLADIĆA

ulje na kartonu, 410 x 315 mm,

sign. ddu: Ismet

423. PORTRET TITA

flomaster, 316 x 240 mm,

sign. dd: Ismet

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MUSLIM MULLIQI

424. MOTIV SA KOSOVA, 1979.

ulje na platnu, 1000 x 1400 mm,

sign. dd: M. Mulliqi 79

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MARKO MURAT

425. DUBROVNIK, 1930.

ulje na kartonu, kaširano na šperploču, 152 x 203 mm,

sign. dlu: M. Murat (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

426. PORTRET GOSPARA PERA, 29. IV 1937.

crtež tušem, 91 x 64 mm,

sign. gore: Busovina gospara Pera 29. IV 1937

ddu: M (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

427. PORTRET GOSPARA PERA, 1937.

crtež tušem, 62 x 56 mm,

sign. ddu: M (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

428. MRTVA PRIRODA

ulje na kartonu, 315 x 225 mm,

bez signature

429. vl. Draginja Terzić, Banja Luka

430. SV. MIHALJ

ulje na papiru, 300 x 202 mm,

sign. ddu: M. Murat

431. ČOVJEK S BRADOM

crtež olovkom, 121 x 95 mm,

sign. dd: M (u monogramu)

432. PORTRET ŽENE

crtež tušem i olovkama u boji, 112 x 87 mm,

sign. gdu: M (u monogramu)

433. ČOVJEK S BRADOM (AUTOPORTRET)

crtež olovkom i mastilom, 128 x 100 mm,

sign. dl: M (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

434. SKICA ZA KOMPOZICIJU

crtež olovkom, 141 x 100 mm,

sign. ddu: M (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

435. SKICA ZA PORTRET

crtež olovkom, 85 x 105 mm,

sign. dlu: M (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

436. SKICA ZA SLIKU SV. VLAHA

crtež olovkom i mastilom, 147 x 162 mm,

sign. dl: M (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

437. SKICA ZA SLIKU SV. VLAHA

crtež olovkom i mastilom, 147 x 162 mm,

sign. dl: M (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

438. SKICA ZA ŽENSKU FIGURU

crtež olovkom, 113 x 74 mm,

sign. dl: M (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

439. STUDIJA LIKA ZA ISTORIJSKU KOMPOZICIJU

crtež olovkom, 135 x 92 mm,

sign. ddu: M (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

440. STUDIJA LIKA ZA ISTORIJSKU KOMPOZICIJU

crtež olovkom, 160 x 101 mm,

sign. ddu: M (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NIKICA NADRAMIJA

441. MRTVA PRIRODA

akvarel, 300 x 395 mm,

sign. ddu: NN

442. MRTVA PRIRODA

akvarel, 300 x 395 mm,

sign. ddu: N. Nadramija

443. MRTVA PRIRODA

akvarel, 405 X 305 mm,

sign. ddu: N. Nadramija Dubrovnik

BOŽO NIKOLIĆ

444. KNEŽEV DVOR U DUBROVNIKU, 1951.

akvarel, 460 x 335 mm,

sign. dlu: Knežev dvor Dubrovnik

ddu: B. Nikolić 11. IX  1951. (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

445. PEJZAŽ KRAJ VRBASA, 1952.

ulje na papiru, 460 x 325 mm,

sign. dolje: B. Nikolić 28. 10. 52. B. Luka (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

446. OHRID, 1953.

akvarel, 460 x 335 mm,

sign. gdu: 7.VIII 53 Ohrid B. Nikolić (ćir.)

dlu: 7. VII 53. B. Nikolić (ćir.)

NIKOLA NJIRIĆ

447. PORTRET KOSTE STRAJNIĆA

bronza, 345 x 250 x 280 mm,

sign. na poleđ. N. Njirić

448. PORTRET VOJE TERZIĆA, 1982.

bronza, 360 x 245 x 303 mm,

sign. dd: N. Njirić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

JOVAN OBIČAN

449. KLOVN KRAJ KUKURUZA S PTICAMA

tempera, 400 x 290 mm,

sign. ddu: Običan

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

450. STRAŠILO

tempera, 500 x 354 mm,

sign. dl: Običan

VJEKOSLAV PARAĆ

451. U KAFANI, 1930.

komb. Tehnika, 300 x 453 mm,

sign. gl: V. Parać Paris 30

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MAKSO PAVELIĆ

452. DEKORATIVNI PANO, 1920.

tempera, 435 x 650 mm,

sign. dd: Makso Pavelić uč. IV razreda Više škole za umjetnost i umjetni obrt

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

TOMISLAV PETRANOVIĆ

453. SLAVONIJA, 1977.

crtež tušem, 635 x 890 mm,

sign. ddu: Tomislav Petranović Rvat 77

454. GORANOV GLAGOLJSKI ZAPIS (BR 4), 1978.

crtež tušem u boji, 761 x 565 mm,

sign. dd: Tomislav Petranović Rvat 1978

goranov glagoljski zapis (broj 4)

prvi i drugi stih »Jame« I. G. Kovačića

(treće pjevanje pisano uglatom glagoljicom)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

455. RIBARI, 1978.

ulje na platnu, 462 x 381 mm,

sign. ddu: T. Petranović R. 1978.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

456. MOJ KRAJOLIK, 1979.

crtež tušem, 650 x 810 mm,

sign. dd: T. Petranović Rvat 79

457. KRAJOLIK 1979.

crtež tušem, 626 x 880 mm,

sign. dd: Tomislav Petranović Rvat 1979 TR (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

458. KRAJOLIK 1980.

crtež tušem, 460 x 552 mm,

sign. dlu: T Pet R 80

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

459. ASTRALNA ZEBNJA S. DALLIJA, 1983.

ulje na platnu, 800 x 800 mm,

sign. dlu: Thoma 83

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

460. GLORIJA R. M. (OMAŽ MAGRITU), 1987.

ulje na platnu, 1000 x 810 mm,

sign. ddu: Thoma

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

ROMAN PETROVIĆ

461. BOGOJAVLJENSKO KOLO

drvorez u boji, 215 x 324 mm, (kaširano na lesonit, 252 x 352 mm)

sign. ispod otiska – dl: RP (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

462. IGRAČKE, 1932.

ulje na šperploči, 690 x 620 mm,

sign. gdu: RP (u monogramu) 1932

463. PORTRET KOSTE STRAJNIĆA

ulje na platnu, 460 x 410 mm

sign. dl: RP (u monogramu)

464. CAREVA DŽAMIJA

litografija, 481 x 320 (591 x 400) mm,

oštećeno

sign. ispod otiska – dd: Roman Pe(trović) (ćir.)

465. KOLO

litografija, 407 x 565, (460 x 632) mm,

sign. u otisku ddu: RP (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

466. KOLO

litografija, 407 x 565, (477 x 632) mm,

sign. u otisku ddu: R. Petrović

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

467. KOZJA ĆUPRIJA

litografija, 323 x 482, (473 x 632) mm,

sign. u otisku dlu: RP (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

468. ALIFAKOVAC

litografija, 375 x 323 (631 x 443) mm,

sign. u otisku- ddu: RP (u monogramu)

ispod otiska- dd: R. Petrović (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

469. KUĆE KRAJ MILJACKE

litografija, 480 x 323, (632 x 473) mm,

sign. u otisku- glu: RP (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

470. MLADA

litografija, 635 x 477 mm,

sign. lijevo: RP (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

471. POGLED NA DŽAMIJU

litografija, 440 x 325, (632 x 460) mm,

sign. u otisku- ddu: RP (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

472. PORTRET SELJAKA

litografija, 481 x 322, (632 x 441) mm,

sign. dlu: RP (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

473. PORTRET STARCA

litografija, 483 x 312, (632 x 441) mm,

sign. u otisku- dlu: RP (u monogramu)

ispod otiska- dd: R Petrović (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

474. PORTRET ŽENE

litografija, 630 x 451 mm,

sign. lijevo; RP (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

475. PROFIL DJEVOJKE

litografija, 630 x 474 mm,

sign. ddu; RP (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

SALKO PEZO

476. RASPUKLI NAROVI, 1980.

ulje na kartonu, 495 x 425 mm,

sign. gdu: Pezo Salko 80

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NADA PIVAC

477. PEJZAŽ, 1965.

crtež olovkom, 210 x 300 mm,

sign. dd: Pivac 1965

BRANISLAV POPOVAC

478. MOTIV IZ TREBINJA, 1960.

tempera, 500 x 400 mm,

sign. dlu: Branislav Popovac Trebinje 1960

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

PERO POPOVIĆ

479. PORTRET PEPE, SINAVOJVODE PETRA KRECE

ulje na platnu, 645 x 500 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

480. PORTRET DOBRILE GRBIĆ, 1933/34.

ulje na platnu, 235 x 160 mm,

bez signature

481. PORTRET PROF. TEOLOGIJE DAMJANA GRBIĆA, oko 1930.

ulje na platnu, 365 x 285 mm,

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

OTON POSTRUŽNIK

482. DJEČAK, 1941.

ulje na platnu, 865 x 670 mm,

sign. glu: O.P. 41

483. PORTRET OLGE SISOJEVE, 1948.

ulje na platnu, 485 x 365 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

484. PORTRET KLOVNA

litografija u boji, 480 x 315, (570 x 390) mm,

sign. ispod otiska - dl: 2/4; dd: OP

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

IVICA PROPADALO

485. PUTOVANJA, 1980.

ulje na platnu, 730 x 600 mm,

sign. dd: I. Propadalo, 1980.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

486. GRAD, 1985.

serigrafija, 161 x 200, (211 x 250) mm,

sign. ispod otiska

dl: E.A.

u sredini: Grad

dd: Propadalo 85

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

487. SARAJEVO, 1985.

serigrafija, 206 x 280 mm,

sign. ispod otiska

dl: E.A.

u sredini: Sarajevo

dd: Propadalo 85

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

488. TOVAR, 1985.

serigrafija, 117 x 190, (230 x 251) mm,

sign. ispod otiska

dl: E.A.

dd: Propadalo 85

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

489. IGRE TOVARA, 1985.

serigrafija, 280 x 240 mm,

sign. dl: Ed'.A.

dd: Propadalo 85

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

490. IGRE TOVARA II, 1985.

serigrafija, 280 x 240 mm,

sign. dl: Ed'.A.

dd: Propadalo 85

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

491. METAMORFOZA KRAVE, 1981.

crtež tušem, 418 x 296 mm,

sign. ddu: Propadalo 19/81

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

492. METAMORFOZA KRAVE, 1985.

crtež tušem, 303 x 216 mm,

sign. dl: Draginji od njenog Ivice Zagreb 7. V 86

ddu: Propadalo 85

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

493. METAMORFOZA KRAVE, 1986.

crtež tušem, 296 x 209 mm,

sign. dl: Mojoj Draginji Ivica Zagreb 7. V 86

ddu: Propadalo 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

ĐURO PULITIKA

494. CVIJEĆE, 1943.

gvaš, 491 x 387 mm,

sign. dlu: Đ. Pulitika 43

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

495. MOTIV IZ DUBROVNIKA, 1943.

akvarel, 440 x 557 mm

sign. dd: Đ. Pulitika 43

496. MRTVA PRIRODA, 1943.

ulje na kartonu, 335 x 340 mm,

sign. ddu: Đ. Pulitika

497. MRTVA PRIRODA, 1943.

akvarel, 425 x 550 mm,

sign. ddu: Đ. Pulitika 43

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

498. SJEDEĆI AKT

pastel, 400 x 304 mm,

sign. dd: Đ. Pulitika

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

499. MRTVA PRIRODA, 1944.

pastel, 260 x 357, (319 x 417) mm,

sign. ddu: Đ. Pulitika 44

500. DUBROVNIK, 1945.

ulje na platnu, 547 x 682 mm,

sign. dlu: Đ. Pulitika 45

501. POČITELJ, 1970.

ulje na platnu, 630 x 800 mm,

sign. dl: Đ. Pulitika

502. LEŽEĆI AKT, 1972.

ulje na platnu, 260 x 335 mm,

sign. glu: Đ. Pulitika 72

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

503. PRIMORSKI PEJZAŽ, 1977.

ulje na platnu, 595 x 800 mm,

sign. dlu: Đ. Pulitika 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

504. MRTVA PRIRODA S FLAŠAMA, 1977.

ulje na platnu, 252 x 193 mm,

sign. glu: Đ. Pulitika 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

505. PLAVI LEŽEĆI AKT, 1977.

ulje na platnu, 252 x 193 mm,

sign. glu: Đ. Pulitika 77

506. BUKET S PEGAZOM, 1980.

ulje na platnu, 600 x 795 mm

sign. dd: Đ. Pulitika 80

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

507. SKIDANJE S KRIŽA, 1980.

ulje na platnu, 335 x 283 mm,

sign. dlu: Đ. Pulitika 80

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

508. SUNČANI KRAJOLIK, 1982.

ulje na platnu, 700 x 600 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

509. PEJZAŽ, 1983.

ulje na platnu, 220 x 250 mm,

sign. glu: Đ. Pulitika 83

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

510. SUTON, 1984.

ulje na platnu, 172 x 257 mm,

sign. dl: Đ. Pulitika

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

IGNATZ RAFFALT

511. PEJZAŽ, 1957.

ulje na dasci, 198 x 336 mm,

sign. ddu: Rfl 57

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

GABRO RAJČEVIĆ

512. MRTVA PRIRODA, 1935.

ulje na platnu, 295 x 420 mm,

sign. dlu: G. R. 57

513. DUBROVNIK, 1938.

ulje na platnu, 645 x 505 mm,

sign. dlu: Rajčević

514. MAGARE I VOLOVI, 1938.

crtež olovkom, 352 x 505 mm,

sign. gl: Gabro Rajčević, 1938.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

515. MAČKE, 1939.

pastel, 290 x 420 mm,

sign. ddu: G. R. 39

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

516. LEŽEĆI AKT, 1941.

pastel, 290 x 420 mm,

sign. ddu: G. Rajčević 1941

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

517. DUBROVAČKI KROVOVI

akvarel, 397 x 300 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

518. KOSTA STRAJNIĆ – ŠAHISTA

crtež olovkom, 258 x 211 mm,

sign. dd: G. R.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

519. LJUBAVNICI

crtež smeđim krejonom, 386 x 251 mm,

sign. dd: G. Rajčević

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

520. MRTVA PRIRODA

crtež krejonom, 311 x 413 mm,

sign. ddu: G. R.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

521. MRTVA PRIRODA

akvarel, 309 x 412 mm,

sign. dlu: G. Rajčević

522. POGLED SA GRACA

ulje na platnu, 640 x 825 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

523. PORTRET JOVANKE STARAJNIĆ

akvarel, 443 x 312 mm,

sign. dd: G. R.

524. PORTRET JOVANKE STRAJNIĆ

ulje na kartonu, 433 x 280 mm,

sign. desno: Rajčević

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

525. PORTRET MAJKE

crtež ugljenom, 628 x 450 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

526. STUDIJA GLAVE DJEVOJKE

crtež krejonom, 430 x 350 mm

sign. dlu: G. Rajčević

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

527. STUDIJA ZA KOMPOZICIJU

crtež ugljenom, 388 x 481 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

528. STUDIJA ŽENSKOG AKTA

crtež ugljenom, 388 x 481 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MIHAJLO RAKITA

529. LEŽEĆI AKT

tvrdi pastel, 790 x 1197 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

530. PTICA

komb. tehnika, 969 x 485 mm,

sign. dd: Rakita

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

531. POPLAVA, 1974.

akrilik na platnu, 305 x 357 mm,

sign. ddu: Rakita 74

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

532. STUDIJA STARCA, 1976.

crtež ugljenom, 750 x 551 mm,

sign. dl: 7 – 16. 4. 76. Rakita

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

533. BISTA U ENTERIJERU, 1977.

crtež tušem, 185 x 141 mm,

sign. dolje: Rakita 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

534. PORTRET AMIRA, 1978.

akrilik na platnu, 1345 x 655 mm,

sign. ddu: Rakita 78

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

535. STUDIJA ŽENSKOG AKTA, 1980.

crtež ugljenom, 725 x 545 mm,

sign. dd: treća g. Rakita 80

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

536. KATEDRALA U KRKU, 1982.

crtež smeđom kredom, 502 x 355 mm,

sign. dl: Katedrala u Krku, Krk, septembar 82

dd: Rakita 82

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

537. PADOBRAN NAD KATEDRALOM, 1982.

gips i akrilik na platnu, 473 x 377 mm,

sign. dd: Rakita 82

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

538. KRK, 1983.

crtež flomasterima u boji, 740 x 502 mm,

sign. dolje: Krk, septembar 83

dd: Rakita 83

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

539. PARISOV SUD, 1986.

akrilik na platnu, 730 x 1000 mm,

sign. dd: Rakita 86

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MARKO RAŠICA

540. MOST

ulje na kartonu, 250 x 270 mm,

sign. ddu: M. Rašica

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

541. DJEVOJKA I HOBOTNICA

ulje na platnu, 580 x 495 mm,

sign. gdu: R

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

542. HRID

gvaš, 100 x 75 mm,

sign. dlu: MR

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

543. ILUSTRACIJA

akvarel, 120 x 160 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

544. LAPAD

ulje na platnu, 600 x 855 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

545. LEDA

komb. tehnika, 262 x 169 mm

sign. dlu: Marko Rašica

ddu: Leda

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

546. FABIENNE

komb. tehnika, 128 x 77 mm,

sign. dd: MR (u monogramu)

dlu: »Fabienne«

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

547. POLJUBAC

komb. tehnika, 183 x 75 mm,

bez sign. vl. Draginja Terzić, Banja Luka

548. DJEVICA ZA ORGULJAMA

komb. tehnika, 473 x 370 mm,

sign. dd: Marko Rašica

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

549. U ČAST LI-TAI-POU, 1927.

komb. tehnika, 195 x 143 mm, (kaširano na novu podlogu, 300 x 251 mm)

sign. dlu: R

ispod na paspartuu: U čast Li-Tai-Pou Marko Rašica 1927

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

OMER RESIĆ

550. KOMPOZICIJA

komb. tehnika, 400 x 400 mm,

sign. ddu: Omer Resić

FELICIEN ROPS

551. BERBA MASLINA, 1876.

bakropis, 358 x 245, (392 x 271) mm,

sign. u otisku – dd: L' Olivierade Monaco Felicien Rops 76

(kaširano na novu podlogu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

JULIJE – LJUBOMIR SIMONOVIĆ

552. MOTIV IZ DONJE ŠVRAČE, 1901.

crtež olovkom, 207 x 292 mm,

sign. dl: D. Švarča, 6. V 1901.

dd: Simonović general

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

OLGA SISOJEVA

553. CVIJEĆE, 1975.

Tempera i tuš, 504 x 357 mm,

Sign. dolje: Olga Sis. 1975 i naknadno: Sisojeva Olga

554. MOTIV IZ CAVTATA

ulje i tempera na papiru, 252 x 352 mm

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

OLGA SOLOVJEVA

555. PORTRET DRAGINJE TERZIĆ

ulje na platnu, kaširano na karton, 412 x 305 mm,

sign. dd: Olga Solovjeva

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

556. PORTRET VOJE TERZIĆA, 1969.

gvaš, 400 x 290 mm,

sign. dd: Olga Solovjeva 1969

MLADEN SOLDO

557. PORTRET G-ĐE MAĐER, 1956.

ulje na platnu, 675 x 675 mm,

sign. dlu: Soldo 56

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

558. DJEVOJKA S JABUKOM, 1957.

ulje na lesonitu, 823 x 685 mm,

sign. glu: Soldo 57

559. ULICA U MOSTARU, 1958.

ulje na lesonitu, 694 x 803 mm,

sign. ddu: Soldo 58

560. ŽENSKA POLUFIGURA, 1958.

ulje na lesonitu, 796 x 700 mm,

sign. glu: Soldo

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

561. PORTRET ŽENE, 1960.

ulje na lesonitu, 695 x 468 mm,

sign. ddu: Soldo 60

562. AKT

ulje na lesonitu, 640 x 491 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

563. PIJANA LAĐA

ulje na lesonitu, 680 x 805 mm

bez signature

564. SAJAM, 1962.

ulje na lesonitu, 475 x 690 mm,

sign. ddu: Soldo 62

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

565. ČOVJEK I KONJ, 1969.

ulje na platnu, 735 x 600 mm,

sign. glu: Soldo 69

566. BOGUMILI

ulje na kartonu, 680 x 810 mm

bez signature

567. MOTIV IZ MOSTARA, 1977.

ulje na kartonu, 465 x 655 mm,

sign. dd: Soldo 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

JOVAN SPREMO

568. PORTRET, 1969.

komb. tehnika, 425 x 320 mm,

sign. ddu: Spremo 69 (ćir.)

MILOVAN STANIĆ

569. PORTRET KOSTE STRAJNIĆA, 1958.

ulje na platnu, 360 x 320 mm,

sign. ddu: Milovan 58

570. PORTRET KOSTE STRAJNIĆA, 1958.

pastel, 325 x 225 mm,

sign. glu: Milovan 58

571. PORTRET OLGE SOLOVJEVE, 1958.

crtež tušem, 325 x 225 mm,

sign. dd: Milovan 58, naknadno olovkom

dlu: Milovan Stanić

572. TOALETA, 1958.

crtež laviranim tušem, 450 x 544 mm,

sign: Milovan 58

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

JOVANKA STRAJNIĆ

573. AUTOPORTRET, 1909.

crtež kredom i kreonom, 480 x 340 mm,

sign. dlu: Jovanka Marković Beč 1909 (ćir.)

574. PORTRET SESTRE, 1909.

crtež ugljenom, 509 x 396 mm,

sign. ddu: J. Marković Nr 5 17.  X II 1909.

575. PORTRET STARCA, 1909.

crtež ugljenom, 478 x 355 mm,

sign. dl: Jovanka Marković Beč 1909 (ćir.)

576. MOTIV IZ ZEMUNA, 1910.

gvaš, 300 x 420 mm

sign. ddu: Jovanka Marković Beč (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

577. NA AUTOBUSKOJ STANICI, 1910.

gvaš, 300 x 420 mm,

sign. ddu: Jovanka Marković Beč (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

578. PORTRET SESTRE, 1910.

crtež ugljenom, 506 x 371 mm,

sign. ddu: J. Marković Nr 11 22. II 1910.

579. CIGANKA

crtež ugljenom, 370 x 285 mm,

sign. ddu: 1921. Jovanka Marković

580. PORTRET NEĆAKINJE, 1921.

crtež ugljenom, 366 x 340 mm,

sign. ddu: 1921. Jovanka Marković

581. PORTRET ŽENE

crtež ugljenom, 384 x 348 mm,

sign. ddu: J. Marković

582. MRTVA PRIRODA, 1930.

ulje na platnu, kaširano na lesonit, 355 x 388 mm

sign. ddu: Jovanka Strajnić

583. DUBROVAČKE ZIDINE, 1936.

ulje na dasci, 165 x 245 mm,

sign. ddu: Jovanka 936 (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

584. MRTVA PRIRODA, 1937.

ulje na platnu, kaširano na lesonit, 326 x 454 mm,

sign. ddu: Jovanka Strajnić (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

585. CVIJEĆE, 1938.

ulje na platnu, 535 x 305 mm

sign. ddu: Jovanka Strajnić (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

586. IZ OKOLINE DUBROVNIKA, 1938.

ulje na papiru, 155 x 200 mm,

sign. dl: Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

587. MRTVA PRIRODA, 1938.

ulje na kartonu, 460 x 330 mm,

sign. ddu: Jovanka Strajnić

588. PEJZAŽ, 1938.

akvarel, 300 x 437 mm,

sign. dolje: Jovanka Strajnić

589. PEJZAŽ, 1938.

ulje na platnu, 362 x 461 mm,

sign. dlu: Jovanka Strajnić 1938

590. PEJZAŽ, 1939.

gvaš, 424 x 504 mm,

sign. ddu: Jovanka Strajnić 1939

591. BARKE U LUCI, 1940.

akvarel, 356 x 473 mm,

sign. ddu: J. Strajnić 1940

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

592. CVIJEĆE, 1940.

gvaš, 585 x 286 mm,

sign. dlu: Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

593. DUBROVAČKI MOTIV, 1940.

ulje na platnu, kaširano na lesonit, 150 x 170 mm,

sign. dlu: J. Starjnić 1938

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

594. DUBROVAČKI MOTIV, 1940.

ulje na platnu, 395 x 485 mm,

sign. dl: Jovanka Starjnić 1940

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

595. MRTVA PRIRODA, 1940.

ulje na šperploči, 390 x 320 mm,

sign. dlu: Jovanka Starjnić 1940

596. MRTVA PRIRODA, 1940.

ulje na platnu, kaširano na lesonit, 441 x 329 mm

sign. dlu: Jovanka Starjnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

597. PROLJEĆE, 1940.

ulje na kartonu,190 x 170 mm,

sign. ddu: J. Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

598. CVIJEĆE, 1942.

gvaš i ulje na papiru, 540 x 400 mm,

sign. dl: Jovanka Strajnić 1942

dd: Draginji i Voji za sjećanje na pok. slikarku Dubrovnik 1971. Kosta (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

599. CVIJEĆE, 1943.

akvarel, 470 x 390 mm,

sign. dl: J. Strajnić 1943.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

600. MRTVA PRIRODA, 1943.

ulje na papiru, kaširano na lesonit, 240 x 334 mm,

sign. ddu: Jovanka 43

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

601. MRTVA PRIRODA, 1944.

ulje na platnu, 500 x 389 mm,

sign. dlu: Jovanka Strajnić 1944

602. BADEM U CVATU, 1947.

ulje na platnu, 450 x 412 mm,

sign. dd: Jovanka Strajnić 47

603. CVIJEĆE, 1957.

ulje na platnu, 530 x 370 mm,

sign. dlu: Jovanka Strajnić 57

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

604. MRTVA PRIRODA ISPRED PROZORA, 1960.

gvaš, 180 x 210 mm,

sign. ddu: Jovanka S-ć 60 (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

605. PORTRET DRAGINJE TERZIĆ, 1961.

crtež krejonom, 370 x 290 mm,

sign. ddu: J. strajnić 61

606. PORTRET DRAGINJE TERZIĆ, 1961.

crtež krejonom, 408 x 286 mm,

sign. ddu: Jovanka Strajnić 61 (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

607. DUBROVNIK, 1962.

ulje na kartonu, 110 x 170 mm,

sign.dlu: JS 62

608. POGLED NA MORE, 1962.

ulje na platnu, 575 x 378 mm,

sign, dd: 1962, Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

609. PORTRET DRAGINJE TERZIĆ, 1962.

ulje na platnu, kaširano na dasku, 410 x 290 mm,

sign. ddu: Jovanka Strajnić 962 (ćir.)

610. CAVTAT

crtež ugljenom, 243 x 345 mm,

sign. dd: Jovanka Strajnić

611. CVIJEĆE

gvaš i tempera, 331 x 420 mm,

sign. ddu: Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

612. CVIJEĆE

ulje na kartonu, 185 x 150 mm,

sign. dlu: Jovanka

613. DUBROVAČKE ZIDINE

akvarel, 310 x 386 mm,

sign. ddu: Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

614. DUBROVAČKI MOTIV

akvarel, 311 x 441 mm,

sign. ddu: Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

615. DUBROVNIK

ulje na kartonu, 137 x 173 mm,

sign. ddu: Jovanka

616. DUBROVNIK S LOVRIJENCOM

akvarel, 520 x 410 mm,

sign. dd: Jovanka Strajnić (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

617. IZ OKOLINE DUBROVNIKA

akvarel, 345 x 460 mm,

sign. dlu: Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

618. LAPAD

akvarel, 215 x 290 mm,

sign. dd: Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

619. LEŽEĆI AKT

akvarel, 290 x 410 mm,

sign. dlu: Jovanka Strajnić

620. LOVRIJENAC

ulje na dasci, 99 x 108 mm

sign. dd: J.S.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

621. KUĆA STRAJNIĆA U DUBROVNIKU

akvarel, 300 x 435 mm,

sign. dolje: Jovanka Strajnić

622. MRTVA PRIRODA

pastel, 440 x 310 mm,

sign. dlu: Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

623. MRTVA PRIRODA

pastel, 260 x 335 mm

sign. dd: Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

624. MRTVA PRIRODA

ulje na kartonu, 465 x 333 mm,

sign. dl: Jovanka Strajnić

625. NA PLAŽI

crtež kreonom, 248 x 246 mm,

sign. dd: Jovanka Strajnić

626. PEJZAŽ IZ KONAVLA

gvaš, 425 x 502 mm,

sign. ddu: Jovanka Strajnić

vl. Dra inja Terzić, Banja Luka

627. PEJZAŽ S RIJEKOM

ulje na platnu, 321 x 463 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

628. POGLED NA LOKRUM

ulje na platnu, 405 x 450 mm

sign. ddu: Jovanka Strajnić

629. POGLED NA MINČETU

ulje na kartonu, 140 x 220 mm,

sign. ddu: Jovanka

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

630. POGLED NA MORE

tempera, 330 x 250 mm,

sign. ddu: Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

631. PRIMORSKI MOTIV

gvaš, 263 x 286 mm,

sign. ddu: Jovanka Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

KOSTA STRAJNIĆ

632. STUDIJA ŽENSKOG AKTA, 1907.

crtež olovkom, 315 x 205 mm, kaširano na drugu podlogu, 320 x 215 mm,

sign. dlu: Beč 1907

dd: Kosta Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

633. AKT DJEVOJČICE

crtež olovkom, 243 x 190 mm,

sign. dd: K. Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

634. STUDIJA ŽENSKOG AKTA

crtež olovkom, 332 x 244 mm,

sign. dd: K. Strajnić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

635. MOTIV IZ TOPUSKOG, 1911.

ulje na platnu, kaširano na lesonit, 325 x 520 mm,

sign. dl: Kosta Strajnić 1911

636. MOTIV IZ TOPUSKOG, 1911.

ulje na platnu, 256 x 404 mm,

sign. dlu: Kosta Strajnić 1911

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

HASAN SUĆESKA

637. BUĐENJE 1, 1967.

visoki tisak, 298 x 210 mm,

sign. ispod otiska

dl: 2/10 visoki tisak – Buđenje

dd: Hasan Sućeska 1967

JAROSLAV ŠEFL

638. PEJZAŽ

bakropis u boji, 179 x 133, (317 x 241) mm,

sign. u otisku:

dl: Jar. Šefl

dd: Jarosl. Šefl.

ispod otiska:

dl: žig autora (Š)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

BRANKO ŠENOA

639. OSIJEK – DONJI GRAD, 1922

bakropis i akvatinta, 222 x 345, (305 x 420) mm,

sign. ispod otiska

dl: Osijek – Donji grad

dd: B. Šenoa E X  922

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

640. OSIJEK – TVRĐAVA, 1922.

bakropis i akvatinta, 223 x 345, (296 x 420) mm,

sign. ispod otiska:

dl: B. Šenoa

641. OSIJEK – ULICA U TVRĐAVI, 1922.

bakropis i akvatinta, 295 x 220 mm,

sign. ispod otiska:

dl: Osijek Ulica u tvrđavi

dd: B. Šenoa 1922

642. OPATOVINA, 1928.

bakropis, 158 x 120, (401 x 290) mm,

sign. dl: E X  17

dd: B. Šenoa 928

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

643. KAPTOLSKA VIJEĆNICA

bakropis, 227 x 329, (347 x 538) mm,

sign. ispod otiska:

dd: B. Šenoa

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

644. TRSTENIK, 1932.

bakropis, 97 x 60, (303 x 210) mm,

sign. ispod otiska:

dd: B. Šenoa 932

VIKTOR ŠERBU

645. AKT

crtež ugljenom, 340 x 399 mm,

sign. gdu: V. Šerbu

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

646. AKT

skica ugljenom, 595 x 425 mm

sign. gdu: V. Šerbu

647. MEDVJED

crtež ugljenom, 185 x 255 mm,

sign. gdu: V. Š.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

648. ENTERIJER, 1961.

gvaš, 200 x 230 mm,

sign. glu: ŠV. 61.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

649. IZ MALINSKE, 1963.

akvarel, 250 x 395 mm,

sign. ddu: Všerbu 63

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

650. MALINSKA, 1963.

ulje na platnu, 265 x 330 mm,

sign. gdu: V. Šerbu 63

651. PEJZAŽ, 1963.

tempera, 337 x 496 mm,

sign. ddu: V. Šerbu 63

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

652. PEJZAŽ, 1964.

akvarel, 414 x 290 mm,

sign. ddu: V. Šerbu 64

653. DUBROVNIK, 1965.

tempera, 420 x 592 mm,

sign. dlu: V. Šerbu 65

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

654. CRKVA U PRIMORJU, 1969.

tempera, 400 x 322 mm

sign. ddu: V. Šerbu 69

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

655. DUBROVNIK

ulje na platnu, 432 x 550 mm,

sign. ddu: V. Šerbu

656. PEJZAŽ

ulje na platnu, 485 x 696 mm,

sign. ddu: Šerbu V

657. GRADSKA LUKA

ulje na platnu, 485 x 696 mm,

sign. ddu: V. Šerbu

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

658. PEJZAŽ

ulje na platnu, 382 x 501 mm,

sign. dlu: V. Šerbu

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

KEMAL ŠIRBEGOVIĆ

659. PROZOR, 1962.

akvarel, 175 x 200 mm,

sign. dl: Kemal 62

660. PORTRET ŽENE, 1969.

drvorez, 268 x 282, (500 x 441) mm,

sign. izvan otiska:

dl: 2/5 drvorez

dd: Kemal 69

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

661. »ET CE BOL INVERSE QUE HOMMONS LE CIEL... « 1975.

linogravura u boji, 406 x 357, (647 x 503) mm,

sign. ispod otiska:

dl: la linogravure «Et ce Bol inverse que hommons le Ciel... Omar Khayyam»

dd: Kemal 75

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

662. BEZ NAZIVA

linogravura u boji, 275 x 271, (550 x 510) mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

IVICA ŠIŠKO

663. PTICE, 1979/80.

bakropis, 298 x 216, (398 x 266) mm,

sign. ispod otiska

dl: 1/1

dd: I. Šiško 79/80

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

JOSIP ŠKERLJ

664. PORTRET S. RIHTERA, 1971.

crtež laviranim flomasterom, 397 x 276 mm,

sign. dl: prema bisti olge Solovjeve

Josip Škerlj 17. VII 1971. Cavtat

dd: crtež tušem cvijeta i mace

665. DIPTIH, 1989.

ulje na drvu, 480 x 450 mm,

sign. dl: Josip Škerlj

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

SAVA ŠUMANOVIĆ

666. MRTVA PRIRODA S FLAŠAMA, 1926.

ulje na platnu, 1300 x 990 mm,

sign. dlu: S. Choumanovitch 1926

MARINO TARTAGLIA

667. BUKET. 1970.

skica uljem, 395 x 295 mm,

sign. dl: Tartaglia 70

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

SLAVKO TOMERLIN

668. PEJZAŽ

ulje na platnu, 166 x 232 mm,

sign. ddu: S. Tomerlin

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MARIJAN TREPŠE

669. U KABAREU, 1919.

bakropis, 120 x 159 mm,

sign. ispod otiska:

dd: M. Trepše

670. DJEVOJKA S KRČAGOM

kolorirani bakropis, 145 x 98, (268 x 288) mm,

sign. ddu: M. Trepše

671. U SEPAREU (MILOVANJE), 1919.

bakropis, 204 x 165 mm

sign. ddu: Trepše M.

672. BIJEDNICI

litografija, 327 x 331 mm,

sign. dd: Trepše M.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

673. KRŠTENJE VINA

kolorirani bakropis, 310 x 260 mm,

sign. ispod otiska:

dd: MTrepše

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

674. KARTAŠI

bakropis, 200 x 245, (320 x 360) mm,

sign. ispod otiska:

dd: MTrepše

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

675. LJUBAV

bakropis, 245 x 270 mm,

sign. ispod otiska:

dd: M Trepše

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

676. NA ULICI

bakropis, 124 x 183, (249 x 316) mm,

sign. ispod otiska:

dd: M Trepše

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

677. NOĆNI ŽIVOT

bakropis, 245 x 228, (440 x 380) mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

678. PLES

bakropis, 265 x 222, (423 x 307) mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

679. POMAZANJE KRISTOVO

bakropis, 165 x 204, (119 x 225) mm,

sign. ispod otiska:

dd: M Trepše

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

680. PORTRET ČOVJEKA S TURBANOM

kolorirani bakropis, 210 x 157, (377 x 273) mm,

sign. ispod otiska:

dd: M Trepše

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

681. SALOMA

kolorirani bakropis, 236 x 180, (305 x 255) mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

682. SUZANA I STARCI

bakropis, 165 x 204, (220 x 250) mm,

sign. ispod otiska:

dd: Trepše M

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

DRAGUTIN TRUMBETAŠ

683. TURSKA FAMILIJA JE DOŠLA, 1975.

serigrafija, 603 x 441 mm,

sign. ispod otiska:

dl: EA. Turska familija je došla

dd: Dragutin Trumbetaš 1975

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

ATINA TUFEGDŽIĆ

684. PORTRET DRAGINJE TERZIĆ, 1968.

akvarel, 420 x 297 mm,

sign. ddu: Atina Tufegdžić/68

SENADIN TURSIĆ

685. IZLET, 1972.

linogravura, 245 x 341, (355 x 500) mm,

sign. ispod otiska;

d: EA. linogravura – u sredini: Izlet

dd: Senadin Tursić 72

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

686. FEBRUAR, 1975.

akvatinta, 490 x 650, (556 x 700) mm,

sign. ispod otiska:

dl: EA. Akvatinta

u sredini: Februar 19

dd: Senadin Tursić 79

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

687. PREDVEČERJE, 1977.

linogravura, 556 x 456 mm,

sign. ispod otiska:

dl: 2/4 linogravura;

u sredini: Predvečerje

dd: Senadin Tursić 77

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

BRANIMIR VASIĆ

688. DUBROVNIK, 1976.

ulje na platnu, 382 x 500 mm,

sign. glu: BV 76

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

VLADIMIR VOJNOVIĆ

689. POČITELJ, 1969.

ulje na kartonu, 708 x 502 mm

sign. ddu: Vojnović Vladimir Počitelj 1969 (ćir.)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

PETAR WALDEGG

690. BEZ NAZIVA, 1978.

bakropis i akvatinta, 486 x 406, (660 x 503) mm,

sign. ispod otiska:

dl: EA. 9/10 bakropis+akvatinta

u sredini: g-đi Draginji prijateljski

dd: Waldegg Petar

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

ADOLF ZDRAZILA

691. MALO JEZERO

linorez u boji, 250 x 293, (459 x 449) mm,

sign. u otisku – ddu: AZ (u monogramu)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

A. BRNEK

692. HAMBURG

bakropis u boji, 136 x 92, (223 x 175) mm,

sign. dolje ispod otiska: nečitko

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

A. COSSMAN

693. GLAVA BEETHOVENA

bakropis, 160 x 113, (238 x 162) mm,

sign. u otisku:

dd: A. Cossman

ispod otiska: nečitko, (A. Cossman)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

C.C....

694. RUNOLIST

bakropis, 216 x 175, (268 x 230) mm,

sign. ispod otiska:

dd: C. C. (nečitko)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

...CRO...

695. SELJACI

crtež olovkom i akvarel, 249 x 323 mm,

sign. dolje: Karlstadt Cro ... (nečitko) 1875.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

FERD. EUSHANZ

696. AMSTERDAM

bakropis, 320 x 240, (498 x 350) mm,

sign. ispod otiska:

dd: Ferd. Eushanz

...GOHRE

697. PRIMORSKI PEJZAŽ, 1969.

tempera, 485 x 658 mm,

sign. dlu: Gohre 69

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

M. H.

698. PALATA PRAVDE. RUAN, 1909.

bakrorez, 310 x 214, (397 x 272) mm,

sign. u otisku:

dl: MH (u monogramu)

dd: Rouen Le Palais de Justice 1909

ispod otiska:

dl: a mon ami A de Hanzen affectueu x  hommage Mhim... (nečitko)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

HASAN

699. MOTIV IZ ISTAMBULA

ulje na platnu, 135 x 205 mm,

sign. dlu: Hasan

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

700. ORIJENTALNI MOTIV

ulje na platnu, 205 x 135 mm,

sign. dlu: Hasan

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

701. ULICA

ulje na platnu, 135 x 205 mm

sign. dlu: Hasan

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

702. DAMA S LISICOM, 1830.

bakropis, 148 x 88, (265 x 185) mm,

sign. ispod otiska:

dd: (potpis nečitak) 30

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

W. MAHRHOLZ

703. KATARKE, 1934.

akvarel, 237 x 310 mm

sign. ddu: M. 34 W. Mahrholz

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NEPOZNATI AUTOR

704. E X VOTO, 1753.

ulje na platnu, 430 x 500 mm,

bez signature, dolje desno u kartuši 1753

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NEPOZNATI AUTOR

705. MRTVA PRIRODA

ulje na platnu, 235 x 288 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NEPOZNATI AUTOR

706. GLAVA HRISTA S TRNOVIM VIJENCEM

ulje na limu, 356 x 260 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NEPOZNATI AUTOR

707. SELJAK S ČAŠOM I FLAŠOM

crtež krejonima u boji, 473 x 330 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NEPOZNATI AUTOR

 

708. DUMKEL(?)

kolorirani bakropis, 174 x 146 mm,

bez signature

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NEPOZNATI KINESKI AUTOR

709. PUTUJUĆI TRGOVAC

gvaš, 298 x 296 mm, (kaširano na novu podlogu, 361 x 355 mm)

sign. gore: (na kineskom)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NEPOZNATI KINESKI AUTOR

710. TRGOVAC PRED CAROM

gvaš, 275 x 295 mm, (kaširano na novu podlogu, 332 x 295 mm)

sign. gd: (na kineskom)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NEPOZNATI AUTOR

711. STARAC SJEDI

bakropis, 450 x 320, (500 x 370) mm,

sign. ispod otiska

dl: 9/75

dd: (potpis nečitak)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NEPOZNATI AUTOR

712. ULICA

bakropis u boji, 268 x 144, (382 x 247) mm,

(sa notnim zapisom i portretom muzičara)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

NEPOZNATI AUTOR

713. OMORIKE

bakropis, 357 x 247, (507 x 355) mm,

sign. ispod otiska

dd: (nečitko)

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

A. WOLF

714. DRESDEN, 1902.

bakropis, 178 x 198, (350 x 270) mm,

sign. ispod otiska

dl: A. Wolf

dd: Dresden 1902.

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

MIODRAG B. PROTIĆ

715. SUNCE

tempera na papiru, 640 x 480 mm,

sign. dd: M. B. Protić

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

RADENKO MIŠEVIĆ

716. ENTERIJER, 1955.

ulje na platnu, 690 x 506 mm,

sign. dd: R. Mišević 55

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

717. MRTVA PRIRODA

ulje na platnu, 260 x 480 mm,

sign. dd: R. Mišević

vl. Draginja Terzić, Banja Luka

           

            Popis umjetničkih predmeta koji su ušli u sastav zbirke nakon objavljivanja kataloga »Spomen zbirka draginje i Voje Terzić« 1991. godine. Popis je sastavljen prema zapisnicima Osnovnog suda Banja Luka sačinjenim od 22. 5. 2003. do 28. 7. 2003. godine, ali u trajanju od sedam (7) radnih dana.

BERBER MERSAD

1. PORTRET OMERA, 1972.

serigrafija, 720 x 460 mm,

sign. d.d.u. B. Mersad

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

2. KONJSKA GLAVA, 1986.

kombinovana tehnika, 325 x 235 mm

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

BERBER OMER

3. ŽENA IZ HAREMA, 1982.

pastel, 300 x 120 mm,

sign. Berber Omer 82

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

4. ŽENA, 1982.

pastel, 300 x 210 mm

sign. Berber Omer 82

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

5. ŽENA SA CVIJEĆEM, 1982.

pastel, 300 x 210 mm,

sign. Berber Omer 82

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

6. DVIJE ŽENE, 1982.

pastel, 310 x 210 mm,

sign. Berber Omer 82

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

HAMZIJA BOGACI

7. PORTRET VOJE TERZIĆA

crtež, 505 x 350 mm,

sign. d.d.u. Hamzija Bogaci

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

BOJKO ALEKSANDAR

8. IZ BANJE LUKE

ulje na lesonitu, 310 x 430 mm,

sign. d.l.u. A. Bojko

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

9. MRTVA PRIRODA SA JABUKAMA

ulje na kartonu, 420 x 330 mm,

sign. d.l.u. A. Bojko

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

10. SV. APOSTOL TOMA

ulje na platnu, 690 x 550 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

BOJNIČIĆ

11. SELJANKA PRED KUĆOM

grafika, 900 x 700 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

IVANKA BUKOVAC

12. MOTIV IZ PRAGA

sepija, 185 x 142 mm,

sign. d.d.u. Iv.B.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

BELA ČIKOŠ CECIJA

13. STARA CRKVA(2)  

grafika, 190 x 95 mm,

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

SIMONOVIĆ IVA DESPIĆ

14. ŽENA IZ OKOLINE SARAJEVA

crtež tušem, 235 x 253 mm,

sign. d.d.u. Iva

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

15. GLAVA DJEČAKA

akvarel, 305 x 220 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

EORAJSEN DEROFER

16. NINBERG

grafika, 80 x 140 mm,

sign.d.d.u. Eleissen Dörfer

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

17. ROTENBURG

grafika, 225 x 170 mm,

sign.d.d.u. Eleissen Dörfer

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

DORATEJ P.

18. VODONOŠA 2, 1995.

grafika, 300 x 200 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

EGIĆ ZORAN

19. MRTVA PRIRODA, 1973.

crtež, 300 x 210 mm,

sign. d.d.u. ZE 73

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

20. JAPANKA

grafika u boji, 218 x 150 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska Egić Zoran

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

21. AUTOPORTRET

drvrez, 122 x 90 mm,

sign. d.d.u. Egić Z

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

22. KOMPOZICIJA, 1976.

akvatinta, 135 x 160 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska Egić 76

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

J. FERNENDEZ MACADO

23. SVETI FRANJO ASIŠKI, 1907.

serigrafija, 280 x 410 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

GAJIĆ LJUBOMIR

24. STABLA, 1980.

ulje na platnu, 440 x 380 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

GÖHRE (?)

25. PRIMORSKI MOTIV

Kombinovana tehnika, 490 x 665 mm,

sign. d.l.u. Göhre

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

GERIĆ

26. ŽENSKI PORTRET

ulje na platnu, 460 x 460 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

GOJIĆ LJUBOMIR

27. PEJZAŽ, 1981.

ulje na kartonu, 610 x 760 mm,

sign. d.d.u. Lj. Gojić 1981.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

28. PORTRET VOJE TERZIĆA, 1983.

ulje na platnu, 900 x 650 mm,

sign. d.d.u. Lj. Gojić 1983.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

ANTO GRGIĆ

29. FRESKE

linorez u boji, 155 x 200 mm,

sign. d.d.u. Grgić Anto

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

JOSIP GUISEPE KOLONA

30. DUBROVNIK, 1962

pastel,

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

TOMISLAV KRIZMAN

31. MOTIV IZ BEČA

grafika, 130 x 340 mm,

sign. d.d.u. T. Krizman

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

HADŽIDAMJANOVIĆ VOJISLAV

32. IZVIĐAČKI LOGOR U MOLUNATU, 1960.

ulje na platnu, 420 x 550 mm,

sign. d.d.u. H. Damjanović Voj. 60

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

HAJDER (?)

33. ŽENSKI PORTRET, 1989.

crtež olovkom, 490 x 350 mm,

sign. d.l.u. Hajder  X II - 89

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

HANZEN ALEKSEJ

34. SKICA

akvarel, kombinovana tehnika, 130 x 205 mm,

sign. d.d.u. A. Hanzen

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

35. DIO STAROG GRADA

sepija, 295 x 235 mm,

sign. d.d.u. A. Hanzen (naknadno signirano)

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

36. KULA

cretež u boji - olovka, 200 x 145 mm,

sign. d.l.u. A. Hanzen (naknadno signirano)

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

37. NA RIJECI

sepija, 220 x 265 mm,

sign. d.d.u. A. Hanzen

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

38. IZ ŠUME

grafika, 100 x 135 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska A. Hanzen

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

39. STARI MLIN

grafika, 120 x 90 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska A. Hanzen

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

40. BRODOVI

grafika, 160 x 300 mm,

sign. d.l.u. A. Hanzen

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

41. BROD

crtež, 275 x 395 mm,

sign. d.d.u. A. Hanzen

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

42. KUĆA U ŠUMI

crtež, 200 x 225 mm,

sign. d.d.u. A. Hanzen

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

43. PRISTANIŠTE

grafika u boji, 160 x 230 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska A. Hanzen

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

WALTER HEFNER

44. ŽENA KOJA SPAVA

akvarel, 330 x 415 mm,

sign. d.l.u. Walter Höfner (naknadno signirano)

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

ŽELJKO HRUST

45. PRED KUĆOM, 1966.

tempera, 335 x 510 mm,

sign. d.d.u. ž. Hrust 66

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

JAGŠ VIKTOR

46. MASLINA, 1925.

grafika, 160 x 140 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska V. Jagš 25

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

KAPETANOVIĆ E.

47. SUDIJA PO VALESKEZU, 1975.

ulje na platnu, 810 x 650 mm,

sign. d.d.u. E. Kapetanović 75

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

48. BEZ NASLOVA, 1977.

ulje na platnu, 320 x 260 mm,

sign. d.d.u. E. Kapetanović

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

49. ŽENSKI AKT SA LEĐA, 1977.

ulje na platnu, 325 X 265 mm,

sign. d.d.u. E. Kapetanović 77

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

50. VAZA SA CVIJEĆEM, 1994.

ulje na platnu, 690 x 560 mm,

sign. d.d.u. E. Kapetanović 94

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

51. ŠUMSKI MOTIV, 1995.

ulje na platnu, 450 x 600 mm,

sign. d.d.u. E. Kapetanović 95

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

KEVIĆ SLAVISA

52. POVRATAK KUĆI, 1969.

ulje na staklu, 450 x 510 cm,

sign. d.l.u. Kević 69

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

53. MOTIV IZ BEČA, 1971.

ulje na platnu, 330 x 430 mm,

sign. d.l.u. Kević 71

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

54. CVIJEĆE I JABUKA, 1971.

crtež, 310 x 245 mm,

sign. d.d.u. K. Slaviša 71

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

55. ČAŠA SA CVIJEĆEM, 1972.

cretež, 310 x 245 mm,

sign. d.d.u. K. Slaviša 72

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

56. MRTVA PRIRODA SA BANANAMA I LIMUNOM, 1973.

crtež, 210 x 295 mm,

sign. d.d.u. Kević 73

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

57. STUDIJA PO DEGAU

crtež, 290 x 202 mm,

sign. d.d.u. K. Slaviša

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

58. KONJI U GALOPU

crtež u boji, 160 x 205 mm,

sign. g.sd. K. Slaviša

sign. d.l.u. Kević

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

59. PEJZAŽ

crtež, 160 x 205 mm,

sign. g.sd. K. Slaviša

sign. d.l.u. Kević

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

KONJOVIĆ MILAN

60. STOJEĆI ŽENSKI AKT, 1920.

crtež olovkom, 300 x 220 mm

sign. d.l.u. M.K.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

61. PAR, 1920.

crtež olovkom, 220 x 300 mm,

sign. d.l.u. M.K.  20

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

68. POVIJENI ŽENSKI AKT, 1920.

crtež olovkom, 215 x 345 mm,

sign. d.l.u. M.K.  20

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

69. ŽENA KOJA SJEDI, 1920.

crtež olovkom, 220 x 300 mm,

sign. d.d.u. MK 20

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

70. ENTERIJER, 1933.

kombinovana tehnika, 660 x 830 mm,

sign. d.d.u. Konjović 33

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

71. MOTIV IZ VOJVODINE

kombinovana tehnika, 680 x 840 mm,

sign. d.l.u. Konjović 43

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

72. STUDIJA 2, 1959.

crtež tušem, 180 x 260 mm,

sign. MK 59

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

KOPANJA M.

73. ŽENA KOJA PLETE, 1949.

crtež tušem, 180 x 220 mm,

sign. d.l.u. M.K. 49

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

74. TOMO, 1985

grafika, 300 x 215 mm,

sign. d.d.u. Kopanja 85

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

75. JABUKA I PTICA

linorez, 330 x 235 mm,

sign. d.d.u. Kopanja M.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

76. MUŠKI POTILJAK

grafika, 300 x 205 mm,

sign. d.d.u. Kopanja M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

KRIZMANIĆ ANKA

77. ŽENA U NARODNOJ NOŠNJI, 1920.

grafika, 350 x 235 mm,

sign. d.d.u. 1920/26 Anka Krizmanić

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

KRŠIĆ BOGDAN

78. BENVENUTO CELLINI L X  X VI/II, 1975.

grafika, 500 x 500 mm,

sig. d.d.u. ispod otiska B. Kršić

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

79. DON KIHOT OD MANČE 2, 1968.

grafika, 250 x 170 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska Bogdan Kršić 68

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

80. POHARA VINSKOG PODRUMA, 1996.

grafika, 405 x 500 mm,

sig. d.d.u. ispod otiska B. Kršić

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

81. POZORNICA, 1996.

grafika, 240 x 500 mm,

sig. d.d.u. ispod otiska B. Kršić

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

MIHOVIL KRUŠLIN

82. MRTVA PRIRODA, 1910.

akvarel, 235 x 185 mm,

sig. d.d.u. Mih. Krušlin, 910.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

83. POTOK

akvarel, 370 x 450 mm,

sig. d.d.u. Krušlin

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

G. CURELLI

84. PROCIDA

akvarel, 155 x 210 mm,

sig. d.d.u. G. Curelli PROCIDA

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

LACKOVIĆ IVAN CROATA

85. SKICA ZA RUKE, 1974.

crtež, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata 1974

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

86. ŽENA, 1974.

crtež, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata, 974

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

87. SKICA IZ BATINJSKE

crtež, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata, 974

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

88. ŽENE SA FENJEROM

crtež, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata 1975

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

89. STARAC U FOTELJI, 1975.

crtež, 505 x 355 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata 975

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

90. BERAČICA, 1975.

crtež olovkom, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata 1975

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

91. ŽENA, 1975.

crtež olovkom, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata 75

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

92. VODONOŠA, 1975.

crtež olovkom, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata, 975

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

93. ČOVJEK SA ŠTAPOM, 1975.

crtež olovkom, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata, 975

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

94. STARAC SA ŠTAPOM, 1975.

crtež olovkom, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata, 975

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

95. STARAC I ŽENA, 1975.

crtež olovkom, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata, 975

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

96. SKICA ZA CRTEŽ IZ BATINJSKE, 1975.

crtež olovkom, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata, 975

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

97. ŽENA SA KOFOM, 1975

crtež olovkom, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata, 975

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

98. STARAC SA DŽAKOM

crtež olovkom, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata, 975

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

99. PRVI I POSLJEDNJI, 1977.

bakropis, 219 x 160 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

100. RASPUKLA ZEMLJA, 1977.

bakropis, 219 x 160 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

101. IZLAZAK SUNCA, 1999.

kombinovana tehnika, 510 x 355 mm,

sign. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

102. PEJZAŽ SA RIJEKOM, 1999.

akvarelisani cretž, 230 x 510 mm,

sign.d.d.u. Ivan Lacković Croata 1999.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

103. SEOSKI MOTIV, 1999.

serigrafija, 340 x 785 mm,

sign.d.d.u. Ivan Lacković Croata 1999.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

104. SEOSKI MOTIV IZ POSAVINE, 1999.

akvarelisani crtež, 250 x 265 mm,

sign.d.d.u. Ivan Lacković Croata 1999

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

105. JESENJI PEJZAŽ, 2000.

kombinovana tehnika, 210 x 330 mm,

sign. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

106. PROCESIJA, 2000.

kombinovana tehnika, 180 x 690 mm,

sign. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

107. ZIMSKI PEJZAŽ S URNAMA, 2000.

kombinovana tehnika, 340 x 790 mm,

sign. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

108. SEOSKI PEJZAŽ S RIJEKOM, 2001.

kombinovana tehnika, 330 x 710 mm,

sign. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

109. SELO U MREŽI PAUKOVA, 2001.

kombinovana tehnika, 425 x 310 mm,

sign. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

110. BUNDEVE NA GRANI, 2001.

kombinovana tehnika, 300 x 210 mm,

sign. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

111. ZIMSKI DAN U SELU, 2002.

akvarelisani cretež, 365 x 705 mm,

sign.d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

112. ŽENA – PEJZAŽ, 2002.

akvarelisani cretež, 355 x 355 mm,

sign.d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

113. KUĆA U ŠUMI

kombinovana tehnika, 505 x 355 mm,

sign. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

114. PEJZAŽ SA MOSTOM

kombinovana tehnika, 355 x 355mm,

sign. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

115. SELJAK U POLJU

grafika, 270 x 275 mm,

sign. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

116. SELO U POSAVINI, 1982.

crtež olovkom, 190 x 410 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata 82

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

117. ŽENA U STOLICI

crtež olovkom, 505 x 355 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

118. SVIRAČ

crtež olovkom, 505 x 355 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

119. DVA GAJDAŠA

crtež olovkom, 425 x 300 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

120. TRI SVIRAČICE

crtež olovkom, 425 x 300 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

121. HOR GAJDAŠA

crtež olovkom, 425 x 300 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

122. NA PUTU KUĆI

crtež olovkom, 300 x 425 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

123. SEOSKI ORKESTAR

crtež olovkom, 300 x 425 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

124. ŽENE SA KOŠARICAMA

crtež olovkom, 300 x 425 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

125. USAMLJENA SEOSKA KUĆA

crtež olovkom, 300 x 425 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

126. NA PUTU NA PIJACU

crtež olovkom, 300 x 425 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

127. NAD SELOM

crtež olovkom, 300 x 425 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

128. ŽENA NAD SELOM

crtež olovkom, 300 x 425 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

129. TRAŽENJE PUTA

crtež olovkom, 300 x 425 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

130. SVIRAČ

crtež olovkom, 370 x 260 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

131. RECI MI MRAVE ŠTO OPAŽAŠ

bakropis, 219 x 160 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

132. STARAC ISPRUŽENIH RUKU

crtež olovkom, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

133. STARAC SA POSUDOM

crtež olovkom, 215 x 155 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

134. HEMODIJADA

bakropis, 160 x 180 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

135. ZAPLETENI PUTI

bakropis, 160 x 180 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

136. PROCESIJA

crtež olovkom, 240 x 345 mm,

sig. d.d.u. Ivan Lacković Croata

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

LIKAR FRANJO

137. DJEVOJČICE U PARU, 1975.

crtež, 710 x 1015 mm,

sign. d.d.u. Likar 75 (naknadno signirano i datirano)

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

138. GLAVA DJEVOJKE, 1976.

serigrafija, 300 x 505 mm,

sign. d.d.u. Likar 76

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

139. MOTIV IZ SARAJEVA, 1983.

crtež perom, 360 x 505 mm,

sign. d.d.u. Likar 83

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

140. MRTVA PRIRODA SA RUŽIČASTOM RUŽOM, 1986.

ulje na lesonitu, 240 x 375 mm,

sign. d.d.u. Likar 86

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

141. DVIJE VAZE, 1986.

ulje na lesonitu, 380 x 500 mm,

sign. d.d.u. Likar 86

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

142. MRTVA PRIRODA SA JABUKOM, 1987.

ulje na lesonitu, 260 x 210 mm,

sign. d.d.u. Likar 87

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

143. MRTVA PRIRODA SA JABUKAMA, 1988.

ulje na lesonitu, 340 x 480 mm,

sign. d.d.u. Likar 88

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

144. BEZ NASLOVA

ulje na lesonitu, 410 x 680 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

MAČKIĆ

145. MOSTAR- STARI MOST

akvarel, 358 x 510 mm,

sign.d.d.u. Mačkić

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

MANDIĆ PERO

146. KOSAC, 1989.

grafika, 140 x 100 mm,

sign. ispod otiska Mandić P. 89

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

147. KONJANIK, 1989.

grafika, 101 x 88 mm,

sign. ispod otiska Mandić P. 89

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

148. ZA PLUGOM

grafika, 130 x 130 mm,

sign. ispod otiska Mandić P. 89

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

149. KONJI, 1989.

grafika, 130 x 130 mm,

sign. ispod otiska Mandić P. 89

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

150. STARE KUĆE, 1989.

grafika, 130 x 130 mm,

sign. ispod otiska Mandić P. 89

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

MARKOVIĆ JOVANKA (JOVANKA STRAJNIĆ)

151. ŽENA POGNUTE GLAVE, 1909.

crtež, 515 x 400 mm,

sign. d.d.u. J. Marković

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

152. ŽENA SA MARAMOM

crtež, 390 x 350 mm,

sign. d.d.u. J. Marković

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

153. ŽENA SA PLETENICAMA

crtež, 380 x 280 mm,

sign. d.d.u. J. Marković

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

154. PORTRET DJEČAKA, 1921.

crtež, 370 x 342mm,

sign. d.d.u. J. Marković 21

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

MARKOVIĆ ZORAN

155. ŽENSKI AKT NA POSTAMENTU, 1970.

crtež, 300 x 210 mm,

sign. d.d.u. Marković 1970.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

156. ŽENSKI AKT, 1974.

crtež, 300 x 210 mm,

sign. d.d.u. Marković 1974.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

157. ŽENA KOJA SJEDI, 1975.

ulje na papiru, 300 x 210 mm,

sign. d.d.u. Marković 1975.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

158. KOMPOZICIJA 1, 1977.

crtež, 150 x 105 mm,

sign. d.d.u. Marković 1977.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

159. FIGURA U ENTERIJERU, 1977.

crtež, 150 x 110 mm,

sign. d.d.u. Marković 1977.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

160. DRVO, 1978.

crtež, 162 X 208 mm,

sign. d.d.u. Marković 1978.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

161. NA HVARU, 1978.

crtež, 162 X 208 mm,

sign. d.d.u. Marković 1978.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

162. PORTRET VOJE TERZIĆA, 1978.

ulje na platnu, 660 x 500 mm,

sign. d.sd. Marković 78

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

163. PORTRET DRAGINJE TERZIĆ, 1978.

crtež, 415 x 285 mm,

sign. d.d.u. Marković 78

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

164. STABLO NA HVARU, 1978.

crtež, 170 x 110 mm,

sign. d.d.u. Z. Marković 78

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

165. MRTVA PRIRODA SA PTICOM, 1979.

linorez, 162 x 120 mm,

sign. d.d.u. Marković 79

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

166. PEJZAŽ SA RIJEKOM,

ulje na platnu, 590 x 790 mm,

sign. d.d.u. Markovich

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

MILJAN M.

167. MOTIV IZ DUBROVNIKA,

ulje na platnu, 450 x 500 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

MISIRLIĆ BEKIR

168. NIŠANI, 1964.

ulje na platnu, 180 x 270 mm,

sign. d.d.u. Misirlić 64

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

169. GLAVA NIŠANA, 1966.

ulje na platnu, 220 x 230 mm,

sign. d.d.u. Misirlić 66

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

M.R. OCHAREKOR

170. TRIMURTI

reprodukcija, 495 x 315 mm,

sign. d.d.u. M.R. Ocharekor

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

OREŠKOVIĆ

171. TURSKA KUĆA

grafika, 260 x 320 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

TOMISLAV PETRANOVIĆ RVAT

172. PEJZAŽ, 1978.

crtež, 570 x 770 mm,

sign. d.d.u. T.P.R. 78

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

173. KOMPOZICIJA, 1979.

crtež, 260 x 190mm,

sign. d.d.u. T.P.R. 79

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

PETROVIĆ ROMAN

174. VIŠEGRADSKI MOST, 1929.

litografija, 440 x 330 mm,

sign. d.d.u. RP

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

POPOVIĆ MIĆA

175. HOLANDSKA VARIJANTA, 1990.

serigrafija, 715 x 800 mm,

sign. d.d.u. Mića Popović 90

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

176. SLIKAR I MODEL, 1991.

serigrafija, 400 x 585 mm,

sign. d.d.u. Mića Popović 91

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

177. RUŽA, 1995.

serigrafija, 605 x 710 mm,

sign.d.d.u. ispod otiska Mića Popović 95

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

POPOVIĆ VERA BOŽIČKOVIĆ

178. NEW YORK '57th  STREET 1982.

grafika, 660 x 510 mm,

sign. d.d.u. V. Božičković Popović 1982.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

179. MOTIV IZ DUBROVNIKA, 1990.

akrilik na platnu, 600 x 700 mm,

sign. g.l.u. V. Božičković Popović 1990.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

180. KOMPOZICIJA, 1998.

ulje na platnu, 710 x 600 mm,

sign. d.d.u. Vera Božičković Popović 98

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

PROPADALO IVICA

181. IGRA I, 1980.

crtež, 300 x 212 mm,

sign. d.d.u. Propadalo 80

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

182. IGRA II, 1980.

crtež, 300 x 212 mm,

sign. d.d.u. Propadalo 80

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

183. IZ CIRKUSA, 1981.

crtež, 420 x 300 mm,

sign. d.d.u. Propadalo 81

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

184. PIJETAO, 1982.

kombinovana tehnika, 170 x 120 mm,

sign. d.d.u. Propadalo 82

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

185. OVAN, 1986.

akvarelisani crtež, 200 X 150 mm,

sign. d.d.u. Propadalo 86

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

186. KOZA, 1988.

akvarel, 215 x 290 mm,

sign. d.d.u. Propadalo 88

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

187. BOR OŽIVJELIH IGRAČAKA, 1990.

akvarelisani crtež, 350 x 245 mm,

sign. d.d.u. Propadalo

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

188. SVI OKO BORA, 1990.

akvarelisani crtež, 350 x 250 mm,

sign. d.d.u. Propadalo

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

189. BOŽIĆNJA ČESTITKA, 1990.

kombinovana tehnika, 175 x 183 mm,

sign. d.d.u. Propadalo 90

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

190. DOČEK NOVE GODINE, 1990.

akvarelisani crtež, 335 x 249 mm,

sign. d.d.u. Propadalo

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

191. DVA BOŽIĆNJA ZBORA, 1990.

akvarelisani crtež, 335 x 250 mm,

sign. d.d.u. Propadalo

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

192. ČEKANJE SILVESTROVA, 1990.

akvarelisani crtež, 335 x 245 mm,

sign. d.d.u. Propadalo

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

193. PTICA, 1991.

akvarel, 215 x 302 mm,

sign. d.d.u. Propadalo 91

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

ĐURO PULITIKA

194. MRTVA PRIRODA, 1943

tempera, 495 x 490 mm,

sign. d.l.u. Đ. Pulitika 43

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

195. MOTIV IZ DUBROVNIKA, 1940.

akvarel, 440 x 610 mm,

sign. d.l.u. Đ. Pulitika 40

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

RAKITA MIHAJLO

196. FIGURA SA PODIGNUTOM RUKOM, 1976.

crtež, 300 x 212 mm,

sign. d.d.u. Rakita M 76

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

197. AKT SA LEĐA, 1976.

crtež, 300 x 212 mm,

sign. d.d.u. Rakita M 76

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

198. IMAGINARNI PEJZAŽ, 1976.

kombinovana tehnika, 122 x 115 mm,

sign. d.d.u. Rakita M 76

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

199. STARAC

crtež, 760 x 560 mm,

sign. d.l.u. 76 Rakita

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

200. FLAŠE, 1977.

linorez u boji, 170 x 205 mm,

sign. d.d.u. Rakita M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

201. MRTVA PRIRODA, 1977.

linorez u boji, 150 x 205 mm,

sign. d.d.u. Rakita M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

202. MRTVA PRIRODA, 1977.

linorez u boji, 170 x 205 mm,

sign. d.d.u. Rakita M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

203. SVIJEĆA, 1977.

linorez u boji, 248 x 200 mm,

sign. d.d.u. Rakita M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

204. SMRT HERMAFRODITA, 1977.

bakropis, 160 x 250 mm,

sign. d.d.u. Rakita M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

205. ŽABAC, 1977.

serigrafija, 120 x 160 mm,

sign. d.d.u. Rakita M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

206. KONJSKI SAN, 1978.

bakropis, 250 x 160 mm,

sign. d.d.u. Rakita M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

207. USPOMENA, 1978.

akvatinta, 160 x 125 mm,

sign. d.d.u. Rakita M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

208. ŽABAC 2, 1978.

grafika, 190 x 160 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska maj 78 Rakita

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

209. KROVOVI, 1982.

akrilik na platnu kaširano na karton, 470 x 370 mm,

sign. d.d.u. Rakita 82

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

210. PORTRET VOJE TERZIĆA, 1982.

crtež, 340 x 270 mm,

sign. d.d.u. Rakita 26.10.1982.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

211. MRTVA PRIRODA

linorez u boji, 260 x 168 mm,

sign. d.d.u. Rakita M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

212. MRTVA PRIRODA

linorez u boji, 153 x 210 mm,

sign. d.d.u. Rakita M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

213. PIJANI KENTAUR

bakropis, 250 x 162 mm,

sign. d.d.u. Rakita M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

214. KOMPOZICIJA

serigrafija, 700 x 490 mm,

sign. d.d.u. Rakita

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

RAŠICA D.

215. MOTIV IZ DUBROVNIKA, 1939.

ulje na platnu, 630 x 470 mm,

sign. d.d.u. D. Rašica 39

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

SAMARDŽIĆ BOBO

216. ŽENSKI AKT, 1959.

crtež tušem, 400 x 260 mm,

sign. d.l.u. S. Bobo 59

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

SEKULA

217. ŠUMSKI PEJZAŽ, 1089.

ulje na lesonitu, 360 x 470 mm,

sign. d.d.u. Sekula, 1989.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

SOLOVJEVA OLGA

218. MRTVA PRIRODA, 1970.

akvarel, 300 x 420 mm,

sign. d.l.u. Olga Solovjeva 1970

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

219. PORTRET ŽENE U CRVENOJ HALJINI

ulje na platnu kaširano na kartonu, 410 x 300 mm,

sign. d.d.u. Olga Solovjeva

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

MILOVAN STANIĆ

220. ŽENSKI POLUAKT, 1958.

crtež, 410 x 470 mm,

sign. d.d.u. Milovan 58.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

ŠARABA P.

221. MRTVA PRIRODA SA RAKOM

ulje na platnu, 690 x 500 mm,

sign. d.l. Šaraba

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

JAROSLAV ŠEFEL

222. STARA ARHITEKTURA

grafika u boji, 180 x 135 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska Jarosl.Šefel

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

ŠERBU V.

223. MOTIV IZ DUBROVNIKA, 1965.

kombinovana tehnika, 430 x 600 mm,

sign. d.l.u. V. Šerbu 65

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

224. MOTIV IZ DUBROVNIKA, 1969.

kombinovana tehnika, 405 x 325 mm,

sign. d.d.u. Šerbu 69

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

225. UZ MORE, 1963.

kombinovana tehnika, 340 x 500 mm,

sign. d.d.u. V. Šerbu 63

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

226. DUBROVNIK

kombinovana tehnika, 300 x 425 mm,

sign. g.l.u. V. Šerbu

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

227. STARA ARHITEKTURA

kombinovana tehnika, 220 x 160 mm,

sign. d.d.u. V. Šerbu

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

228. CRKVA SVETOG VLAHA

serigrafija, 160 x 220 mm,

sign. d.d.u. V. Šerbu

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

229. IZ PRIMORJA

kombinovana tehnika, 170 x 220 mm,

sign. d.d.u. V. Šerbu

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

230. DUBROVNIK

kombinovana tehnika, 160 x 210 mm,

sign. d.d.u. V. Šerbu

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

231. IZ PRIMORJA

akvarel, 180 x 255 mm,

sign. d.d.u. V. Šerbu

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

232. DUBROVNIK I

serigrafija, 320 x 340 mm,

sign. d.d.u. V. Šerbu

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

233. DUBROVNIK II

serigrafija, 320 x 340 mm,

sign. d.d.u. V. Šerbu

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

KEMAL ŠIRBEGOVIĆ

234. IZ MAPE OMARA HAMAJA, 1975.

litografija, 420 x 360 mm,

sign. d.d.u. Kemal 75

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

235. MUŠKI PORTRET, 1969.

drvorez, 270 x 290 mm,

sign. d.d.u. Kemal 69

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

ŠIŠKO IVICA

236. KOMPOZICIJA, 1979/80

grafika, 300 x 220 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska I. Šiško 79/80

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

ŠOTRA BRANKO

237. SELJAK IZ GERZOVA

grafika, 240 x 180 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

ŠVARC P.

238. LOGOROVANJE, 1922.

akvarel, bez dimenzija,

sign. d.d.u. P. Švarc. 22

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

THOMA

239. KOMPOZICIJA, 1984.

ulje na platnu, 960 X 650 mm,

sign. d.d.u. Thoma

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

240. GLORIJA R.M. (OMAŽ MARGITU), 1987.

ulje na platnu, 1000 x 810 mm,

sign. d.d.u. Thoma

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

TREPŠE MARIJAN

241. OBITELJ

crtež, 330 x 355 mm,

sign. d.d.u. Trepše M

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

242. SUZANA II (SE BRANI)

grafika, 135 X 185 mm,

sign.d.d.u. M. Trepše

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

ZLATKO VALENTIĆ

243. EČKA, 1979.

akvarel, 510 x 680 mm,

sign. d.dlu. Valentić Ečka 79

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

244. DIO GRADA, 1981.

akvarel, 360 x 485 mm,

sign. d.d.u. Valentić 81

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

245. MOTIV IZ GRADA, 1984.

ulje na papiru, 330 x 940 mm,

sign. d.l.u. Valentić 84

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

PETAR WALDEGG

246. BEZ NAZIVA, 1985/86.

grafika, 500 x 650 mm,

sign.d.sd. Waldegg P 1985/86

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

247. KOMPOZICIJA

Bakropis i akvatinta, 490 x 415 mm,

sign.d.d.u. Waldegg Petar

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

ŽELJKO ŽUNIĆ

248. ŠUMA, 1999.

linorez, 220 x 160 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska Ž. Žunić 99

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

249. PEJZAŽ, 2000.

linorez, 205 x 210 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska Ž. Žunić 2000.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

NEPOZNATI AUTORI

250. PROSJAK

grafika, 455 x 325 mm,

sign. d.d.u. ispod otiska, nečitka

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

251. ENTEROEKSTERIJER

akvarel, 155 x 295 mm,

sign. D.d.u. nečitko

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

252. KATEDRALA

grafika, 168 x 130 mm,

sign. d.l.u i d.d.u. - nečitko

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

253. PARTIZANI

crtež olovkom, 148 x 185 mm,

bez signature,

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

254. PEJZAŽ

grafika, 130 x 180 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

255. DANAS JE VEĆ KASNO

crtež olovkom, 310 x 235 mm,

sign. d.d.u. nečitko

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

256. MAMA PLETE ČARAPE, 1954.

akvarelni crtež, 242 x 220 mm,

sign. d.d.u. nečitko

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

257. PEJZAŽ S MORA

grafika, 70 x 100 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

258. SVETI MARKO

akvarel, 160 x 170 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

259. U SNIJEGU

ulje na platnu, 21o x 30o mm,

sign. d.l.u. – nečitko

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

260. ŽENSKI PORTRET

sangvina, 510 x 360 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

261. PLANINSKI PEJZAŽ, 1963. (?)

akvarel, 350 x 500 mm,

sign. d.l.u. nečitko 63

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

262. KOMPOZICIJA

serigrafija, 460 x 330 mm

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

263. MOTIV SA JADRANA

kombinovana tehnika, 250 x 350 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

264. VOĆNJAK, 1972.

ulje na platnu, 190 x 325 mm

sign. d.d.u. A.A. 972.

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

265. KOMPOZICIJA, 1991.

kombinovana tehnika, 210 x 130 mm,

bez signature

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

IKONE

266. RASPEĆE HRISTOVO

ulje na drvetu, 380 x 32 mm,

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

267. BOGORODICA SA HRISTOM

bronza fiksirana na drvo, 170 x 140 mm,

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

268. SV. ARHANĐEL MIHAJLO

ulje na lesonitu, 210 x 150 mm,

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

269. TRIPTIH – BOGORODICA SA HRISTOM, NA KRILIMA DVOJICA EVANĐENISTA

ulje na drvetu, 240 x 90 mm,

vl: Draginja Terzić, Banja Luka

 

2. Sadašnje stranje zbirke

            Sadašnje stanje zbirke može se opisati kako slijedi:

ـ           predmeti nisu pretrpjeli oštećenja uslijed ratnih djelovanja,

ـ           nema kontrolisanih uslova vlage i temperature,

ـ           nije spriječeno mehaničko oštećenje predmeta,

ـ           galerijski, kao ni stambeni dio stana nema primjerenu zaštitu, ulazna vrata imaju samo jednu bravu, a unutrašnja zaštitna metalna vrata se ne zaključavaju.

            6. 7. 2003. godine od strane nepoznatog lica ili više njih izvršeno je kazneno djelo provalne krađe u stambenom dijelu Umjetničke galerije Draginje i Voje Terzić. Tom prilikom odnesene su sljedeće 44 slike:

BECIĆ VLADIMIR

1. FIGURALNA KOMPOZICIJA

gvaš, 140 x 310 mm,

sign. d,d,u, Vladimir Becić

BERBER MERSAD

2. KRIST I RAZAPETI KRIST, 1970.

kombinovana tehnika, 800 x 510 mm,

sign.g.d.u: Mersad Berber 1970.

BORKOVIĆ D.

3. ZIMSKI PEJZAŽ

ulje na platnu, 260 x 360 mm,

sign. d.d.u. D Borković

BUKOVAC VLAHO

4. ATELJE U PARIZU

akvarel, 230 x 160 mm,

bez signature

DOBROVIĆ PETAR

5. MORE

ulje na platnu kaširano na lesonit, 260 x 340 mm,

sign. d.l.u. Petar Dobrović

HANZEN ALEKSEJ

6. MRTVA PRIRODA

ulje na platnu, 390 x 300 mm,

sign. d.d.u. Aleksej Hanzen

JOB IGNJAT

7. RIBE, 1930.

ulje na kartonu, 350 x 420 mm,

sign. d.l.u. Ignjat Job

KAPETANOVIĆ E.

8. STUDIJA PO VALASKEZU, 1975.

ulje na platnu, 810 x 650 mm,

sign. d.d.u. E. Kapetanović 1975.

KONJOVIĆ MILAN

9. AKT NA CRVENOM KANABETU, 1933.

ulje na platnu, 810 x 100 mm,

sign. g.l.u. Milan Konjović 1933.

10. KONAVOKA (LICE IZ CAVTATA), 1940.

ulje na platnu, 540 x 650 mm,

sign. g.l.u. Milan Konjović 10940.

KOVAČEVIĆ BRANKO

11. PORTRET KOSTE STRAJNIĆA, 1947.

ulje na platnu, 130 x 820 mm,

sign. g.d.u. Branko Kovačević 1974.

12. KOMPOZICIJA, 1974.

tempera, 500 x 700 mm,

sign. d.d.u. Branko Kovačević 1974.

LACKOVIĆ IVAN CROATA

13. ZIMA

ulje na staklu, 160 x 160 mm,

sign. d.d.u. Ivan Lacković Croata

LIKAR FRANJO

14. VAZA SA CRVENOM RUŽOM, 1970.

ulje na lesonitu, 390 x 290 mm,

sign. d.d.u. Franjo Likar 1970

15. KOMPOZICIJA SA VOZOM, 1984.

ulje na platnu kaširano na karton, 300 x 400 mm,

sign. d.d.u. FL 84

16. KOMPOZICIJA

ulje na lesonitu, 260 x 260 mm,

sign: d.l.u. Franjo Likar

NAKIĆ LJUBOMIR

17. PIJANI BROD

ulje na kartonu, 220 x 250 mm,

bez signature

MASLE ANTUN

18. PORTRET OLGE SISOJEVE, 1946.

ulje na kartonu, 500 x 350 mm,

sign. d.l.u. Antun Masle, 1946.

MISIRLIĆ BEKIR

19. MRTVA PRIRODA, 1965.

ulje na platnu330 x 330 mm,

sign. d.d.u. Bekir Misirlić 1965

MUJADŽIĆ OMER

20. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

ulje na papiru, 180 x 260 mm,

sign. d.d.u. Omer Mujadžić

MURAT MARKO

21. OTOK ŠIPAN

ulje na kartonu, 130 x 220 mm,

sign. d.l.u. Branko Murat

PETRANOVIĆ TOMISLAV

22. SLAVONSKI KARJOLIK, 1977.

ulje na platnu, 300 X 350 mm,

sign. d.d.u. Tomislav Petranović 1977.

23. RIBAR, 1978.

ulje na platnu, 460 x 380 mm,

sign. d.d.u. Tomislav Petranović 1978.

24. KRAJOLIK, 1980.

ulje na platnu, 460 X 550 mm,

sign. d.l.u. Tomislav Petranović 1980.

POPOVIĆ MIĆA

25. MRTVA PRIRODA SA GROŽĐEM, 1994.

kombinovana tehnika, 420 x 330 mm,

sign. g.l.u. Mića Popović 1994.

IVICA PROPADALO

26. TRKA TOVARA, 1984.

ulje na platnu, 700 x 900 mm,

sign. d.l.u. Ivica Propadalo 1984.

PULITIKA ĐURO

27. PRIMORSKI PEJZAŽ, 1974.

ulje na platnu, 320 x 370 mm,

sign. d.l.u. Đuro Pulitika 1974.

28. MRTVA PRIRODA SA FLAŠAMA, 1977.

ulje na platnu, 250 x 190 mm,

sign. g.l.u. Đuro Pulitika 1977.

29. ENTERIJER, 1979.

ulje na platnu, 280 x 320 mm,

sign. d.l.u. Đuro Pulitika 1979.

30. KIŠA, 1980.

ulje na platnu, 600 x 790 mm

sign. d.d.u. Đuro Pulitika 1980.

31. SKIDANJE SA KRIŽA, 1980

ulje na platnu, 330 x 280 mm

sign. d.l.u. Đuro Pulitika 1980.

32. CRVENO BRDO, 1984.

ulje na platnu, 600 x 700 mm

sign. d.l.u. Đuro Pulitika 1984.

33. ATELJE

ulje na platnu kaširano na lesonit, 440 x 330 mm,

sign. d.s. Đuro Pulitika

34. KOMPOZICIJA

ulje na platnu, 390 x 340 mm

sign. d.d.u. Đuro Pulitika 1984.

RAJČEVIĆ GABRO

35. PORTRET KOSTE STRAJNIĆA, 1938.

ulje na platnu, 520 x 370 mm

sign. g.l.u. Gabro Rajčević 1938.

36. RIJEKA DUBROVAČKA

akvarel, 270 x 330 mm,

sign. d.d.u. Gabro Rajčević

RAŠICA MARKO

37. FRULAŠ

crtež, 230 x 180 mm,

sign. d.d.u MR

sign. d.l.u. Marko Rašica

SOLOVJEVA OLGA

38. PORTRET KOSTE STRAJNIĆA, 1948.

ulje na kartunu, 330 x 250 mm

sign. d.l.u. Olga Solovjeva 1948

STRAJNIĆ JOVANKA

39. PROLJEĆE, 1946.

ulje na kartonu, 200 x 170 mm

sign. d.d.u. Jovanka Strajnić

40. MINČETA

ulje na platnu, 200 x 270 mm,

sign.d.l.u. Jovanka Strajnić

41. PRIMORSKI GRADIĆ

akvarel, 240 x 290 mm,

bez signature

NEPOZNATI AUTORI

42. MRTVA PRIRODA SA KRUŠKAMA

ulje na platnu, 240 x 290 mm,

bez signature

43. MRTVA PRIRODA SA PEGAZOM

ulje na platnu, 220 x 170 mm,

bez signature

44. SVEČANOST

serigrafija, 380 x 560 mm,

bez signature

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

            Zbirka porodice Terzić nije uživala zakonsku zaštitu.

 

III - ZAKLJUČAK

            Primjenjujući Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom (»Službeni glasnik BiH«, br. 32/02 i 15/03), Komisija je donijela odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijima:

A.         Vremensko određenje

C.         Umjetnička i estetska vrijednost

E.         Simbolička vrijednost

E V.      Značaj za identitet grupe ljudi

D. Čitljivost (dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)

D III.      Djelo značajnog umjetnika

D IV      Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru

H.         Jedinstvenost i reprezentativnost

I.          Cjelovitost

I III.        Zaokruženost (kompletnost)

 

            Sastavni dio ove odluke su:

1.       Dokumentacija Grada Banje Luke:

PRILOG a):        Ugovor o doživotnom izdržavanju od 30. 4. 1977. godine;

PRILOG b):        Pregled likovnih eksponata koji čini sastavni dio gore pomenutog ugovora;

PRILOG c):        Izmjene i dopune gore pomenutog ugovora od 15. 5. 1984. godine;

PRILOG d):        Odluka o prijenosu prava i obaveza Spomen-zbirke Draginje i  Voje Terzić na Skupštinu opštine Banja Luka;

PRILOG e):        Ugovor o ustupanju ugovora o doživotnom izdržavanju;

PRILOG d):        Zapisnik sačinjen od strane predstavnika suda 22. 5. 2003. godine, a tiče se popisa umjetnina u galerijskom prostoru;

PRILOG e):        Zapisnik sačinjen od strane predstavnika suda 23. 5. 2003. godine, a tiče se popisa umjetnina u stambenom dijelu stana;

PRILOG f):         Zapisnik sačinjen od strane predstavnika suda 27. 6. 2003. godine, a tiče se popisa umjetnina u stambenom dijelu stana;

PRILOG g):        Zapisnik sačinjen od strane predstavnika suda 30. 6. 2003. godine, a tiče se popisa umjetnina u stambenom dijelu stana;

PRILOG h):        Zapisnik sačinjen od strane predstavnika suda 7. 7. 2003. godine, a tiče se provale u stambeni dio stana;

PRILOG i):         Zapisnik sačinjen od strane predstavnika suda 28. 7. 2003. godine, a tiče se nastavka popisa umjetnina u stambenom dijelu stana;

PRILOG j):         Informacija o dosadašnjim aktivnostima CJB Banja Luka na otkrivanju izvršioca provalne krađe izvršene u Umjetničkoj galeriji Draginje i Voje Terzić.

2.       Fotografije pojedinih umjetničkih predmeta iz Umjetničke zbirke Terzić.

3.       Fotografije Umjetničke zbirke Draginje i Voje Terzić u Banjoj Luci snimljene 15. 8. 2003. godine.

 

Korištena literatura

            U toku vođenja postupka proglašenja Umjetničke zbirke Draginje i Voje Terzić nacionalnim spomenikom, korištena je sljedeća literatura:

 

1991.    Antun Karaman, Spomen-zbirka Draginje i Voje Terzić, Banja  Luka, 1991.

 

            Muhamed Karamehmedović, Zbirka Terzić, Umjetnička galerija Banja Luka, Banja Luka (nema godine izdanja).

 

(1) Kataloški popis fundusa zbirke Terzić preuzet je iz kataloga: “Spomen zbirka Draginje i Voje Terzić”, autora Antuna Karamana, 1991., 81-107.

(2) U zapisniku Komisije za popisivanje zaostavštine Draginje Terzić je navedeno da je u galerijskom prostoru pronađena reprodukcija autora, a koja ne može biti zamjena za originalno djelo koje nedostaje.

 

 

 

 Draginja i Vojo TerzićIspred zgrade galerijeSava Šumanović - Mrtva priroda sa flašamaIvan Lacković Kroata - Žetva


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: