početna stranica    
 
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Na osnovu člana 10. stav 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji,  Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na 8.  sjednici održanoj od 06. do 12. maja 2003. godine, donijela je

 

KODEKS PONAŠANJA

za članove i službenike Komisije za očuvanje

nacionalnih spomenika

 

I

 

            Ovim aktom utvrđuju se pravila i principi koje su članovi Komisije, izvršni dužnosnik i službenici zaposleni u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: članovi i službenici) dužni primjenjivati u svom radu u okviru nadležnosti Komisije.

 

1.       Članovi i službenici dužni su paziti da njihovo privatno i profesionalno ponašanje bude na najvišem mogućem nivou dok obavljaju dužnosti u Komisiji.

 

2.       Članovi i službenici dužni su poštovati odredbe Aneksa 8. općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, Poslovnik o radu Komisije i druge opće akte Komisije.

 

3.       U obavljanju svojih dužnosti, članovi i službenici dužni su ponašati se nepristrasno i ne smiju dozvoliti da njihova nacionalna, etnička, politička ili druga pripadnost ili opredjeljenje utiču na izvršavanja poslova i obaveza u okviru nadležnosti Komisije.

 

4.       Članovi i službenici ne smiju prihvatati nikakva uputstva za obavljenje svojih dužnosti u Komisiji od organa ili institucija bilo kojeg nivoa vlasti, niti od bilo kojih drugih fizičkih ili pravnih lica izvan Komisije.

 

5.       Članovi i službenici su dužni da izbjegavaju sve djelatnosti i izjave koje bi mogle ometati izvršavanje njihovih dužnosti u Komisiji ili diskreditovati rad Komisije.

 

6.       Članovi i službenici dužni su pismenim putem obavijestiti Komisiju o svim pozdanim saznanjima o neprovođenju odluka Komisije ili o opasnosti kojoj je izložen nacionalni spomenik, ili o oštećenju  nacionalnog spomenika, bez obzira da li su do tih informacija došli službeno ili nekim drugim putem.

 

7.       O politici Komisije i njenom radu, kao i o radu pojedinih članova Komisije ili službenika, službenici mogu iznositi svoje stavove isključivo institucionalnim putem, tj.  svoj stav mogu iznijeti na radnim sastancima Sekretarijata Komisije, što se unosi u zapisnik,  pismeno Izvršnom dužnosniku, ili izravno pismeno članovima Komisije. Ukoliko službenik ima ozbiljne primjedbe na politiku i rad Komisije, ili članova Komisije, ili prijedlog za njihovo poboljšanje, Komisija će to razmotriti i uputiti odgovor podnositelju primjedbe  i Sekretarijatu. U svim drugim slučajevima, izvršni dužnosnik će pismeno odgovoriti na primjedbu.  Neinstitucionalno komentarisanje rada Komisije i pojednih članova i službenika nije dopušteno.

 

8.       Ni u kom slučaju, a posebno u javnosti, nije dozvoljeno komentarisati u negativnom kontekstu donesene odluke Komisije.

 

9.       Sva javna obrazloženja odluka i rada Komisije mogu davati članovi Komisije, ili, izuzetno, izvršni dužnosnik, po ovlaštenju Predsjedavajućeg Komisije.   

 

10.   Sve do donošenja odluke u vezi sa nekim dobrom, stav Komisije je poslovna tajna, osim ako Komisija ne donese drugačiji zaključak.

 

11.   O svim službenim kontaktima i razgovorima sa pozicija odgovornosti za poslove u Komisiji, svi službenici su dužni obavijestiti izvršnog dužnosnika, a izvršni dužnosnik i članovi Komisije ostale članove Komisije.

 

12.   Službenim sastancima prisustvuju službenici koje ovlasti izvršni dužnosnik ili član Komisije. Izuzetno, kod terenskog uviđaja, službenom dijelu uviđaja i sastanku može prisustvovati i lice koje nije ovlastio Izvršni dužnosnik (vozač, ili sl.), ukoliko to od njega izričito zahtijeva ovlašteni službenik (voditelj postupka). 

 

13.   Nisu dozvoljene aktivnosti i izjave koje bi mogle dovesti u pitanje sigurnost ljudi, prostorija i dokumentacije u Komisiji.

 

14.   Službenici ne mogu davati informacije o radu Komisije ili druge informacije do kojih su došli u radu, osim, izuzetno, po ovlaštenju člana Komisije ili izvršnog dužnosnika.

 

15.   Nakon prestanka rada u Komisiji, članovi i službenici ne smiju koristiti informacije do kojih su došli u radu za lične ili druge svrhe, osim prema pravilima  o korišćenju dokumentacije Komisije i uz navođenje potrebnih podataka o izvoru.).

 

16.   Službenici su dužni poštovati autoritet članova Komisije i izvršnog dužnosnika.

 

17.   Službenicima Komisije je povjereno da zaštite, upravljaju i koriste imovinu Komisije sa dužnom pažnjom, te ne smiju namjerno izazvati bilo kakav gubitak ili štetu pri korištenju opreme, vozila, dokumentacije i drugih sredstava Komisije.

 

18 Računarska i druga oprema Komisije može se, na osnovu odobrenja izvršnog dužnosnika, koristiti i za privatne potrebe članova Komisije i službenika (npr. za izradu magistarskog rada, pripremu učešća na naučnim skupovima, za stručno usavršavanje i sl.), s tim da se ti poslovi ne obavljaju u radno vrijeme, te da korisnik nadoknadi troškove korišćenja opreme odnosno osigura potrošni materijal (kertridž, papir i sl.). Nije dozvoljeno korištenje opreme za potrebe trećih lica.

Nije dozvoljeno korišćenje opreme i sredstava Komisije za obavljanje bilo kakvih privatnih poslova kojima se stječe izravna materijalna dobit (izrada projektne dokumentacije, izrada tehničke dokumentacije, izrada elaborata ili sl. na osnovi ugovora ili dogovora sa trećim licima).  

 

19. Dokumentacija do koje član ili službenik dođe u okviru obavljanja poslova vlasništvo je Komisije i može se koristiti za lične potrebe samo uz odobrenje Komisije i prema pravilima o korišćenju dokumentacije Komisije.

 

20. Službenici Komisije ne mogu obavljati poslove za treća lica u okviru propisanog radnog vremena u Komisiji, niti mogu obavljati poslove kojim se na bilo koji način dovodi u pitanje politika Komisije, provođenje odluka Komisije, niti poslove kojima se može posredno ili neposredno prouzročiti oštećenje ili uništenje kulturnog dobra, niti poslove čije obavljanje, s obzirom na rad u Komisiji, može proizvesti sukob interesa .

 

21.Službeno vozilo Komisije ne može se koristiti za privatne potrebe, osim u izuzetnim slučajevima uz odobrenje člana Komisije ili izvršnog dužnosnika. Vozač u Komisiji u svim slučajevima odgovara za službeno vozilo. 

 

II

 

Nepoštivanje pravila i principa iz tačke I Kodeksa predstavlja povredu službene dužnosti, za koju se može pokrenuti disciplinski postupak, u skladu sa zakonom

 

III

 

Kodeks ponašanja stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                             Predsjedavajuća Komisije

 

                                                                                             Amra Hadžimuhamedović

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: