početna stranica    
 
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Na osnovu Zaključka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, usvojenog na 8. sjednici Komisije održanoj od 06. do 12 maja 2003. godine, a u skladu sa članom 19. Kodeksa ponašanja članova i službenika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika,  Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na svojoj 9. sjednici održanoj od 1. do 7. jula 2003. godine donijela je

P R A V I L A

korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

1.      U sklopu javnosti rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija), sva dokumentacija kojom Komsija raspolaže je javna, dostupna na uvid zainteresovanim pravnim i fizičkim licima (u daljem tekstu: korisnik informacije), pod uslovima i na način utvrđen ovim pravilima.

2.      Dokumentacija prikupljena ili nastala u okviru obavljanja poslova iz nadležnosti Komisije vlasništvo je Komisije.

3.      Izuzetno, na osnovi odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sudskog organa ili druge nadležne institucije,  kao i u izuzetnim slučajevima koje Komisija utvrdi, Komisija može donijeti mjeru ograničenja korišćenja dokumentacije s ciljem zaštite interesa očuvanja naslijeđa, javnih interesa ili ljudskih prava.

4.      Korišćenje dokumentacije Komisije u naučne, obrazovne i istraživačke svrhe je besplatno, s tim da je korisnik informacije dužan Komisiji nadoknaditi samo one materijalne troškove koji su vezani za tehničku pripremu dokumentacije (cijena materijala, kopiranja, printanja i sl.), na osnovi ispostavljenog računa po svim stavkama koje se naplaćuju.

5.      Za korišćenje dokumentacije u svrhe koje nisu obuhvaćene u tački 4. ovih pravila plaća se administrativna taksa u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 14/99 i 65/00[1] ).

6.      Korišćenje dokumentacije Komisije za potrebe institucija Bosne i Hercegovine je besplatno.

7.      Izuzetno od tač. 4. i 5. ovih pravila, Komisija daje na korišćenje dokumentaciju bez naknade materijalnih troškova i administrativne takse institucijama i pojedincima koji posjeduju dokumentaciju od značaja za rad Komisije, na osnovi sporazuma o uzajamnoj razmjeni podataka i dokumentacije.

8.      Korisnik informacije dužan je prilikom upotrebe dokumentacije za vlastite potrebe navesti sve podatke o porijeklu, autoru i vlasniku dokumentacije, naziv odluke ili akta Komisije, datum donošenja, potpisnika odluke, sastav Komisje koja je odluku ili akt donijela, podatke o objavljivanju odluke ili akta. Pri navođenju podataka o korištenoj dokumentaciji mogu biti korišćena priznata i standardizirana bibliografska pravila. Za svu fotografsku dokumentaciju, crteže i planove potrebno je navesti naziv i broj odluke u sklopu koje su nastali, sakupljeni i prezentirani, sa ostalim relevantnim podacima o odluci. Korišćenje dokumentacije Komisije bez odgovarajućih navoda smatrat će se povredom autorskih prava i zloupotrebom javnih dokumenata.

9.      Dokumentacija se ne može iznositi iz prostorija Komisije. Ukoliko se dokumentacija, zbog nedostatka odgovarajuće opreme ili iz drugog razloga, ne može kopirati u prostorijama Komisije, Komisija će osigurati kopiranje uz naplatu troškova kopiranja od korisnika informacije.

10.  Dokumentacija Komisije daje se na korišćenje na pismeni zahtjev korisnika informacije.

11.  Dokumentacija se može dati na uvid bez ograničenja u prostorijama Komisije, uz pismenu najavu najmanje 5 dana ranije.

12.  Kopiranje i uvid u dokumentaciju može se izvršiti radnim danom u periodu od 14-16 sati, uz prisustvo saradnika kojeg odredi izvršni dužnosnik.

13.  Pravila utvrđena u tač. 9. i 10. ovog akta primjenjuju se i kada je korisnik informacije član, izvršni dužnosnik ili službenik Komisije.

 

                                                                                   

                                                                                   

 

Broj: 01.2-0-983/03                                                                          Predsjedavajuća Komisije

Sarajevo, 1. jula 2003. godine                                                       Amra Hadžimuhamedović

  [1]   Prema Tarifi koja je sastavni dio Zakona o administrativnim taksama BiH, moguće je naplatiti taksu od 5 KM. Taksa je prihod Budžeta institucija BiH. 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: