početna stranica    
 
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

 Na osnovu člana 36. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na 4. sjednici održanoj od 03. do 09. septembra 2002. godine, donijela je slijedeće


K R I T E R I J E

za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima


I

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika vrši proglašenje dobra nacionalnim spomenikom na osnovu kriterija, zasnovanih na predmetu pravne zaštite, obuhvatu i vrijednosti svakog dobra:

I. PREDMET PRAVNE ZAŠTITE

A)      POKRETNO NASLIJEĐE (POJEDINAČNO ILI U ZBIRKAMA), PREMA SLJEDEĆOJ KLASIFIKACIJI:

-         mali predmeti (pokućstvo, odjevni predmeti, radni pribor, alati, rukotvorine, itd.)

-         slike,

-         knjige,

-         skulpture,

-         fragmenti građevina,

-         natpisi, itd.

B)      NEPOKRETNO KULTURNO NASLIJEĐE:

1.       Historijske građevine i spomenici

-         stambene,

-         vjerske,

-         školske,

-         administrativne,

-         javne,

-         trgovačke,

-         infrastrukturne,

-         vojne,

-         grobljanske,

-         poljoprivredne,

-         industrijske, itd

2.       Graditeljske cjeline (koje ili formiraju kompleks određene namjene ili su aglomeracija nastala kao rezultat kontinuiranog građenja u historijskom području

-         stambene,

-         vjerske,

-         školske,

-         administrativne,

-         javne,

-         trgovačke,

-         infrastrukturne,

-         vojne,

-         grobljanske,

-         poljoprivredne,

-         industrijske, itd

3.       Područja

-         gradsko,

-         seosko,

-         arheološko,

-         historijsko,

-         industrijsko,

-         kulturni pejzaž,

-         prirodno područje vezano za neki obred ili tradiciju,

-         prirodno-naučno,

-         miješano.

II. VRIJEDNOST

A.      Vremensko određenje

(dobra nastala od prahistorije do kraja XX vijeka)

B.      Historijska vrijednost

(veza građevine, cjeline ili područja sa historijskom ličnošću ili značajnim događajem u historiji)

C.      Umjetnička i estetska vrijednost

i.                     Kvalitet obrade,

ii.                   Kvalitet materijala,

iii.                  Proporcije,

iv.                  Kompozicija,

v.                    Vrijednost detalja,

vi.                  Vrijednost konstrukcije.

D.      Čitljivost (dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)

i.                     Materijalno svjedočanstvo o manje poznatim historijskim razdobljima,

ii.                   Svjedočanstvo o historijskim mijenama,

iii.                  Djelo značajnog umjetnika ili graditelja,

iv.                  Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru,

v.                    Svjedočanstvo o tipičnom načinu života u određenom razdoblju.

E.      Simbolička vrijednost

i.                     Ontološka vrijednost,

ii.                   Sakralna vrijednost,

iii.                  Tradicionalna vrijednost,

iv.                  Vezanost za rituale ili obrede,

v.                    Značaj za identitet skupine ljudi.

F.      Ambijentalna vrijednost

i.                     Odnos oblika prema ostalim dijelovima cjeline,

ii.                   Značenje u strukturi i slici grada,

iii.                  Objekat ili skupina objekata je dio cjeline ili područja.

G.     Izvornost

i.                     Oblik i dizajn,

ii.                   Materijal i sadržaj,

iii.                  Namjena i upotreba,

iv.                  Tradicija i tehnike,

v.                    Položaj i smještaj u prostoru,

vi.                  Duh i osjećanja,

vii.                 Drugi unutarnji i vanjski činitelji.

H.      Jedinstvenost i reprezentativnost

i.                     Jedinstven ili rijedak primjerak određenog tipa ili stila,

ii.                   Vrhunsko umjetničko ili arhitektonsko djelo,

iii.                  Djelo vrhunskog umjetnika ili graditelja.

I.        Cjelovitost (cjeline, područja, zbirke)

i.                     Fizička cjelovitost (kompaktnost),

ii.                   Homogenost,

iii.                  Zaokruženost (kompletnost),

iv.                  Nenarušenost stanja.

Za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom posebno nisu relevantni imovinski i politički kriteriji.

II

Ovi kriteriji objaviće se u «Službenom glasniku BiH» i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Broj: 01-203/02                                                                                 Predsjedavajući Komisije

03.septembra 2002. godine

S a r a j e v o                                                                                      Dubravko Lovrenović

 


               

Na osnovi člana 36. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na 8. sjednici održanoj od 6. do 12. maja 2003. godine, donijela je


O D L U K U

o izmjeni Kriterija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

 

I

U Kriterijima za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima («Službeni glasnik BiH», br. 33/02), u tački II.A.Vremensko određenje, riječi i brojke: «do kraja XX stoljeća» zamjenjuju se riječima i brojkama: «do 1960. godine».


II

 Odredba tačke I ove odluke primjenjuje se na sve objekte koji se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/02) i na sve objekte za koje je podnesena peticija za proglašenje nacionalnim spomenikom, a za koje do dana stupanja na snagu ove odluke Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika nije donijela konačnu odluku.

Odredba tačke I ove odluke neće se primjenjivati na objekte koji su rehabilitirani u skladu sa Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 i 27/02, «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 9/02 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine», broj 2/02).


III

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku BiH» i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.O b r a z l o ž e n j e

 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika primila je veliki broj peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima, od kojih se veći broj odnosi na objekte koji su sagrađeni nakon rata, a ne na one koji predstavljaju značajno, vrlo staro i ugroženo naslijeđe. Shodno tome, Komisija je zaključila da, s obzirom na ugroženost spomenika koji su stari i više stoljeća, odnosno neugroženost spomenika za koje se podnose peticije, u toku svog petogodišnjeg mandata  razmatra samo one spomenike koji su nastali u toku bosanskohercegovačke historije do 1960. godine. To ni u kom slučaju ne znači da kada navedeni spomenici budu zakonito inventirani i kategorizirani  i kada budu poduzete neophodne mjere zaštite kojima će se spriječiti njihovo uništavanje, Komisija neće donijeti odluku o pomjeranju vremenskog okvira i otvoriti mogućnost većeg hronološkog obuhvata zaštićenog naslijeđa u Bosni i Hercegovini.  

Ovom odlukom je predviđeno da se za objekte i cjeline koji su sagrađeni nakon 1960. godine na mjestima srušenih nacionalnih spomenika i rehabilitirani su u skladu sa odredbama Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini,  ne primjenjuje utvrđeni vremenski okvir kao ograničenje pri donošenju odluke Komisije.

U slučajevima kada se radi o izuzetno vrijednim djelima savremene umjetnosti ili arhitekture koja su nastala nakon 1960. godine, Komisija će slučajeve razmotriti i uputiti preporuku službama zaštite naslijeđa na entitetskoj, regionalnoj ili lokalnoj razini da te spomenike zaštiti  u skladu sa odgovarajućim zakonima.

  

Broj: 01.2-6-792/03                                                                      Predsjedavajuća Komisije

6. maja 2003. godine

Sarajevo                                                                                 Amra Hadžimuhamedović

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: