početna stranica    
 
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Godina IX - Broj 2, Ponedjeljak, 21. Siječnja/januara 2002. Godine

Na osnovu člana IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 

ZAKON O ZAŠTITI DOBARA KOJA SU ODLUKAMA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA PROGLAŠENA KAO NACIONALNI SPOMENIK BOSNE l HERCEGOVINE

 

I - OPĆE ODREDBE


Član 1.

 

Ovim zakonom utvrđuju se mjere zaštite i rehabilitacije dobara koja su utvrđena kao nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Komisija). Odredbe drugih zakona i propisa neće se primjenjivati ako su u suprotnosti sa ovim zakonom.


Član 2.

 

Pojašnjenje izraza u ovom zakonu Nacionalni spomenik, u smislu ovog zakona, je dobro koje je Komisija utvrdila kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 5. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Aneks 8.) dobra upisana na “Privremenu listu nacionalnih spomenika“, kao i dobra koja su, na osnovi Zakona, pojedinačnim rješenjima nadležnog organa registrirana kao spomenici kulture, graditeljskog naslijeđa, historijskog značaja ili prirodnog naslijeđa na području Bosne i Hercegovine prije aprila 1992. godine, sve do donošenja konačne odluke Komisije u skladu sa članom 5. stava 4. Aneksa 8. Rehabilitacija nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, u smislu ovog zakona je vraćanje oštećenog ili uništenog dobra u stanje u kojem je to dobro bilo prije njegovog uništenja, kao i ponovna izgradnja (obnova) nacionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku, u istim dimenzijama i od istog ili istovrsnog materijala kao što je bio prije rušenja uz, u mjeri u kojoj je to moguće, korištenje iste tehnologije građenja.

 

II - ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA


Član 3.

 

Nacionalni spomenici uživaju najviši stepen pravne zaštite utvrđene posebnim zakonima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).


Član 4.

 

Svako, a posebno nadležni organi Federacije, kantona i gradske i općinske službe suzdržat će se od bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalne spomenike ili dovesti u pitanje njihovu zaštitu i rehabilitaciju.

 

III - ODOBRENJA ZA ZAŠTITU, KONZERVACIJU I OBNOVU NACIONALNIH SPOMENIKA


Član 5.

 

Odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša (u daljem tekstu: Ministarstvo).


Član 6.

 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 5. ovog zakona podnosilac zahtjeva dužan je priložiti: izvod iz katastarskog plana; dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja zemljišta, objekta ili kompleksa; povjesni i graditeljski opis izvornog stanja objekta ili kompleksa sa postojećom arhitektonskom, fotografskom i drugom dokumentacijom; opis sadašnjeg stanja objekta ili kompleksa i projekat rehabilitacije objekta ili kompleksa. Uz zahtjev za rehabilitaciju objekta koji je potpuno uništen, pored priloga iz stava 1. ovog člana, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i glavni projekat.


Član 7.

 

Iznimno od odredbe člana 6. za potpuno uništene nacionalne spomenike za koje ne postoji dokumentacija, Komisija može utvrditi kriterije na osnovu kojih će se izdati odobrenje.


Član 8.

 

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 5. ovog zakona Ministarstvo je dužno riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Član 9.

 

U postupku izdavanja odobrenja iz člana 5. ovog zakona primjenjuju se propisi o upravnom postupku ukoliko odredbama ovog zakona nije drugačije propisano. Protiv rješenja Ministarstva donesenog u postupku izdavanja odobrenja iz člana 5. ovog zakona ne može se izjaviti žalba. Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Rješenja donesena suprotno odredbama ovog zakona ništavna su.

 

IV - OBAVEZE PREMA ANEKSU 8.

Član 10.

 

Federacija je dužna osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika. Ministarstvo je dužno da osigura mjere iz prethodnog stava donošenjem i provođenjem podzakonskih akata.


V - OBAVEZNA SARADNJA

Član 11.

 

Službenici organa uprave i institucija Federacije, kantona, grada i općina dužni su sarađivati sa Komisijom. Službenici organa uprave i institucija Federacije, kantona, grada i općina dužni su sarađivati sa Ministarstvom i na zahtjev Ministarstva dostavljati mu svu relevantnu dokumentaciju vezanu za nacionalne spomenike.


Član 12.

 

Kantonalna tijela uprave i gradske i općinske službe dužne su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvu dostaviti sve zahtjeve sa pripadajućom dokumentacijom koji su u postupku, a odnose se na odobrenje iz člana 5. ovog zakona.


VI - NADZOR

Član 13.

 

Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona obavlja Ministarstvo.


Član 14.

 

Inspekcijski nadzor nad odredbama ovog zakona vodi se po odredbama o inspekcijskom nadzoru utvrđenim Zakonom o prostornom uređenju.
 

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

 

Ako je upravni postupak za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju pokrenut pred nadležnim organom do dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tog dana nije doneseno prvostepeno rješenje, ili je rješenje prije toga bilo poništeno i vraćeno prvostepenom tijelu na ponovni postupak, postupak će se nastaviti po odredbama ovog zakona.


Član 16.

 

Sadržaj dokumenata prostornog uređenja suprotan odredbama ovog zakona neće se primjenjivati na zaštićeni prostor nacionalnih spomenika.


Član 17.

 

Svi nadležni organi i pojedinci koji postupaju po ovlaštenju nadležnih organa dužni su zaštititi dobra za koja je podnesena molba Komisiji da se proglase za nacionalne spomenike u periodu od godinu dana od dana podnošenja molbe Komisiji ili do donošenja konačne odluke Komisije u skladu sa Aneksom 8, od poduzimanja mjera koje mogu oštetiti ta dobra.


Član 18.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH“.

 

Broj 01-3-4/02
14. januara 2001. godine
Sarajevo

 


Godina IX -Broj 27, Petak, 28. juna/lipnja 2002. godine Na osnovu člana IV B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI DOBARA KOJA SU ODLUKAMA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA PROGLAŠENA NACIONALNIM SPOMENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.

 

U Zakonu o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj 2/02) naslov Zakona mijenja se i glasi: “ZAKON O PROVEDBI ODLUKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA USPOSTAVLJENE PREMA ANEKSU 8. OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI“.


Član 2.

 

U članu 2. stav 1. mijenja se i glasi: “Nacionalni spomenik“ je dobro koje je Komisija proglasila nacionalnim spomenikom u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Aneks 8.), kao i dobra upisana na priloženu Privremenu listu nacionalnih spomenika, sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira na to da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.“


Član 3.

 

U članu 7. dodaje se novi stav1. koji glasi: “Ministarstvo uzima u obzir sve nalaze, objašnjenja i odluke Komisije donesene prema članu V (4) Aneksa 8.“ Stav 1. postaje stav 2.


Član 4.

 

Član 8. mijenja se i glasi: “Pod uslovima da su ispunjeni kriteriji 2 (2), 6. i 7. (1) ovog zakona, Ministarstvo izdaje potrebne dozvole za rehabilitaciju nacionalnih spomenika u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.“


Član 5.

 

U članu 15. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: “To ni u kom slučaju ne usporava izdavanje dozvole za rehabilitaciju niti neku mjeru koja se poduzima u skladu sa tom dozvolom, ni neku drugu radnju koja se poduzima u skladu sa ovim zakonom ili Aneksom 8.“


Član 6.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH“, a njime se potvrđuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine, koji je Odlukom proglasio Visoki predstavnik za BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj 8/02) i koja je stupila na snagu danom objavljivanja.


Broj 01-3-02-3-25/02
18. juna 2002. godine
Sarajevo

 


Na osnovu člana 23. Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na 33. sjednici održanoj 14. decembra 2001. godine, u s v a j a

ZAKON O IMPLEMENTACIJI ODLUKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA IZ ANEKSA 8

 

Svrha Zakona

Član 1.

 

Ovaj Zakon o implementaciji odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika iz Aneksa 8. (u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje mjere zaštite i obnove dobara koja su utvrđena kao nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ( u daljem tekstu: Komisija).


Član 2.

 

Odredbe drugih zakona i propisa neće se primjenjivati ako su u suprotnosti sa ovim Zakonom. Definicije pojmova.


Član 3.

 

Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju slijedeće značenje: -“Nacionalni spomenik” predstavlja dobro koje je Komisija utvrdila kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 5. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Aneks 8”). Sve odredbe Zakona koje se primjenjuju na nacionalne spomenike primjenjivat će se i na dobra koja su upisana na “Privremenu listu nacionalnih spomenika”, u prilogu, sve do donošenja konačne odluke Komisije u vezi sa predmetnim nacionalnim spomenikom u skladu sa članom 5. stav 4. Aneksa 8; -“Odjel” se odnosi na Odjel za urbanizam imovinsko pravne odnose i ekonomski razvoj Brčko Distrikta; -“Obnova nacionalnog spomenika BiH” odnosi se na vraćanje oštećenog ili uništenog dobra u stanje u kojem je to dobro bilo prije njegovog uništenja do razumno moguće mjere ukljućujući i ponovnu izgradnju nacionalnog spomenika, na istom mjestu i u istom obliku, istih dimenzija i od istog materijala kao što je bilo i prije rušenja, uz korištenje iste tehnologije građenja kad je to razumno moguće. Zaštita nacionalnog spomenika koje je utvrdila Komisija u skladu sa Aneksom 8


Član 4.

 

Podrazumjeva se da nacionalni spomenici uživaju najveći stepen zaštite prema zakonima Brčko Distrikta BiH.


Član 5.

 

Nadležni organi i institucije Brčko Distrikta će spriječavati i suzdržavati se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu i obnovu. Odobrenja koja se tiču nacionalnih spomenika


Član 6.

 

Sva odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i obnovu nacionalnih spomenika izdaje Odjel.


Član 7.

 

(1) Odjel je dužan da izda odobrenje iz prethodnog člana u roku 30 dana od podnošenja zahtjeva. (2) Zahtjev iz prethodnog stava ovog člana sadrži sve priloge koji su navedeni u članu 11. ovog Zakona.


Član 8.

 

(1) U postupku izdavanja odobrenja u smislu ovog Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano. (2) Odluke koje donose Odjel u skladu sa ovim Zakonom su konačne.


Član 9.

 

Odluke koje su u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona ništavne su.


Član 10.

 

Svi planovi prostornog uređenja izrađeni suprotno odredbama ovog Zakona ne primjenjuju se na zaštićeni prostor nacionalnih spomenika.


Član 11.

 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obnovu, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti izvod iz katastarskog plana, dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja zemljišta, objekta ili kompleksa, historijski i graditeljski opis izvornog stanja objekta ili kompleksa sa postojećom arhitektionskom, fotografskom i drugom dokumentaciom, opis sadašnjeg stanja objekta ili kompleksa i projekta obnove objekta ili kompleksa. Zahtjev za obnovu objekata koji su potpuno uništeni uključujući i prijedlog glavnog projekta.


Član 12.

 

U slučaju kad ne postoji dokumentacija na osnovu koje je moguće izvesti obnovu potpuno uništenih spomenika, u skladu sa odredbama člana 11. ovog Zakona, može se tražiti od Komisije da dostavi kriterije na osnovu kojih će se izdati odobrenje. Obaveza prema Aneksu 8


Član 13.

 

(1) Brčko Distrikt će uložiti sve dodatne napore da preduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere neophodne za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i obnovu nacionalnih spomenika. (2) Odjel može osigurati mjere iz prethodnog stava ovog člana putem instrukcija. Obaveza saradnje


Član 14.

 

Službenici, organi i institucije Brčko Distrikta će u potpunosti surađivati sa Komisijom.


Član 15.

 

Službenici, organi i institucije Brčko Distrikta će u potpunosti sarađivati sa Odjelom i na njegov zahtjev osigurati mu svu relevantnu dokumentaciju.


Član 16.

 

Službenici, organi i institucije Brčko Distrikta će u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Zakona proslijediti Odjelu zahtjeve koji su u postupku, a koji se odnose na nacionalne spomenike. Nadgledanje i stupanje na snagu


Član 17.

 

Nadzor nad provođenjem ovog Zakona vršiće Odjel.


Član 18.

 

Inspekcijski nadzor biće vođen u sladu sa Zakonom o prostornom uređenju.


Član 19.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “ Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.


 

ZAKON O SPROVOĐENJU ODLUKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA USTANOVLJENE U SKLADU SA ANEKSOM 8. OPŠTEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI

 

I. Predmet i svrha zakona

Član 1.

 

Ovaj zakon uređuje sprovođenje odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu Komisija).

II. Definicije pojmova u smislu ovog zakona

 

"Nacionalni spomenik“ predstavlja dobro koje je Komisija proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine u skladu sa članovima V i VI Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu „Aneks 8.") te dobra koja su upisana na «Privremenu listu nacionalnih spomenika», koja se nalazi u prilogu, sve do donošenja konačne odluke Komisije u vezi sa njihovim statusom, a za šta ne postoji vremensko ograničenje te bez obzira na to da li je za dotično dobro podnesen zahtjev "Ministarstvo“ predstavlja Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne djelatnosti, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. “Rehabilitacija” predstalja vraćanje oštećenog ili uništenog dobra u stanje u kojem je to dobro bilo prije njegovog oštećenja ili uništenja, do razumno moguće mjere, uključujući i izgradnju nacionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku i formi, istih dimenzija i od istog materijala kao što je bio prije rušenja, uz korišćenje istih tehnologija građenja, kad god je to razumno moguće.

 

III. Zaštita dobara navedenih u Aneksu 8.

 

Podrazumjeva se da nacionalni spomenici automatski uživaju najviši stepen zaštite u zakonu Republike Srpske, bez potrebe za donošenjem daljih odluka, zakona, propisa ili drugog. Vlada Republike Srpske i svi gore pomenuti organi su naročito odgovorni da obezbijede preduzimanje svih koraka da bi se ispunili zahtjevi iz člana V Aneksa 8.

 

IV. Postupak izdavanja odobrenja za rehabilitaciju nacionalnih spomenika

Član 4.

 

Odluke o izdavanju odobrenja za rehabilitaciju nacionalnih spomenika donosi Ministarstvo.


Član 5.

 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju vlasnik je dužan priložiti (1) izvod iz katastarskog plana, (2) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja zemljišta ili objekta, (3) istorijski i graditeljski opis izvornog stanja objekta ili kompleksa sa postojećom arhitektonskom, fotografskom i drugom dokumentacijom, uključujući (4) opis sadašnjeg stanja objekta ili kompleksa i (5) projekat rehabilitacije objekta ili kompleksa.


Član 6.

 

U postupku izdavanja odobrenja u smislu prethodnog člana primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano.


Član 7.

 

Ukoliko su ispoštovani uslovi iz članova 2(3), 5, i 11(2) ovog zakona, Ministarstvo izdaje odobrenje za rehabilitaciju nacionalnog spomenika u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.


Član 8.

 

Odluke koje su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona ništavne su.


Član 9.

 

Prostorni planovi izrađeni suprotno odredbama ovog zakona ne primjenjuju se na zaštićeni prostor nacionalnih spomenika.


Član 10.

 

Projekat rehabilitacije koji se odnosi na potpuno uništeni nacionalni spomenik je glavni projekat, i izrađuje ga pravno lice ovlašćeno za izradu takve dokumentacije. Obavezna saradnja


Član 11.

 

Republika Srpska, kroz svoje nadležne organe, ulaže sve napore da preduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere neophodne za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju proglašenih nacionalnih spomenika, i suzdržava se od namjernog preduzimanja bilo kojih mjera koje mogu oštetiti takvo dobro. Ministarstvo uzima u obzir sve relevantne nalaze, obrazloženja i odluke koje Komisija izdaje u skladu sa članom V(4) Aneksa 8.


Član 12.

 

Organi i institucije Republike Srpske sarađuju sa Komisijom i sa nadležnim ministarstvima.


Član 13.

 

Gradski i opštinski organi u Republici Srpskoj dostaviće ministarstvu sve zahtjeve za rehabilitaciju nacionalnih spomenika, u roku od 15 dana od dana stupanja ovog zakona na snagu.

 

VI. Nadzor 

                                                                          Član 14.

 

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Urbanističko-građevinska inspekcija na nivou Republike Srpske, u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim u Zakonu o prostornom planiranju Republike Srpske.

VII. Kaznene odredbe 

                                                                           Član 15.

 

Odgovorno lice u upravnom tijelu ili instituciji koja je prekršila odredbe članova 4., 8., 12. i 13. ovog zakona za taj prekršaj kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1500 KM. To ne isključuje primjenu ostalih novčanih ili drugih kazni za kršenje bilo koje odredbe ovog zakona, u skladu sa zakonima Republike Srpske.

 

VIII. Prelazne i konačne odredbe

Član 16.

 

Odredbe drugih zakona kojima se direktno ili indirektno uređuju pitanja u vezi sa zaštitom, konzervacijom, prezentacijom i rehabilitacijom nacionalnih spomenika ne primjenjuju se ukoliko su u suprotnosti sa ovim zakonom.


Član 17.

 

Ukoliko je prije stupanja na snagu ovog zakona pred nadležnim organom pokrenut upravni postupak za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju te do tog datuma nije donesena prvostepena odluka, ili je odluka poništena, ili je vraćena prvostepenom organu na ponovljeni postupak, postupak se nastavlja u skladu sa odredbama ovog zakona. Ovaj zakon ni na koji način ne sprečava izdavanje odobrenja za rehabilitaciju niti preduzimanje mjera u skladu sa takvim odobrenjem, niti preduzimanje drugih mjera u skladu sa ovim zakonom ili sa Aneksom 8.


Član 18.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon njegovog objavljivanja u Službenim novinama Republike Srpske.


8. februar 2002.

Volfgang Petrič Visoki predstavik

 

 

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: