početna stranica    
 
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

OBRAZAC ZA PRIJAVU SLUČAJEVA KORUPCIJE U
KOMISIJI ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA


OBRAZAC ZA PRIJAVU SLUČAJEVA KORUPCIJE U
KOMISIJI ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA1. LIČNI PODACI PODNOSITELJA
_______________________________________________________________________________________
Ime i prezime
Telefon/fax
Email:
Adresa:

Podnosioci prijave koji žele ostati anonimni nisu dužni davati lične podatke. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili radi obavještavanja o preduzetim mjerama i ishodom istih od podnositelja se traži da pruži minimum informacija koje će omogućiti instituciji da ga kontaktira radi prethodno navedenog.

2. PODACI O LICU NA KOJE SE PRIJAVA ODNOSI
_______________________________________________________________________________________
Ime i prezime
Naziv radnog mjesta zaposlenog na kojeg se prijava odnosi/ili drugo uključeno lice

3. INFORMACIJE O DJELU KORUPCIJE ILI DRUGE NEPRAVILNOSTI KOJA SE PRIJAVLJUJE
_______________________________________________________________________________________
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do povrede Vaših prava ili prava drugog lica; ukoliko ste svjedok ili lice koje ima vjerodostojne informacije po pitanju djela koje može biti predmetom krivičnog, prekršajnog ili disciplinskog postupka.

4. DOKAZNI MATERIJAL


_______________________________________________________________________________________
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ukoliko posjedujete bilo kakve dokaze, materijale koji dokazuju ili potvrđuju navode iz zahtjeva, molimo vas da ih navedete.

Zaokružite jedan od ponuđenih odgovra na sljedeća pitanja:

1. Da li su nadređene ili odgovorne osobe već upoznate sa postojanjem nepravilnosti?
DA NE

2. Da li su već preduzete određene mjere na otklanjanju nepravilnosti?
DA NE


Napomena: Vašu prijavu sa dokaznim materijalom šaljete ne email Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika: aneks8ko@bih.net.ba ili na adresu: Obala Kulina Bana broj 1, 71000, Sarajevo.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: