početna stranica    
 
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Na osnovu člana 5. stav (2) Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 100/13) i člana 33. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na 61. sjednici održanoj od 1. do 3. aprila 2014. godine, donosi

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenikaI - Opće odredbe

Član 1.
(Predmet)

(1) Pravilnikom o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Pravilnik) se uređuje način internog prijavljivanja korupcije i drugih nepravilnosti u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ( u daljem tekstu: Komisija), postupanje po zaprimljenim prijavama korupcije i drugih nepravilnosti, razmatranje zaprimljenih prijava korupcije i drugih nepravilnosti, obaveza obavještavanja lica koje je prijavilo korupciju i druge nepravilnosti o poduzetim radnjama, zaštita lica koje prijavi korupciju i druge nepravilnosti i druga pitanja koja su vezana za interno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti u Komisiji.
(2) Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na imenovana lica (članove Komisije), kao ni na lica angažovana na osnovu ugovora o djelu u Komisiji. Navedena lica imaju pravo i obavezu da prijave korupciju nadležnim institucijama, u skladu sa Krivičnim zakonom i drugom relevantnom zakonskom regulativom.

II – Interno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti


Član 2.
(Pravo na interno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti)

(1) Svaki državni službenik ili zaposlenik u Komisiji (u daljem tekstu: zaposleni) koji ima saznanja ili materijalne dokaze o postojanju korupcije ili drugih nepravilnosti u Komisiji, može podnijeti internu prijavu zbog postojanja korupcije ili drugih nepravilnosti ili okolnosti koje ukazuju na postojanje korupcije ili drugih nepravilnosti.
(2) U smislu ovog Pravilnika:
a) pod korupcijom se smatraju radnje koje imaju obilježja krivičnog djela,
b) pod drugim nepravilnostima se smatraju radnje koje predstavljaju kršenje etičkog kodeksa ili disciplinske povrede, odnosno radnje koje imaju obilježje prekršaja.
(3) Zloupotreba prava prijavljivanja iz stava (1) ovog člana predstavlja povredu radne dužnosti.
(4) Pravo na interno prijavljivanje nepravilnosti iz stava (1) ovog člana ne utiče na pravo zaposlenog da podnese zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i drugih podzakonskih akata kojima je ovo pravo regulisano.


Član 3.
(Nadležno tijelo za prijem i razmatranje prijava)

(1) Izvršni funkcioner Komisije će svojom odlukom imenovati Komisiju za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije i nepravilnosti (u daljem tekstu: Komisija za prijavu korupcije), te odrediti otvorene komunikacijske kanale (indikativni spisak komunikacijskih kanala može sadržavati zapečaćene sandučiće za poštu, telefonsku liniju posebne namjene, određenu e-mail adresu i sl. – uključujući i mogućnost anonimnih pritužbi) putem kojih se može podnijeti prijava korupcije ili druge nepravilnosti.
(2) Interno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti vrši se na način da se interna prijava podnosi Komisiji za prijavu korupcije.
(3) Obavještenje o imenovanju Komisije za prijavu korupcije, sa imenima članova komisije, otvorenim komunikacijskim kanalima i obrazac prijave objavljuju se na vidnom mjestu u prostorijama i na web stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
(4) Izuzetno od stava (2) ovog člana, prijava korupcije i drugih nepravilnosti podnesena nadređenoj osobi će od strane nadređene osobe u vidu službene zabilješke u skladu sa obrascem prijave korupcije, biti hitno dostavljena Komisiji za prijavu korupcije.


Član 4.
(Obaveze Komisije za prijavu korupcije)

Obaveze Komisije za prijavu korupcije su:
a) Prijem prijava o korupciji i nepravilnostima;
b) Provođenje prethodnih radnji utvrđivanja osnovanosti prijave korupcije, odnosno druge nepravilnosti;
c) Uz odobrenje izvršnog funkcionera provođenje finalnih radnji utvrđivanja osnovanosti prijave korupcije, odnosno druge nepravilnosti;
d) Obavještavanje podnosioca prijave, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave, o odbacivanju, rješavanju ili o finalnom roku potrebnom za zaključenje slučaja;
e) Pripremanje izvještaja o nepravilnostima i izvještavanje izvršnog funkcionera;
f) Svaku zaprimljenu prijavu, odnosno službenu zabilješku o prijavi, odmah evidentirati u centralnu evidenciju svih internih prijava korupcije i drugih nepravilnosti;
g) Svaku zaprimljenu prijavu, podatke navedene u prijavi, kao i identitet lica koje je podnijelo prijavu dužni su tretirati kao službenu tajnu;
h) Neće provoditi aktivnosti usmjerene na otkrivanje identiteta anonimnog prijavitelja;
i) Komisija za prijavu korupcije će o pravima i obavezama iz ovog Pravilnika upoznati sve zaposlene u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika;
j) Promovirati etiku i kulturu otkrivanja i rješavanja nepravilnosti u radu.


Član 5.
(Načini internog prijavljivanja)

(1) Interno prijavljivanje može biti povjerljivo ili anonimno.
(2) Interno prijavljivanje se vrši na obrazcu prijave u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika, i sadrži:
a) informaciju o djelu korupcije ili druge nepravilnosti koja se prijavljuje sa činjeničnim opisom (mjesto i datum dešavanja, opis nepravilnosti...),
b) ime, prezime i naziv radnog mjesta zaposlenog na kojeg se prijava odnosi i svjedoka i/ili drugo uključeno lice,
c) informacija da li su nadređene i/ili odgovorna osoba već upoznate sa postojanjem nepravilnosti,
d) da li su već poduzete određene radnje na otklanjanju nepravilnosti,
e) prijedlog o dokazima, odnosno predmetima koji služe kao dokaz, materijale koji potvrđuju navode zahtjeva (u smislu pismenih dokaza u prilogu, ukoliko ih podnosilac prijave posjeduje).


Član 6.
(Povjerljivo i anonimno prijavljivanje)

(1) Povjerljivo interno prijavljivanje jeste prijavljivanje kod kojeg je Komisiji za prijavu korupcije poznat identitet lica koje je podnijelo prijavu.
(2) Anonimno interno prijavljivanje može se vršiti putem dostupnih komunikacijskih kanala za prijavu nepravilnosti objavljenih na vidnom mjestu u prostorijama i na web stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, bez navođenja identiteta podnosioca prijave.
(3) Komisija za prijavu korupcije, kao i sva lica koja budu postupala po navedenoj prijavi u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, dužna su da samu prijavu, podatke navedene u prijavi, kao i identitet lica koje je podnijelo prijavu tretiraju kao službenu tajnu.
(4) Zabranjuju se sve aktivnosti usmjerene na otkrivanje identiteta anonimnog prijavitelja.
(5) Ukoliko se interna prijava odnosi ili je u vezi sa članovima Komisije za prijavu korupcije prijava se podnosi izvršnom funkcioneru Komisije.
(6) Ukoliko se interna prijava odnosi na korupciju, pod internim prijavljivanjem podrazumijeva se i prijava licu ili organu koji obavlja poslove upravnog nadzora ili finansijske revizije u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika.


Član 7.
(Obaveze, nadležnosti, rokovi postupanja i izvještavanja)

(1) Po prijemu interne prijave Komisija za prijavu korupcije samostalno provodi prethodne radnje utvrđivanja osnovanosti prijave korupcije, odnosno druge nepravilnosti u konkretnom slučaju, a uz odobrenje rukovodioca provodi finalne radnje.
(2) U cilju provođenja prethodne radnje utvrđivanja osnovanosti prijave Komisija za prijavu korupcije ima, kada je isto neophodno radi utvrđivanja osnovanosti prijave, pravo neposrednog uvida u predmete, akte i službene prostorije u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika.
(3) Komisija za prijavu korupcije je dužna da izvrši prethodne radnje utvrđivanja osnovanosti navoda iz prijave i utvrđivanje pravne kvalifikacije prijavljenog djela, u roku od 10 dana od dana dobijanja prijave, te da o tome informiše izvršnog funkcionera koji donosi odluku o zaključenju slučaja ili o poduzimanju finalnih radnji utvrđivanja osnovanosti prijave korupcije i drugih nepravilnosti.
(4) Izvršni funkcioner Komisije, odnosno, po njegovom ovlaštenju, Komisija za prijavu korupcije, će obavijestiti podnosioca prijave, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave, o odbacivanju, rješavanju ili o krajnjem roku potrebnom za finalne radnje utvrđivanja osnovanosti prijave korupcije i drugih nepravilnosti.
(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, anonimni podnosilac prijave neće biti obavješten o poduzetim prethodnim i finalnim radnjama, izuzev ako postoji odgovarajuća tehnička mogućnost dvosmjerne komunikacije sa anonimnim prijaviteljima.
(6) Nakon završetka predhodnih radnji utvrđivanja osnovanosti prijave i odluke izvršnog funkcionera o provođenju finalnih radnji utvrđivanja osnovanosti prijave, u smislu stava (3) ovog člana, Komisija za prijavu korupcije ima ovlaštenje da uzima izjave od državnih službenika, zaposlenika i drugih zaposlenih i angažovanih lica u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, vezano za predmet prijave i ostale neophodne radnje za finalno utvrđivanje osnovanosti prijave.
(7) O radnjama iz stava (3) i (6) ovog člana sačinjava se službena zabilješka.


Član 8.
(Registar prijava)

(1) Komisija za prijavu korupcije je dužna svaku zaprimljenu prijavu, odnosno službenu zabilješku o prijavi, odmah evidentirati u centralnu evidenciju svih internih prijava korupcije i drugih nepravilnosti.
(2) Pristup centralnoj evidenciji ima izvršni funkcioner, Komisija za prijavu korupcije i ovlaštena službena lica kada je pristup centralnoj evidenciji potreban radi utvrđivanja osnovanosti prijava korupcije i drugih nepravilnosti, odnosno radi utvrđivanja da li je došlo do zloupotrebe prava na prijavljivanje iz člana 2. stav (2) Pravilnika.


Član 9.
(Postupanje sa internim prijavama koje se odnose na krivična djela)

U slučaju kada je Komisija za prijavu korupcije utvrdila da prijava ima osnova, te da se na osnovu prijave ili radnji provedenih na utvrđivanju njene osnovanosti može zaključiti da navedeno djelo ima obilježja krivičnog djela, izvršni funkcioner će o istom informisati nadležno tužilaštvo.


Član 10.
U slučaju kada je Komisija za prijavu korupcije utvrdila da prijava ima osnova, te da se na osnovu prijave ili radnji provedenih na utvrđivanju njene osnovanosti može zaključiti da navedeno djelo ima obilježja disciplinske odgovornosti, izvršni funkcioner, u skladu sa odgovarajućim propisima koji regulišu pitanje disciplinske odgovornosti, pokreće disciplinski postupak protiv zaposlenog.


Član 11.
(Poduzimanje radnji u cilju otklanjanja štetnih posljedica počinjenog djela)

(1) U slučaju da je prilikom provođenja radnji na utvrđivanju osnovanosti prijave utvrđeno da ista ima osnova, izvršni funkcioner će poduzeti potrebne radnje radi sprječavanja daljeg nepravilnog postupanja i otklanjanja štetnih posljedica počinjenog djela.
(2) Svi zaposleni u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dužni su, u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja, poduzeti potrebne radnje radi sprječavanja daljeg nepravilnog postupanja i otklanjanja štetnih posljedica počinjenog djela.


III – Zaštita prijavitelja i lica koje ima status uzbunjivačaČlan 12.
(Zaštita prava podnositelja prijave)

(1) Prema zaposlenom koji ima saznanja o postojanju korupcije, odnodno druge nepravilnosti, ili koji prijavi korupciju, odnosno drugu nepravilnost u Komisiji ne smiju se poduzimati bilo kakve štetne radnje koje imaju za cilj odvraćanje od prijavljivanja korupcije ili druge nepravilnosti, odnosno, kažnjavanje zbog izvršenog prijavljivanja korupcije ili druge nepravilnosti.
(2) Izvršni funkcioner, neposredno i posredno nadređeni licu koje je prijavilo korupciju, odnosno drugu nepravilnost, su dužni da osiguraju zaštitu ličnog i profesionalnog integriteta lica koje je prijavilo korupciju ili drugu nepravilnost u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika.


Član 13.
(Odgovornost podnositelja prijave zbog zloupotrebe prava)

(1) Zloupotreba prava prijavljivanja predstavlja povredu radne dužnosti.
(2) U slučaju kada se prilikom provođenja radnji na utvrđivanju osnovanosti prijave ili kasnijih radnji utvrđivanja odgovornosti za prijavljena djela utvrdi da je podnosilac prijave, suprotno odredbama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine i ovog Pravilnika, zloupotrijebio pravo prijavljivanja o istom će se obavjestiti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Upravna inspekcija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, radi pokretanja prekršajnog postupka u skladu sa odredbama člana 12. stav (3) Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine.
(3) Ukoliko se utvrdi da zloupotreba prava prijavljivanja sadrži elemente krivičnog djela lažnog prijavljivanja, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika će o počinjenom krivičnom djelu obavjestiti nadležno tužilaštvo.


Član 14.
(Pravo na dobijanje statusa uzbunjivača)

(1) Lice koje interno prijavi korupciju ima pravo da se obrati Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za dodijelu statusa uzbunjivača, ukoliko smatra da bi zbog navedenog internog prijavljivanja prema njemu mogle biti poduzete štetne mjere ili su već poduzete.
(2) U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, lice koje dobije status uzbunjivača se neće smatrati materijalno, krivično ili disciplinski odgovornim za otkrivanje poslovne tajne u slučaju prijavljivanja korupcije nadležnom autoritetu.


Član 15.
(Postupanje po instrukciji Agencije)

(1) U slučaju kada je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, u skladu sa odredbom člana 8. stav (2) Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, donijela instrukciju, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika će izvršiti korektivnu mjeru sa ciljem otklanjanja učinjene štetne radnje u roku od tri dana od dana zaprimanja instrukcije.
(2) Korektivna mjera će biti ukidanje štetne mjere i vraćanje u prethodno stanje.


IV – Prelazne i završne odredbe


Član 16.
(Obaveza upoznavanja sa odredbama Pravilnika)

(1) Zadužuje se pomoćnik za opće i pravne poslove da o pravima i obavezama iz ovog Pravilnika upozna sve zaposlene u Komisiji, te objavi isti na oglasnoj tabli i web stranici Komisije.
(2) Svi zaposleni u Komisiji dužni su da potpišu izjavu o tome da su upoznati sa pravima i obavezama iz ovog Pravilnika i Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, a ista će se uložiti i čuvati u njihovom personalnom dosjeu.


Član 17.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


Predsjedavajuća Komisije
Ljiljana Ševo
Broj: 03.1-2.14-43/14-9
1. aprila 2014. godine
Sarajevo
..........................................................................................................................................................
OBRAZAC ZA PRIJAVU SLUČAJEVA KORUPCIJE U
KOMISIJI ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: