početna stranica    
 
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Haška konvencija - Protokol I

PROTOKOL (1)  

 

Visoke Strane Ugovornice složile su se o sledećem

 

I

 

1)       Svaka Visoka Strana Ugovornica se obavezuje, da sprečava izvoz kulturnih dobara sa teritorije koju je ona okupirala u toku oružanog sukoba, a koja su definisana u članu 1 Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba potpisane u Hagu 14 maja 1954 godine.

2)       Svaka Visoka Strana Ugovornica obavezuje se da stavi pod sekvestar ona kulturna dobra koja su uvezena na njenu teritoriju bilo direktno, bilo indirektno, sa makoje okupirane teritorije. Ovo stavljanje pod sekvestar učiniće se bilo po zvaničnoj dužnosti u momentu uvoza, bilo, u nedostatku toga, na traženje vlasti okupirane teritorije.

3)       Svaka Visoka Strana Ugovornica se obavezuje da vrati, po završetku neprijateljstava, nadležnim vlastima ranije okupirane teritorije, kulturna dobra koja se nalaze kod nje, ako su ova dobra bila izvezena protivno principu iz prvog paragrafa. Ova dobra neće moći nikad biti zadržana na ime ratne otštete.

4)       Visoka Strana Ugovornica, koja je bila obavezna da spreči izvoz kulturnih dobara sa teritorije koju je okupirala, dužna je da plati otštetu dobra namernim pritežavaocima kulturnih dobara, koja treba da se vrate shodno prethodnom paragrafu.

 

II

 

5)       Kulturna dobra sa teritorije jedne od Visoke Strane Ugovornice, koja je ona deponovala u cilju zaštite od opasnosti oružanog sukoba, na teritoriju druge Visoke Strane Ugovornice biće, nakon završetka neprijateljstava, vraćena od ove poslednje nadležnim vlastima teritorije sa koje su ova dobra doneta.

 

III

 

6)       Ovaj protokol nosiće datum 14 maja 1954 godine i biće otvoren za potpisivanje do 31 decembra 1954 godine, svim Državama koje su bile pozvane na konferenciju koja se održala u Hagu 21 aprila 1954 godine do 14 maja 1954 godine.

7)            a) Ovaj Protokol podneće se na ratifikaciju Državama potpisnicama shodno njihovim odgovarajućim ustavnim procedurama.

      b) Instrumenti ratifikacije deponovaće se kod Generalnog direktora Organizacije        Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu.

8)       Od dana svog stupanja na snagu, ovaj Protokol biće otvoren za pristupanje svim Državama navedenim u paragrafu 6, koje ga nisu potpisale, kao i za svaku drugu Državu, koja je od Izvršnog Saveta Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu pozvana da mu pristupi. Pristupanje će se izvršiti deponovanjem instrumenta pristupanja kod Generalnog direktora Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu.

9)       Države navedene u paragrafima 6 i 8 mogu, u momentu potpisivanja ratifikacije ili pristupanja, da izjave da neće biti vezane odredbama iz I dela ili onih iz II dela ovog Protokola.

10)         a) Ovaj Protokol stupa na snagu tri meseca nakon deponovanja pet ratifikacionih instrumenata.

      b) Kasnije on stupa na snagu za svaku Visoku Stranu Ugovornicu tri meseca posle deponovanja njenog instrumenta za ratifikaciju ili pristupanje.

      c) U slučajevima predviđenim u članovima 18 i 19 Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, potpisane u Hagu 14 maja 1954 godine, ratifikacije i pristupanja koji su deponovani od Strana u sukobu pre ili posle početka neprijateljstava ili okupacije, stupaju odmah na snagu. U ovim slučajevima Generalni direktor Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu dostaviće, najbržim putem, saopštenja, koja su predviđena u paragrafu 14.

11)          a) Sve Države, koje su članice Protokola preduzeće na dan njegovog stupanja na snagu sve potrebne mere kako bi osigurale njegovu efektivnu primenu u roku od šest meseci.

       b) Ovaj rok biće šest meseci, računajući od dana deponovanja instrumenta ratifikacije ili pristupanja za sve Države koje budu deponovale njegov instrumenat ratifikacije ili pristupanja nakon datuma stupanja na snagu Protokola.

12)   Svaka Visoka Strana Ugovornica može, u momentu ratifikacije ili pristupanja ili u svakom docnijem momentu, da izjavi, putem notifikacije upućene Generalnom direktoru Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu da će se taj Protokol proširiti na sve ili na neke od teritorija za čije je međunarodne odnose ona odgovorna. Ova notifikacija stupa na snagu tri meseca od dana njenog prijema.

13)          a) Svaka Visoka Strana Ugovornica može otkazati ovaj Protokol u svoje sopstveno ime ili u ime svake teritorije za čije je međunarodne odnose ona odgovorna.

       b) Otkaz će biti notifikovan pismenim instrumentom deponovanim kod Generalnog direktora Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu.

       c) Otkaz stupa na snagu godinu dana od prijema instrumenta za otkazivanje. Ipak, ako se u momentu isteka ove godine, Strana koja otkazuje nađe umešana u oružani sukob, otkazivanje će ostati bez snage do završetka neprijateljstava i, u svakom slučaju, sve dotle dok ne budu završene operacije vraćanja kulturnih dobara.

14)   Generalni direktor Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu obavestiće Države navedene u paragrafima 6 i 8, kao i Organizaciju Ujedinjenih nacija, o deponovanju svih instrumenata ratifikacije, pristupanja ili prihvatanja navedenih u paragrafima 7, 8 i 15 kao i o notifikacijama i otkazivanjima uzajamno predviđenim u paragrafima 12 i 13.

15)           a) Ovaj Protokol može biti izmenjen ako je njegovu reviziju tražila više nego jedna trećina Visokih Strana Ugovornica.

         b) Generalni direktor Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu sazvaće konferenciju u tu svrhu.

         c) Amandmani na ovaj Protokol stupiće na snagu tek pošto ih jednoglasno prihvate Visoke Strane Ugovornice, koje su pretstavljene na konferenciji i pošto budu primljeni od svake Visoke Strane Ugovornice.

         d) Primanje od Visokih Strana Ugovornica, amandmana na ovaj Protokol, koji budu prihvaćeni od konferencije navedene u alinejama b) i c), izvršiće se deponovanjem formalnog instrumenta kod Generalnog direktora Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu.

         e) Nakon stupanja na snagu amandmana na ovaj Protokol, samo tako izmenjeni tekst ovog Protokola ostaće otvoren za ratifikaciju ili prihvatanje.

 

Shodno članu 102 Povelje Ujedinjenih nacija, ovaj Protokol će biti registrovan u Sekretarijatu Ujedinjenih nacija na traženje Generalnog direktora Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu.

U potvrdu čega su potpisnici, propisno ovlašćeni, potpisali ovaj Protokol.

Rađeno u Hagu, 14 maja 1954 godine, na engleskom, španskom, francuskom i ruskom jeziku, čija su sva četiri teksta podjednako autentična, u jednom primerku, koji će biti deponovan u arhivi Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu, i čije će overene kopije biti dostavljene svim Državama navedenim u paragrafima 6 i 8, kao i Organizaciji Ujedinjenih nacija.

Sleduju potpisi pretstavnika sledećih država:

Federalne Republike Nemačke, Belgije, Kine, Ekvadora, Francuske, Grčke, Indije, Iraka, Irana, Italije, Libije, Luksemburga, Monaka, Nikaragve, Noveške, Holandije, Republike San Marino, Republike El Salvador, Siriske Republike,  Urugvaja i Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

 

 

(1) Dodatak br. 4 ”Službenog lista FNRJ” od 2. aprila 1956. godine

 

 

 

 

 

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: